Dostawa aparatury pomiarowej

ane organizatora POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24
Tel. 12 628 20 00
Fax. 12 628 20 71
E-mail kancelaria@pk.edu.pl
WWW www.pk.edu.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa aparatury pomiarowej do Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa aparatury pomiarowej do Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej.Część 1: Przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 1 jest dostawa systemu do wizualizacji dymowej – Część 1.Zakres zadania obejmuje:” Wytwornicę dymu ultradźwiękową (1 szt.) ” Sterownik kompatybilny ze standardem cyfrowego sygnału komunikacyjnego” Walizkę aluminiową transportową (2 szt.)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ. Część 2: Przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 3 jest dostawa systemu do wizualizacji dymowej – Część 2.Zakres zadania obejmuje:” Zestaw węży i łączników ciśnieniowych (1 zestaw); ” Zestaw lanc i dyszy ciśnieniowych (1 zestaw);” Dedykowane statywy umożliwiające mocowanie lancy i dyszy (1 zestaw);” Złącza i belki do statywów umożliwiające zamocowanie węży i dysz oraz elementów lanc z możliwością przytwierdzenia do podłogi (1 zestaw);Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ. Część 3: Przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 3 jest dostawa zestawu akcelerometrów.Zakres zadania obejmuje:” Zestaw miniaturowych akcelerometrów” Zestaw akcelerometrów niskoczęstotliwościowych ” Dedykowany moduł pomiarowy z zasilaczem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ. Część 4: Przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 4 jest dostawa zestawu miniaturowych elektronicznych skanerów ciśnienia.Zakres zadania obejmuje:” miniaturowy elektroniczny skaner ciśnienia (1 szt.)” Dodatkowe okablowanie – przedłużenie przewodu PSCB łączące moduł ESP z przewodem PSCB min.12m – 3 szt.” Sprężynki zaciskowe do montażu rurek (min. 500 szt)” Szczypce do montażu rurek – 1 szt.” Rurki impulsowe 100m – 10 szt.” Złącza redukcyjne 0,04-0,125-0,63 cala – 5 szt.” Precyzyjny kalibrator ciśnienia z wbudowanym barometrem wzorcowym o dokładności 0.016370560dczytu i wzorcowym czujnikiem ciśnienia o zakresie 50 mbar i oraz samodzielną generacją ciśnienia – 1 szt.” Trójniki do skanerów o przyłączach 0.04 cala – 5 szt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ. Część 5: Przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 5 jest dostawa miernika wielofunkcyjnego.Zakres zadania obejmuje:” Miernik ręczny do pomiaru prędkości powietrza i temperatury” Dedykowany zasilacz sieciowy” Dedykowane opakowanie zestawuSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ. Część 6: Przedmiotem zamówienia w ramach zadania jest dostawa zestawu do pomiaru amplitudy drgań.Zakres zadania obejmuje:” Czujniki laserowe do liniowego pomiaru przemieszczeń -2 szt.” Skrzynkę lub obudowę zestawu złączeniowego” Dedykowany zasilacz 24V Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ. KA-2/073/2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=przetargi.propublico.pl_1656666868070
LINK do SIWZ http://przetargi.propublico.pl/PobieraczDokumentow.aspx?wykReg=true&action=allOgloszenia&idP=56722&id=56722&MasterPage=EmptyMasterPage
CPV 31.70.00.00, 32.40.00.00, 38.00.00.00, 38.12.00.00, 38.50.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1) wypełniony formularz ofertowy- załącznik nr 2 do SWZ zawierający informację o oferowanym sprzęcie (producent, model) oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany sprzęt i oprogramowanie zgodności ich wszystkich poszczególnych parametrów technicznych z wymaganymi przez Zamawiającego ich minimalnymi parametrami technicznymi określonymi w załączniku nr 1 do SWZ, cenę oraz dane do obliczenia punktacji wg kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ. 2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3 do SWZ. 3) pełnomocnictwo jeśli dotyczy – pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą , a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, winno być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ul. ul. Warszawska 24, 31-155, Kraków, woj. małopolskie, państwo PL, tel. 12 628 26 47, e-mail zampub@pk.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.pk.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 60 dni
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
31-155 KRAKÓW
WARSZAWSKA 24

2022-07-08

Sposób składania ofert Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl Godzina: 10:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-08-06
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 80
część 1: okres gwarancji 10
część 1: czas reakcji serwisu 10
część 2: cena 80
część 2: czas reakcji serwisu 10
część 2: okres gwarancji 10
część 3: cena 80
część 3: czas reakcji serwisu 10
część 3: okres gwarancji 10
część 4: cena 80
część 4: czas reakcji serwisu 10
część 4: okres gwarancji 10
część 5: cena 80
część 5: czas reakcji serwisu 10
część 5: okres gwarancji 10
część 6: cena 80
część 6: okres gwarancji 10
część 6: czas reakcji serwisu 10
Uwagi 2022/BZP 00232696/01

Dostawy
Dostawa aparatury pomiarowej do Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001560
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 24
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 31-155
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 – Miasto Kraków
1.5.7.) Numer telefonu: 12 628 26 47
1.5.8.) Numer faksu: 12 628 20 72
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@pk.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa aparatury pomiarowej do Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c307ab22-f859-11ec-8000-d680d39e541a
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00232696
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-30
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Budowa Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej Politechniki Krakowskiej (projekt numer RPMP.01.01.00-12-0141/18)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania www.pk.edu.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://e-propublico.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa – Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie “Data przesłania”; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy
(karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem
Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub
postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony powyżej. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego oraz art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że: udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie; udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia; w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KA-2/073/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 445747,41 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 6
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 1 jest dostawa systemu do wizualizacji dymowej – Część 1.
Zakres zadania obejmuje:
” Wytwornicę dymu ultradźwiękową (1 szt.)
” Sterownik kompatybilny ze standardem cyfrowego sygnału komunikacyjnego
” Walizkę aluminiową transportową (2 szt.)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 5034 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

31700000-3 – Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

38120000-2 – Przyrządy meteorologiczne

32400000-7 – Sieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 3 jest dostawa systemu do wizualizacji dymowej – Część 2.
Zakres zadania obejmuje:
” Zestaw węży i łączników ciśnieniowych (1 zestaw);
” Zestaw lanc i dyszy ciśnieniowych (1 zestaw);
” Dedykowane statywy umożliwiające mocowanie lancy i dyszy (1 zestaw);
” Złącza i belki do statywów umożliwiające zamocowanie węży i dysz oraz elementów lanc z możliwością przytwierdzenia do podłogi (1 zestaw);

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 52017 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

31700000-3 – Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

38120000-2 – Przyrządy meteorologiczne

32400000-7 – Sieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 3 jest dostawa zestawu akcelerometrów.
Zakres zadania obejmuje:
” Zestaw miniaturowych akcelerometrów
” Zestaw akcelerometrów niskoczęstotliwościowych
” Dedykowany moduł pomiarowy z zasilaczem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 57463 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

31700000-3 – Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

38120000-2 – Przyrządy meteorologiczne

32400000-7 – Sieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 4 jest dostawa zestawu miniaturowych elektronicznych skanerów ciśnienia.
Zakres zadania obejmuje:
” miniaturowy elektroniczny skaner ciśnienia (1 szt.)
” Dodatkowe okablowanie – przedłużenie przewodu PSCB łączące moduł ESP z przewodem PSCB min.12m – 3 szt.
” Sprężynki zaciskowe do montażu rurek (min. 500 szt)
” Szczypce do montażu rurek – 1 szt.
” Rurki impulsowe 100m – 10 szt.
” Złącza redukcyjne 0,04-0,125-0,63 cala – 5 szt.
” Precyzyjny kalibrator ciśnienia z wbudowanym barometrem wzorcowym o dokładności 0.016370560dczytu i wzorcowym czujnikiem ciśnienia o zakresie 50 mbar i oraz samodzielną generacją ciśnienia – 1 szt.
” Trójniki do skanerów o przyłączach 0.04 cala – 5 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 290233 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

31700000-3 – Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

38120000-2 – Przyrządy meteorologiczne

32400000-7 – Sieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia w ramach zadania nr 5 jest dostawa miernika wielofunkcyjnego.
Zakres zadania obejmuje:
” Miernik ręczny do pomiaru prędkości powietrza i temperatury
” Dedykowany zasilacz sieciowy
” Dedykowane opakowanie zestawu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 15763 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

31700000-3 – Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

38120000-2 – Przyrządy meteorologiczne

32400000-7 – Sieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia w ramach zadania jest dostawa zestawu do pomiaru amplitudy drgań.
Zakres zadania obejmuje:
” Czujniki laserowe do liniowego pomiaru przemieszczeń -2 szt.
” Skrzynkę lub obudowę zestawu złączeniowego
” Dedykowany zasilacz 24V

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 25235 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

31700000-3 – Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

38120000-2 – Przyrządy meteorologiczne

32400000-7 – Sieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: 1) wypełniony formularz ofertowy- załącznik nr 2 do SWZ zawierający informację o oferowanym sprzęcie (producent, model)
oraz potwierdzenie spełniania przez oferowany sprzęt i oprogramowanie zgodności ich wszystkich poszczególnych
parametrów technicznych z wymaganymi przez Zamawiającego ich minimalnymi parametrami technicznymi określonymi w
załączniku nr 1 do SWZ, cenę oraz dane do obliczenia punktacji wg kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego
w niniejszej SWZ.
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – załącznik nr 3 do SWZ.
3) pełnomocnictwo jeśli dotyczy – pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz
innych dokumentów składanych wraz z ofertą , a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, pełnomocnictwo do
reprezentowania w postępowaniu, winno być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów
występujących wspólnie.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania istotnych zmian w umowie, na mocy porozumienia stron w przypadkach i na warunkach określonych w projekcie umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w razie zaistnienia sytuacji określonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) na zasadach w tym przepisie
przewidzianych.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu konieczne jest złożenie stosownego wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-08 10:30
8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-08 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-06
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Zamówienie na każdą z części musi zostać zrealizowane w terminie: do 60 dni od dnia zawarcia umowy.

Numer informacji: 2022-BZP-00232696-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij