Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Dane organizatora WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W ŁODZI
93-569 ŁÓDŹ
PROLETARIACKA 2/6
Tel. 42 635 14 00
Fax. 42 630 16 68
E-mail lodz.wiw@wetgiw.gov.pl
WWW www.wetgiw.gov.pl/
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (pipety oraz końcówki do pipet, materiały zużywalne do aparatu ETI MAX) dla Wojewódzkiego Inspektor…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (pipety oraz końcówki do pipet, materiały zużywalne do aparatu ETI MAX) dla Wojewódzkiego Inspektoratu WeterynariiCzęść 1: Część 1. Pipety oraz końcówki do pipet. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku numer 5 do SWZ. Część 2: Część 2. Materiały zużywalne do aparatu ETI MAXPrzedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku numer 6 do SWZ WIW-Adm-zpz.272.1.1.2024
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=wiw-lodz.ezamawiajacy.pl_1705663603412
LINK do SWZ http://wiw-lodz.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
CPV 38.00.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 1) Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, Zamawiający żąda podmiotowego środka dowodowego w postaci odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji chyba, że Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Powyższe żądanie dotyczy również Podwykonawców. W przypadku, gdy dokument składa podmiot z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższych dokumentów składa on dokumenty potwierdzające wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; b) Oświadczenie Wykonawcy (według załącznika nr 3 do SWZ), o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ o niepodleganiu wykluczeniu, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. Powyższe oświadczenie uwzględnia również Podwykonawców i Podmioty udostępniające zasoby; 2) Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczy również Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 pzp, składa każdy z Wykonawców (dotyczy również np. wspólników spółki cywilnej). 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika zakres wykonywania przez poszczególnych Wykonawców zamówienia. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5. Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi, ul. Proletariacka 2/6, 93-569, Łódź, woj. łódzkie, państwo PL, e-mail lodz.wiw@wetgiw.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.wiw.bip.lodz.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 12 miesiące
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W ŁODZI
93-569 ŁÓDŹ
PROLETARIACKA 2/6

2024-01-30

Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej MarketPlanet OnePlace dostępnej Ogłoszenie nr 2023/BZP 00574579/01 z dnia 2023-12-28 2023-12-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy pod adresem https://wiw-lodz.ezamawiajacy.p Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2024-02-29
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: termin dostawy 40
część 2: cena 60
część 2: termin dostawy 40
Uwagi 2024/BZP 00051251/01

Dostawy
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (pipety oraz końcówki do pipet, materiały zużywalne do aparatu ETI MAX) dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7251105668
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Proletariacka 2/6
1.5.2.) Miejscowość: Łódź
1.5.3.) Kod pocztowy: 93-569
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 – Miasto Łódź
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lodz.wiw@wetgiw.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiw.bip.lodz.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – organ władzy publicznej – organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
działalność administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji, nadzoru farmaceutycznego, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwierząt oraz w zakresie wykonywania badań lab

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (pipety oraz końcówki do pipet, materiały zużywalne do aparatu ETI MAX) dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9cf8d9ac-b6a4-11ee-b628-1a85378e6c0a
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00051251
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-19
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00143901/10/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.6 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, filtrów, szkła do diagnostyki laboratoryjnej, pipet automatycznych, odzieży ochronnej oraz materiałów zużywalnych dla WIW w Łodzi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://wiw-lodz.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://wiw-lodz.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu
komunikacja zamawiającego z wykonawcami (w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje) odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace znajdującej się pod adresem: https://wiw-lodz.ezamawiajacy.pl.(dalej Platforma). Platforma Zakupowa Marketplanet OnePlace jest narzędziem umożliwiającym realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest pod adresem: https://wiw-lodz.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Platformy.
1. Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem osobistym lub podpisem zaufanym osoby(ób) poważnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie i złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://wiw-lodz.ezamawiajacy.pl.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w Rozdziale XXIV Ochrona Danych Osobowych.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIW-Adm-zpz.272.1.1.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1. Pipety oraz końcówki do pipet.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku numer 5 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 19131,17 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
1) Cena = 60 %. Punktacja zostanie przeliczona zgodnie z poniższym wzorem:
C = (CN / CB) x 60
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę.
CN – cena w ofercie z najniższą ceną
CB – cena w ofercie badanej
Przy założeniu, że 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
2) Termin Dostawy (TD) = 40 %. Punktacja zostanie przeliczona zgodnie z poniższym wzorem:
TD = (TN / TB) x 40
gdzie:
TD – liczba punktów przyznanych danej ofercie za termin dostawy,
TN – najkrótszy termin dostawy,
TB – termin dostaw oferty badanej,
Przy założeniu, że 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga! Termin dostawy należy podać w pełnych dniach. Niedopuszczalne jest podawanie terminu w godzinach bądź dzielenie dnia na części. Oferta taka zostanie odrzucona.
We wszystkich częściach zamówienia zadeklarowany termin realizacji zamówienia powinien być realny. Minimalny termin realizacji dostawy nie może być krótszy niż 4 dni kalendarzowe.
Przy zaoferowaniu terminu krótszego niż 4 dni kalendarzowe oferta zostanie odrzucona ze względu na niezgodność z SWZ.
Zaproponowany termin realizacji dostawy zostanie wpisany do umowy.
2. Wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z wyżej przedstawionymi kryteriami zamawiający dokona po wyliczeniu wskaźnika
oceny oferty W ze wzoru:
W = C + TD
gdzie:
W – ogólna liczba punktów przyznana ofercie
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę
TD – ilość punktów przyznanych danej ofercie za termin dostawy.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która będzie miała największą wartość wskaźnika W. Zamawiający udzieli
zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin Dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2. Materiały zużywalne do aparatu ETI MAX
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku numer 6 do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 845,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
1) Cena = 60 %. Punktacja zostanie przeliczona zgodnie z poniższym wzorem:
C = (CN / CB) x 60
gdzie:
C – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę.
CN – cena w ofercie z najniższą ceną
CB – cena w ofercie badanej
Przy założeniu, że 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku
2) Termin Dostawy (TD) = 40 %. Punktacja zostanie przeliczona zgodnie z poniższym wzorem:
TD = (TN / TB) x 40
gdzie:
TD – liczba punktów przyznanych danej ofercie za termin dostawy,
TN – najkrótszy termin dostawy,
TB – termin dostaw oferty badanej,
Przy założeniu, że 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga! Termin dostawy należy podać w pełnych dniach. Niedopuszczalne jest podawanie terminu w godzinach bądź dzielenie dnia na części. Oferta taka zostanie odrzucona.
We wszystkich częściach zamówienia zadeklarowany termin realizacji zamówienia powinien być realny. Minimalny termin realizacji dostawy nie może być krótszy niż 4 dni kalendarzowe.
Przy zaoferowaniu terminu krótszego niż 4 dni kalendarzowe oferta zostanie odrzucona ze względu na niezgodność z SWZ.
Zaproponowany termin realizacji dostawy zostanie wpisany do umowy.
2. Wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z wyżej przedstawionymi kryteriami zamawiający dokona po wyliczeniu wskaźnika
oceny oferty W ze wzoru:
W = C + TD
gdzie:
W – ogólna liczba punktów przyznana ofercie
C – ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę
TD – ilość punktów przyznanych danej ofercie za termin dostawy.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która będzie miała największą wartość wskaźnika W. Zamawiający udzieli
zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin Dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
1) Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, Zamawiający żąda podmiotowego środka dowodowego w postaci odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji chyba, że Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Powyższe żądanie dotyczy również Podwykonawców. W przypadku, gdy dokument składa podmiot z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższych dokumentów składa on dokumenty potwierdzające wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;
b) Oświadczenie Wykonawcy (według załącznika nr 3 do SWZ), o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ o niepodleganiu wykluczeniu, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. Powyższe oświadczenie uwzględnia również Podwykonawców i Podmioty udostępniające zasoby;
2) Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych dotyczy również Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art.125
ust.1 pzp, składa każdy z Wykonawców (dotyczy również np. wspólników spółki cywilnej).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika zakres
wykonywania przez poszczególnych Wykonawców zamówienia.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Szczegółowy rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ
(projekt umowy).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-01-30 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej MarketPlanet OnePlace dostępnej Ogłoszenie nr 2023/BZP 00574579/01 z dnia 2023-12-28 2023-12-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy pod adresem https://wiw-lodz.ezamawiajacy.pl.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-01-30 09:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-02-29

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij