Dostawa aparatury naukowo-badawczej

Dane organizatora ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
70-310 SZCZECIN
AL. PIASTÓW 17
Tel. 91 449 41 11
Fax. 91 449 40 14
E-mail rektor@zut.edu.pl
WWW www.zut.edu.pl/
Województwo zachodniopomorskie
Powiat Szczecin
Treść zamówienia DOSTAWA Aparatury naukowo-badawczej do Wydziałowego Laboratorium Dźwięku Immersyjnego
zgodnie z wnioskiem WE/46/2024
Zamówienie podzielone z…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia DOSTAWA Aparatury naukowo-badawczej do Wydziałowego Laboratorium Dźwięku Immersyjnegozgodnie z wnioskiem WE/46/2024Zamówienie podzielone zostało na 6 części.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:Zakup i dostawa następujących urządzeń:L.p. Przedmiot Typ Ilość Jedn.Część 11 Zestaw głośnikowy aktywny Genelec One 8351 3 szt2 Zestaw głośnikowy aktywny Genelec One 8341 8 szt3 System kalibracji głośników Genelec GLM Kit 1 zestaw4 Subwoofer aktywny Genelec One 7370APM 1 szt5 Podstawki głośników 8051-408 ISOPod for 8351 3 szt6 Podstawki głośników 8040-408 ISOPod for 8341 4 szt7 Uchwyty do głośników sufitowych 8000-446B – Truss mount kit 4 szt8 Statyw głośnikowy podłogowy 8000-409B Floor stand (950-1430 mm) for 1032 (K&M 26741-029-55) 7 sztCzęść 21 Komputer Dell Inspiron 27 7720 i7-1355U/32GB/1TB/Win11P MX550 Touch z klawiaturą i myszką 1 zestaw2 Monitor/TV 50 Telewizor Samsung QE55Q67CAU 55 QLED 4K Tizen DVB-T2 1 szt3 Rzutnik Projektor EPSON EH-TW7000 1 sztCzęść 31 Sonda 3D do pomiaru natężenia dźwięku Sonda Microflown UPS 3D z kondycjonerem MFPA 4 i okablowaniem sonda-kondycjoner (USP KIT PA-UR) 1 zestawCzęść 41 Mikrofon pomiarowy Grass TEDS Zestaw GRASS 46AE ½ 1 zestaw2 Analizator Audio AudioPrecission APx525B + moduł Bluetooth APx BT DUO 1 zestawCzęść 51 Dekoder (amplituner 7-1-4) DENON AVC-X3800H 1 szt2 Odtwarzacz BlueRay SONY UBP-X800M2B 1 szt3 Słuchawki Hi-Fi Sennheiser HD 650 2 sztCzęść 61 Interfejs audio USB 8ch RME FireFace 802 FS 1 szt2 Przetwornik audio ac/ca 8 kanałów RME ADI-8 QS 1 szt3 software DAW ProTools Studio 2023.12 lub wyższa, licencja stała komercyjna do badań naukowych (z iLOK, jeśli wymagany) 1 szt4 software DAW Nintendo 13 licencja stała komercyjna do badań naukowych 1 szt5 software Dolby ATMOS Production Suite 1 szt6 Mikrofon kardioidalny Rode NT5 (10 sztuk lub 5 zestawów stereo) 10 szt7 Stereofoniczny zestaw mikrofonów omni-kardio Schoeps MK5 CMC6 zestaw stereo 1 zestaw8 Mikrofon binauralny, zestaw z adapterami XLR DPA 4560 + 2xDAD6001-BC 1 zestaw9 Zestaw mikrofonu ambisonicznego Zylia Zylia Pro Have it all! 1 zestaw10 Okablowanie mikrofonowe XLR-XLR długość 10m złącza Neutrik, przewód uznanej firmy 12 szt11 Okablowanie mikrofonowe XLR-XLR długość 6m złącza Neutrik, przewód uznanej firmy 12 szt12 Okablowanie JackTRS-XLR-M Jack TRS 6.3mm -XLR-M (męskie) długość 1m złącza Neutrik, przewód uznanej firmy 12 szt13 Okablowanie zasilające Przedłużacz 5m czarny (wtyk prosty lub kątowy 10-16A, gniazdo pojedyncze z uziemieniem, do użytku wewnątrz budynków) 12 szt14 Statyw mikrofonowy Statyw Widlicki 3200 10 szt
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=zamowienia.zut.edu.pl_1705669111369
LINK do SWZ http://zamowienia.zut.edu.pl/przetargi/zamowienia-udzielane-na-rzecz-nauki/article/zapytanie-ofertowe-na-zakup-i-dostawe-aparatury-naukowo-badawczej-do-miedzywydzialowego-laboratorium.html
Osoba do kontaktu Witold Mickiewicz tel. 601688382; e-mail: witold.mickiewicz@zut.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Wszystkie urządzenia objęte umowami winny być dostarczone nie później niż w ciągu 5 tygodni od daty zawarcia Umowy
Miejsce i termin składania ofert ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
70-310 SZCZECIN
AL. PIASTÓW 17

2024-02-02

Sposób składania ofert ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY, AL. PIASTÓW 17, 70-310 SZCZECIN Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Na każdą część zamówienia należy złożyć oddzielną ofertę. Oferta Wykonawcy będzie rozpatrywana, jeśli będzie dotyczyć co najmniej całości jednej części zamówienia i zawierać urządzenia wskazane przez Zamawiającego. Zamówienia na kwotę wyższą niż 40000 zł netto będą podlegać wykonaniu na podstawie zawartej z Zamawiającym umowy sprzedaży
z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do miejsca dostawy, o którym mowa w dziale II powyżej. Wskazana umowa (zwana dalej Umową) będzie uwzględniać również ofertę Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana. Umowa nie będzie zawierać postanowień (warunków realizacji) mniej korzystnych dla Zamawiającego niż wynikające warunków wyznaczonych w niniejszym zapytaniu oraz oferty Wykonawcy, z którym Umowa będzie zawierana. Wszystkie urządzenia objęte umowami winny być dostarczone nie później niż w ciągu 5 tygodni od daty zawarcia Umowy. Na okoliczność dostarczenia tego sprzętu i jego odbioru przez przedstawicieli Zamawiającego zostanie sporządzony
i podpisany stosowny protokół zdawczo-odbiorczy (zwany dalej Protokołem Odbioru ).
INNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA, W TYM WARUNKI PŁATNOŚCI:
Wymagane jest udzielenie gwarancji na dostarczane urządzenia na okres nie krótszy niż 24 miesiące liczone od daty podpisania Protokołu Odbioru / dostawy (wskazany minimalny termin dotyczy każdego urządzenia, o których mowa w dziale IX niniejszego zapytania).
Płatność po podpisaniu Protokołu Odbioru/dostawie, przelewem na rachunek bankowy wskazany
w fakturze w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury. Maksymalna kwota zapłaty-cena za sprzęt zaoferowana w złożonej ofercie tego Wykonawcy, z którym Umowa zostanie zawarta/ którego oferta zostanie wybrana.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA (ZAWARTOŚĆ MINIMUM) OFERTY:
Zaleca się aby oferta została przygotowana i złożona Zamawiającemu na Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 niniejszego zapytania (poniżej w niniejszym pliku) i dotyczyć oddzielnie każdej części zamówienia. Każda oferta powinna zawierać minimum:
dane identyfikujące Wykonawcę składającego ofertę, w szczególności nazwę (firmę) Wykonawcy-a w przypadku Wykonawców będących osobami fizycznymi-imię i nazwisko;
cenę netto i brutto podaną w PLN za każde z urządzeń wskazanych w dziale IX poniżej oraz ich sumę brutto łącznie z kosztami dostawy (zwaną dalej CENĄ ZA ZAMÓWIENIE );
markę symbol lub innego rodzaju oznaczenie identyfikujące dla każdego oferowanego urządzenia spośród wskazanych w dziale IX składających się na przedmiot niniejszego zapytania, aby była jednoznaczność w kwestii spełnienia oczekiwań Zamawiającego;
podpis osoby działającej w imieniu oferenta (Wykonawcy składającego ofertę), przy czym
z racji wskazanego w dziale VII poniżej sposobu składania ofert (poczta e-mail) dopuszczalne jest przesłanie oferty jako skan z podpisem. Postanowienie nie narusza możliwości złożenia oferty podpisanej elektronicznie, jednak wyżej wskazana forma zeskanowanego dokumentu
z podpisem jest w pełni wystarczająca.
Dla ważności oferty nie jest wymagane podanie informacji innych niż wskazane powyżej minimum
w pkt 1)-4). Ewentualny brak informacji w Ofercie innych niż wymagane w odnośnikach 1-4 powyżej będzie poczytany za złożenie oferty na Sprzęt odpowiadający wymogom niniejszego zapytania, tak co do przedmiotu, jak i warunków wykonania zamówienia, w szczególności wyżej wymaganego okresu udzielenia gwarancji.
Jeżeli Wykonawca ubiega się o przyznanie punktów w ramach wskazanego w dziale VIII kryterium oceny ofert pn. Okres Gwarancji jego oferta powinna zawierać termin (okres) udzielonej gwarancji
na sprzęt, pod rygorem nieprzyznania ofercie punktów w ramach ww. kryterium.
Dany Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część (złożenia dwóch lub więcej ofert przez tego samego wykonawcę i niewycofanie ich przed terminem składania ofert tak, aby została tylko jedna, skutkuje odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę).
Oferta musi być złożona co najmniej na jedną całą część przedmiotu zamówienia (nie dopuszcza się
w szczególności możliwości składania oferty tylko na niektóre z urządzeń spośród wskazanych
w poszczególnych częściach w dziale IX poniżej). Nie dopuszcza się również możliwości składania ofert wariantowych.
Termin i sposób złożenia oferty
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: witold.mickiewicz@zut.edu.pl do dnia 02.02.2024 r., godz. 12.00. W tytule maila należy wpisać Laboratorium Dźwięku Immersyjnego. Część ….
Złożoną ofertą Wykonawca pozostaje związany przez okres nie krótszy niż 30 dni licząc od dnia, który stanowi termin składania ofert.
KRYTERIA OCENY OFERTY i WYBÓR WYKONAWCY ZAMÓWIENIA
Z zastrzeżeniem postanowień działu X poniżej, Zamawiający powierzy realizację określonych części niniejszego zamówienia (zawrze Umowę) z Wykonawcą, który w odpowiedzi na niniejsze zapytanie złoży oferty ważne i którego oferty na poszczególne części zostaną uznane za oferty najkorzystniejsze w świetle niżej wskazanych kryteriów oceny ofert.
Za ofertę ważną uznaje się każdą z ofert, która łącznie będzie spełniać następujące warunki:
Oferta spełniać będzie wymogi minimum jej złożenia określone w dziale VI i VII powyżej, przy czym brak w ofercie informacji o okresie udzielonej gwarancji, skutkować będzie tylko przyjęciem, że zaoferowano minimalny okres gwarancji na całość sprzętu a oferta nie uzyska punktów w ramach niżej wskazanego kryterium Okres Gwarancji)
Oferta nie będzie zawierać postanowień sprzecznych z postanowieniami działu III-V poniżej
Oferta nie będzie zawierać informacji wskazujących, że oferowany sprzęt nie odpowiada wymogom określonym w dziale IX poniżej
Jeżeli złożona oferta będzie zawierać omyłki pisarskie lub rachunkowe, w tym błędną stawkę podatku VAT, Zamawiający pozostawia sobie prawo jej poprawienia w celu zapewnienia zgodności
z warunkami niniejszego zapytania, pod warunkiem, że poprawienie, o którym mowa powyżej, będzie możliwe do dokonania samodzielnie po stronie Zamawiającego w oparciu o działania matematyczne na podstawie danych zwartych w złożonej ofercie i niniejszego dokumentu zapytania ofertowego. Brak akceptacji Wykonawcy dla poprawień jak wyżej w jego ofercie skutkuje jej nieważnością.
Kryteria oceny:
Przy ocenie ofert w niniejszym postepowaniu Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, którym przypisze następujące wagi (znaczenie):
1) Cena-waga kryterium: maksymalnie 90 %
2) Okres Gwarancji-waga kryterium: maksymalnie 10%
gdzie podane wyżej wagi procentowe są wagami punktowymi według zasady: jeden procent (%) = jeden punkt wagowy
ad 1) W ramach kryterium Cena (wskaźnik wagi kryterium oznaczony jako C )-oferta ważna
z najniższą CENĄ ZA ZAMÓWIENIE uzyska 90 punktów wagowych. Pozostałe oferty ważne otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej, wyliczonej według następującego wzoru:
Gdzie,
• LpOoC – oznacza liczbę punktów za cenę w ramach kryterium w ofercie ocenianej;
• Nc – oznacza najniższą oferowaną CENĘ ZA ZAMÓWIENIE spośród ofert podlegających ocenie;
• Co-oznacza CENĘ ZA ZAMÓWIENIE w ofercie ocenianej.
Ad2) Kryterium Okres Gwarancji (wskaźnik oznaczony jako G ). Minimalny wymagany, pod rygorem odrzucenia oferty, okres gwarancji na zaoferowany sprzęt ma być nie krótszy niż 24 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru, o którym mowa w dziale V powyżej.
Jeżeli deklarowany w ofercie okres (długość udzielenia) gwarancji na Sprzęt będzie:
1) Wynosił 48 miesięcy lub dłuższej, licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru – oferta ta uzyska
10 punktów;
2) Wynosił 36 miesięcy i więcej (przy czym nie osiągnie 48 miesięcy), licząc od daty podpisania protokołu odbioru – oferta ta uzyska 5 punktów.
Za ofertę najkorzystniejszą w ramach poszczególnych części uznana będzie oferta ważna, która uzyska najwyższy bilans punktów (suma punktów = LpOoC + G)
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty najkorzystniejszej w przypadku, gdy złożona zostanie tylko jedna ważna oferta dotycząca danej części.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zakup i dostawa następujących urządzeń:
L.p. Przedmiot Typ Ilość Jedn.
Część 1
1 Zestaw głośnikowy aktywny Genelec One 8351 3 szt
2 Zestaw głośnikowy aktywny Genelec One 8341 8 szt
3 System kalibracji głośników Genelec GLM Kit 1 zestaw
4 Subwoofer aktywny Genelec One 7370APM 1 szt
5 Podstawki głośników 8051-408 ISOPod for 8351 3 szt
6 Podstawki głośników 8040-408 ISOPod for 8341 4 szt
7 Uchwyty do głośników sufitowych 8000-446B – Truss mount kit 4 szt
8 Statyw głośnikowy podłogowy 8000-409B Floor stand (950-1430 mm) for 1032 (K&M 26741-029-55) 7 szt
Część 2
1 Komputer Dell Inspiron 27 7720 i7-1355U/32GB/1TB/Win11P MX550 Touch z klawiaturą i myszką 1 zestaw
2 Monitor/TV 50 Telewizor Samsung QE55Q67CAU 55 QLED 4K Tizen DVB-T2 1 szt
3 Rzutnik Projektor EPSON EH-TW7000 1 szt
Część 3
1 Sonda 3D do pomiaru natężenia dźwięku Sonda Microflown UPS 3D z kondycjonerem MFPA 4 i okablowaniem sonda-kondycjoner (USP KIT PA-UR) 1 zestaw
Część 4
1 Mikrofon pomiarowy Grass TEDS Zestaw GRASS 46AE ½ 1 zestaw
2 Analizator Audio AudioPrecission APx525B + moduł Bluetooth APx BT DUO 1 zestaw
Część 5
1 Dekoder (amplituner 7-1-4) DENON AVC-X3800H 1 szt
2 Odtwarzacz BlueRay SONY UBP-X800M2B 1 szt
3 Słuchawki Hi-Fi Sennheiser HD 650 2 szt
Część 6
1 Interfejs audio USB 8ch RME FireFace 802 FS 1 szt
2 Przetwornik audio ac/ca 8 kanałów RME ADI-8 QS 1 szt
3 software DAW ProTools Studio 2023.12 lub wyższa, licencja stała komercyjna do badań naukowych (z iLOK, jeśli wymagany) 1 szt
4 software DAW Nintendo 13 licencja stała komercyjna do badań naukowych 1 szt
5 software Dolby ATMOS Production Suite 1 szt
6 Mikrofon kardioidalny Rode NT5 (10 sztuk lub 5 zestawów stereo) 10 szt
7 Stereofoniczny zestaw mikrofonów omni-kardio Schoeps MK5 CMC6 zestaw stereo 1 zestaw
8 Mikrofon binauralny, zestaw z adapterami XLR DPA 4560 + 2xDAD6001-BC 1 zestaw
9 Zestaw mikrofonu ambisonicznego Zylia Zylia Pro Have it all! 1 zestaw
10 Okablowanie mikrofonowe XLR-XLR długość 10m złącza Neutrik, przewód uznanej firmy 12 szt
11 Okablowanie mikrofonowe XLR-XLR długość 6m złącza Neutrik, przewód uznanej firmy 12 szt
12 Okablowanie JackTRS-XLR-M Jack TRS 6.3mm -XLR-M (męskie) długość 1m złącza Neutrik, przewód uznanej firmy 12 szt
13 Okablowanie zasilające Przedłużacz 5m czarny (wtyk prosty lub kątowy 10-16A, gniazdo pojedyncze z uziemieniem, do użytku wewnątrz budynków) 12 szt
14 Statyw mikrofonowy Statyw Widlicki 3200 10 szt
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne urządzenia w ramach danej części, jedynie na całą część, ale z podaniem cen na poszczególne elementy.
• Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego postępowania lub unieważnienia bez podania przyczyny.
• Z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania uczestnikowi postępowania (Oferentowi) nie będą przysługiwać żadne roszczenia względem Zamawiającego, w tym roszczenie o zwrot kosztów złożenia oferty.
• Wybór oferty najkorzystniejszej (przyjęcie oferty) nie będzie jednoznaczny z zawarciem Umowy
o zamówienie. Ewentualne zawarcie pomiędzy Zamawiającym, a Oferentem oferty najkorzystniejszej Umowy o zamówienie nastąpi odrębnie w terminie związania ofertą.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego zapytania, w szczególności
w reakcji na składane wnioski, przy czym dokonanie zmian (modyfikacji) w niniejszym zapytaniu jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego (Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dokonanie wnioskowanych zmian). Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie będą mogły być wykonane (będą dopuszczalne) jedynie w okresie przed upływem terminu składania ofert.
• Zamawiający zakończy postępowanie bez wyboru oferty, w przypadku, kiedy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.
• klauzula informacyjna RODO w związku z niniejszym postępowaniem stanowi załącznik nr 2 niniejszego zapytania
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij