Dostawa cyfrowego odwróconego mikroskopu

Dane organizatora UNIWERSYTET GDAŃSKI
80-309 GDAŃSK
JANA BAŻYŃSKIEGO 8
Tel. 58 523 24 07
Fax. 58 523 31 73
E-mail rektor@ug.edu.pl
WWW ug.edu.pl/
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Dostawa cyfrowego odwróconego mikroskopu fluorescencyjnego zintegrowanego z funkcją liczenia komórek dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa cyfrowego odwróconego mikroskopu fluorescencyjnego zintegrowanego z funkcją liczenia komórek dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego Numer referencyjny: 5750.291.1.85.2022.RR1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowego odwróconego mikroskopu fluorescencyjnego zintegrowanego z funkcją liczenia komórek dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38510000-3.3. Zamówienie obejmuje:1) dostawę, montaż i instalację sprzętu,2) przeszkolenie co najmniej 2 osób z obsługi sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia NIE później niż w terminie, o którym mowa w rozdziale IV.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.5. Miejsce dostawy sprzętu: Uniwersytet Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk, pokój 67.6. Zamawiający wymaga gwarancji na sprzęt na okres 24 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 Projektu umowy – załącznik nr 4 do SWZ.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowego odwróconego mikroskopu fluorescencyjnego zintegrowanego z funkcją liczenia komórek dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. 2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38510000-3. 3. Zamówienie obejmuje: 1) dostawę, montaż i instalację sprzętu, 2) przeszkolenie co najmniej 2 osób z obsługi sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia nie później niż w terminie, o którym mowa w rozdziale IV. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 5. Miejsce dostawy sprzętu: Uniwersytet Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk, pokój 67. 6. Zamawiający wymaga gwarancji na sprzęt na okres 24 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 Projektu umowy – załącznik nr 4 do SWZ. 7. Zamawiający informuje, że zakup będzie współfinansowany z projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Tytuł projektu: „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach”. Nr umowy: TECHMATSTRATEG2 /410747/11/NCBR/2019.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1655296122686
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/627512
CPV 38.51.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagańIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagańIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagańIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:opisane kompleksowo w rozdz. III SWZ oraz załącznikach – w tym załączniku nr 4 projekt umowy
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Uniwersytet Gdański ul. Jana Bażyńskiego 8 Gdańsk 80-309 Rafał Rzepecki, Uniwersytet Gdański, Dział Procedur Zakupowych, 80-309 Gdańsk rafal.rzepecki@ug.edu.pl https://ug.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 56
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET GDAŃSKI
80-309 GDAŃSK
JANA BAŻYŃSKIEGO 8

2022-07-22

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 19/10/2022
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2022/S 114-320459
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Gdański
Adres pocztowy: ul. Jana Bażyńskiego 8
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS:
PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-309
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Rzepecki, Uniwersytet Gdański, Dział Procedur Zakupowych, 80-309 Gdańsk
E-mail:
rafal.rzepecki@ug.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://ug.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa cyfrowego odwróconego mikroskopu fluorescencyjnego zintegrowanego z funkcją liczenia komórek dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
Numer referencyjny: 5750.291.1.85.2022.RR

II.1.2) Główny kod CPV
38510000 Mikroskopy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowego odwróconego mikroskopu fluorescencyjnego zintegrowanego z funkcją liczenia komórek dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38510000-3.
3. Zamówienie obejmuje:
1) dostawę, montaż i instalację sprzętu,
2) przeszkolenie co najmniej 2 osób z obsługi sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia NIE później niż w terminie, o którym mowa w rozdziale IV.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
5. Miejsce dostawy sprzętu: Uniwersytet Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk, pokój 67.
6. Zamawiający wymaga gwarancji na sprzęt na okres 24 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 Projektu umowy – załącznik nr 4 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy sprzętu: Uniwersytet Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk, pokój 67.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa cyfrowego odwróconego mikroskopu fluorescencyjnego zintegrowanego z funkcją liczenia komórek dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 38510000-3.
3. Zamówienie obejmuje:
1) dostawę, montaż i instalację sprzętu,
2) przeszkolenie co najmniej 2 osób z obsługi sprzętu. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia NIE później niż w terminie, o którym mowa w rozdziale IV.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
5. Miejsce dostawy sprzętu: Uniwersytet Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk, pokój 67.
6. Zamawiający wymaga gwarancji na sprzęt na okres 24 miesięcy. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 Projektu umowy – załącznik nr 4 do SWZ.
7. Zamawiający informuje, że zakup będzie współfinansowany z projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Tytuł projektu: „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie
i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach”. Nr umowy: TECHMATSTRATEG2 /410747/11/NCBR/2019.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: parametr techniczny – Monochromatyczna kamera CMOS o rozdzielczości co najmniej 1920×1080 pikseli / Waga: 20
Cena – Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamawiający informuje, że zakup będzie współfinansowany z projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Tytuł projektu: „Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach”. Nr umowy: TECHMATSTRATEG2 /410747/11/NCBR/2019.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
opisane kompleksowo w rozdz. III SWZ oraz załącznikach – w tym załączniku nr 4 projekt umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/07/2022
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/10/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/07/2022
Czas lokalny: 11:05
Miejsce:
poprzez platformę zakupową
https://platformazakupowa.pl/pn/ug
– Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (
https://platformazakupowa.pl/pn/ug
) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający NIE przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi
do przekazu wideo on-line.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
za pośrednictwem platformy zakupowej platformazakupowa.pl (dalej platforma) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug
.
2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym
na stronie internetowej platformy w zakładce „Regulamin”, dostępnym pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert zamieszczonej na stronie internetowej platformy
w zakładce „Instrukcje” dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
.
3. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 z późn. zm.), określa NIEzbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości NIE mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ
lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac OS X 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany
wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Komunikacja poprzez formularz „Wyślij wiadomość” (nie dotyczy składania ofert) umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików
lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę̨ w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami Pzp czynność́ Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy,
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp.
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę̨ wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
9. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
114
2022
Następna aktualizacja:
16/06/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij