Dostawa aparatury badawczej

Dane organizatora POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12
Tel. 58 347 27 40
Fax. 58 347 26 94
E-mail biuro@chem.pg.gda.pl
WWW chem.pg.edu.pl/
Województwo pomorskie
Powiat Gdańsk
Treść zamówienia Dostawa aparatury badawczej na potrzeby projektu IDUB

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa aparatury badawczej na potrzeby projektu IDUB Numer referencyjny: ZP/166/008/D/22Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej na potrzeby projektu IDUB. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na części:Część 1 – Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowegoCzęść 2 – Dostawa spektrometru RamanaCzęść 3 – Dostawa urządzenia do wykonywania połączeń drutowychSzczegółowe warunki realizacji zawiera wzór umowy – Załącznik nr 3 do SWZ.Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SWZ. Dostawa spektrometru Ramana Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru Ramana. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SWZ. Dostawa urządzenia do wykonywania połączeń drutowych Część nr 3 Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do wykonywania połączeń drutowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SWZ.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1655299570324
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/627932
CPV 38.51.10.00, 38.54.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem, w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.Warunki wprowadzenia zmian Zamawiający określił we wzorze umowy.Zmiana i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem NIEważności.
Osoba do kontaktu Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny 000001620 ul. G. Narutowicza 11/12 Gdańsk 80-233 Ilona Demkowska ilodemko@pg.edu.pl www.pg.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 42
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY
80-233 GDAŃSK
GABRIELA NARUTOWICZA 11/12

2022-07-18

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 15/10/2022
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2022/S 114-320597
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001620
Adres pocztowy: ul. G. Narutowicza 11/12
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS:
PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-233
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ilona Demkowska
E-mail:
ilodemko@pg.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.pg.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa aparatury badawczej na potrzeby projektu IDUB
Numer referencyjny: ZP/166/008/D/22

II.1.2) Główny kod CPV
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury badawczej na potrzeby projektu IDUB. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SWZ.
Przedmiot zamówienia został podzielony na części:
Część 1 – Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego
Część 2 – Dostawa spektrometru Ramana
Część 3 – Dostawa urządzenia do wykonywania połączeń drutowych
Szczegółowe warunki realizacji zawiera wzór umowy – Załącznik nr 3 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38511000 Mikroskopy elektronowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańska, Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa skaningowego mikroskopu elektronowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 42
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa spektrometru Ramana
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru Ramana. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 245
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa urządzenia do wykonywania połączeń drutowych
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do wykonywania połączeń drutowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 140
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem, w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.
Warunki wprowadzenia zmian Zamawiający określił we wzorze umowy.
Zmiana i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem NIEważności.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/07/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/10/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/07/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert zostanie dokonane za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez odszyfrowanie złożonych poprzez platformę ofert. Otwarcie nastąpi w siedzibie Zamawiającego, zostanie dokonane przez komisję przetargową powołaną przez kierownika Zamawiającego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający, NIEzwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings
informację z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 13 kwietnia 2022r. (Dz. U. z 2022, poz. 835) oraz zastosuje art. 5k Rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str.1).
4. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o NIEpodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego na formularzu JEDZ.
5. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o NIEpodleganiu wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w rozdziale VII ust. 4 SWZ, sporządzone z wykozrystaniem wzoru, stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ.
6. Informację o wymaganych wraz z ofertą dokumentach zawiera rozdział IX ust. 1 oraz rozdział XI SWZ.
7. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia środków dowodowych, o których mowa w art. 124 pkt. 1 ustawy Pzp. Wykaz podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, w tym składanych przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się w rozdziale IX SWZ.
8. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych:
Zamawiający wymaga, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe tj. specyfikacje techniczne dla produktów wraz z kartami katalogowymi potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ.
Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
Zamawiający NIE przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.
9. Klauzula informacyjna RODO znajduje się w rozdziale XXII SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp odwołanie wnosi się :
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit.a)
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/06/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
114
2022
Następna aktualizacja:
16/06/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij