Dostawa chromatografu cieczowego

Dane organizatora INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
01-224 WARSZAWA
MARCINA KASPRZAKA 44/52
Tel. 22 343 20 00
Fax. 22 632 66 81
E-mail icho-s@icho.edu.pl
WWW www.icho.edu.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa chromatografu cieczowego Flash z detektorem, kolektorem frakcji i wyposażeniem.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa chromatografu cieczowego Flash z detektorem, kolektorem frakcji i wyposażeniem.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego chromatografu cieczowego Flash z detektorem, kolektorem frakcji i wyposażeniem. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzenia do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego użytkowników w zakresie jego eksploatacji i konserwacji. ZP-2401-3/23
Specyfikacja https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9be9b105-0aa1-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08db6cd0-24b2-f626-d0a9-9e0012b90a12
CPV 38.00.00.00, 38.41.00.00, 38.43.22.00, 38.90.00.00, 51.54.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 5 Art. 109 ust. 1 pkt 7 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Załącznik nr 4 do SWZ: Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 6 do SWZ: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Załącznik nr 3 do SWZ: Tabela zgodności wraz z załączoną specyfikacją techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Załącznik nr 3 do SWZ: Tabela zgodności wraz z załączoną specyfikacją techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne,konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną/e do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum Dokument; Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Dokument: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 6 do SWZ, składa przynajmniej jeden 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN, ul. ul. Marcina Kasprzaka 44/52, 01-224, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, tel. +48 22 343 23 20, e-mail przetargi@icho.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): www.icho.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 98 dni
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
01-224 WARSZAWA
MARCINA KASPRZAKA 44/52

2023-06-23

Sposób składania ofert https://ezamowienia.gov.pl Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-07-22
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 80
okres gwarancji 20
Uwagi 2023/BZP 00259596/01

Dostawy
Dostawa chromatografu cieczowego Flash z detektorem, kolektorem frakcji i wyposażeniem.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ PAN
1.3.) Oddział zamawiającego: ICHO PAN
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325848
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Marcina Kasprzaka 44/52
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 01-224
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 343 23 20
1.5.8.) Numer faksu: +48 22 632 66 81
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@icho.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.icho.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Badania naukowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa chromatografu cieczowego Flash z detektorem, kolektorem frakcji i wyposażeniem.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9be9b105-0aa1-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00259596
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-14
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00084646/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.2 Automatyczny chromatograf cieczowy typu flash

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9be9b105-0aa1-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e Zamówienia określa Regulamin Platformy e Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-2401-3/23
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego chromatografu cieczowego Flash z detektorem, kolektorem frakcji i wyposażeniem. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzenia do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w siedzibie Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, jego montaż i uruchomienie oraz przeszkolenie wyznaczonych przez Zamawiającego użytkowników w zakresie jego eksploatacji i konserwacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38432200-4 – Chromatografy
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

38410000-2 – Przyrządy pomiarowe

38900000-4 – Różne przyrządy do badań lub testowania

51540000-9 – Usługi instalowania maszyn i urządzeń specjalnego zastosowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert: Kryterium: Cena 80%. Punktacja:Liczba punktów =( Cmin)/Cbad*80%*100
gdzie: Cmin – cena brutto najniższa spośród wszystkich ofert Cbad – cena brutto podana w ofercie badanej. Maksymalnie: 80 punktów.
Kryterium: Okres gwarancji 20%. Liczba punktów =(12-Gbad)/(12-Gmax) *20%*100 gdzie: Gbad – okres gwarancji podany w ofercie
Gmax – maksymalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego tj. 36 miesięcy
Zamawiający będzie przyznawał punkty za każdy miesiąc powyżej minimalnego 12 miesięcznego okresu gwarancji wskazanego
przez Zamawiającego (maksymalny podlegający ocenie okres – 36 miesięcy).
12 miesięczny okres gwarancji nie będzie punktowany.
Maksymalnie: 20 punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Załącznik nr 4 do SWZ: Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 6 do SWZ: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Załącznik nr 3 do SWZ: Tabela zgodności wraz z załączoną specyfikacją techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Załącznik nr 3 do SWZ: Tabela zgodności wraz z załączoną specyfikacją techniczną oferowanego przedmiotu zamówienia.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne,konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez
osobę/osoby uprawnioną/e do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum
Dokument; Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4 do SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Dokument: Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 6 do SWZ, składa przynajmniej jeden
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-23 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-23 12:10
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-22

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij