Dostawa chromatografów cieczowych

Dane organizatora NARODOWY INSTYTUT LEKÓW
00-725 WARSZAWA
CHEŁMSKA 30/34
Tel. 22 851 43 69
Fax. 22 841 06 52
E-mail sekretariat@nil.gov.pl
WWW www.nil.gov.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa chromatografów cieczowych w podziale na 6 części

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa chromatografów cieczowych w podziale na 6 części Numer referencyjny: 13/NIL/ZZ-SP/23Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografów cieczowych w podziale na 6 części:Cz. 1 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym i refraktometrycznym – 1 szt.Cz. 2 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym i fluorescencyjnym – 1 szt.Cz. 3 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym i fluorescencyjnym – 1 szt.Cz. 4 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym – 2 szt.Cz. 5 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym i rozproszenia światła – 1 szt.Cz. 6 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym – 2 szt.Cz. 1 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym i refraktometrycznym – 1 szt. Część nr 1 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym umożliwiający pracę w układzie faz normalnych i odwróconych, w pełni kontrolowany z poziomu oprogramowania (oraz bezpośrednio z panelu urządzenia) – 1 szt Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, został określony w formularzu wymaganych parametrów technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ Cz. 2 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym i fluorescencyjnym – 1 szt. Część nr 2 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym i fluorescencyjnym umożliwiający pracę w układzie faz normalnych i odwróconych, w pełni kontrolowany z poziomu oprogramowania (oraz bezpośrednio z panelu urządzenia) – 1 szt Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, został określony w formularzu wymaganych parametrów technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ Cz. 3 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym i fluorescencyjnym – 1 szt. Część nr 3 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym i fluorescencyjnym umożliwiający pracę w układzie faz normalnych i odwróconych, w pełni kontrolowany z poziomu oprogramowania (oraz bezpośrednio z panelu urządzenia) – 1 szt Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, został określony w formularzu wymaganych parametrów technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ Cz. 4 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym – 2 szt Część nr 4 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym umożliwiający pracę w układzie faz normalnych i odwróconych, w pełni kontrolowany z poziomu oprogramowania (oraz bezpośrednio z panelu urządzenia) – 2 szt Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, został określony w formularzu wymaganych parametrów technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ Cz. 5 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym i rozproszenia światła – 1 szt. Część nr 5 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym i rozproszenia światła umożliwiający pracę w układzie faz normalnych i odwróconych, w pełni kontrolowany z poziomu oprogramowania (oraz bezpośrednio z panelu urządzenia) – 1 szt Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, został określony w formularzu wymaganych parametrów technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ Cz. 6 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym – 2 szt. Część nr 6 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym umożliwiający pracę w układzie faz normalnych i odwróconych, w pełni kontrolowany z poziomu oprogramowania (oraz bezpośrednio z panelu urządzenia) – 2 szt Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, został określony w formularzu wymaganych parametrów technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=nil.ezamawiajacy.pl_1691388855492
LINK do SIWZ http://nil.ezamawiajacy.pl/pn/nil/demand/notice/public/102182/details
CPV 38.43.20.00, 38.43.22.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE określa szczegółowych warunków w tym zakresieIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE określa szczegółowych warunków w tym zakresieIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE określa szczegółowych warunków w tym zakresieIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 7.2. Mając na uwadze postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie określonym w Rozdziale XXV ust. 3 SWZ oraz § 10 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy.
Osoba do kontaktu Narodowy Instytut Leków ul. Chełmska 30/34 Warszawa 00-725 Barbara Lipińska +48 223311557 b.lipinska@nil.gov.pl +48 223311558 www.nil.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 56
Miejsce i termin składania ofert NARODOWY INSTYTUT LEKÓW
00-725 WARSZAWA
CHEŁMSKA 30/34

2023-09-07

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://nil.ezamawiajacy.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 05/12/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryterium jakości – Nazwa: gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Cena – Waga: 60
Uwagi 2023/S 149-476954
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Narodowy Instytut Leków
Adres pocztowy: ul. Chełmska 30/34
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL Polska
Kod pocztowy: 00-725
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Lipińska
E-mail:
b.lipinska@nil.gov.pl
Tel.: +48 223311557
Faks: +48 223311558
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.nil.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://nil.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność naukowo-badawcza i kontrolno-badawca

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa chromatografów cieczowych w podziale na 6 części
Numer referencyjny: 13/NIL/ZZ-SP/23

II.1.2) Główny kod CPV
38432000 Aparatura do analizowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografów cieczowych w podziale na 6 części:
Cz. 1 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym i refraktometrycznym – 1 szt.
Cz. 2 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym i fluorescencyjnym – 1 szt.
Cz. 3 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym i fluorescencyjnym – 1 szt.
Cz. 4 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym – 2 szt.
Cz. 5 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym i rozproszenia światła – 1 szt.
Cz. 6 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym – 2 szt.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cz. 1 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym i refraktometrycznym – 1 szt.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200 Chromatografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym umożliwiający pracę w układzie faz normalnych i odwróconych, w pełni kontrolowany z poziomu oprogramowania (oraz bezpośrednio z panelu urządzenia) – 1 szt
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, został określony w formularzu wymaganych parametrów technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cz. 2 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym i fluorescencyjnym – 1 szt.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200 Chromatografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym i fluorescencyjnym umożliwiający pracę w układzie faz normalnych i odwróconych, w pełni kontrolowany z poziomu oprogramowania (oraz bezpośrednio z panelu urządzenia) – 1 szt
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, został określony w formularzu wymaganych parametrów technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cz. 3 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym i fluorescencyjnym – 1 szt.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200 Chromatografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym i fluorescencyjnym umożliwiający pracę w układzie faz normalnych i odwróconych, w pełni kontrolowany z poziomu oprogramowania (oraz bezpośrednio z panelu urządzenia) – 1 szt
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, został określony w formularzu wymaganych parametrów technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cz. 4 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym – 2 szt
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200 Chromatografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym umożliwiający pracę w układzie faz normalnych i odwróconych, w pełni kontrolowany z poziomu oprogramowania (oraz bezpośrednio z panelu urządzenia) – 2 szt
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, został określony w formularzu wymaganych parametrów technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cz. 5 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym i rozproszenia światła – 1 szt.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200 Chromatografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym i rozproszenia światła umożliwiający pracę w układzie faz normalnych i odwróconych, w pełni kontrolowany z poziomu oprogramowania (oraz bezpośrednio z panelu urządzenia) – 1 szt
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, został określony w formularzu wymaganych parametrów technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cz. 6 Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym – 2 szt.
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432200 Chromatografy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Wysokociśnieniowy chromatograf cieczowy z detektorem diodowym umożliwiający pracę w układzie faz normalnych i odwróconych, w pełni kontrolowany z poziomu oprogramowania (oraz bezpośrednio z panelu urządzenia) – 2 szt
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń, w zakresie poszczególnych części zamówienia, został określony w formularzu wymaganych parametrów technicznych, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: termin dostawy / Waga: 20
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE określa szczegółowych warunków w tym zakresie

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE określa szczegółowych warunków w tym zakresie

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE określa szczegółowych warunków w tym zakresie

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 7.
2. Mając na uwadze postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie określonym w Rozdziale XXV ust. 3 SWZ oraz § 10 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/09/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/12/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/09/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy. W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w w/w terminie, otwarcie ofert nastąpi NIEzwłocznie po usunięciu awarii.
Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje:
• postępowanie prowadzone jest w języku polskim, komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem Platformy:
https://nil.ezamawiajacy.pl
,
• niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu NIEograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, dalej ustawa Pzp. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), aktów wykonawczych do ustawy;
• w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 139 ust. 1 ustawy, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu;
• o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp;
• z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 129 ze zm.) oraz w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111, str. 1);
• szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców znajdują się w SWZ;
• Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, ofertę można złożyć na jedną, kilka lub wszystkie części;
• nie jest wymagane wniesienie wadium, ani zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
• wymagane jest złożenie wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, określonych w Rozdziale XI SWZ. Przedmiotowe środki dowodowe podlegają uzupełnieniu, zgodnie z zapisami Rozdziału XI SWZ;
• ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy
https://nil.ezamawiajacy.pl
;
• płatności za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane będą w 36 miesięcznych równych transzach, na zasadach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – w trybie i na zasadach przepisów działu IX ustawy Pzp (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z póź. zm.)

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
149
2023
Następna aktualizacja:
07/08/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?
 

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij