Dostawa aparatury naukowo – badawczej

Dane organizatora INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH PAN WE WROCŁAWIU
50-422 WROCŁAW
OKÓLNA 2
Tel. 71 343 50 21
Fax. 71 344 10 29
E-mail intibs@int.pan.wroc.pl
WWW www.intibs.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Dostawa aparatury naukowo – badawczej (system do nanoszenia powłok oraz diody laserowe) dla INTiBS PAN we Wrocławiu, z podziałem na dwa zada…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa aparatury naukowo – badawczej (system do nanoszenia powłok oraz diody laserowe) dla INTiBS PAN we Wrocławiu, z podziałem na dwa zadania Numer referencyjny: DZ.261.7-8.2023/PD1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowo – badawczej (system do nanoszenia powłok oraz diody laserowe) dla INTiBS PAN we Wrocławiu, z podziałem na dwa zadania:• Zadanie nr 1: Dostawa dla INTiBS PAN we Wrocławiu, wraz z instalacją i szkoleniem, systemu do nanoszenia powłok zawiesinowych metodą natryskiwania za pomocą ultradźwięków, gwarantującego uzyskanie jednorodnej powierzchni powłoki i kontrolę jej wytwarzania• Zadanie nr 2: Dostawa dwóch diod laserowych dla INTiBS PAN we Wrocławiu- na zasadach i w zakresie określonym w projektach umów (Załącznik nr 1A do SWZ – zadanie nr 1, Załącznik nr 1B do SWZ – zadanie nr 2), w załącznikach do projektów umów dla zadania nr 1 i zadania nr 2, w SWZ oraz załącznikach do SWZ.2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zawierają projekty umów wraz z załącznikami (szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia – Załączniki nr 1 do Projektów umów odpowiednio dla zadania nr 1 i zadania nr 2), stanowiące Załącznik nr 1A do SWZ dla zadania nr 1 oraz Załącznik nr 1B do SWZ dla zadania nr 2.3. Okres gwarancji na dostarczony Sprzęt:• Zadanie nr 1: 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru• Zadanie nr 2: minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.Wykonawca może zaoferować dłuższy termin gwarancji niż 12 miesięcy na przedmiot zamówienia oferowany w zadaniu nr 2. Oferta przewidująca wydłużenie terminu gwarancji otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej określonych w Rozdziale 13 niniejszego SWZ.Wykonawca wskazuje okres gwarancji w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ – dotyczy zadania nr 2.Zadanie nr 1: Dostawa dla INTiBS PAN we Wrocławiu, wraz z instalacją i szkoleniem, systemu do nanoszenia powłok zawiesinowych metodą natryskiwania za pomocą ultradźwięków, gwarantującego uzyskanie jednorodnej powierzchni powłoki i kontrolę jej wytwarzania Część nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla INTiBS PAN we Wrocławiu, wraz z instalacją i szkoleniem, systemu do nanoszenia powłok zawiesinowych metodą natryskiwania za pomocą ultradźwięków, gwarantującego uzyskanie jednorodnej powierzchni powłoki i kontrolę jej wytwarzania – na zasadach i w zakresie określonym w projekcie umowy (Załącznik nr 1A do SWZ), w załącznikach do projektu umowy, w SWZ oraz załącznikach do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zawiera projekt umowy wraz z załącznikami (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Projektu umowy), stanowiący Załącznik nr 1A do SWZ. Okres gwarancji na dostarczony Sprzęt: 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. Zadanie nr 2: Dostawa dwóch diod laserowych dla INTiBS PAN we Wrocławiu Część nr 2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch diod laserowych dla INTiBS PAN we Wrocławiu na zasadach i w zakresie określonym w projekcie umowy (Załącznik nr 1B do SWZ), w załącznikach do projektu umowy, w SWZ oraz załącznikach do SWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zawiera projekt umowy wraz z załącznikami (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Projektu umowy), stanowiący Załącznik nr 1B do SWZ. Okres gwarancji na dostarczony Sprzęt: minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. Wykonawca może zaoferować dłuższy termin gwarancji niż 12 miesięcy na oferowany przedmiot zamówienia. Oferta przewidująca wydłużenie terminu gwarancji otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej określonych w Rozdziale 13 SWZ. Wykonawca wskazuje okres gwarancji w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=intibs.ezamawiajacy.pl_1678281836004
LINK do SIWZ http://intibs.ezamawiajacy.pl/pn/intibs/demand/notice/public/86885/details
CPV 38.00.00.00, 38.54.00.00, 38.63.61.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: nie dotyczyIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: nie dotyczyIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: ZADANIE NR 1Dostawa dla INTiBS PAN we Wrocławiu, wraz z instalacją i szkoleniem, systemu do nanoszenia powłok zawiesinowych metodą natryskiwania za pomocą ultradźwięków, gwarantującego uzyskanie jednorodnej powierzchni powłoki i kontrolę jej wytwarzania:Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej dwa zamówienia polegające na dostarczeniu systemów do nanoszenia cienkich warstw o wartości co najmniej 100 000 zł brutto dla każdego zamówienia.UWAGA:Doświadczenie wykonawców NIE sumuje się, co oznacza że: w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi zostać spełniony w całości przez jednego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. w przypadku gdy Wykonawca, przy spełnianiu warunku, powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego, podmiot trzeci musi samodzielnie spełnić powyższy warunek.W przypadku złożenia przez Wykonawcę (w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu) oświadczeń lub dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a w sytuacji gdyby w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NIE był publikowany średni kurs NBP, przyjmie się średni kurs NBP opublikowany w pierwszym dniu następującym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu).Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:1. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – potwierdzające spełnienie warunku opisanego w rozdziale 6 pkt 4.4 SWZ – wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.Dowodami, o których mowa, powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt. 1 liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.Jeżeli wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt. 1, dotyczy dostaw lub usług faktycznie przez NIEgo wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również faktycznie przez NIEgo wykonywanych.ZADANIE NR 2Dostawa dwóch diod laserowych dla INTiBS PAN we Wrocławiu:Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1. Pełna treść projektów umów znajduje się w Załączniku nr 1A do SWZ – dla zadania nr 1 oraz w Załączniku nr 1B do SWZ – dla zadania nr 2.2. Zamawiający NIE dopuszcza w ramach rozliczeń innej waluty niż PLN.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór Wykonawcy, zgodnie z zapisami zawartymi w projektach umów stanowiących Załącznik nr 1A do SWZ – dla zadania nr 1 oraz Załącznik nr 1B do SWZ – dla zadania nr 2.
Osoba do kontaktu Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Okólna 2 Wrocław 50-422 Patrycja Dwojak +48 713954134 dzial_zakupow@intibs.pl https://intibs.ezamawiajacy.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 112
Miejsce i termin składania ofert INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH PAN WE WROCŁAWIU
50-422 WROCŁAW
OKÓLNA 2

2023-04-04

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://intibs.ezamawiajacy.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 11:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 02/07/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2023/S 048-140070
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
Adres pocztowy: ul. Okólna 2
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS:
PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-422
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Patrycja Dwojak
E-mail:
dzial_zakupow@intibs.pl
Tel.: +48 713954134
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://intibs.ezamawiajacy.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://intibs.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna Polskiej Akademii Nauk

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: naukowo-badawcza

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa aparatury naukowo – badawczej (system do nanoszenia powłok oraz diody laserowe) dla INTiBS PAN we Wrocławiu, z podziałem na dwa zadania
Numer referencyjny: DZ.261.7-8.2023/PD

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowo – badawczej (system do nanoszenia powłok oraz diody laserowe) dla INTiBS PAN we Wrocławiu, z podziałem na dwa zadania:
• Zadanie nr 1: Dostawa dla INTiBS PAN we Wrocławiu, wraz z instalacją i szkoleniem, systemu do nanoszenia powłok zawiesinowych metodą natryskiwania za pomocą ultradźwięków, gwarantującego uzyskanie jednorodnej powierzchni powłoki i kontrolę jej wytwarzania
• Zadanie nr 2: Dostawa dwóch diod laserowych dla INTiBS PAN we Wrocławiu
– na zasadach i w zakresie określonym w projektach umów (Załącznik nr 1A do SWZ – zadanie nr 1, Załącznik nr 1B do SWZ – zadanie nr 2), w załącznikach do projektów umów dla zadania nr 1 i zadania nr 2, w SWZ oraz załącznikach do SWZ.
2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zawierają projekty umów wraz z załącznikami (szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia – Załączniki nr 1 do Projektów umów odpowiednio dla zadania nr 1 i zadania nr 2), stanowiące Załącznik nr 1A do SWZ dla zadania nr 1 oraz Załącznik nr 1B do SWZ dla zadania nr 2.
3. Okres gwarancji na dostarczony Sprzęt:
• Zadanie nr 1: 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru
• Zadanie nr 2: minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.
Wykonawca może zaoferować dłuższy termin gwarancji niż 12 miesięcy na przedmiot zamówienia oferowany w zadaniu nr 2. Oferta przewidująca wydłużenie terminu gwarancji otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej określonych w Rozdziale 13 niniejszego SWZ.
Wykonawca wskazuje okres gwarancji w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ – dotyczy zadania nr 2.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 1: Dostawa dla INTiBS PAN we Wrocławiu, wraz z instalacją i szkoleniem, systemu do nanoszenia powłok zawiesinowych metodą natryskiwania za pomocą ultradźwięków, gwarantującego uzyskanie jednorodnej powierzchni powłoki i kontrolę jej wytwarzania
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Okólna 2
50-422 Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla INTiBS PAN we Wrocławiu, wraz z instalacją i szkoleniem, systemu do nanoszenia powłok zawiesinowych metodą natryskiwania za pomocą ultradźwięków, gwarantującego uzyskanie jednorodnej powierzchni powłoki i kontrolę jej wytwarzania – na zasadach i w zakresie określonym w projekcie umowy (Załącznik nr 1A do SWZ), w załącznikach do projektu umowy, w SWZ oraz załącznikach do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zawiera projekt umowy wraz z załącznikami (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Projektu umowy), stanowiący Załącznik nr 1A do SWZ.
Okres gwarancji na dostarczony Sprzęt: 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 112
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 2: Dostawa dwóch diod laserowych dla INTiBS PAN we Wrocławiu
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38636100 Lasery

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Kod NUTS:
PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Okólna 2
50-422 Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch diod laserowych dla INTiBS PAN we Wrocławiu na zasadach i w zakresie określonym w projekcie umowy (Załącznik nr 1B do SWZ), w załącznikach do projektu umowy, w SWZ oraz załącznikach do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zawiera projekt umowy wraz z załącznikami (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Projektu umowy), stanowiący Załącznik nr 1B do SWZ.
Okres gwarancji na dostarczony Sprzęt:
minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.
Wykonawca może zaoferować dłuższy termin gwarancji niż 12 miesięcy na oferowany przedmiot zamówienia. Oferta przewidująca wydłużenie terminu gwarancji otrzyma punkty w ramach oceny ofert z zastosowaniem kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej określonych w Rozdziale 13 SWZ.
Wykonawca wskazuje okres gwarancji w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Termin gwarancji (T) / Waga: 10.00
Cena – Waga: 90.00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
ZADANIE NR 1
Dostawa dla INTiBS PAN we Wrocławiu, wraz z instalacją i szkoleniem, systemu do nanoszenia powłok zawiesinowych metodą natryskiwania za pomocą ultradźwięków, gwarantującego uzyskanie jednorodnej powierzchni powłoki i kontrolę jej wytwarzania:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej dwa zamówienia polegające na dostarczeniu systemów do nanoszenia cienkich warstw o wartości co najmniej 100 000 zł brutto dla każdego zamówienia.
UWAGA:
Doświadczenie wykonawców NIE sumuje się, co oznacza że:
w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi zostać spełniony w całości przez jednego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
w przypadku gdy Wykonawca, przy spełnianiu warunku, powołuje się na potencjał podmiotu trzeciego, podmiot trzeci musi samodzielnie spełnić powyższy warunek.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę (w celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu) oświadczeń lub dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (a w sytuacji gdyby w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NIE był publikowany średni kurs NBP, przyjmie się średni kurs NBP opublikowany w pierwszym dniu następującym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu).
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – potwierdzające spełnienie warunku opisanego w rozdziale 6 pkt 4.4 SWZ – wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
Dowodami, o których mowa, powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w pkt. 1 liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli wykonawca powołuje sią na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt. 1, dotyczy dostaw lub usług faktycznie przez NIEgo wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również faktycznie przez NIEgo wykonywanych.
ZADANIE NR 2
Dostawa dwóch diod laserowych dla INTiBS PAN we Wrocławiu:
Zamawiający NIE wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Pełna treść projektów umów znajduje się w Załączniku nr 1A do SWZ – dla zadania nr 1 oraz w Załączniku nr 1B do SWZ – dla zadania nr 2.
2. Zamawiający NIE dopuszcza w ramach rozliczeń innej waluty niż PLN.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór Wykonawcy, zgodnie z zapisami zawartymi w projektach umów stanowiących Załącznik nr 1A do SWZ – dla zadania nr 1 oraz Załącznik nr 1B do SWZ – dla zadania nr 2.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/04/2023
Czas lokalny: 11:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/07/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/04/2023
Czas lokalny: 12:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: TAK

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy którzy NIE podlegają wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp.
1.1. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania.
1.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
1.3. Wykonawca NIE podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust 2 ustawy Pzp.
1.4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust 2 ustawy Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte czynności NIE są wystarczające, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
2. Zamawiający wykluczy również z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia o których mowa w:
2.1. w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835, dalej „Ustawa”)
2.2. art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (dalej „Rozporządzenie”)
3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający zbada czy NIE zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, wskazanych powyżej, które przewidziane zostały względem Wykonawcy oraz NIE istnieją wobec tych podmiotów okoliczności, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576 oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835, dalej „Ustawa”).
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
– Oświadczenie o NIEpodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ),
– Oświadczenie w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez Zamawiającego, o których mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr
833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na Ukrainie
– potwierdzenie, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania / pełnomocnictwo,
– Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w Rozdziale 4 SWZ,
– Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy).
Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy:
www.uzp.gov/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a TAKże innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/03/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
048
2023
Następna aktualizacja:
09/03/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?
 

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij