Dostawa aparatury laboratoryjnej

Dane organizatora UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
Tel. 22 552 00 00
Fax. 22 552 40 29
E-mail rektor@adm.uw.edu.pl
WWW www.uw.edu.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia dostawa aparatury laboratoryjnej dla CeNT UW – postępowanie 2

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia dostawa aparatury laboratoryjnej dla CeNT UW – postępowanie 2 Numer referencyjny: POUZ-361/305/2023/CeNT1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW:część I: inkubator nastolikowyczęść II: zasilacz laboratoryjny2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji.inkubator nastolikowy Część nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji zasilacz laboratoryjny Część nr 2 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=ezamowienia.gov.pl_1693571953768
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-333a2a85-4899-11ee-a60c-9ec5599dddc1
CPV 33.15.20.00, 38.00.00.00, 38.40.00.00
Wymagania III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1. Warunki realizacji umowy zgodnie z dokumentacją przetargową i ze wzorem umowy.2. Podstawą rozliczeń finansowych między Wykonawcą a Zamawiającym będzie faktura VAT.3. Należność Wykonawcy będzie regulowana przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru (bez zastrzeżeń) dostarczonych, uruchomionych urządzeń, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego.4. Zamawiający zapłaci fakturę w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.5. Za dzień zapłaty ceny lub jej części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.6. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego NIE może przenieść wierzytelności na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.
Osoba do kontaktu Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 Warszawa 00-927 Bogusław Jarosz +48 225543625 zp@cent.uw.edu.pl www.uw.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 180
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET WARSZAWSKI
00-927 WARSZAWA
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

2023-10-03

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/ Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 31/12/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2023/S 168-528657
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bogusław Jarosz
E-mail:
zp@cent.uw.edu.pl
Tel.: +48 225543625
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.uw.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://ezamowienia.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
dostawa aparatury laboratoryjnej dla CeNT UW – postępowanie 2
Numer referencyjny: POUZ-361/305/2023/CeNT

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW:
część I: inkubator nastolikowy
część II: zasilacz laboratoryjny
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
inkubator nastolikowy
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33152000 Inkubatory

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Nowych Technologii UW, Warszawa, ul. Banacha 2c

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
zasilacz laboratoryjny
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38400000 Przyrządy do badania właściwości fizycznych

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Nowych Technologii UW, Warszawa, ul. Banacha 2c

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy zgodnie z dokumentacją przetargową i ze wzorem umowy.
2. Podstawą rozliczeń finansowych między Wykonawcą a Zamawiającym będzie faktura VAT.
3. Należność Wykonawcy będzie regulowana przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy po doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem odbioru (bez zastrzeżeń) dostarczonych, uruchomionych urządzeń, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego.
4. Zamawiający zapłaci fakturę w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
5. Za dzień zapłaty ceny lub jej części Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.
6. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego NIE może przenieść wierzytelności na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/10/2023
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/12/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/10/2023
Czas lokalny: 11:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu NIEograniczonego na podstawie art. 132 ustawy.
2. Zamawiający NIE przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy.
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej e-mail (sposób rekomendowany) lub Platformy e-Zamówienia, przy czym składanie ofert może nastąpić wyłącznie poprzez Platformę e-Zamówienia, dostępną pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl
.
4. Informacje dotyczące komunikacji podane są w SWZ.
5. Adres Zamawiającego do korespondencji za pomocą poczty elektronicznej e-mail:
zp@cent.uw.edu.pl
.
6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną przy użyciu e-mail, każda ze Stron, na żądanie drugiej Strony, NIEzwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.
8. Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych określanych corocznie w Zarządzeniach Rektora UW w sprawie dni wolnych od pracy w danym roku.
9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: zgodnie z zapisem w SWZ. Kontakt wyłącznie w sprawach organizacyjnych.
10. Zamawiający, zgodnie z zasadą ustawy Prawo zamówień publicznych, NIE udziela telefonicznych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.
11. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami SWZ z wykorzystaniem formularzy przygotowanych przez Zamawiającego. Oferta musi być sporządzona pod rygorem NIEważności w formie elektronicznej.
12. Wykonawca składa wiążącą ofertę przez przekazanie wypełnionego i podpisanego Formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji, przygotowanego przez Zamawiającego i zamieszczonego na stronie internetowej postępowania. Jedynie wypełniony Formularz oferty stanowi treść oferty i NIE ma możliwości jego uzupełnienia, w przypadku jeśli Wykonawca go NIE złoży.
13. Przekazanie interaktywnego formularza ofertowego, wypełnionego przez Wykonawcę na Platformie e-Zamówienia, NIE stanowi złożenia oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji, ale jest wymagane zgodnie z Regulaminem Platformy e-Zamówienia, celem wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu i prawidłowego złożenia oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami.
14. Zasady tworzenia i przesłania oferty opisane są w SWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/08/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
168
2023
Następna aktualizacja:
04/09/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij