Dostawa akcesoriów i materiałów pomocniczych do wykonywania oznaczeń, szkła laboratoryjnego i materiałów eksploatacyjnych

Dane organizatora WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOWIE
30-965 KRAKÓW
JÓZEFA BRODOWICZA 13
Tel. 12 293 10 00
Fax. 12 293 10 90
E-mail wiw@wiw.krakow.pl
WWW www.wiw.krakow.pl
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Dostawa akcesoriów i materiałów pomocniczych do wykonywania oznaczeń, szkła laboratoryjnego i materiałów eksploatacyjnych do systemów oczysz…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa akcesoriów i materiałów pomocniczych do wykonywania oznaczeń, szkła laboratoryjnego i materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczania wody.Część 1: dostawa materiałów pomocniczych do wykonywania oznaczeń laboratoryjnych – wg. zał. nr 1 doSWZ – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 1 Część 2: dostawa materiałów pomocniczych do wykonywania oznaczeń WWA – wg. zał. nr 1 doSWZ – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 2 Część 3: dostawa akcesoriów do wykonywania oznaczeń metodą HPLC – wg. zał. nr 1 doSWZ – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 3 Część 4: dostawa probówek Eppendorfa wykorzystywanych do wykonywania oznaczeń toksykologicznych – wg. zał. nr 1 doSWZ – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 4 Część 5: dostawa kolumn chromatograficznych – wg. zał. nr 1 doSWZ – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 5 Część 6: dostawa kolumny do oznaczania kokcydiostatyków w paszach, dodatkach i mieszankach paszowych – wg. zał. nr 1 doSWZ – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 6 Część 7: dostawa kolumny do oznaczania kokcydiostatyków w paszach niedocelowych – wg. zał. nr 1 doSWZ – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 7 Część 8: dostawa materiałów pomocniczych do diagnostyki wścieklizny metodą hodowli komórek neuroblastomy – wg. zał. nr 1 doSWZ – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 8 Część 9: dostawa materiałów eksploatacyjnych do będących w posiadaniu Zamawiającego systemów oczyszczania wody Elix 5 i Milli-Q Gradient A10 prod. Millipore – wg. zał. nr 1 doSWZ – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 9 Część 10: dostawa szkła laboratoryjnego – wg. zał. nr 1 doSWZ – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 10 WIW-AG.272.06.2023
Specyfikacja https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dbaac7-5050-2480-8bb8-ab001128be97
LINK do SIWZ http://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dbaac7-5050-2480-8bb8-ab001128be97
CPV 33.14.00.00, 33.79.30.00, 42.95.60.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy tacy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Do Wykonawców takich stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie, ul. Józefa Brodowicza 13, 30-965, Kraków, woj. małopolskie, państwo PL, e-mail przetargi@wiw.krakow.pl
Adres strony internetowej (URL): www.wiw.krakow.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 12 miesiące
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W KRAKOWIE
30-965 KRAKÓW
JÓZEFA BRODOWICZA 13

2023-09-12

Sposób składania ofert ezamowienia.gov.pl Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-10-11
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 80,00
część 1: czas dostawy każdej partii towaru, liczony od dnia złożenia zamówienia 20
część 2: cena 80,00
część 2: czas dostawy każdej partii towaru, liczony od dnia złożenia zamówienia 20
część 3: cena 80,00
część 3: czas dostawy każdej partii towaru, liczony od dnia złożenia zamówienia 20
część 4: cena 80,00
część 4: czas dostawy każdej partii towaru, liczony od dnia złożenia zamówienia 20
część 5: cena 80,00
część 5: czas dostawy każdej partii towaru, liczony od dnia złożenia zamówienia 20
część 6: cena 80,00
część 6: czas dostawy każdej partii towaru, liczony od dnia złożenia zamówienia 20
część 7: cena 80,00
część 7: czas dostawy każdej partii towaru, liczony od dnia złożenia zamówienia 20
część 8: cena 80,00
część 8: czas dostawy każdej partii towaru, liczony od dnia złożenia zamówienia 20
część 9: cena 80,00
część 9: czas dostawy każdej partii towaru, liczony od dnia złożenia zamówienia 20
część 10: cena 80,00
część 10: czas dostawy każdej partii towaru, liczony od dnia złożenia zamówienia 20
Uwagi 2023/BZP 00377508/01

Dostawy
Dostawa akcesoriów i materiałów pomocniczych do wykonywania oznaczeń, szkła laboratoryjnego i materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczania wody.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000597280
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Józefa Brodowicza 13
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 30-965
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 – Miasto Kraków
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wiw.krakow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiw.krakow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – organ władzy publicznej – organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
realizacja zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii, bezpieczeństwa żywności, zdrowia i ochrony zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa akcesoriów i materiałów pomocniczych do wykonywania oznaczeń, szkła laboratoryjnego i materiałów eksploatacyjnych do systemów oczyszczania wody.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c782de8-489c-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00377508
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-01
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00103664/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.5 Dostawa akcesoriów i materiałów pomocniczych do wykonywania badań chemicznych, mikrobiologicznych i serologicznych oraz materiałów eksploatacyjne do systemów oczyszczania wody

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c782de8-489c-11ee-a60c-9ec5599dddc1
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Pani Magdalena Osińska, e-mail: przetargi@wiw.krakow.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-
Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c782de8-489c-11ee-a60c-9ec5599dddc1
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy”. Wykonawca dla pełnego korzystania z Platformy, w tym złożenia oferty, powinien oprócz rejestracji
dokonać również aktywacji konta podmiotu oraz nadać pełne uprawnienia dla użytkowników. Interaktywne instrukcje dostępne są na
stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert w
postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze”
(„Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań
i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do
przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W
zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje zawiera pkt 21 SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje zawiera pkt 21 SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WIW-AG.272.06.2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 10
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
dostawa materiałów pomocniczych do wykonywania oznaczeń laboratoryjnych – wg. zał. nr 1 do
SWZ – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 1

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocenie podlegają nieodrzucone oferty
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy każdej partii towaru, liczony od dnia złożenia zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
dostawa materiałów pomocniczych do wykonywania oznaczeń WWA – wg. zał. nr 1 do
SWZ – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocenie podlegają nieodrzucone oferty
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy każdej partii towaru, liczony od dnia złożenia zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
dostawa akcesoriów do wykonywania oznaczeń metodą HPLC – wg. zał. nr 1 do
SWZ – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 3

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocenie podlegają nieodrzucone oferty
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy każdej partii towaru, liczony od dnia złożenia zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
dostawa probówek Eppendorfa wykorzystywanych do wykonywania oznaczeń toksykologicznych – wg. zał. nr 1 do
SWZ – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 4

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocenie podlegają nieodrzucone oferty
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy każdej partii towaru, liczony od dnia złożenia zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
dostawa kolumn chromatograficznych – wg. zał. nr 1 do
SWZ – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 5

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocenie podlegają nieodrzucone oferty
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy każdej partii towaru, liczony od dnia złożenia zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 6
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
dostawa kolumny do oznaczania kokcydiostatyków w paszach, dodatkach i mieszankach paszowych – wg. zał. nr 1 do
SWZ – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 6

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocenie podlegają nieodrzucone oferty
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy każdej partii towaru, liczony od dnia złożenia zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 7
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
dostawa kolumny do oznaczania kokcydiostatyków w paszach niedocelowych – wg. zał. nr 1 do
SWZ – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 7

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocenie podlegają nieodrzucone oferty
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy każdej partii towaru, liczony od dnia złożenia zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 8
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
dostawa materiałów pomocniczych do diagnostyki wścieklizny metodą hodowli komórek neuroblastomy – wg. zał. nr 1 do
SWZ – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 8

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocenie podlegają nieodrzucone oferty
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy każdej partii towaru, liczony od dnia złożenia zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 9
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
dostawa materiałów eksploatacyjnych do będących w posiadaniu Zamawiającego systemów oczyszczania wody Elix 5 i Milli-Q Gradient A10 prod. Millipore – wg. zał. nr 1 do
SWZ – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 9

4.2.6.) Główny kod CPV: 42956000-2 – Części maszyn oczyszczających
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocenie podlegają nieodrzucone oferty
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy każdej partii towaru, liczony od dnia złożenia zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 10
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
dostawa szkła laboratoryjnego – wg. zał. nr 1 do
SWZ – szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla części 10

4.2.6.) Główny kod CPV: 33793000-5 – Laboratoryjne wyroby szklane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocenie podlegają nieodrzucone oferty
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 80,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas dostawy każdej partii towaru, liczony od dnia złożenia zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy tacy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
Do Wykonawców takich stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wykonawcy
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Strony przewidują możliwość istotnej zmiany postanowień umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności, w przypadku:
zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na niezawinione przez Stronę przyczyny
spowodowane przez tzw. siłę wyższą w rozumieniu §8 umowy – o czasu równy okresowi, w którym nie była możliwa
realizacja umowy;
zmiany określonego typu, modelu, nazwy, producenta przedmiotu umowy bądź jego elementów, poprawy jakości lub innych
parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą w
szczególności w przypadku zakończenia jego produkcji lub wstrzymania lub wycofania go z produkcji po przedstawianiu
stosownych dokumentów od producenta lub dystrybutora, z tym że cena wskazana w § 4 ust 1 i 3 nie może ulec
podwyższeniu, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazane w treści oferty.
– oraz w razie zaistnienia innych przypadków dopuszczalnych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Strony przewidują możliwości wprowadzenia odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia należnego WYKONAWCY w
przypadku zmiany:
stawki podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowego;
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
poziomu cen materiałów lub kosztów WYKONAWCY niniejszej umowy związanych z realizacją zamówienia będącego
przedmiotem niniejszej umowy (z wyłączeniem określonych w pkt 1-4 oraz zmian wynagrodzeń wypłacanym członkom
zarządu)
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ i zostanie to
udowodnione, a Strony dochowają ciążących obowiązków, o których mowa w ustępach poniżej.
Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest wystąpienie z wnioskiem, do 30 dni od daty ogłoszenia zmian, o których mowa w
ust. 2 pkt 1-4, pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczeń, a następnie przeprowadzenia negocjacji w celu
udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez
WYKONAWCĘ.
W przypadku zawarcia aneksu zmieniającego wynagrodzenie należne WYKONAWCY z uwagi na okoliczności, o których
mowa w ust. 2 pkt 1-4, zmiany obowiązują od dnia wejścia w życie zmian z postanowienia ust. 2 pkt 1-4.
Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 5 dokonana zostanie z uwzględnieniem zasad, których wyczerpujący
opis znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ – Wzorze umowy.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników, stanowiących integralną część umowy, wymagają
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-09-12 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: ezamowienia.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-09-12 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-10-11

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij