Dostawa aparatury badawczej

Dane organizatora POLITECHNIKA WARSZAWSKA
00-661 WARSZAWA
PL. POLITECHNIKI 1
Tel. 22 234 86 02
Fax. 22 234 86 01
WWW www.pw.edu.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Dostawa aparatury badawczej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa aparatury badawczejCzęść 1: Przedmiotem zamówienia jest chromatograf gazowy wyposażony sześciodrogowy zawór dozujący typu instant connect oraz detektor TCD wraz z jednostką sterującą i oprogramowaniem. Aparatura będzie przeznaczona do prac badawczych. Umożliwi śledzenie biegu reakcji rozkładu amoniaku w celu ilościowego oznaczania składników mieszanin poreakcyjnych. Część 2: przedmiotem zamówienia jest dostawa termostatu olejowego i chillera chłodzonego powietrzem WCh.260.28.2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1666342789670
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/675727
CPV 38.43.22.10, 42.50.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wymaga załączenia do oferty aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia (art. 125 ustawy Pzp) o niepodleganiu wykluczeniu, sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy z Wykonawców. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, tj. a) formularz wymagań technicznych potwierdzający parametry oferowanej aparatury z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego – wzór Załącznik nr 2 do SWZ; b) specyfikacje techniczne oferowanej aparatury. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Zamawiający wezwie do uzupełnienia formularza wymagań technicznych w przypadku: – wpisania nazwy Producenta, a nie podania modelu aparatury w sytuacji złożenia wraz z ofertą specyfikacji technicznych; – nie podania modelu lub Producenta w sytuacji złożenia wraz z ofertą specyfikacji technicznych. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania lub dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają: – wspólnie: a) wypełniony formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ; b) wypełniony formularz wymagań technicznych według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ; c) przedmiotowe środki dowodowe wskazane w Rozdziale V SWZ; d) pełnomocnictwo – (jeżeli dotyczy); e) dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia – każdy z Wykonawców: a) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o treści zgodnej ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do SWZ; b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania lub dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu POLITECHNIKA WARSZAWSKA, ul. PLAC POLITECHNIKI 1, 00-661, Warszawa, woj. mazowieckie, państwo PL, e-mail zamowienia.wch@pw.edu.pl
Adres strony internetowej (URL): https://www.pw.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 30 dni
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA WARSZAWSKA
00-661 WARSZAWA
PL. POLITECHNIKI 1

2022-10-28

Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/675727 Godzina: 12:15
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-11-26
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2022/BZP 00402632/01

Dostawy
Dostawa aparatury badawczej
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-661
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 – Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.wch@pw.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa aparatury badawczej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a4205f67-5064-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00402632
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035365/39/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.146 Dostawa aparatury badawczej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/675727
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: 1. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą w tym zmiany i wyjaśnienia treści SWZ: https://platformazakupowa.pl/transakcja/675727
2. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/675727 Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Alicja Wielęgowska-Niepostyn, e mail: zamowienia.wch@pw.edu.pl, tel. 22 2347101
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.
3. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
5. Zalecenia:
1) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
2) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
3) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
4) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
5) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
6) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
7) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
8) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
9) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
10) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska, Politechnika Warszawska, Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa, tel. (22) 234 7211;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@pw.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury badawczej, nr postępowania WCh.260.28.2022 prowadzonym w trybie podstawowym (wariant 1) na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*) Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
**) Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WCh.260.28.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 175999,51 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest chromatograf gazowy wyposażony sześciodrogowy zawór dozujący typu instant connect oraz detektor TCD wraz z jednostką sterującą i oprogramowaniem. Aparatura będzie przeznaczona do prac badawczych. Umożliwi śledzenie biegu reakcji rozkładu amoniaku w celu ilościowego oznaczania składników mieszanin poreakcyjnych.

4.2.5.) Wartość części: 95219,51 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 38432210-7 – Chromatografy gazowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryteriami opisanymi w pkt XV SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne
4.3.6.) Waga: 50
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
przedmiotem zamówienia jest dostawa termostatu olejowego i chillera chłodzonego powietrzem

4.2.5.) Wartość części: 80780,00 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 42500000-1 – Urządzenia chłodzące i wentylacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 63 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryteriami opisanymi w pkt XV SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne
4.3.6.) Waga: 38
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 2
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wymaga załączenia do oferty aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia (art. 125 ustawy Pzp) o niepodleganiu wykluczeniu, sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy z Wykonawców.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, tj.
a) formularz wymagań technicznych potwierdzający parametry oferowanej aparatury z parametrami wymaganymi przez Zamawiającego – wzór Załącznik nr 2 do SWZ;
b) specyfikacje techniczne oferowanej aparatury.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Zamawiający wezwie do uzupełnienia formularza wymagań technicznych w przypadku:
– wpisania nazwy Producenta, a nie podania modelu aparatury w sytuacji złożenia wraz z ofertą specyfikacji technicznych;
– nie podania modelu lub Producenta w sytuacji złożenia wraz z ofertą specyfikacji technicznych.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania lub dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają:
– wspólnie:
a) wypełniony formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
b) wypełniony formularz wymagań technicznych według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;
c) przedmiotowe środki dowodowe wskazane w Rozdziale V SWZ;
d) pełnomocnictwo – (jeżeli dotyczy);
e) dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
– każdy z Wykonawców:
a) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o treści zgodnej ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do SWZ;
b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania lub dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ustawy Pzp i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego
po podpisaniu przez obie Strony za wyjątkiem zmiany § 4 ust. 12 i ust. 13 oraz § 6 ust. 9, które nie wymagają zawarcia aneksu. Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności będące przyczyną proponowanych zmian.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy
w następujących przypadkach:
1) zmiana sposobu spełnienia świadczenia – spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku aparatury wskazanej w ofercie na skutek niedostępności- Wykonawca może wówczas dostarczyć oświadczenie producenta.
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
3) zmiany stawki podatku od towarów i usług: w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia stawek podatku VAT w trakcie okresu rozliczeniowego, w którym obowiązuje umowa, zwiększeniu bądź zmniejszeniu ulega wynagrodzenie brutto przy zachowaniu niezmiennego wynagrodzenia netto;
4) zmiany w zakresie wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług – w takiej sytuacji stosuje się stawkę podatku VAT aktualną na dzień wystawienia faktury;
5) konieczności przesunięcia terminów umownych, terminu realizacji zamówienia
w przypadku wystąpienia siły wyższej- termin ulegnie przesunięciu o czas trwania siły wyższej.
3. Siła wyższa jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani nie mogą przeciwdziałać, a które umożliwia Wykonawcy wykonanie
w części lub w całości jego zobowiązań. Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:
1) wojnę, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych,
2) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa,
3) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywna,
4) z wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę,
5) klęski żywiołowe: huragany, powodzie, trzęsienie ziemi,
6) epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną,
7) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy
Wykonawcy i jego podwykonawców, inne wydarzenia losowe.
4. Strona dotknięta czynnikami losowymi powinna niezwłocznie poinformować drugą Stronę w formie pisemnej, pocztą elektroniczną o zaistnieniu tych okoliczności lub o ich ustąpieniu. Wystąpienie wyżej opisanych okoliczności, jak również czas ich trwania potwierdzane jest przez właściwą Izbę Gospodarcza kraju Wykonawcy.
5. Braków surowcowych, niedoborów siły roboczej, zastosowanie części wadliwych
i przerw w pracy nie uznaje się jako czynników losowych.
6. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nie mogą modyfikować ogólnego charakteru Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-28 12:15
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/675727
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-28 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-26
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. Zamawiający dopuszcza złożenie opisów technicznych w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij