Dostawa analizatora gazów

Dane organizatora POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
75-453 KOSZALIN
JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH 2
Tel. 94 347 87 13
Fax. 94 342 59 63
E-mail kancelaria.uczelni@tu.koszalin.pl
WWW www.tu.koszalin.pl
Województwo zachodniopomorskie
Powiat Koszalin
Treść zamówienia Dostawa analizatora gazów dla Politechniki Koszalińskiej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Dostawa analizatora gazów dla Politechniki Koszalińskiej
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.tu.koszalin.pl_1671448849524
LINK do SIWZ http://bip.tu.koszalin.pl/26706/26706/art38178.html
Wadium 130.00
Osoba do kontaktu Kontakt do składającego zapytanie:
Karolina Banasiak
Dział Zamówień
tel.: 94 34-78-635
e-mail: dzial.zamowien@tu.koszalin.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 30 dni od dnia podpisania umowy.
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA
75-453 KOSZALIN
JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH 2

2022-12-23

Sposób składania ofert POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA, JANA I JĘDRZEJA ŚNIADECKICH 2, 75-453 KOSZALIN Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie wyjaśnień:100
cena brutto-100:100.0
ceny brutto:100
Uwagi . Informacje ogólne
Do niniejszego zapytania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny. Jednocześnie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Postępowanie prowadzone jest z zasadami zapytania cenowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.
Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona z należytą starannością zgodnie z ustawą pzp i wynosi poniżej 130 000,00 zł.
W przypadku złożenia oferty w walucie obcej dla celów porównania i oceny ofert, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego. Po przeliczeniu oferty złożonej w walucie obcej na PLN wg zapisu powyżej, Zamawiający dla porównania ofert doliczy obowiązujący podatek od towarów i usług na podstawie odrębnych przepisów.
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do treści oferty, które są spisane przez Zamawiającego spowoduje jej odrzucenie.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej i oferty wariantowej.
Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty skutkować będzie odrzuceniem przez Zamawiającego wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
Pytania dotyczące zapytania można zadawać pocztą e-mail na adres dzial.zamowien@tu.koszalin.pl, do dnia 21.12.2022 r. Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami na stronie internetowej prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytań. Zamawiający zastrzega sobie, że zapytania złożone po terminie mogą pozostać bez odpowiedzi.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 dalej RODO ), Politechnika Koszalińska informuje, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin;
inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Koszalińskiej jest Pan Mariusz Lenartowicz, kontakt: adres iod@tu.koszalin.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 45/ATZ/SZP-3/2022 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.-Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dalej ustawa Pzp lub pzp;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora gazów dla Politechniki Koszalińskiej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 (formularz cenowy).
III. Miejsce i termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował zamówienie w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.
Miejsce realizacji zamówienia: Politechnika Koszalińska, ul. Racławicka 15-17, Koszalin.
IV. Kryteria oceny ofert
Pod uwagę będą brane kryteria: cena brutto-100%, (cenę należy podać w złotych polskich PLN) netto i brutto z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku). Cena zawiera wszystkie koszty i opłaty, jakie mogą wystąpić.
V. Badanie ofert. Wyjaśnienia treści złożonych ofert. Omyłki pisarskie i rachunkowe
Zamawiający będzie badał tylko ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów przyznanych w oparciu o zastosowane kryteria oceny ofert.
Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty oraz zaproponowanej ceny w ofercie.
W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie, w określonym terminie, wyjaśnień – w tym dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Obowiązek wyjaśnienia rażąco niskiej ceny leży po stronie wykonawcy.
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia po wcześniejszym wezwaniu oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (nie dotyczy Formularza ofertowego i cenowego).
Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
2) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zapytania niepowodujące istotnych zmian w treści oferty wyznaczając wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. W przypadku sprzeciwu Wykonawcy dotyczące poprawienia innej omyłki, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
Zamawiający odrzuci ofertę:
niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia,
zawierającą rażąco niską cenę,
wariantową,
złożoną po terminie składania ofert,
5) złożoną w formie papierowej.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie.
VI. Termin przygotowania ofert
Oferty należy przesyłać drogą mailową na adres e-mail dzial.zamowien@tu.koszalin.pl do dnia 23.12.2022 r. do godz. 1000. Oferty złożone po czasie lub w wersji papierowej nie będą brane pod uwagę.
VII. Sposób przygotowania oferty
Oferta powinna:
posiadać datę sporządzenia,
być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych),
być podpisana/opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub dowodem osobistym, Zamawiający dopuszcza również złożenie skanu papierowo podpisanej oferty,
zawierać pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
Nie dopuszcza się możliwości złożenia więcej niż jednej oferty przez jednego wykonawcę.
VIII. Wykaz dokumentów, które powinny zostać złożone przez Wykonawcę w ofercie
Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)
Wypełniony formularz cenowy (załączniki nr 2)
Wypełnione oświadczenie (załącznik nr 3)
Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik
Kontakt do składającego zapytanie:
Karolina Banasiak
Dział Zamówień
tel.: 94 34-78-635
e-mail: dzial.zamowien@tu.koszalin.pl
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij