Analiza zanieczyszczenia wód opadowych i roztopowych wprowadzonych do odbiorników

Dane organizatora GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI
91-857 ŁÓDŹ
IRYSOWA 2
Tel. 42 233 96 00
Fax. 42 233 96 08
E-mail sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl
WWW www.gddkia.gov.pl
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Analiza zanieczyszczenia wód opadowych i roztopowych wprowadzonych do
odbiorników.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Analiza zanieczyszczenia wód opadowych i roztopowych wprowadzonych doodbiorników.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=gov.pl_1673263813694
LINK do SIWZ http://www.gov.pl/web/gddkia/ii-postepowanie-analiza-zanieczyszczenia-wod-opadowych-i-roztopowych-wprowadzonych-do-odbiornikow-po-uprzednim-podczyszczeniu
Osoba do kontaktu Aleksandra Skowron oraz tel. 422339651.
Wymagany termin realizacji zamówienia 09.12.2024
Miejsce i termin składania ofert GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI
91-857 ŁÓDŹ
IRYSOWA 2

2023-01-18

Sposób składania ofert GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI, IRYSOWA 2, 91-857 ŁÓDŹ Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi O/ŁO.I-2.2431.3.2022
OGŁOSZENIE
o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN lub wyłączonym
spod stosowania przepisów ustawy-Prawo zamówień publicznych
Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
Przedmiot zamówienia (określenie rodzaju, ilości dostaw, usług, robót budowlanych oraz ich przeznaczenie):
Analiza zanieczyszczenia wód opadowych i roztopowych wprowadzonych do
odbiorników.
Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:
GDDKiA Oddział w Łodzi, sekretariat ul. Irysowa 2; 91-857 Łódź lub e-mail
askowron@gddkia.gov.pl do dnia 18.01.2023 r. godz. 10.00
Osoba prowadząca sprawę: Aleksandra Skowron oraz tel. 422339651.
(imię i nazwisko, tel.)
Termin realizacji zamówienia1): 09.12.2024
Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie (jeżeli
dotyczy) nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
Inne dane2):
Kryterium Cena oferty będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie
całości przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Waga
kryterium 60 pkt.
Kryterium Wykonanie analizy stężenia chlorków będzie ocenianie na podstawie
zadeklarowania wykonania badania stężenia chlorków jako metody uzupełniającej przez
Wykonawcę w Formularzu oferty. Waga kryterium 40 pkt.
Niniejsze zamówienie jest: zamówieniem do 130 tys. zł netto
Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym.
A K C E P T U J Ę
Dokument podpisany elektronicznie przez:
Tomasz Kwieciński
dnia 05.01.2023 r
imię i nazwisko Dyrektora lub osoby upoważnionej
_____________________
1) Np. 14 dni od dnia złożenia pisemnego (e-mailem) zamówienia przez Zamawiającego albo 14 dni od podpisania umowy.
2) Wskazać w szczególności kryteria oceny ofert, opis tych kryteriów oraz ich wagi, a także wymagania co do zakresu usług,
dostaw, robót budowlanych które powinna obejmować oferowana przez Wykonawcę cena, oraz istotne postanowienia umowy
(jeżeli są znane na tym etapie postępowania)
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij