Laborant

Czym będziesz się zajmować
 
OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • Obsługuje automatyczne stacje monitoringu zanieczyszczeń powietrza: przeprowadza cykliczną obsługę sprzętu, kalibruje analizatory zgodnie z planem kalibracji, przeprowadza konieczne drobne naprawy
 • Obsługuje manualne poborniki pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10: wymienia filtry, kalibruje, zgrywa dane
 • Pobiera próbki środowiskowe i wykonuje pomiary w terenie
 • Prowadzi stosowne zapisy z wykonanych czynności i badań.
 • Zgłasza spostrzeżenia i niezgodności w zakresie wykonywanych zadań
 • Opracowuje konieczne instrukcje badawcze i techniczne
 • Sprawuje nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym, w celu zagwarantowania prawidłowego jego funkcjonowania. Przygotowuje zapotrzebowania na wyposażenie, materiały eksploatacyjne i pomocnicze i usługi
 • Uczestniczy w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, a także audytach wewnętrznych i zewnętrznych
Kogo poszukujemy
 
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: średnie
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętności techniczne (naprawa sprzętu elektronicznego, urządzeń elektrycznych)
 • Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office
 • Podstawowa znajomość Prawa ochrony środowiska
 • Podstawowa znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Podstawowa znajomość pobierania próbek środowiskowych (woda, gleba)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Co oferujemy
 
 • Ruchomy czas pracy
 • Karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

–  praca w siedzibie urzędu,

–  praca w terenie,

–  praca związana z obsługą wyposażenia pomiarowo-badawczego,

– praca w szczególnie trudnych warunkach atmosferycznych,

– krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

–  praca przy komputerze,

–  nietypowe godziny pracy,

–  praca wymagająca szczególnych właściwości psychofizycznych, dobrej komunikatywności oraz sprawności ruchowej,

– praca do 3m, wysiłek fizyczny.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 –  budynek i pomieszczenia urzędu częściowo są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – laboratorium znajduje się na wysokim parterze, półpiętrze i I piętrze, jest winda lecz nie na każdy poziom laboratorium jest możliwość dotarcia windą,

 – w trakcie pracy w terenie warunki nie są dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych – stacje monitoringowe zanieczyszczeń powietrza są na podestach, istnieje konieczność posługiwania się drabiną,

  – w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje
 
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Dokumenty można składać:

– w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ

– w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń

Kandydatki/kandydaci, którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

 Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub e-mailem.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.

UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.

Aplikując oświadczasz, że znana ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.22 369-22-21, 22 369-17-36

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy kat.B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Aplikuj

do 16 maja 2022

na adres:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Bitwy Warszawskiej 1920, 3
02-362 Warszawa
z dopiskiem: „73/CLB/ŁD/2022”
lub na adres mailowy rekrutacje@gios.gov.pl
z dopiskiem: „73/CLB/ŁD/2022”

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

22 369-22-21, 22 369-17-36
 • Dokumenty należy złożyć do: 16.05.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij