Asystent

Pracownia Pożywek Zakładu Higieny Weterynaryjnej

Czym będziesz się zajmować
 
OSOBA NA TYM STANOWISKU:
 • przygotowywanie pożywek i odczynników
 • mikrobiologiczna kontrola jakości pożywek za pomocą drobnoustrojów testowych
 • prowadzenie zapisów technicznych
 • obsługa i sprawdzanie wyposażenia w ramach nadanych upoważnień oraz utrzymywanie go w należytym stanie technicznym
 • sprawdzanie tożsamości i utrzymywanie szczepów drobnoustrojów
 • przyjmowanie dostaw pożywek, odczynników i innych materiałów potrzebnych do realizacji zadań
 • udział w nadzorowaniu substancji niebezpiecznych w pracowni
 • planowanie rodzaju i ilości środków niezbędnych do realizacji zadań
 • uczestniczenie w tworzeniu dokumentacji systemowej pracowni
Kogo poszukujemy
 
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)
 • Wykształcenie: wyższe wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjne np. mikrobiologiczne, biotechnologiczne, technologia żywności
 • Staż pracy co najmniej 3 miesiące praktyki lub stażu w laboratorium mikrobiologicznym
 • zdolność analitycznego myślenia
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizowania i planowania pracy,
 • umiejętność obsługi programów komputerowy Word, Exel
 • praca z pożywkami mikrobiologicznymi
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)
 • Doświadczenie zawodowe
 • przeszkolenie PN-EN ISO-17025: PN-ISO 7218
 • umiejętność współpracy w zespole
 • doświadczenie w przygotowaniu i kontroli jakości pożywek wg. PN-EN ISO 11133
 • znajomość zasad funkcjonowania systemu jakości w laboratorium wg PN-EN ISO 17025, nadzór nad wyposażeniem pomiarowym, statystyczna analiza zbiorów danych, umiejętność podejmowania decyzji, staranność, rzetelność, obowiązkowość, odporność na stres
Co oferujemy
 
 • Ruchomy czas pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Miejsce parkingowe na terenie urzędu
 • Dostosowanie planów urlopów pracowników posiadających dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym do terminów wakacji, ferii i przerw świątecznych
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dostępność
 
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 

Praca laboratoryjna, kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi, fizycznymi i czynnikami zakaźnymi, obsługa sprzętu laboratoryjnego, wyjazdy słuzbowe w celach szkoleniowych, praca przy komputerze.

Praca wykonywana jest w budynku nie posiadającym podjazdu, brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe informacje
 
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych dokumentów oraz własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i pod oświadczeniami. Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone w ciągu miesiąca od daty zakończenia naboru, natomiast aplikacje kandydatów wyłonionych, ale nie zatrudnionych w trakcie naboru są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska pracy. Na wniosek kandydata złożone dokumenty mogą być zwrócone do rąk kandydata za osobistym pokwitowaniem. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (091) 48098203, (091) 4898259.

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Aplikuj

do 10 października 2022

W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: “ogłoszenie nr 107483”
na adres:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie 71-337 Szczecin ul. Ostrawicka 2 z dopiskiem „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – zastępstwo asystent Pracownia Pożywek”
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

(091) 48 98 203, (091) 489 82 59
 • Dokumenty należy złożyć do: 10.10.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij