Zestaw do ultrasprawnej chromatografii (UPLC)

Dane organizatora VITASYNTH SP. Z O.O.
03-167 WARSZAWA
SZAŁWIOWA 2
WWW vitasynth.eu/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższego zestawu. Zestaw do ultrasprawnej chromatografii (UPLC) w skład zestawu wchodzą: Pompy pracują…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższego zestawu. Zestaw do ultrasprawnej chromatografii (UPLC) w skład zestawu wchodzą: Pompy pracujące w gradiencie binarnym 2szt. • Układ pomp 2 x 2 – tłoki w układzie równoległym, mogące pracować w układzie faz normalnych i odwróconych • Pompy wyposażone w zawór do tworzenia co najmniej 4-składnikowego gradientu z formowaniem po stronie niskiego ciśnienia • Kontrolowana szybkość przepływu eluentu: od 0,0001 do 10,0000 ml/min z krokiem 0,0001 ml/min • Precyzja przepływu nie gorsza niż 0,06% RSD • Dokładność przepływu nie gorsza niż ±1% • Ciśnienie maksymalne w całym zakresie przepływu: minimum 130 MPa • System odgazowania próżniowego on-line dla wszystkich linii eluentów oraz autosamplera • Podstawka z zestawem pojemników na eluenty wraz z niezbędnymi kapilarami i filtrami do każdej z pomp • Pełna kontrola pomp z poziomu oprogramowania • Wbudowane funkcje walidacyjne • Automatyczne przemywanie tłoków w standardzie Autosampler – automatycznyPowstaje w kontekście projektu RPMA.03.03.00-14-I712/21 – Wykorzystanie rezultatów przeprowadzonych prac B+R szansą na zwiększenie konkurencyjności Firmy na rynku międzynarodowym
Specyfikacja https://e-attachments24.com/pl-20/pl20-2023-983-154020.zip
LINK do SIWZ http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/154020
CPV 38.43.20.00, 38.43.22.00
Wymagania 1. Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty prowadzenia negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z otrzymanej oferty bez podania przyczyny oraz do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień. 4. W przypadku zakwalifikowania do dalszego postępowania, wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony indywidualnie. 5. Aneksowanie warunków umowy z wykonawcą jest dopuszczalne pod następującymi warunkami: a) W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe. Termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej. b) W uzasadnionych zmianach w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia wynikających np. z przyczyn technicznych. c) W wyniku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. d) W przypadku otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany. e) Gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia. f) Gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. pod warunkiem, iż zmiany nie spowodują podwyższenia wynagrodzenia. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 1. zmiana terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa wcześniej do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem, 2. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, 3. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług podatek akcyzowy, cło, a także inne podatki przewidziane prawem, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. 6. Za uchylanie się od zawarcia umowy z Zamawiającym, na warunkach określonych w ofercie oraz w zapytaniu ofertowym, lub nienależytym wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jego części, jak również niedotrzymania terminu wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ceny brutto za realizację zamówienia obliczonej na podstawie oferty złożonej przez Zamawiającego . 7. Zapłata kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunek: posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3). Typ Wiedza i doświadczenie Opis O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunek: posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędne do realizacji zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3). Typ Potencjał techniczny Opis O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunek: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3). Typ Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunek: posiadania osób zdolnych do realizacji zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3). Typ Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunek: znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3). Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis a) Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania zawierający oświadczenie, że oferowane elementy przedmiotu zamówienia spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w rozdziale II.2.4. Przedmiot zamówienia oraz w zał. 4. b) Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. d) Karty katalogowe elementów przedmiotu zamówienia lub specyfikacje (w języku polskim). Dane zawarte w kartach katalogowych/specyfikacjach będą podstawą do sprawdzenia, czy oferowane elementy spełniają parametry techniczne określone przez Zamawiającego. Ocena spełnienia wymagań odbędzie się na zasadzie spełnia/nie spełnia. Typ Dodatkowe warunki udziału Opis 1. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej. 2. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej. 3. Termin związania ofertą: 90 dni. 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) Spełniają warunek: posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3)., b) Spełniają warunek: posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędne do realizacji zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3). c) Spełniają warunek: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3). d) Spełniają warunek: posiadania osób zdolnych do realizacji zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3) e) Spełniają warunek: znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 3). f) Nie są powiązani osobowo ani kapitało w Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania. Dokonanie oceny braku przeciwwskazań do udziału w postępowaniu, następowało będzie na podstawie oświadczenie oferenta. 5. Mając na uwadze pozytywny wpływ na politykę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Zamawiający informuje, że zamówienie lub jego poszczególne części mogą być realizowane przez Wykonawcę lub pracowników (personel) Wykonawcy będącymi osobami niepełnosprawnymi, jednocześnie spełniającymi warunki wskazane w pkt. 4. 6. Mając na uwadze pozytywny wpływ na politykę równouprawnienia płci, Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia lub jego części mogą być realizowane zarówno przez kobiety, jak również mężczyzn (zakres dostaw oraz lokalizacja dostaw, nie wyklucza pracy personelu zarówno męskiego, jak i żeńskiego), którzy spełniają warunki wskazane w pkt. 4. 7. Okres gwarancji min. 12 miesięcy. 8. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2023 r. 10. Miejsce dostarczenia zamówienia: ul. Szałwiowa 2, 03-167 Warszawa. 11. W sytuacji, gdy cena będzie rażąco niska względem cen rynkowych, które zostały przez Zamawiającego na początku realizacji projektu zbadane i zmierzone, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do przedłożenia innych dokumentów, które potwierdzą potencjał oferenta przeprowadzonych dostaw. Za rażąco niską cenę Zamawiający rozumie przypadek, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. 12. W takim przypadku Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta będzie zawierała „rażąco niską cenę” złożenia wyjaśnień/dokumentów dotyczących ceny. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wyjaśnienia w formie korespondencji elektronicznej (mail na wskazany przez Wykonawcę adres w ofercie). Niedostarczenie wymaganej dokumentacji skutkować będzie odrzuceniem oferty. 13. Cena całkowita brutto – objaśnienia znajdują się w pkt. II.6. Sposób przyznawania punktacji i obliczenia ceny w pliku Zapytanie ofertowe 01VITASYNTH2023.pdf
Osoba do kontaktu Andrzej Krukowski
+48 22 456 38 64 akrukowski@vitasynth.eu
Wymagany termin realizacji zamówienia Planowany termin podpisania umowy 2023-05
Miejsce i termin składania ofert VITASYNTH SP. Z O.O.
03-167 WARSZAWA
SZAŁWIOWA 2

2023-05-19

Sposób składania ofert Dane adresowe ogłoszeniodawcy: VITASYNTH SP. Z O. O., Szałwiowa 2, 03-167 Warszawa, : ; Osoby do kontaktu: Wojciech Łaciak, tel.: 606 267 952, e-mail: biurospms@gmail.com Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-04-19 – data publikacji, 2023-05-19 – termin składania ofert, 2023-05 – planowany termin podpisania umowy
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: TAK
oferty częściowe: TAK
Uwagi Powstaje w kontekście projektu
RPMA.03.03.00-14-I712/21 – Wykorzystanie rezultatów przeprowadzonych prac B+R szansą na zwiększenie konkurencyjności Firmy na rynku międzynarodowym
Zamówienia uzupełniające
n/d
Warunki zmiany umowy
1. Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty prowadzenia negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieskorzystania z otrzymanej oferty bez podania przyczyny oraz do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień. 4. W przypadku zakwalifikowania do dalszego postępowania, wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony indywidualnie. 5. Aneksowanie warunków umowy z wykonawcą jest dopuszczalne pod następującymi warunkami: a) W zakresie zmiany terminów realizacji usług w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe. Termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej. b) W uzasadnionych zmianach w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia wynikających np. z przyczyn technicznych. c) W wyniku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. d) W przypadku otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany. e) Gdy postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia. f) Gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. pod warunkiem, iż zmiany nie spowodują podwyższenia wynagrodzenia. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty. Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 1. zmiana terminu realizacji umowy – gdy zaistnieje inna, niemożliwa wcześniej do przewidzenia okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem, 2. zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy, 3. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług podatek akcyzowy, cło, a także inne podatki przewidziane prawem, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. 6. Za uchylanie się od zawarcia umowy z Zamawiającym, na warunkach określonych w ofercie oraz w zapytaniu ofertowym, lub nienależytym wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jego części, jak również niedotrzymania terminu wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ceny brutto za realizację zamówienia obliczonej na podstawie oferty złożonej przez Zamawiającego . 7. Zapłata kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
Opis
Przedmiotem zamówienia jest dostawa poniższego zestawu. Zestaw do ultrasprawnej chromatografii (UPLC) w skład zestawu wchodzą: Pompy pracujące w gradiencie binarnym 2szt. • Układ pomp 2 x 2 – tłoki w układzie równoległym, mogące pracować w układzie faz normalnych i odwróconych • Pompy wyposażone w zawór do tworzenia co najmniej 4-składnikowego gradientu z formowaniem po stronie niskiego ciśnienia • Kontrolowana szybkość przepływu eluentu: od 0,0001 do 10,0000 ml/min z krokiem 0,0001 ml/min • Precyzja przepływu nie gorsza niż 0,06% RSD • Dokładność przepływu nie gorsza niż ±1% • Ciśnienie maksymalne w całym zakresie przepływu: minimum 130 MPa • System odgazowania próżniowego on-line dla wszystkich linii eluentów oraz autosamplera • Podstawka z zestawem pojemników na eluenty wraz z niezbędnymi kapilarami i filtrami do każdej z pomp • Pełna kontrola pomp z poziomu oprogramowania • Wbudowane funkcje walidacyjne • Automatyczne przemywanie tłoków w standardzie Autosampler – automatyczny podajnik próbek, 1szt.: • Zakres objętości nastrzykiwanej próbki od 0,1 µl do 50 µl bez zmiany pętli i strzykawki • Zakres ciśnień roboczych: do min. 130 MPa • Termostatowana komora próbek w zakresie temperatur: 5°C… 45°C • Precyzja nastrzyku nie gorsza niż 0,25% RSD dla nastrzyku 5 µl • Możliwość wielokrotnego powtórzenia nastrzyku z jednej fiolki • Carryover co najwyżej: <0,0003% • Wbudowane funkcje walidacyjne • Pełna kontrola z poziomu oprogramowania Termostat do kolumn, 1szt.: • Przestrzeń do jednoczesnego mocowania co najmniej sześciu kolumn o długości 25 cm • Chłodzenie i grzanie w zakresie: od 10°C poniżej temperatury otoczenia do +85 °C • Precyzja ustawienia temperatury: +/-0,05 °C • Dokładność temperatury: ± 0.5°C • Spliter – zawór z połączeniami umożliwiający podłączanie do sześciu kolumn jednocześnie sterowany z poziomu oprogramowania Detektor diodowy DAD, 1szt.: • Zakres pracy detektora: 190-800 nm • Możliwość równoczesnego pomiaru przy co najmniej 15 długościach fali • Szybkość zbierania danych minimum 100 Hz • Dokładność ustawienia długości fali 1nm • Dryf sygnału: ≤ 4 x 10-4 AU/h • Szum sygnału: ≤ ±2,25 x 10-6 AU • Liniowość detektora do 2.5 AU • Automatyczna kalibracja i weryfikacja za pomocą wbudowanych filtrów referencyjnych • Celka: droga optyczna 10 mm, objętość celki maksymalnie 8 µl termostatowana w zakresie 19 do 50°C, co 1°C Detektor fluorescencji, 1szt.: • dokładność długości fali nie gorzej niż +/- 2 nm • powtarzalność długości fali nie gorzej niż +/- 0,2 nm • zakres spektralny po stronie wzbudzenia i emisji co najmniej 200-750 nm • możliwość pracy co najmniej 4-kanałowej z jednoczesnym ustawieniem co najmniej 4 różnych długości fali wzbudzenia i 4 różnych długości fali emisji oraz funkcja skanowania • szerokość wiązki co najwyżej 20 nm • czułość linii Ramanowskiej wody (S/N) co najmniej 12000:1 względem ciemnego szumu, • termostatowana cela pomiarowa w zakresie co najmniej od 10°C poniżej temperatury otoczenia do co najmniej 40°C • wbudowana lampa rtęciowa do sprawdzania poprawności ustawienia długości fali • objętość celki pomiarowej maksymalnie 12 µl z ciśnieniem pracy co najmniej 2 MPa Komputer sterujący, 1szt. : • Procesor: normalna częstotliwość taktowania >3,3 GHz, Cache >16GB, min 8 rdzeni • Pamięć RAM: DDR4 lub DDR5 minimum 16 GB • Dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 1 TB, typ: NVMe M.2 SSD PCI-Ex4 Gen4 • Napęd minimum 16 x DVD +/-RW • Łączność: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth • Monitor LCD o przekątnej nie mniejszej niż 27”rozdzielczość: 3840 x 2160 (4K), matryca IPS, złącza: DisplayPortx1, HDMIx2, USB-Cx1 • Bezprzewodowa klawiatura i mysz – z wbudowanym akumulatorem, ładowane przez port USB-C, łączność Bluetooth, układ klawiatury: US z polem numerycznym • Odbudowa Micro-ATX • Zintegrowana karta graficzna • System operacyjny Windows 11 Professional Oprogramowanie: • typ bazodanowy, spełniające wszystkie wymagania przemysłu farmaceutycznego, w tym możliwość walidacji zgodnie z wytycznymi FDA 21 CFR część 11 • Dokumentacja wartości pomiarowych w sposób zabezpieczony przed manipulacjami zgodnie z wytycznymi Audit Trail GLP/GMP • Zgodne z systemem operacyjnym Microsoft Windows 11 • Możliwość eksportu danych do programów Microsoft Excel lub równoważnych • Możliwość tworzenia własnych raportów • Kontrola zmian dokonanych na danych chromatograficznych • Kontrola wszystkich modułów chromatografu • Wbudowane procedury kwalifikacji IQ, OQ/PQ • Oprogramowanie zgodne z wytycznymi ICH Q14 do Analytical Quality by Design, umożliwiające automatyzację doboru metod analitycznych i ich weryfikację eksperymentalną z zapisem i automatycznym raportowaniem wyników w pełni kompatybilne z oprogramowaniem do obsługi chromatografu: automatyczne generowanie sekwencji pomiarowych, automatyczna obróbka zarejestrowanych danych. Dostępne testy statystyczne: full factorial design, Plackett-Burman, Box-Behnken, central composite design, sequential execution. Dodatkowe wymagania: • Zaawansowane szkolenie 3 dniowe (jeden dzień po instalacji + dwa dni w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) z systemu i nowego modułu opracowywania metod analitycznych. • Zestaw instalacyjny z niezbędnymi połączeniami i narzędziami • Zestaw kolumn chromatograficznych, po 1 szt. z każdego typu: [1] ReproShell ODS-3, 2.7µm, 100 x 4.6 mm; [2] Reprospher 100 C30-DE, 5µm, 250 x 4.6 mm; [3] ARION® Plus C18, 5.0 µm, 150 × 4.6 mm; [4] ACCUCORE C30, 2.6µm, 250 x 2.1 mm; [5] CHROMSHELL®C18-XB, 2.6 µm, 150 × 4.6 mm; [6] XBridge Phenyl 5μm, 4.6 x 250mm lub im równoważnych W przypadkach, gdy w Dokumentacji projektowej Zamawiającego oraz innych dostępnych dla Oferenta dokumentach, opisach lub specyfikacjach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe a Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości, parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych, o których mowa w ust. powyżej, musi skutkować realizacją usługi w sposób zapewniający uzyskanie parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W razie wątpliwości, co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij