Zakup wzorców do laboratorium

Dane organizatora PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE
45-920 OPOLE
ELEKTROWNIANA 25
Tel. 77 423 50 50
Fax. 77 423 50 12
E-mail elektrownia.opole.giekelo@gkpge.pl
WWW elopole.pgegiek.pl/
Województwo opolskie
Powiat Opole
Treść zamówienia Zakup wzorców do laboratorium olejowego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Przedmiotem postępowania jest zakup wzorców do laboratorium olejowego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Postępowanie zostało podzielone na 5 części. Ofertę można złożyć na dowolną ilość części. Podział Zamówienia na Części ma ten skutek, że każdą Część zamówienia należy traktować tak, jakby była samodzielnym przedmiotem postępowania
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-29/pl29-POST-GEK-CSS-IZE-ELO-06166-2023.zip
LINK do SIWZ http://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/75956/details
Wymagania Zgodnie z SIWZ
Osoba do kontaktu Michał Fryda
+48 77 423 5340 Michal.Fryda@gkpge.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Dostawy produktu odbywać sukcesywnie na podstawie zamówień cząstkowych (w terminie do 4 tygodni od dnia otrzymania zamówienia cząstkowego) w zależności od potrzeb Zamawiającego zgodnie z ilościami wskazanymi w Załączniku nr 1 do zamówienia od daty zawarcia umowy/zamówienia do 29.12.2023r. lub wyczerpania wolumenu zamówienia/umowy (jeśli wystąpi przed tą datą).
Miejsce i termin składania ofert PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.ODDZIAŁ ELEKTROWNIA OPOLE
45-920 OPOLE
ELEKTROWNIANA 25

2023-07-27

Sposób składania ofert PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Opole; Telefon do osoby kontaktowej: +48 77 423 5340; Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie: Opole; Kod pocztowy: 45-920; Adres jednostki prowadzącej postępowanie: ul. Elektrowniana 25; Osoba kontaktowa: Michał Fryda; Adres mailowy do osoby kontaktowej: Michal.Fryda@gkpge.pl Godzina: 13:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa zamawiającego:
PGE GiEK SA
Miejscowość zamawiającego:
Bełchatów
Adres zamawiającego:
Węglowa 5
Kraj:
PL
ORGANIZATOR
Nazwa jednostki prowadzącej postępowanie:
PGE GiEK SA/Centrala/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale EL. Opole
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 77 423 5340
Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie:
Opole
Kod pocztowy:
45-920
Adres jednostki prowadzącej postępowanie:
ul. Elektrowniana 25
Osoba kontaktowa:
Michał Fryda
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Michal.Fryda@gkpge.pl
INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
Nazwa postępowania:
Zakup wzorców do laboratorium olejowego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
Numer postępowania:
POST/GEK/CSS/IZE-ELO/06166/2023
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Opis postępowania:
Przedmiotem postępowania jest zakup wzorców do laboratorium olejowego dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Postępowanie zostało podzielone na 5 części. Ofertę można złożyć na dowolną ilość części. Podział Zamówienia na Części ma ten skutek, że każdą Część zamówienia należy traktować tak, jakby była samodzielnym przedmiotem postępowania
INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole
Termin wykonania zamówienia:
Dostawy produktu odbywać sukcesywnie na podstawie zamówień cząstkowych (w terminie do 4 tygodni od dnia otrzymania zamówienia cząstkowego) w zależności od potrzeb Zamawiającego zgodnie z ilościami wskazanymi w Załączniku nr 1 do zamówienia od daty zawarcia umowy/zamówienia do 29.12.2023r. lub wyczerpania wolumenu zamówienia/umowy (jeśli wystąpi przed tą datą).
Termin składania wniosków/ofert:
27-07-2023 13:00
Czy jawne otwarcie ofert:
Nie
Dodatkowe informacje:
1. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1.1. O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanki wskazanej w pkt. 6.3.4.2. punkt „o” ” PROC 10032/G (PROC 10032/G (wyciąg) dostępna na stronie Zamawiającego https://pgegiek.pl/przetargi/przetargi-zakupowe).
1.2. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą Oświadczenie że Wykonawca, nie podlega wykluczeniu z postępowania zakupowego o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanki wskazanej w pkt. 6.3.4.2. punkt „o”.
1.3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz z art. 5 k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie wprowadzonego rozporządzeniem (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), tj. przesłanek wskazanych w pkt od 6.3.4.3. PROC 10032/G (PROC 10032/G (wyciąg) dostępna na stronie Zamawiającego https://pgegiek.pl/przetargi/przetargi-zakupowe).
1.4. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą oświadczenie o:
a) Oświadczam, że nie jestem Wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie 765/2006) i Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) (dalej: Rozporządzenie 269/2014) albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) (dalej: Ustawa przeciwdziałania wspieraniu agresji),
b) Oświadczam, że nie jestem Wykonawcom, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy przeciwdziałania wspieraniu agresji,
c) Oświadczam, że nie jestem Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy przeciwdziałania wspieraniu agresji,
d) Oświadczam, że nie jestem Wykonawcą z udziałem:
– obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,
– osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w tiret 1 powyżej, lub
– osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, którym mowa w tiret 1 i 2 powyżej,
w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolnościach dany Wykonawca polega w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE) w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości Zamówienia.
1.5. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku metodą spełnia/nie spełnia.
2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
2.1. Ofertę należy złożyć w 1 (jednym) egzemplarzu – w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej SWPP2, za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty.
2.2. Na kompletną Ofertę składają się:
2.2.1. Formularz ofertowy wypełniony za pośrednictwem Platformy Zakupowej SWPP2;
2.3. Warunki świadczenia dostawy zostały określone w określone w „OWZ” (Ogólne Warunki Zamówienia) – dostępne na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem: https://pgegiek.pl/Przetargi/Przetargi-zakupowe.
3. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
3.1. Korespondencję należy kierować drogą elektroniczną poprzez Platformę Zakupową SWPP2 lub na podany poniżej adres e-mail;
3.2. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Michał Fryda, tel. 77 423 53 40, e-mail: michal.fryda@gkpge.pl
4. WYJAŚNIENIA I MODYFIKCJA OGŁOSZENIA
4.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia oraz o zmianę terminu do złożenia oferty. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż 3 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.
4.2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące SWZ należy kierować poprzez platformę zakupową SWPP2, w zakładce -quot;Pytania i odpowiedzi-quot;.
5. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Korespondencję należy kierować drogą elektroniczną poprzez Platformę Zakupową SWPP2 lub na adres e-mail; Osobami uprawnionymi do kontaktu są:
Michał Fryda tel. 77 423 53 40, e-mail: michal.fryda@gkpge.pl
6. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
6.1. Zamawiający informuje, że udział w postępowaniach zakupowych prowadzonych przez PGE GiEK S.A. jest możliwy wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej SWPP2.
Dane kontaktowe Help Desk dla Wykonawców:
+48 22 576 87 87
helpdesk.zakupy@gkpge.pl
Dostępność:
Usługa świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-17:00
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Kluczowe informacje o usłudze Help Desk dla Wykonawców dostępne są na stronie internetowej spółki PGE GiEK S.A. pod zakładką „Przetargi”.
6.2. Moment złożenia oferty następuje wraz z zakończeniem procesu składania, tj. kliknięciu na przycisk „Złóż wniosek/ofertę” i wyświetleniu przez system komunikatu „Oferta złożona poprawnie”.
6.3. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty na serwer, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę. Po upływie terminu wskazanego powyżej nie będzie możliwe złożenie Oferty, dlatego Zamawiający rekomenduje, aby Oferty składać z odpowiednim wyprzedzeniem.
7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.
8. KRYTERIUM OCENY OFERT
Kryterium oceny ofert stanowi cena netto – waga 100 % dla każdej części liczone osobno.
9. NEGOCJACJE HANDLOWE
9.2. Negocjacje prowadzone są poprzez platformę zakupową SWPP2.
9.3. Negocjacje prowadzone będą z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. W negocjacjach powinny uczestniczyć osoby uprawnione do reprezentacji lub pełnomocnicy, którzy w imieniu Wykonawcy będą mogli podejmować wiążące decyzje dotyczące przedmiotu postępowania.
9.4. Negocjacje prowadzone z Wykonawcą mają charakter poufny
10. POZOSTAŁE INFORMACJE
10.1. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
10.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.
10.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
10.4. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć na dowolną ilość części. Podział Zamówienia na Części ma ten skutek, że każdą Część zamówienia należy traktować tak, jakby była samodzielnym przedmiotem postępowania

10.5. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub „RODO”), informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/ochrona-danych-osobowych.Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
10.6. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
10.7. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
10.8. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i udzielenia zamówienia jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed przekazaniem zaproszenia.
10.9. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Zamówienia, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
10.10. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. (PROC 10032/G) obowiązującej od dnia 01.10.2022 r. oraz Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
10.11. Zamawiający informuje, że najpierw dokona oceny Ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu zakupowym. Jeżeli wobec Wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia lub Wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokonuje ponownego badania i oceny Ofert pozostałych Wykonawców, a następnie dokonuje badania kolejnego Wykonawcy, którego Oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny Ofert, do momentu wyboru Najkorzystniejszej Oferty albo unieważnienia Postępowania zakupowego.
11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił i zagwarantował, że w ramach wykonywania umowy ani Wykonawca (w tym żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia), ani żaden z jego Podwykonawców/Dostawców/Podmiotów udostępniających zasoby, nie naruszą określonych w Rozporządzeniu UE 833/2014, Rozporządzeniu UE 765/2006 lub w innych aktach prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji.

Załączniki:
Załącznik nr 1_Projekt Zamówienia wraz z załącznikami

Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Kategorie zakupowe:
Numer Kodu Nazwa kodu
CHM.35301 Wzorce chemiczne (cda)
CHM.35399 Poz.elemen.grupy wyroby chemiczne

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij