Zakup wyposażenia

Dane organizatora UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
50-375 WROCŁAW
CYPRIANA KAMILA NORWIDA 25
Tel. 71 320 50 20
Fax. 71 320 56 17
E-mail igig@up.wroc.pl
WWW upwr.edu.pl/
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Zakup wyposażenia dla Centrum Produktu Regionalnego – linii do przetwarzania mleka -Laboratorium procesowe produktów zwierzęcych i roślinnych w ramach projektu “Regionalne Centrum Innowacyjnych Techno

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup wyposażenia dla Centrum Produktu Regionalnego – linii do przetwarzania mleka -Laboratorium procesowe produktów zwierzęcych i roślinnych w ramach projektu “Regionalne Centrum Innowacyjnych Techno Numer referencyjny: I0CZZ000.271.77.2022Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia dla Centrum Produktu Regionalnego – linii do przetwarzania mleka – Laboratorium procesowe produktów zwierzęcych i roślinnych w ramach projektu “Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne znajdują się w załączniku nr 6 do SWZ – Parametry techniczne przedmiotu zamówienia; Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie, montaż, instalacja i uruchomienie urządzeń oraz przeszkolenie osób w siedzibie zamawiającego.Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia dla Centrum Produktu Regionalnego – linii do przetwarzania mleka – Laboratorium procesowe produktów zwierzęcych i roślinnych w ramach projektu “Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne znajdują się w załączniku nr 6 do SWZ – Parametry techniczne przedmiotu zamówienia; Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy. Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie, montaż, instalacja i uruchomienie urządzeń oraz przeszkolenie osób w siedzibie zamawiającego.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=upwr.logintrade.net_1662727442934
LINK do SIWZ http://upwr.logintrade.net/zapytania_email,98428,ceb9256a008d5eeb5ef5be7b484b0480.html
CPV 38.00.00.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE stawia w ww. zakresie żadnych wymagań; których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE stawia w ww. zakresie żadnych wymagań; których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 1.Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną dostawę sprzętu do przetwarzania żywności o wartości co najmniej 230 000,00 zł brutto.Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności techniczneji zawodowej, o którym mowa w ust 1, w pkt. 4 SWZ, jeżeli jego spełnienie wykaże jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną;3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca NIE posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania NIE wynika z dokumentów: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Wykonawca obowiązany jest złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji NIEzbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował NIEzbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez NIEgo zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.Wzór zobowiązania – Załącznik nr 3a do SWZ.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a TAKże bada, czy NIE zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek NIEudostępnienia tych zasobów, chyba że za NIEudostępnienie zasobów podmiot ten NIE ponosi winy.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby NIE potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonymIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.3. Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w zakresie NIE zmieniającym istotnych warunków złożonej oferty i SWZ. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 896-000-53-54 C.K. Norwida 25 Wrocław 50-375 Patrycja Miśków +48 713205140 patrycja.miskow@upwr.edu.pl www.upwr.edu.pl www.upwr.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w miesiącach: 5
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU
50-375 WROCŁAW
CYPRIANA KAMILA NORWIDA 25

2022-10-13

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://upwr.logintrade.net/zapytania_email,98428,ceb9256a008d5eeb5ef5be7b484b0480.html Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 31/12/2022
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2022/S 174-489750
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 896-000-53-54
Adres pocztowy: C.K. Norwida 25
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS:
PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-375
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Patrycja Miśków
E-mail:
patrycja.miskow@upwr.edu.pl
Tel.: +48 713205140
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.upwr.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
www.upwr.edu.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://upwr.logintrade.net/zapytania_email,98428,ceb9256a008d5eeb5ef5be7b484b0480.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia wyższa

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup wyposażenia dla Centrum Produktu Regionalnego – linii do przetwarzania mleka -Laboratorium procesowe produktów zwierzęcych i roślinnych w ramach projektu “Regionalne Centrum Innowacyjnych Techno
Numer referencyjny: I0CZZ000.271.77.2022

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia dla Centrum Produktu Regionalnego – linii do przetwarzania mleka – Laboratorium procesowe produktów zwierzęcych i roślinnych w ramach projektu “Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne znajdują się w załączniku nr 6 do SWZ – Parametry techniczne przedmiotu zamówienia;
Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie, montaż, instalacja i uruchomienie urządzeń oraz przeszkolenie osób w siedzibie zamawiającego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: Centrum Produktu Regionalnego – Laboratorium procesowe produktów zwierzęcych, Wrocław, ul. Pawłowicka 87-89

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia dla Centrum Produktu Regionalnego – linii do przetwarzania mleka – Laboratorium procesowe produktów zwierzęcych i roślinnych w ramach projektu “Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne znajdują się w załączniku nr 6 do SWZ – Parametry techniczne przedmiotu zamówienia;
Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.
Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie, montaż, instalacja i uruchomienie urządzeń oraz przeszkolenie osób w siedzibie zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Czas naprawy / Waga: 10
Kryterium jakości – Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie jest realizowane w ramach udzielonego dofinansowania projektu “Regionalne Centrum Innowacyjnych Technologii Produkcji, Przetwórstwa i Bezpieczeństwa Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu” w ramach działania 1.1 Wzmacnianie potencjału B+R i wdrożeniowego uczelni jednostek naukowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE stawia w ww. zakresie żadnych wymagań; których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE stawia w ww. zakresie żadnych wymagań; których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną dostawę sprzętu do przetwarzania żywności o wartości co najmniej 230 000,00 zł brutto.
Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej
i zawodowej, o którym mowa w ust 1, w pkt. 4 SWZ, jeżeli jego spełnienie wykaże jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną;
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca NIE posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania NIE wynika z dokumentów: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Wykonawca obowiązany jest złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji NIEzbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował NIEzbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez NIEgo zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wzór zobowiązania – Załącznik nr 3a do SWZ.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a TAKże bada, czy NIE zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek NIEudostępnienia tych zasobów, chyba że za NIEudostępnienie zasobów podmiot ten NIE ponosi winy.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby NIE potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych
w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
3. Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w zakresie NIE zmieniającym istotnych warunków złożonej oferty i SWZ.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: TAK

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/10/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 31/12/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/10/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert jest NIEjawne. Zamawiający, NIEzwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium ani NIE żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wyk.
WYKLUCZENIA: Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust.1pkt. 4 ustawy Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) oraz art. art. 5k rozporządzenia Rady(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L229 z 31.7.2014, str. 1) dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576. Pzp WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓWDOWODOWYCH:3. Zamawiający zgodnie z art. 126 ust 1 ustawy Pzp, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:2.1.Potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1)Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej NIE wcześniej niż6 miesięcy przed jej złożeniem, aktualnej na dzień złożenia; 2) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt.
5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz.1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, NIEzależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; wzór będzie stanowić załącznik nr 3 do SWZ.
odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp; w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego; w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji; w art. 108 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. 7a, 7b i 7c do SWZ.
Potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
Klauzula informacyjna – szczegółowo opisana w rozdziale 28 SWZ:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu TAKich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:
– odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (art. 513 i nast. ustawy Pzp
– skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie (art. 579 i nast. ustawy Pzp)
4. Odwołanie przysługuje na:
1.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
1.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
1.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach wskazanych w art. 515 ustawy Pzp.
6. Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/09/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
174
2022
Następna aktualizacja:
12/09/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij