Zakup wyposażenia laboratoryjnego do celów kontroli technologii oczyszczania ścieków

Ogłoszenie nr 12865883
Źródło informacji internet
Kategoria Przetargi
Branża Laboratoria:
      sprzęt wyposażenie, aparatura
Forma przetargu zapytanie o cenę
Dane organizatora OLESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W OLEŚNIE
46-300 OLESNO
LUBLINIECKA 3A
Tel. 34 358 24 84
Fax. 34 358 24 21
E-mail woda@olesno.pl
Województwo opolskie
Powiat Olesno
Treść zamówienia Zakup wyposażenia laboratoryjnego do celów kontroli technologii oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Oleśnie

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup wyposażenia laboratoryjnego do celów kontroli technologii oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Oleśnie
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.oleskiewodociagi.pl_1674050076262
LINK do SIWZ http://bip.oleskiewodociagi.pl/266/76/zakup-wyposazenia-laboratoryjnego-do-celow-kontroli-technologii-oczyszczania-sciekow-w-oczyszczalni-sciekow-w-olesnie.html
CPV 38.00.00.00, 38.40.00.00, 38.50.00.00, 38.90.00.00
Osoba do kontaktu w sprawie procedury: Bartłomiej Tokarski-512 786 838 godz. 08:00-14:00. E-mail: b.tokarski@oleskiewodociagi.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do dwóch miesięcy od podpisania umowy.
Miejsce i termin składania ofert OLESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W OLEŚNIE
46-300 OLESNO
LUBLINIECKA 3A

2023-01-27

Sposób składania ofert OLESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W OLEŚNIE, LUBLINIECKA 3A, 46-300 OLESNO Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup wyposażenia laboratoryjnego do celów kontroli technologii oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Oleśnie
I Zamawiający.
Oleskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie,
46-300 Olesno, ul. Lubliniecka 3a
tel. (34) 358 24 84, fax. (34) 358 24 21
REGON: 366188365, NIP: 5761580396
II Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przez Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
III Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem dostawy jest dostawa wyposażenia laboratoryjnego do celów kontroli technologii oczyszczalnia ścieków w oczyszczalni ścieków w Oleśnie wyszczególnionego załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego i skradającego się z dwóch części:
Część I- Wyposażenie do wykonywania testów kuwetowych
Część II- Pozostałe Wyposażenie i drobny sprzęt laboratoryjny
Wszystkie oferowane artykuły muszą być fabrycznie nowe, posiadać instrukcję obsługi w języku polskim oraz spełniać wszelkie obowiązujące normy i standardy
Zamawiający dopuszcza Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych. Za produkty równoważne Zamawiający uzna te produkty, które posiadają właściwości i parametry techniczne, jakościowe nie gorsze niż produkty wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr. 1 do niniejszego zapytania. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że zaoferowane przez niego produkty są nie gorsze od produktów wymaganych przez Zamawiającego.
Cena oferty przedstawiona w Formularzu oferty, obejmuje całkowity koszt realizacji zamówienia, w tym koszty transportu zamówień oraz ewentualnego montażu urządzeń.
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych na wybraną cześć Przedmiotu zamówienia lub całość, przy czym oferta dla każdej z części będzie rozpatrywania indywidualnie.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Kody CPV
38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38900000-4- Różne przyrządy do badań lub testowania
38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza
38400000-9 -Przyrządy do badania właściwości fizycznych
IV Terminy wykonywania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: do dwóch miesięcy od podpisania umowy.
V Miejsce, termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie 27.01.2023 r. do godz. 12.00.
W przypadku złożenia oferty w formie pisemnej, oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do formularza ofertowego należy dołączyć Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, a także posiadać dodatkowe oznaczenie: Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie ul. Lubliniecka 3a 46-300 Olesno, Zakup wyposażenia laboratoryjnego do celów kontroli technologii oczyszczania ścieków w oczyszczalni ścieków w Oleśnie Nie otwierać przed 27.01.2023 r. godz. 12.00
Oferta składana drogą elektroniczną powinna być dostarczona w postaci zeskanowanego formularza ofertowego- Załącznik nr 1 wraz z oświadczeniem- Załącznik nr 3 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o e-mail do wysyłki: lub biuro@oleskiewodociagi.pl lub b.tokarski@oleskiewodociagi.pl
VI Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
poosiadają uprawniania do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia;
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia
VII Zawartość oferty
Kompletna oferta musi zawierać:
Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1, 1A oraz 1B do postępowania.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu-
Zał. nr 3 do zapytania ofertowego
Stosowne Pełnomocnictwo(a) (jeśli dotyczy)
VIII. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny oferty
Kryterium Cena ofertowa-100%
Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie
i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zamówieniem, niepowodujące zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie i nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Ceny oferty dodatkowej nie mogą przewyższać ceny w ofercie złożonej przez oferenta.
Zamawiający dokona odrębnej oceny dla określonych części Przedmiotu Zamówienia.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zapytania z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
IX Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Oferentów, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Protokół z rozstrzygnięcia zapytania zawiera: nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert
Po wyborze oferty Zamawiający przekaże projekt umowy do akceptacji Wykonawcy.
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
X Dodatkowe informacje.
Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania bez podania przyczyny
Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem wymogów dotyczących form określonych poniżej.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:
a) w sprawie procedury: Bartłomiej Tokarski-512 786 838 godz. 08:00-14:00. E-mail: b.tokarski@oleskiewodociagi.pl
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij