Zakup wraz z dostawą i instalacją, jednego fabrycznie nowego zestawu do oznaczania azotu metodą Kjeldahl’a

Dane organizatora SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH
24-110 PUŁAWY
AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 13A
Tel. 81 473 14 00
Fax. 81 473 14 10
E-mail sekretariat@ins.pulawy.pl
WWW www.ins.pulawy.pl
Województwo lubelskie
Powiat Puławy
Treść zamówienia Zakup wraz z dostawą i instalacją, jednego fabrycznie nowego zestawu do oznaczania azotu metodą Kjeldahl’a składającego się z mineralizatora…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup wraz z dostawą i instalacją, jednego fabrycznie nowego zestawu do oznaczania azotu metodą Kjeldahl’a składającego się z mineralizatora oraz destylarkiPrzedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i instalacją, fabrycznie nowego zestawu do oznaczania azotu metodą Kjeldahl’a składającego się z mineralizatora i destylarki. Zakres zamówienia obejmuje: zakup wraz z dostawą i instalacją, fabrycznie nowego zestawu do oznaczania azotu metodą Kjeldahl’a składającego się z kompletnego mineralizatora – 1 sztuka – mineralizacja w bloku próbek przed dalszą analizą azotu wg Kjeldahl’a oraz kompletnej destylarki półautomatycznej do destylacji próbek w analizie Kjeldahl’a – 1 sztuka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia orazparametry techniczne zawiera załącznik nr 1 do SWZ. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa w UE, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska. Wymagane przepisy i standardy: deklaracja zgodności i oznakowanie CE. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu deklarację zgodności CE.Zamawiający wymaga aby na dostarczony zestaw udzielona została gwarancja na minimum 12 miesięcy, liczona od daty podpisania protokołu odbioru. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny i zakup części zamiennych przez Zamawiającego przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia okresu gwarancji. Zamawiającywymaga aby przedmiotowy zestaw został dostarczony do miejsca użytkowania, zainstalowany i uruchomiony (Dostawa do Laboratorium analitycznego Łukasiewicz-INS znajdującego się na drugim piętrze budynku. Dostępna winda umożliwiająca wniesienie zestawu.) oraz przeszkolenia z jego obsługi minimum dwóch osób. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi wjęzyku polskim obejmującą zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika. INS/BBA-15/2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1685008984212
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/771840
CPV 38.50.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Potwierdzenia zakresu dostawy oraz spełnienia parametrów technicznych i wymagań zamawiającego opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji „Minimalne wymagania techniczne i użytkowe”, 2. Kart katalogowych ze szczegółową specyfikacją techniczną oferowanego urządzenia, 3. Informacji o gwarancji i serwisie, 4. Informacji dotyczących wymagań odnośnie przygotowania miejsca zainstalowania urządzenia dla zapewnienia jego prawidłowej pracy oraz bezpiecznej obsługi. 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 1. Potwierdzenia zakresu dostawy oraz spełnienia parametrów technicznych i wymagań zamawiającego opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji „Minimalne wymagania techniczne i użytkowe”, 2. Kart katalogowych ze szczegółową specyfikacją techniczną oferowanego urządzenia, 3. Informacji o gwarancji i serwisie, 4. Informacji dotyczących wymagań odnośnie przygotowania miejsca zainstalowania urządzenia dla zapewnienia jego prawidłowej pracy oraz bezpiecznej obsługi. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Wykonawcy zobowiązani są złożyć: 1. Wypełniony i podpisany formularz „Minimalne wymagania techniczne i użytkowe” (wg załącznika nr 1). Formularz składa się w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 2. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (wg załącznika nr 2) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. Formularz składa się w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3. Przedmiotowe środki dowodowe tj.: – Potwierdzenie zakresu dostawy oraz spełnienie parametrów technicznych i wymagań zamawiającego opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji „Minimalne wymagania techniczne i użytkowe”, – Karty katalogowe ze szczegółową specyfikacją techniczną oferowanego urządzenia, – Informacje o gwarancji i serwisie, – Informacje dotyczące wymagań odnośnie przygotowania miejsca zainstalowania urządzenia dla zapewnienia jego prawidłowej pracy oraz bezpiecznej obsługi. 4. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 3) 5. Stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru (jeżeli dotyczy). 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, ul. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, 24-110, Puławy, woj. lubelskie, państwo PL, e-mail zamowienia@ins.lukasiewicz.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): www.ins.lukasiewicz.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 42 dni
Miejsce i termin składania ofert SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH
24-110 PUŁAWY
AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 13A

2023-06-05

Sposób składania ofert Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ins_pulawy Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 30 dni
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 90
okres gwarancji 10
Uwagi 2023/BZP 00232119/01

Dostawy
Zakup wraz z dostawą i instalacją, jednego fabrycznie nowego zestawu do oznaczania azotu metodą Kjeldahl’a składającego się z mineralizatora oraz destylarki
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041619
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego
1.5.2.) Miejscowość: Puławy
1.5.3.) Kod pocztowy: 24-110
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 – Puławski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ins.lukasiewicz.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ins.lukasiewicz.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Badania i Rozwój

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup wraz z dostawą i instalacją, jednego fabrycznie nowego zestawu do oznaczania azotu metodą Kjeldahl’a składającego się z mineralizatora oraz destylarki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e44c6bf8-fac8-11ed-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00232119
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-25
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazkupowa.pl/pn/ins_pulawy
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: Komunikacja miedzy zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij
wiadomość”, dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ins_pulawy lub poczty elektronicznej Zamawiającego
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4. włączona obsługa JavaScript,
5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików .pdf,
6. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty, wynosi 150MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych; dane
adresowe: Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy.
2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@ins.lukasiewicz.gov.pl lub pisemnie na adres Administratora danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 oraz art. 74-76 ustawy Pzp.
5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 22.1.3 tj. zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp, przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu OchronyDanych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: INS/BBA-15/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i instalacją, fabrycznie nowego zestawu do oznaczania azotu metodą Kjeldahl’a składającego się z mineralizatora i destylarki. Zakres zamówienia obejmuje: zakup wraz z dostawą i instalacją, fabrycznie nowego zestawu do oznaczania azotu metodą Kjeldahl’a składającego się z kompletnego mineralizatora – 1 sztuka – mineralizacja w bloku próbek przed dalszą analizą azotu wg Kjeldahl’a oraz kompletnej destylarki półautomatycznej do destylacji próbek w analizie Kjeldahl’a – 1 sztuka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz
parametry techniczne zawiera załącznik nr 1 do SWZ. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa w UE, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska. Wymagane przepisy i standardy: deklaracja zgodności i oznakowanie CE. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu deklarację zgodności CE.
Zamawiający wymaga aby na dostarczony zestaw udzielona została gwarancja na minimum 12 miesięcy, liczona od daty podpisania protokołu odbioru. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny oraz serwis pogwarancyjny i zakup części zamiennych przez Zamawiającego przez okres co najmniej 5 lat od daty zakończenia okresu gwarancji. Zamawiający
wymaga aby przedmiotowy zestaw został dostarczony do miejsca użytkowania, zainstalowany i uruchomiony (Dostawa do Laboratorium analitycznego Łukasiewicz-INS znajdującego się na drugim piętrze budynku. Dostępna winda umożliwiająca wniesienie zestawu.) oraz przeszkolenia z jego obsługi minimum dwóch osób. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w
języku polskim obejmującą zasadnicze informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania i obsługi przez użytkownika.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38500000-0 – Aparatura kontrolna i badawcza
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SWZ, jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz uzyskała maksymalną ocenę w stosunku do ustalonych przez zamawiającego kryteriów oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 90
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 1. Potwierdzenia zakresu dostawy oraz spełnienia parametrów technicznych i wymagań zamawiającego opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji „Minimalne wymagania techniczne i użytkowe”,
2. Kart katalogowych ze szczegółową specyfikacją techniczną oferowanego urządzenia,
3. Informacji o gwarancji i serwisie,
4. Informacji dotyczących wymagań odnośnie przygotowania miejsca zainstalowania urządzenia dla zapewnienia jego prawidłowej pracy oraz bezpiecznej obsługi.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: 1. Potwierdzenia zakresu dostawy oraz spełnienia parametrów technicznych i wymagań zamawiającego opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji „Minimalne wymagania techniczne i użytkowe”,
2. Kart katalogowych ze szczegółową specyfikacją techniczną oferowanego urządzenia,
3. Informacji o gwarancji i serwisie,
4. Informacji dotyczących wymagań odnośnie przygotowania miejsca zainstalowania urządzenia dla zapewnienia jego prawidłowej pracy oraz bezpiecznej obsługi.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Wykonawcy zobowiązani są złożyć:
1. Wypełniony i podpisany formularz „Minimalne wymagania techniczne i użytkowe” (wg załącznika nr 1). Formularz składa się w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
2. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (wg załącznika nr 2) – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. Formularz składa się w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Przedmiotowe środki dowodowe tj.:
– Potwierdzenie zakresu dostawy oraz spełnienie parametrów technicznych i wymagań zamawiającego opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji „Minimalne wymagania techniczne i użytkowe”,
– Karty katalogowe ze szczegółową specyfikacją techniczną oferowanego urządzenia,
– Informacje o gwarancji i serwisie,
– Informacje dotyczące wymagań odnośnie przygotowania miejsca zainstalowania urządzenia dla zapewnienia jego
prawidłowej pracy oraz bezpiecznej obsługi.
4. Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu (wg załącznika nr 3)
5. Stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z właściwego rejestru (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.1.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Załącznikiem nr 7 do SWZ jest wzór umowy, który zawiera rodzaj i zakres zmian umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-05 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ins_pulawy
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-05 11:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. W postępowaniu odwołanie przysługuje na: 1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij