Zakup wraz dostawą dygestorium

Dane organizatora UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY
85-067 BYDGOSZCZ
JAGIELLOŃSKA 13-15
Tel. 52 585 33 00
Fax. 52 585 33 08
E-mail sekretariat@cm.umk.pl
WWW www.cm.umk.pl/
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat Bydgoszcz
Treść zamówienia Zakup wraz dostawą dygestorium…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup wraz dostawą dygestorium
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=cm.umk.pl_1652168754936
LINK do SIWZ http://www.cm.umk.pl/zaproszenie-do-zlozenia-oferty/5844-zapytanie-ofertowe-na-zakup-wraz-dostawa-dygestorium.html
CPV 39.14.15.00
Osoba do kontaktu Katarzyna Jankowska-e-mail: katarzyna.jankowska@cm.umk.pl
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY
85-067 BYDGOSZCZ
JAGIELLOŃSKA 13-15

2022-05-17

Sposób składania ofert UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY, JAGIELLOŃSKA 13-15, 85-067 BYDGOSZCZ Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena
Uwagi Nr sprawy: AKDZ.262.19.2022.KJ Bydgoszcz 05.05.2022 r
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Postępowanie prowadzone jest w trybie zasad konkurencyjności z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), jako że nie zachodzą przesłanki stosowania tej ustawy, określone w jej art. 2 ust. 1.
I Zamawiający:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz, NIP 8790177291
Osoba do kontaktu:
Katarzyna Jankowska-e-mail: katarzyna.jankowska@cm.umk.pl
II Przedmiot Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz dostawą dygestorium
CPV 39141500-7
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Formularzu oferty
III Kryteria oceny ofert
1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium 100% cena.
2. Cenę oferty stanowi wartość wpisana w pozycji RAZEM brutto oraz w odpowiednim wierszu formularza oferty.
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
IV Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści Zaproszenie do złożenia oferty
1. Wykonawca może zadawać Zamawiającemu, drogą elektroniczną na adres sekretariat@cm.umk.pl, pytania dotyczące treści niniejszego Zaproszenia do składania ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że pytania dotyczące treści Zaproszenia do składania ofert wpłynęły do Zamawiającego na co najmniej 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli pytania dotyczące treści Zaproszenia do składania ofert nie wpłyną w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub dotyczą udzielonych odpowiedzi, Zamawiający może udzielić odpowiedzi albo zostawić pytania bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z odpowiedziami bez ujawniania źródła zapytania Zamawiający umieszcza na stronie internetowej na której zamieszczono Zaproszenia do składania ofert.
V. Opis sposobu przygotowania ofert/termin składania ofert
1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, na druku Zamawiającego (formularz oferty). 2. Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres email sekretariat@cm.umk.pl do dnia 17.05.2022 r. do godz. 12.00 z dopiskiem:
Zakup wraz z dostawą dygestorium
sprawa nr AKDZ.262.19.2022.KJ
3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do jej złożenia w imieniu firmy. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
VI Odrzucenie oferty / Wykluczenie Wykonawcy
1. Zamawiający odrzuci ofertę:
1) której treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,
2) której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3) która została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
5) oferta złożona po terminie.
2. Zamawiający wyklucza Wykonawcę, który nie uzupełnił wymaganych dokumentów, lub nie złożył wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego.
3. Zamawiający wyklucza z postępowania, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835), zwanej dalej ustawą o szczególnych rozwiązaniach:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem 765/2006 i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.
VII Oferty częściowe i wariantowe
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
VIII Informacje o ochronie danych osobowych (RODO)
1. Administratorem Danych Osobywch jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, z sidzibą: (87-100) Toruń, ul. Gagarina 11 (dalej: ADO, Uczelnia). Dane kontaktowe: +48 56 611 40 10, e-mail: kontakt@umk.pl
2. Pani/Pana dane osobowe, przekazane przez _____________________ (podać dane stron/strony umowy) stanowią, w zależności od rodzaju współpracy: dane kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez Panią/Pana dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie, dane dotyczące reprezentacji podmiotu.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Uczelnię, w zależności od rodzaju współpracy,
w następujących celach:
a) wykonania obowiązków wynikających z umowy, w szczególności w celu weryfikacji oświadczeń złożonych przez __________________________________ (podać dane stron/y umowy), w tym potwierdzenia posiadanych kwalifikacji osób wskazanych do realizacji umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, wydania pełnomocnictw do reprezentowania ADO, kontroli należytego wykonania umowy, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) obsługą, dochodzeniem i obroną w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy Uczelnią a Panią/Panem lub pomiędzy Uczelnią a _________________________________ (poda dane stron/y umowy),
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO, w tym wynikających z przepisów podatkowych.
4. Podstawą prawną przetwarzania przez Uczelnię Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3 powyżej jest prawnie usprawiedliwiony interes ADO (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO).
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ADO podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi prawne oraz organom państwowym i samorządowym w granicach przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres wynikający z przepisów prawa, ale nie krócej niż do wygaśnięcia roszczeń związanych z umową.
7. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania,
d) prawo wniesienia sprzeciwu;
– które zostaną zrealizowane przez Uczelnię na zasadach opisanych przepisami prawa.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pisząc na adres Administratora Danych Osobowych z dopiskiem IOD, lub na adres e-mail: iod@umk.pl.
*Po wyborze Wykonawcy do umowy/zamówienia zostanie uzupełniona klauzula o dane Wykonawcy i dołączona do umowy/zamówienia.
IX Informacje z otwarcia ofert
Protokół z otwarcia ofert zostanie zamieszczony pod adresem:
https://www.cm.umk.pl/zaproszenie-do-zlozenia-oferty.html
X Załączniki
Załączniki:
– Formularz oferty
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij