Zakup urządzeń laboratoryjnych

Dane organizatora WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOLU
45-836 OPOLE
WROCŁAWSKA 170
Tel. 77 541 72 00
Fax. 77 457 54 61
E-mail wiw@wiw.opole.pl
WWW www.wiw.opole.pl/
Województwo opolskie
Powiat Opole
Treść zamówienia WIW.DA.272.15.2022 – Zakup urządzeń laboratoryjnych na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej WIW w Opolu

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia WIW.DA.272.15.2022 – Zakup urządzeń laboratoryjnych na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej WIW w Opolu Numer referencyjny: WIW.DA.272.15.2022Przedmiotem zamówienia jest: Zakup urządzeń laboratoryjnych na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej WIW w Opolu, w podziale na 8 części. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załącznikach nr 1.1. – 1.8. do SWZ, zwany dalej opisem przedmiotu zamówienia/umowy (odpowiednio do części).Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Biologii Molekularnej i Skażeń Część nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup Chłodziarko-zamrażarki laboratoryjnej – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Biologii Molekularnej i Skażeń. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: załącznik nr 1.1. do SWZ. 3. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, wniesienie, zamontowanie, zainstalowanie przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia/umowy (załącznik nr 1.1. do SWZ), w terminie określonym w pkt. 4. 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie do dnia 28.12.2022 r. 5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia. 6. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jest okresem niezależnym od okresu gwarancji producenta urządzenia, którego dotyczy oferowana gwarancja Wykonawcy. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia liczony jest od dnia zainstalowania urządzenia oraz przeszkolenia personelu w zakresie użytkowania (potwierdzonego protokołem odbioru) dostarczanego w ramach wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie okres gwarancji na przedmiot zamówienia określony w „liczbie miesięcy”; nie krótszy niż dwanaście [ 12 ] miesięcy i nie dłuższy niż sześćdziesiąt [ 60 ] miesięcy. 7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia opartą na Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.1. do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ. Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza wpisania tylko wyrazu „TAK” lub nieokreślenia jednoznacznych, konkretnych parametrów. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy do jego złożenia lub uzupełnienia lub wyjaśnienia. Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna (mniejsza) – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Patologii Część nr 2 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna (mniejsza) – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Patologii. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: załącznik nr 1.2. do SWZ. 3. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, wniesienie, zamontowanie, zainstalowanie przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia/umowy (załącznik nr 1.2. do SWZ), w terminie określonym w pkt. 4. 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie do dnia 28.12.2022 r. 5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia. 6. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jest okresem niezależnym od okresu gwarancji producenta urządzenia, którego dotyczy oferowana gwarancja Wykonawcy. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia liczony jest od dnia zainstalowania urządzenia oraz przeszkolenia personelu w zakresie użytkowania (potwierdzonego protokołem odbioru) dostarczanego w ramach wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie okres gwarancji na przedmiot zamówienia określony w „liczbie miesięcy”; nie krótszy niż dwanaście [ 12 ] miesięcy i nie dłuższy niż sześćdziesiąt [ 60 ] miesięcy. 7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia opartą na Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.2. do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ. Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza wpisania tylko wyrazu „TAK” lub nieokreślenia jednoznacznych, konkretnych parametrów. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy do jego złożenia lub uzupełnienia lub wyjaśnienia. Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna (większa) – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Patologii Część nr 3 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna (większa) – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Patologii. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: załącznik nr 1.3. do SWZ. 3. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, wniesienie, zamontowanie, zainstalowanie przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia/umowy (załącznik nr 1.3. do SWZ), w terminie określonym w pkt. 4. 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie do dnia 28.12.2022 r. 5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia. 6. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jest okresem niezależnym od okresu gwarancji producenta urządzenia, którego dotyczy oferowana gwarancja Wykonawcy. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia liczony jest od dnia zainstalowania urządzenia oraz przeszkolenia personelu w zakresie użytkowania (potwierdzonego protokołem odbioru) dostarczanego w ramach wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie okres gwarancji na przedmiot zamówienia określony w „liczbie miesięcy”; nie krótszy niż dwanaście [ 12 ] miesięcy i nie dłuższy niż sześćdziesiąt [ 60 ] miesięcy. 7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia opartą na Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.3. do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ. Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza wpisania tylko wyrazu „TAK” lub nieokreślenia jednoznacznych, konkretnych parametrów. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy do jego złożenia lub uzupełnienia lub wyjaśnienia. Planetarny młyn kulowy – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Chemii Część nr 4 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup Planetarny młyn kulowy – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Chemii. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: załącznik nr 1.4. do SWZ. 3. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, wniesienie, zamontowanie, zainstalowanie przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia/umowy (załącznik nr 1.4. do SWZ), w terminie określonym w pkt. 4. 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie do dnia 28.12.2022 r. 5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia. 6. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jest okresem niezależnym od okresu gwarancji producenta urządzenia, którego dotyczy oferowana gwarancja Wykonawcy. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia liczony jest od dnia zainstalowania urządzenia oraz przeszkolenia personelu w zakresie użytkowania (potwierdzonego protokołem odbioru) dostarczanego w ramach wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie okres gwarancji na przedmiot zamówienia określony w „liczbie miesięcy”; nie krótszy niż dwanaście [ 12 ] miesięcy i nie dłuższy niż sześćdziesiąt [ 60 ] miesięcy. 7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia opartą na Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.4. do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ. Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza wpisania tylko wyrazu „TAK” lub nieokreślenia jednoznacznych, konkretnych parametrów. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy do jego złożenia lub uzupełnienia lub wyjaśnienia. Śrutownik laboratoryjny – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Chemii Część nr 5 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup Śrutownik laboratoryjny – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Chemii. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: załącznik nr 1.5. do SWZ. 3. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, wniesienie, zamontowanie, zainstalowanie przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia/umowy (załącznik nr 1.5. do SWZ), w terminie określonym w pkt. 4. 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie do dnia 28.12.2022 r. 5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia. 6. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jest okresem niezależnym od okresu gwarancji producenta urządzenia, którego dotyczy oferowana gwarancja Wykonawcy. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia liczony jest od dnia zainstalowania urządzenia oraz przeszkolenia personelu w zakresie użytkowania (potwierdzonego protokołem odbioru) dostarczanego w ramach wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie okres gwarancji na przedmiot zamówienia określony w „liczbie miesięcy”; nie krótszy niż dwanaście [ 12 ] miesięcy i nie dłuższy niż sześćdziesiąt [ 60 ] miesięcy. 7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia opartą na Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.5. do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ. Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza wpisania tylko wyrazu „TAK” lub nieokreślenia jednoznacznych, konkretnych parametrów. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy do jego złożenia lub uzupełnienia lub wyjaśnienia. System do miareczkowania – Titrator – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Chemii Część nr 6 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup System do miareczkowania – Titrator – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Chemii. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: załącznik nr 1.6. do SWZ. 3. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, wniesienie, zamontowanie, zainstalowanie przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia/umowy (załącznik nr 1.6. do SWZ), w terminie określonym w pkt. 4. 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie do dnia 28.12.2022 r. 5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia. 6. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jest okresem niezależnym od okresu gwarancji producenta urządzenia, którego dotyczy oferowana gwarancja Wykonawcy. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia liczony jest od dnia zainstalowania urządzenia oraz przeszkolenia personelu w zakresie użytkowania (potwierdzonego protokołem odbioru) dostarczanego w ramach wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie okres gwarancji na przedmiot zamówienia określony w „liczbie miesięcy”; nie krótszy niż dwanaście [ 12 ] miesięcy i nie dłuższy niż sześćdziesiąt [ 60 ] miesięcy. 7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia opartą na Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.6. do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ. Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza wpisania tylko wyrazu „TAK” lub nieokreślenia jednoznacznych, konkretnych parametrów. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy do jego złożenia lub uzupełnienia lub wyjaśnienia. Autoklaw – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Pożywek i Mikrobiologii Pasz Część nr 7 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup Autoklaw – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Pożywek i Mikrobiologii Pasz. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: załącznik nr 1.7. do SWZ. 3. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, wniesienie, zamontowanie, zainstalowanie przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia/umowy (załącznik nr 1.7. do SWZ), w terminie określonym w pkt. 4. 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie do dnia 28.12.2022 r. 5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia. 6. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jest okresem niezależnym od okresu gwarancji producenta urządzenia, którego dotyczy oferowana gwarancja Wykonawcy. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia liczony jest od dnia zainstalowania urządzenia oraz przeszkolenia personelu w zakresie użytkowania (potwierdzonego protokołem odbioru) dostarczanego w ramach wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie okres gwarancji na przedmiot zamówienia określony w „liczbie miesięcy”; nie krótszy niż dwanaście [ 12 ] miesięcy i nie dłuższy niż sześćdziesiąt [ 60 ] miesięcy. 7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia opartą na Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.7. do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ. Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza wpisania tylko wyrazu „TAK” lub nieokreślenia jednoznacznych, konkretnych parametrów. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy do jego złożenia lub uzupełnienia lub wyjaśnienia. Termocykler do real-time PCR – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Pożywek i Mikrobiologii Pasz Część nr 8 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup Termocykler do real-time PCR – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Pożywek i Mikrobiologii Pasz. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: załącznik nr 1.8. do SWZ. 3. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, wniesienie, zamontowanie, zainstalowanie przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia/umowy (załącznik nr 1.8. do SWZ), w terminie określonym w pkt. 4. 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie do dnia 28.12.2022 r. 5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia. 6. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jest okresem niezależnym od okresu gwarancji producenta urządzenia, którego dotyczy oferowana gwarancja Wykonawcy. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia liczony jest od dnia zainstalowania urządzenia oraz przeszkolenia personelu w zakresie użytkowania (potwierdzonego protokołem odbioru) dostarczanego w ramach wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie okres gwarancji na przedmiot zamówienia określony w „liczbie miesięcy”; nie krótszy niż dwanaście [ 12 ] miesięcy i nie dłuższy niż sześćdziesiąt [ 60 ] miesięcy. 7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia opartą na Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.8. do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ. Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza wpisania tylko wyrazu „TAK” lub nieokreślenia jednoznacznych, konkretnych parametrów. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy do jego złożenia lub uzupełnienia lub wyjaśnienia.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1663520837698
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/662384
CPV 38.50.00.00, 38.54.00.00, 42.51.30.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Zamawiający NIE określa ww warunku udziału w postępowaniuIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE określa ww warunku udziału w postępowaniuMinimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: nie dotyczyIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający NIE określa ww warunku udziału w postępowaniuMinimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: nie dotyczyIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji umowy:1. Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, NIEzwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z art. 264 ust. 1-2 ustawy). Miejscem zawarcia umowy będzie siedziba Zamawiającego.2. Dniem zawarcia umowy jest dzień wskazany w komparycji umowy, tj. dzień o którym mowa w pkt. 1.3. W projekcie umowy (załącznik nr 3 do SWZ) opisano m.in.: zmiany do umowy, kary umowne, zasady płatności.
Osoba do kontaktu Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu ul. Wrocławska 170 Opole 45-836 Bartosz Komuszyński +48 775417228 zamowienia@wiw.opole.pl +48 775417228 www.wiw.opole.pl https://platformazakupowa.pl/pn/wiw_opole
Wymagany termin realizacji zamówienia Koniec: 28/12/2022
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OPOLU
45-836 OPOLE
WROCŁAWSKA 170

2022-10-13

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/662384 Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 10/01/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Waga: 40,00
Cena – Waga: 60,00
Uwagi 2022/S 179-504067
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu
Adres pocztowy: ul. Wrocławska 170
Miejscowość: Opole
Kod NUTS:
PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-836
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Komuszyński
E-mail:
zamowienia@wiw.opole.pl
Tel.: +48 775417228
Faks: +48 775417228
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.wiw.opole.pl
Adres profilu nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/wiw_opole

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/662384
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
WIW.DA.272.15.2022 – Zakup urządzeń laboratoryjnych na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej WIW w Opolu
Numer referencyjny: WIW.DA.272.15.2022

II.1.2) Główny kod CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Zakup urządzeń laboratoryjnych na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej WIW w Opolu, w podziale na 8 części. Opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załącznikach nr 1.1. – 1.8. do SWZ, zwany dalej opisem przedmiotu zamówienia/umowy (odpowiednio do części).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Biologii Molekularnej i Skażeń
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42513000 Urządzenia chłodnicze i mrożące

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii – Zakład Higieny Weterynaryjnej, Opole, Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup Chłodziarko-zamrażarki laboratoryjnej – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Biologii Molekularnej i Skażeń.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: załącznik nr 1.1. do SWZ.
3. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, wniesienie, zamontowanie, zainstalowanie przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia/umowy (załącznik nr 1.1. do SWZ), w terminie określonym w pkt. 4.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie do dnia 28.12.2022 r.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia.
6. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym okres gwarancji na przedmiot zamówienia.
Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jest okresem NIEzależnym od okresu gwarancji producenta urządzenia, którego dotyczy oferowana gwarancja Wykonawcy.
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia liczony jest od dnia zainstalowania urządzenia oraz przeszkolenia personelu w zakresie użytkowania (potwierdzonego protokołem odbioru) dostarczanego w ramach wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie okres gwarancji na przedmiot zamówienia określony w „liczbie miesięcy”; NIE krótszy niż dwanaście [ 12 ] miesięcy i NIE dłuższy niż sześćdziesiąt [ 60 ] miesięcy.
7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia opartą na Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.1. do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ.
Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający NIE dopuszcza wpisania tylko wyrazu „TAK” lub NIEokreślenia jednoznacznych, konkretnych parametrów.
Jeżeli Wykonawca NIE złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie NIEkompletny, Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy do jego złożenia lub uzupełnienia lub wyjaśnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Waga: 40,00
Cena – Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium.
2.Zamawiający NIE wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3.Cenę oferty należy obliczyć, jako ryczałtowe wynagrodzenie złotych brutto Wykonawcy (brutto, tj.:z podatkiem VAT i innymi należnościami publicznoprawnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami) uwzględniając zakres zamówienia określony w OPZ i zał. do SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna (mniejsza) – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Patologii
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42513000 Urządzenia chłodnicze i mrożące

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii – Zakład Higieny Weterynaryjnej, Opole, Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna (mniejsza) – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Patologii.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: załącznik nr 1.2. do SWZ.
3. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, wniesienie, zamontowanie, zainstalowanie przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia/umowy (załącznik nr 1.2. do SWZ), w terminie określonym w pkt. 4.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie do dnia 28.12.2022 r.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia.
6. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym okres gwarancji na przedmiot zamówienia.
Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jest okresem NIEzależnym od okresu gwarancji producenta urządzenia, którego dotyczy oferowana gwarancja Wykonawcy.
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia liczony jest od dnia zainstalowania urządzenia oraz przeszkolenia personelu w zakresie użytkowania (potwierdzonego protokołem odbioru) dostarczanego w ramach wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie okres gwarancji na przedmiot zamówienia określony w „liczbie miesięcy”; NIE krótszy niż dwanaście [ 12 ] miesięcy i NIE dłuższy niż sześćdziesiąt [ 60 ] miesięcy.
7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia opartą na Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.2. do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ.
Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający NIE dopuszcza wpisania tylko wyrazu „TAK” lub NIEokreślenia jednoznacznych, konkretnych parametrów.
Jeżeli Wykonawca NIE złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie NIEkompletny, Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy do jego złożenia lub uzupełnienia lub wyjaśnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Waga: 40,00
Cena – Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium.
2.Zamawiający NIE wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3.Cenę oferty należy obliczyć, jako ryczałtowe wynagrodzenie złotych brutto Wykonawcy (brutto, tj.:z podatkiem VAT i innymi należnościami publicznoprawnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami) uwzględniając zakres zamówienia określony w OPZ i zał. do SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna (większa) – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Patologii
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42513000 Urządzenia chłodnicze i mrożące

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii – Zakład Higieny Weterynaryjnej, Opole, Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna (większa) – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Patologii.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: załącznik nr 1.3. do SWZ.
3. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, wniesienie, zamontowanie, zainstalowanie przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia/umowy (załącznik nr 1.3. do SWZ), w terminie określonym w pkt. 4.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie do dnia 28.12.2022 r.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia.
6. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym okres gwarancji na przedmiot zamówienia.
Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jest okresem NIEzależnym od okresu gwarancji producenta urządzenia, którego dotyczy oferowana gwarancja Wykonawcy.
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia liczony jest od dnia zainstalowania urządzenia oraz przeszkolenia personelu w zakresie użytkowania (potwierdzonego protokołem odbioru) dostarczanego w ramach wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie okres gwarancji na przedmiot zamówienia określony w „liczbie miesięcy”; NIE krótszy niż dwanaście [ 12 ] miesięcy i NIE dłuższy niż sześćdziesiąt [ 60 ] miesięcy.
7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia opartą na Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.3. do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ.
Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający NIE dopuszcza wpisania tylko wyrazu „TAK” lub NIEokreślenia jednoznacznych, konkretnych parametrów.
Jeżeli Wykonawca NIE złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie NIEkompletny, Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy do jego złożenia lub uzupełnienia lub wyjaśnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Waga: 40,00
Cena – Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium.
2.Zamawiający NIE wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3.Cenę oferty należy obliczyć, jako ryczałtowe wynagrodzenie złotych brutto Wykonawcy (brutto, tj.:z podatkiem VAT i innymi należnościami publicznoprawnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami) uwzględniając zakres zamówienia określony w OPZ i zał. do SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Planetarny młyn kulowy – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Chemii
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii – Zakład Higieny Weterynaryjnej, Opole, Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup Planetarny młyn kulowy – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Chemii.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: załącznik nr 1.4. do SWZ.
3. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, wniesienie, zamontowanie, zainstalowanie przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia/umowy (załącznik nr 1.4. do SWZ), w terminie określonym w pkt. 4.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie do dnia 28.12.2022 r.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia.
6. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym okres gwarancji na przedmiot zamówienia.
Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jest okresem NIEzależnym od okresu gwarancji producenta urządzenia, którego dotyczy oferowana gwarancja Wykonawcy.
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia liczony jest od dnia zainstalowania urządzenia oraz przeszkolenia personelu w zakresie użytkowania (potwierdzonego protokołem odbioru) dostarczanego w ramach wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie okres gwarancji na przedmiot zamówienia określony w „liczbie miesięcy”; NIE krótszy niż dwanaście [ 12 ] miesięcy i NIE dłuższy niż sześćdziesiąt [ 60 ] miesięcy.
7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia opartą na Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.4. do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ.
Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający NIE dopuszcza wpisania tylko wyrazu „TAK” lub NIEokreślenia jednoznacznych, konkretnych parametrów.
Jeżeli Wykonawca NIE złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie NIEkompletny, Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy do jego złożenia lub uzupełnienia lub wyjaśnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Waga: 40,00
Cena – Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium.
2.Zamawiający NIE wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3.Cenę oferty należy obliczyć, jako ryczałtowe wynagrodzenie złotych brutto Wykonawcy (brutto, tj.:z podatkiem VAT i innymi należnościami publicznoprawnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami) uwzględniając zakres zamówienia określony w OPZ i zał. do SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Śrutownik laboratoryjny – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Chemii
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii – Zakład Higieny Weterynaryjnej, Opole, Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup Śrutownik laboratoryjny – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Chemii.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: załącznik nr 1.5. do SWZ.
3. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, wniesienie, zamontowanie, zainstalowanie przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia/umowy (załącznik nr 1.5. do SWZ), w terminie określonym w pkt. 4.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie do dnia 28.12.2022 r.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia.
6. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym okres gwarancji na przedmiot zamówienia.
Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jest okresem NIEzależnym od okresu gwarancji producenta urządzenia, którego dotyczy oferowana gwarancja Wykonawcy.
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia liczony jest od dnia zainstalowania urządzenia oraz przeszkolenia personelu w zakresie użytkowania (potwierdzonego protokołem odbioru) dostarczanego w ramach wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie okres gwarancji na przedmiot zamówienia określony w „liczbie miesięcy”; NIE krótszy niż dwanaście [ 12 ] miesięcy i NIE dłuższy niż sześćdziesiąt [ 60 ] miesięcy.
7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia opartą na Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.5. do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ.
Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający NIE dopuszcza wpisania tylko wyrazu „TAK” lub NIEokreślenia jednoznacznych, konkretnych parametrów.
Jeżeli Wykonawca NIE złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie NIEkompletny, Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy do jego złożenia lub uzupełnienia lub wyjaśnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Waga: 40,00
Cena – Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium.
2.Zamawiający NIE wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3.Cenę oferty należy obliczyć, jako ryczałtowe wynagrodzenie złotych brutto Wykonawcy (brutto, tj.:z podatkiem VAT i innymi należnościami publicznoprawnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami) uwzględniając zakres zamówienia określony w OPZ i zał. do SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
System do miareczkowania – Titrator – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Chemii
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii – Zakład Higieny Weterynaryjnej, Opole, Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup System do miareczkowania – Titrator – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Chemii.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: załącznik nr 1.6. do SWZ.
3. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, wniesienie, zamontowanie, zainstalowanie przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia/umowy (załącznik nr 1.6. do SWZ), w terminie określonym w pkt. 4.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie do dnia 28.12.2022 r.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia.
6. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym okres gwarancji na przedmiot zamówienia.
Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jest okresem NIEzależnym od okresu gwarancji producenta urządzenia, którego dotyczy oferowana gwarancja Wykonawcy.
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia liczony jest od dnia zainstalowania urządzenia oraz przeszkolenia personelu w zakresie użytkowania (potwierdzonego protokołem odbioru) dostarczanego w ramach wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie okres gwarancji na przedmiot zamówienia określony w „liczbie miesięcy”; NIE krótszy niż dwanaście [ 12 ] miesięcy i NIE dłuższy niż sześćdziesiąt [ 60 ] miesięcy.
7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia opartą na Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.6. do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ.
Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający NIE dopuszcza wpisania tylko wyrazu „TAK” lub NIEokreślenia jednoznacznych, konkretnych parametrów.
Jeżeli Wykonawca NIE złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie NIEkompletny, Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy do jego złożenia lub uzupełnienia lub wyjaśnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Waga: 40,00
Cena – Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium.
2.Zamawiający NIE wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3.Cenę oferty należy obliczyć, jako ryczałtowe wynagrodzenie złotych brutto Wykonawcy (brutto, tj.:z podatkiem VAT i innymi należnościami publicznoprawnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami) uwzględniając zakres zamówienia określony w OPZ i zał. do SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Autoklaw – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Pożywek i Mikrobiologii Pasz
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii – Zakład Higieny Weterynaryjnej, Opole, Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup Autoklaw – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Pożywek i Mikrobiologii Pasz.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: załącznik nr 1.7. do SWZ.
3. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, wniesienie, zamontowanie, zainstalowanie przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia/umowy (załącznik nr 1.7. do SWZ), w terminie określonym w pkt. 4.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie do dnia 28.12.2022 r.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia.
6. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym okres gwarancji na przedmiot zamówienia.
Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jest okresem NIEzależnym od okresu gwarancji producenta urządzenia, którego dotyczy oferowana gwarancja Wykonawcy.
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia liczony jest od dnia zainstalowania urządzenia oraz przeszkolenia personelu w zakresie użytkowania (potwierdzonego protokołem odbioru) dostarczanego w ramach wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie okres gwarancji na przedmiot zamówienia określony w „liczbie miesięcy”; NIE krótszy niż dwanaście [ 12 ] miesięcy i NIE dłuższy niż sześćdziesiąt [ 60 ] miesięcy.
7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia opartą na Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.7. do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ.
Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający NIE dopuszcza wpisania tylko wyrazu „TAK” lub NIEokreślenia jednoznacznych, konkretnych parametrów.
Jeżeli Wykonawca NIE złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie NIEkompletny, Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy do jego złożenia lub uzupełnienia lub wyjaśnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Waga: 40,00
Cena – Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium.
2.Zamawiający NIE wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3.Cenę oferty należy obliczyć, jako ryczałtowe wynagrodzenie złotych brutto Wykonawcy (brutto, tj.:z podatkiem VAT i innymi należnościami publicznoprawnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami) uwzględniając zakres zamówienia określony w OPZ i zał. do SWZ

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Termocykler do real-time PCR – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Pożywek i Mikrobiologii Pasz
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38540000 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii – Zakład Higieny Weterynaryjnej, Opole, Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup Termocykler do real-time PCR – 1 szt. – na potrzeby Pracowni Pożywek i Mikrobiologii Pasz.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: załącznik nr 1.8. do SWZ.
3. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, wniesienie, zamontowanie, zainstalowanie przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia/umowy (załącznik nr 1.8. do SWZ), w terminie określonym w pkt. 4.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: maksymalnie do dnia 28.12.2022 r.
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia.
6. Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym okres gwarancji na przedmiot zamówienia.
Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jest okresem NIEzależnym od okresu gwarancji producenta urządzenia, którego dotyczy oferowana gwarancja Wykonawcy.
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia liczony jest od dnia zainstalowania urządzenia oraz przeszkolenia personelu w zakresie użytkowania (potwierdzonego protokołem odbioru) dostarczanego w ramach wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie okres gwarancji na przedmiot zamówienia określony w „liczbie miesięcy”; NIE krótszy niż dwanaście [ 12 ] miesięcy i NIE dłuższy niż sześćdziesiąt [ 60 ] miesięcy.
7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia opartą na Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.8. do SWZ.
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w/w załącznik poprzez podanie m.in. szczegółowych parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ.
Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości oferowanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający NIE dopuszcza wpisania tylko wyrazu „TAK” lub NIEokreślenia jednoznacznych, konkretnych parametrów.
Jeżeli Wykonawca NIE złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie NIEkompletny, Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy do jego złożenia lub uzupełnienia lub wyjaśnienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Waga: 40,00
Cena – Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Zamawiający NIE wymaga wniesienia wadium.
2.Zamawiający NIE wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3.Cenę oferty należy obliczyć, jako ryczałtowe wynagrodzenie złotych brutto Wykonawcy (brutto, tj.:z podatkiem VAT i innymi należnościami publicznoprawnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami) uwzględniając zakres zamówienia określony w OPZ i zał. do SWZ

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający NIE określa ww warunku udziału w postępowaniu

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE określa ww warunku udziału w postępowaniu
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający NIE określa ww warunku udziału w postępowaniu
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
nie dotyczy

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy:
1. Termin zawarcia umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego, NIEzwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z art. 264 ust. 1-2 ustawy). Miejscem zawarcia umowy będzie siedziba Zamawiającego.
2. Dniem zawarcia umowy jest dzień wskazany w komparycji umowy, tj. dzień o którym mowa w pkt. 1.
3. W projekcie umowy (załącznik nr 3 do SWZ) opisano m.in.: zmiany do umowy, kary umowne, zasady płatności.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/10/2022
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/01/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/10/2022
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
1. Odszyfrowanie i otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/transakcja/662384
2. Zamawiający NIE przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie składania ofert:
– Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
– Odpis lub informacja z KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru (…).
– Pełnomocnictwo** dla osoby podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy NIE wynika z innych dokumentów załączonych do oferty).
– Przedmiotowe środki dowodowe – zgodnie z pkt. 8 SWZ.
2. Ponadto w sytuacji, w której Wykonawcą są podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia dostarczają – jeżeli dotyczy:
– Pełnomocnictwo** dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców (…))
** Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz na podstawie art. 5k rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dnia z dnia 31.07.2014 dot. środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. Zamawiający NIE przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy
5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie żądał dostarczenia dokumentów i oświadczeń o których mowa w pkt.9.1.SWZ.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych zgodnie z pkt. 11 SWZ.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 9.1.1 – 9.1.6 SWZ – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
8. Zamawiający NIE przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp w zakresie opisanym w SWZ.
9. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, (tj. tzw. procedurę odwróconą).
10. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformie zakupowej.Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniano SWZ oraz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/662384
, zwana dalej platformą zakupową
11. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem NIEważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określona w rejestrze lub innym dokumencie.
12. Realizacja przedmiotu zamówienia – maksymalnie do dnia 28.12.2022 r. – powód określenia terminu realizacji konkretną datą opisano w pkt. 4.1 SWZ.
13. UWAGA: Zgodnie z treścią art. 257 ustawy PZP, Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostaną mu przyznane.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w poszczególnych sekcjach ogłoszenia Zamawiający informuje, iż pełna treść zapisów znajduje się w Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się: 1. w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający mimo TAKiego obowiązku NIE przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się NIE później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający NIE opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
179
2022
Następna aktualizacja:
19/09/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij