Zakup szklanych wyrobów laboratoryjnych

Dane organizatora UNIWERSYTET RZESZOWSKI
35-959 RZESZÓW
TADEUSZA REJTANA 16C
Tel. 17 872 10 00
E-mail info@univ.rzeszow.pl
WWW www.ur.edu.pl
Województwo podkarpackie
Powiat Rzeszów
Treść zamówienia Zakup szklanych wyrobów laboratoryjnych wraz z wyposażeniem do prowadzenia badań naukowych

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup szklanych wyrobów laboratoryjnych wraz z wyposażeniem do prowadzenia badań naukowych
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=ur.edu.pl_1693225155032
LINK do SIWZ http://www.ur.edu.pl/pl/uniwersytet/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/zapytanie-ofertowe-na-zakup-szklanych-wyrobow-laboratoryjnych-wraz-z-wyposazeniem-do-prowadzenia-badan-naukowych
Osoba do kontaktu mgr inż. Stanisław Ryzner, tel. 17 851 85 70, e-mail sryzner@ur.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 30.09.2023 r.
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET RZESZOWSKI
35-959 RZESZÓW
TADEUSZA REJTANA 16C

2023-09-05

Sposób składania ofert UNIWERSYTET RZESZOWSKI, TADEUSZA REJTANA 16C, 35-959 RZESZÓW Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena
Uwagi Rzeszów, dnia 25.08.2023
Znak sprawy: ZAK/2023/07/00170 Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski 35-959 Rzeszów, al. Rejtana 16c NIP 813-32-38-822; REGON 691560040
Jednostka organizacyjna Uczelni udzielająca zamówienia: Instytut Nauk Fizycznych 35-310 Rzeszów, ul. Pigonia 1 Tel. 17 851 85 17, e-mail-sekretariat.inf.cn@ur.edu.pl
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Postepowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Rzeszowskiem. 2. Przedmiotem zamówienia jest *robota budowlana /*dostawa/*usługa Zakup szklanych wyrobów laboratoryjnych wraz z wyposażeniem do prowadzenia badań naukowych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Opis i nazwa elementu
Ilość sztuk
1. Kaseta szkieł próbnych z metalowymi ramkami Wymagane parametry: Min. 266 soczewek metalowa oprawa soczewek – fi38mm apertura soczewek – fi26mm sfera: 40 par soczewek dodatnich i ujemnych o od 0.25D do 6.00D krok 0.25D o od 6.50D do 10.00D krok 0.50D o od 11.00D to 15.00D krok 1.00D o od 16.00D to 20.00D krok 2.00D cylinder: 20 par soczewek dodatnich i ujemnych o od 0.25D do 4.00D krok 0.25D o od 4.50D do 6.00D krok 0.50D soczewki pryzmatyczne: 12 sztuk o 0.5(2) i od 1.0 do 10.0 krok 1.0D akcesoria: 14 sztuk o RF GF BL PL(2) MR(2) FL CL(2) PH(2) SS PF o Cross cylinder +0.25 / 0.50D
12. Oprawa probiercza Wymagane parametry:
Min. na 4 pary soczewek z pełną regulacją noska, osi, zauszników i PD. Pierścienie: obrotowe z możliwością stabilizacji w wybranej pozycji. regulacja PD (osobno dla OP i OL) w zakresie od 48-80 mm dopasowana do soczewek o średnicy 36 – 38 mm oznaczenie osi cylindra zgodnie ze skalą TABO możliwość dokręcenia śruby w przypadku rozregulowania możliwość umieszczenia przed okiem do czterech soczewek jednocześnie
kompatybilny z kasetą szkieł próbnych z pozycji 1.
1
4. Miejsce *wykonywania robót/*dostaw/*świadczenia usług: Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Nauk Fizycznych 5. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia do dnia 30.09.2023 r. 6. Opis sposobu przygotowywania oferty: Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, np. zgodnie z wzorem Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia, jednak Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na innym druk, ale oferta musi obejmować całość oferowanego przedmiotu zamówienia.
Zaleca się, aby oferta była podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Wykonawca może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia, iż informacje związane z tym zamówieniem stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2003 Nr 153 poz. 1503 z późń. zm.) i nie mogą być udostępnione.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 7. Miejsce oraz termin składania ofert Oferty należy złożyć nie później niż do 05.09.2023 r., godz. 10.00 Oferty należy składać przy użyciu poczty elektronicznej, w formie zeskanowanego dokumentu
na adres: sryzner@ur.edu.pl
Oferta winna być oznaczona numerem sprawy, poprzez umieszczenie go w tytule wiadomości.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: mgr inż. Stanisław Ryzner, tel. 17 851 85 70, e-mail sryzner@ur.edu.pl Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2023 r., o godz. 12.15
8. Ocena ofert: Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium: *Cena 100%
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie. 10. Postanowienia końcowe Zamówienie realizowane będzie na podstawie zamówienia złożonego Wykonawcy, które poczytuje się za przyjęcie oferty.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
W zakresie nieuregulowanym, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych-RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora, 2. Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim, adres email: iod@ur.edu.pl, 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z prowadzonym zapytaniem ofertowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego oraz podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, uczestnicy prowadzonych przez nas programów i szkoleń, podmiotom zlecającym nam prowadzenie programów i szkoleń. 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO
Załączniki: 1) Formularz oferty-zał. nr 1 do zapytania
Stanisław Ryzner
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij