Zakup Spektrometru do oznaczania siarkowodoru

Dane organizatora POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-034 ZIELONA GÓRA
BOHATERÓW WESTERPLATTE 15
Tel. 68 329 14 47
Fax. 68 329 13 55
E-mail zielonagora@pgnig.pl
WWW www.pgnig.pl
Województwo lubuskie
Powiat Zielona Góra
Treść zamówienia Zakup Spektrometru do oznaczania siarkowodoru w siarce płynnej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup Spektrometru do oznaczania siarkowodoru w siarce płynnej
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-02/pl2-NL-PGNG-22-7624-OZ-EU.zip
LINK do SIWZ http://przetargi.pgnig.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertActsDetails.xhtml?iDemand=41763
Wymagania 1. O udzielenie Zamówienia niepublicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: w zakresie doświadczenia: 1. zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, przy czym: Zamawiający uzna za odpowiadające przedmiotowi zamówienia dostawę polegającą na dostarczeniu spektrometru o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 złotych netto. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia opisanego w lit. a) warunku: Wykaz wykonanych zadań z podaniem rodzaju dostaw, wartości, dat oraz miejsca ich wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zadania te zostały wykonane należycie – list referencyjny lub protokół odbioru; 2. że posiadają na przedmiot zamówienia serwis techniczny z siedzibą w Polsce. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Osoba do kontaktu Anna Babiuch
anna.babiuch@pgnig.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia wymagany 16 tygodni od daty zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-034 ZIELONA GÓRA
BOHATERÓW WESTERPLATTE 15

2022-08-22

Sposób składania ofert 22.08.2022 10:30 Siedziba Zamawiającego Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 20.10.2022
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena brutto (cena brutto 100%), waga(%): 100
Uwagi Informacje na temat wadium
nie jest wymagane

Kryteria oceny ofert
Cena brutto (cena brutto 100%), Waga(%): 100

Kryteria oceny ofert – informacje dodatkowe

Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie Zamówienia niepublicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: w zakresie doświadczenia: 1. zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, przy czym: Zamawiający uzna za odpowiadające przedmiotowi zamówienia dostawę polegającą na dostarczeniu spektrometru o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 złotych netto. Dokumenty na potwierdzenie spełnienia opisanego w lit. a) warunku: Wykaz wykonanych zadań z podaniem rodzaju dostaw, wartości, dat oraz miejsca ich wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zadania te zostały wykonane należycie – list referencyjny lub protokół odbioru; 2. że posiadają na przedmiot zamówienia serwis techniczny z siedzibą w Polsce. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wymagania dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych

Zastrzeżenie dotyczące SWZ
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zastrzeżenie dotyczące postępowania
Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu Postępowania bez podania przyczyny wskutek: 1) odwołania Postępowania do upływu terminu na składanie ofert, 2) zamknięcia Postępowania po upływie terminu składania ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia Postępowania wskutek odwołania lub zamknięcia Postępowania

Inne uwagi
W celu złożenia oferty spełniającej wymagania określone w SWZ Wykonawca, który pobrał dokumentację ze strony internetowej, powinien śledzić informacje zamieszczone na tej stronie.

Sposób uzyskania Specyfikacji Warunków Zamówienia
przetargi.pgnig.pl

Miejsce realizacji zamówienia
PGNiG SA w Warszawie – Oddział w Zielonej Górze; Ośrodek Kopalń Gorzów Wlkp. – Drezdenko (Laboratorium Terenowe Lubiatów); Grotów 59a; 66-530 Drezdenko

Termin i miejsce składania ofert
22.08.2022 10:00
Zgodnie z rozdziałem XI. do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Termin i miejsce otwarcia ofert
22.08.2022 10:30
Siedziba Zamawiającego

Termin związania ofertą
20.10.2022

Informacje dodatkowe

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij