Zakup pipet automatycznych jednokanałowych

Dane organizatora SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII
54-066 WROCŁAW
STABŁOWICKA 147
Tel. 48 71 720 16 01
Fax. 78 71 720 16 00
E-mail biuro@port.lukasiewicz.gov.pl
WWW www.port.org.pl
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia zakup Pipet automatycznych jednokanałowych o zmiennej pojemności…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia zakup Pipet automatycznych jednokanałowych o zmiennej pojemności
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.port.org.pl_1655894558744
LINK do SIWZ http://bip.port.org.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-do-130-tys-pln/602-po-2721-63-2022-zakup-pipet-automatycznych-jednokanalowych-o-zmiennej-pojemnosci
Osoba do kontaktu Monika Olszewska
monika.olszewska@port.lukasiewicz.gov.pl
Miejsce i termin składania ofert SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII
54-066 WROCŁAW
STABŁOWICKA 147

2022-07-01

Sposób składania ofert SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII, STABŁOWICKA 147, 54-066 WROCŁAW
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena:100
Uwagi Wrocław, dnia 21.06.2022 r Nr Sprawy: PO.2721.63.2022 L. Dz. 00001504/2022/W
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii ul. Stabłowicka 147 54-066 Wrocław
zaprasza Państwa do złożenia oferty na:
zakup Pipet automatycznych jednokanałowych o zmiennej pojemności
Przedmiot zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego-OPZ.
I. Zakres zamówienia oraz termin realizacji: Wszystkie szczegóły zamówienia opisuje Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego-OPZ.
II. Warunki udziału w postępowaniu 1. W postepowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne doświadczenie oraz wiedzę do realizacji niniejszego zamówienia. 2. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych. 3. Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt, lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny lub kosztu. 4. Mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz. 835):
– Składając ofertę, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
III. Miejsce oraz termin składania ofert: 1. Oferta powinna być złożona na wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
monika.olszewska@port.lukasiewicz.gov.pl
Do dnia 01.07.2022 r 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od dnia złożenia oferty. 4. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
IV. Kryteria oceny ofert: Cena 100 punktów Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena całkowita (C) waga 100 %, według wzoru: Cena minimalna Cena (C) = ————————— x waga (100) = ……… Punktów Cena badana Maksymalna ilość zdobytych punktów: 100 Zdobyta ilość punktów= C
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania i zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru ofert, jak również jego unieważnienia bez podawania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.
V. Cena oferty i warunki płatności: 1. Zamawiający wymaga określenia ceny przedmiotu zamówienia w PLN netto i brutto. 2. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną oraz zawierać koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia. 3. Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, na zasadach określonych w umowie.
VI. Wykaz załączników: 1. Opis przedmiotu zamówienia, 2. Formularz ofertowy,
3. Klauzula Informacyjna Dot. Przetwarzania Danych Osobowych przez Łukasiewicz-Port.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij