Zakup i dostawę probówek do fluorymetru

Dane organizatora ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
70-310 SZCZECIN
AL. PIASTÓW 17
Tel. 91 434 67 51
Fax. 91 449 40 14
E-mail rektor@zut.edu.pl
WWW www.zut.edu.pl/
Województwo zachodniopomorskie
Powiat Szczecin
Treść zamówienia Zakup i dostawę probówek do fluorymetru…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup i dostawę probówek do fluorymetru
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.zut.edu.pl_1656077378138
LINK do SIWZ http://bip.zut.edu.pl/zamowienia-publiczne-przetargi-zakupy/zamowienia-udzielane-na-rzecz-nauki/article/zapytanie-ofertowe-na-zakup-i-dostawe-probowek-do-fluorymetru.html
Osoba do kontaktu Paweł Milczarski; tel. 697028800; e-mail: pmilczarski@zut.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Do 3 tygodni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.
Miejsce i termin składania ofert ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
70-310 SZCZECIN
AL. PIASTÓW 17

2022-06-30

Sposób składania ofert ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY, AL. PIASTÓW 17, 70-310 SZCZECIN Godzina: 15:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę probówek do fluorymetru
Zamawiający
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 17 70-310 Szczecin
NIP: 852-254-50-56
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Paweł Milczarski; tel. 697028800; e-mail: pmilczarski@zut.edu.pl
Miejsce dostawy:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
ul. Słowackiego 17
71-434 Szczecin
p. 227
Termin wykonania zamówienia:
Do 3 tygodni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.
Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy na podstawie faktury w terminie 14 dni od daty dostawy.
Sposób przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać:
• termin i warunki realizacji zamówienia (łącznie z dostawą);
• cenę netto i brutto podaną w PLN. Jeśli cena nie zawiera podatku VAT a podatek należny ma zapłacić zamawiający należy to wyraźnie zaznaczyć.
• określenie ważności oferty na minimum 4 tygodnie.
• podpis osoby działającej w imieniu oferenta
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pmilczarski@zut.edu.pl do dnia 30.06.2022 r., godz. 15.00. W tytule maila należy wpisać Oferta na zakup i dostawę probówek do fluorymetru.
Kryteria oceny oferty
Cena-100%
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa probówek PCR wykorzystywanych do oznaczania koncentracji DNA w tym bibliotek NGS we fluorymetrze Quantus firmy Promega, którym dysponuje jednostka.
nazwa
jedn. miary
ilość
1.
Probówki PCR 0,5 ml rekomendowane przez producenta fluorymetru Quantus do oznaczania koncentracji DNA (podstawowa rekomendacja: Axygen # PCR-05-C)
szt.
1000
Transport
Koszty transportu powinny być wliczone w cenę oferty.
Uwagi!
• Nie dopuszcza się składania ofert na poszczególne elementy zestawu, jedynie na cały pakiet.
• Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego postępowania lub unieważnienia go bez podania przyczyny.
• Z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania uczestnikowi postępowania (Oferentowi) nie będą przysługiwać żadne roszczenia względem Zamawiającego, w tym roszczenie o zwrot kosztów złożenia oferty.
• W przypadku wysłania oferty po upływie terminu składania ofert, oferty niekompletnej lub zawierającej błędy, oferta taka nie będzie rozpatrywana.
• Wybór oferty najkorzystniejszej (przyjęcie oferty) nie będzie jednoznaczny z zawarciem Umowy o zamówienie. Ewentualne zawarcie pomiędzy Zamawiającym, a Oferentem oferty najkorzystniejszej Umowy o zamówienie nastąpi odrębnie w terminie związania ofertą.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego zapytania, w szczególności w reakcji na składane wnioski, przy czym dokonanie zmian (modyfikacji) w niniejszym zapytaniu jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego (Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dokonanie wnioskowanych zmian). Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie będą mogły być wykonane (będą dopuszczalne) jedynie w okresie przed upływem terminu składania ofert.
• Zamawiający zakończy postępowanie bez wyboru oferty, w przypadku, kiedy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.
• Oświadczam/y, iż klauzula informacyjna RODO będzie każdorazowo przekazywana osobom fizycznym, których dane osobowe zostaną ewentualnie przekazane Zamawiającemu w związku z niniejszym postępowaniem.
Klauzula informacyjna administratora danych RODO
W związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku (Art. 13) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie informuje, że:
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
2.Dane osobowe, które przetwarzamy to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL oraz dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania na wybór najkorzystniejszej oferty oraz do realizacji przyszłej umowy.
3.Celem zbierania i przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania na wybór najkorzystniejszej oferty, realizacja i nadzór nad wykonaniem przyszłej umowy, cele archiwizacyjne, statystyczne, dochodzenie ewentualnych należności powstałych w przyszłości oraz cele umożliwiające uprawnionym organom nadzoru lub kontroli przeprowadzenie kontroli postępowania na wybór najkorzystniejszej oferty.
4.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu.
5.Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.
6.W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zgoda udzielona przez Pana/Panią przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Odwołanie zgody może zostać przesłane na adres Administratora danych, korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem i nie dotyczy danych osobowych niezbędnych do realizacji celów, o których mowa w pkt 3.
7.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych, chyba że wymagać tego będą przepisy prawa lub wyrazicie Państwo na to zgodę.
9.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
10.Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich bez uprzedniego pobrania stosownej zgody w tym zakresie.
11.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do:
a)zakończenia ewentualnych kontroli poprawności przeprowadzenia przez Administratora postępowania a wybór najkorzystniejszej oferty lub,
b)wykonania wzajemnych zobowiązań, lub
c)czasu przedawnienia lub
d)zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub
e)zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa……………………………….., dnia………………………………………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij