Zakup i dostawa wirówki laboratoryjnej

Dane organizatora POLFA WARSZAWA S.A.
01-207 WARSZAWA
KAROLKOWA 22/24
Tel. 22 691 39 00
Fax. 22 691 38 27
E-mail polfa@polfawarszawa.pl
WWW www.polfawarszawa.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Zakup i dostawa wirówki laboratoryjnej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup i dostawa wirówki laboratoryjnej
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=polfawarszawa.pl_1666947132482
LINK do SIWZ http://www.polfawarszawa.pl/zapytania-ofertowe/zapytanie-cenowe-nr-11-prowadzone-w-trybie-rozeznania-rynku/
Osoba do kontaktu e-mail: e.borowiecbukowicka@polfawarszawa.pl, Ewelina Borowiec-Bukowicka
Wymagany termin realizacji zamówienia nie później niż do 31.12.2022 r.
Miejsce i termin składania ofert POLFA WARSZAWA S.A.
01-207 WARSZAWA
KAROLKOWA 22/24

2022-11-04

Sposób składania ofert POLFA WARSZAWA S.A., KAROLKOWA 22/24, 01-207 WARSZAWA Godzina: 23:59
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie – Cena-80%
– Czas dostawy-20%
Uwagi ZAPYTANIE CENOWE NR 11
W związku z realizacją projektu pn. Development of a universal fast-response platform, based on RNA
technology, ensuring the national drug and epidemiological safety finansowanego ze środków budżetu
państwa od Agencji Badań Medycznych, WZF Polfa S.A., proszą o złożenie ofert na zakup i dostawę
wirówki laboratoryjnej.
I. NAZWA I ADRES KUPUJĄCEGO
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna
ul. Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa
II. TRYB UDZIELENIA ZAPYTANIA
1. Niniejsze zapytanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).
2. Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku, w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem
zasad:
1) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
2) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
3) jawności, uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
3.1. Przedmiotem zapytania jest zakup i dostawa wirówki laboratoryjnej o następujących parametrach:
prędkość wirowania do 15000obr./min, programowany czas pracy, pojemność probówek 0,2 – 2ml,
czujnik asymetrii, pokrywa z zabezpieczeniem przed otwarciem.
3.2. Przedmiot zapytania musi zostać dostarczony na koszt Sprzedającego do siedziby Kupującego pod
adresem: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna, ul. Barska 31,
01-207 Warszawa.
3.3. Termin dostawy przedmiotu zapytania cenowego: nie później niż do 31.12.2022 r.
3.4. Z uwagi, na to, iż termin dostawy przedmiotu zapytania cenowego stanowi kryterium oceny ofert
realizacja nastąpi zgodnie ze złożoną ofertą nie później jednak niż w terminie 40 dni od dnia
złożenia zamówienia.
IV. WYMAGANIA OGÓLNE
4.1. Kupujący dopuszcza produkty równoważne.
4.2. Kupujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
5.1. Sposób obliczenia ceny oferty: cenę należy obliczyć netto i brutto.
5.2. Oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na walutę PLN po średnim kursie
NBP z dnia zakończenia terminu składania ofert.
5.3. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z przygotowaniem i wykonaniem
przedmiotu zapytania.
5.4. Cena złożona w ofercie nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.
VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI KUPUJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY
6.1. Przy ocenianiu ofert Kupujący będzie kierował się podanymi kryteriami:
– Cena-80%
– Czas dostawy-20%
6.2. Ocena punktowa oferty nastąpi zgodnie ze wzorem:
= +
gdzie:
OP – ocena punktowa oferty
PC – liczba punktów uzyskanych w kryterium Cena
– liczba punktów uzyskanych w kryterium Czas dostawy
6.3. Liczba punktów (PC) w kryterium Cena obliczana będzie według wzoru:
=
∗ 80 pkt
gdzie:
PC – liczba punktów za kryterium Cena
CN – spośród ofert nie odrzuconych najniższa łączna cena netto oferty
CB – łączna cena netto badanej oferty
Oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na walutę PLN po średnim kursie
NBP z dnia zakończenia terminu składania ofert.
6.4. Liczba punktów ( ) w kryterium Czas dostawy obliczana będzie według wzoru:
=
∗ 20 pkt
gdzie:
PC – liczba punktów za kryterium Czas dostawy
CN – spośród ofert nie odrzuconych najkrótszy czas dostawy oferty
CB – czas dostawy badanej oferty
Pod pojęciem czasu dostawy Kupujący rozumie czas liczony w dniach kalendarzowych od
momentu otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez
Sprzedającego
6.5. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta spośród ofert nie odrzuconych, która w sumie
uzyska największą liczbę punktów. Maksymalnie Sprzedający może uzyskać 100 punktów.
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
7.1. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.11.2022 r. do godziny 23.59
– w formie elektronicznej na adres: e.borowiec-bukowicka@polfawarszawa.pl w postaci skanów
dokumentów.
7.2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Kupującego.
7.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7.4. Kupujący nie przewiduje publicznego otwarcia Ofert.
VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
8.1. Sprzedający powinien sporządzić jedną ofertę cenową zgodnie ze wzorem formularza
stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania. Złożenie więcej niż jednej oferty dla danej części
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Sprzedającego.
8.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, dokumenty sporządzone w języku obcym należy
składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.3. Oferenci są zobowiązani do dokładnego zapoznania się z informacjami zawartymi w Zapytaniu
Cenowym.
IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ KUPUJĄCCEGO ZE SPRZEDAJĄCYMI, OSOBY
UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU
9.1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Kupujący i Sprzedający
przekazują w języku polskim lub języku angielskim.
9.2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.
9.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Sprzedającego Kupujący
domniema, że korespondencja wysłana przez Kupującego na adres email podany przez
Sprzedającego została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
9.4. Korespondencję związaną z niniejszym zapytaniem należy kierować na adres e-mail: e.borowiecbukowicka@polfawarszawa.pl.
9.5. W korespondencji związanej z niniejszym zapytaniem Sprzedający powinien posługiwać się
numerem postępowania: Zapytanie Cenowe nr 11
9.6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się ze Sprzedającym jest p. Ewelina Borowiec-Bukowicka.
9.7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane do Kupującego zapytania.
9.8. Ewentualne pytania dotyczące niniejszego zapytania należy składać mailowo na adres wskazany
powyżej nie później niż na 3 dni przed terminem składania ofert.
9.9. Odpowiedzi na pytania oraz doszczegółowienie Zapytania wynikające z pytań potencjalnych
Sprzedających zostaną wysłane do podmiotu, który wysłał pytanie.
X. TRYB OCENY OFERT I OGŁOSZENIA WYNIKÓW
10.1. W toku badania i oceny ofert Kupujący może żądać od Sprzedającego uzupełnień (jeżeli nie
naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również
zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.
10.2. Kupujący zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Sprzedających dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
10.3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Sprzedających takiej samej liczby punktów
wybrana zostanie oferta najbardziej korzystna w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat.
W tym celu Kupujący ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą końcową
liczbę punktów, do uzupełnienia oferty poprzez podanie wskazanych przez Kupującego
informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko.
XI. ZMIANA TREŚCI UMOWY
11.1. Kupujący zastrzega sobie możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Sprzedającego, w
następującym zakresie i sytuacjach:
11.1.1. zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego w zakresie mającym
wpływ na realizację Umowy (w szczególności zmiany stawek podatku VAT);
11.1.2. poprawienia parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, wynikających z
aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny, bez wpływu na cenę ryczałtową
brutto;
11.1.3. przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek konieczności wykonania prac
dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla należytego wykonania Umowy,
a których wykonania Kupujący, działając z należytą starannością, nie mógł wcześniej
przewidzieć, z zastrzeżeniem ppkt. 11.1.6 poniżej;
11.1.4. przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek działania siły wyższej wraz ze
wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;
11.1.5. zmiany parametrów przedmiotu Umowy, nie prowadzące do zmiany charakteru Umowy –
zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji Umowy przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w
Zapytaniu Cenowym, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Umowy, z zastrzeżeniem ppkt. 11.1.7. poniżej;
11.1.6. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług Sprzedającego, nieobjętych
Umową, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
– zmiana Sprzedającego nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu,
usług lub instalacji, zamówionych w ramach podstawowego przedmiotu Umowy,
– zmiana Sprzedającego spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla Kupującego,
– wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu
Umowy netto;
11.1.7. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
– konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Kupujący,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
– wartość zmiany nie przekracza 50% wartości pierwotnego przedmiotu Umowy netto;
11.1.8. Sprzedającego ma zastąpić nowy wykonawca:
– w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
Sprzedającego lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za
sobą innych istotnych zmian Umowy,
– w wyniku przejęcia przez Kupującego zobowiązań Sprzedającego względem jego
podwykonawców.
11.1.9. zmiana Umowy nie prowadzi do zmiany jej charakteru.
11.2. Kupujący przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień
zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Sprzedającego.
11.3. Zmiany Umowy wprowadzane będą w formie aneksu podpisanego przez obie strony,
a możliwość ich wprowadzenia uzależniona jest od akceptacji przez Kupującego.
XII. POZOSTAŁE INFORMACJE
12.1. Sprzedający ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12.2. Sprzedający składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu
terminu składania oferty.
12.3. W wyniku postępowania Kupujący może zawrzeć Umowę na realizację przedmiotu zamówienia
ze Sprzedającym, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wybór oferty
najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez Kupującego do zawarcia Umowy
z Wykonawcą.
12.4. Kupujący zastrzega sobie prawo do udzielenia Sprzedającemu zamówień dodatkowych,
nieobjętych Przedmiotem Zapytania podstawowego, w wysokości nieprzekraczającej 50%
wartości Przedmiotu Zapytania podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania i
wynikających m.in.:
– z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego
od Przedmiotu Zapytania podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich
kosztów,
– wykonanie Przedmiotu Zapytania podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia
dodatkowego.
12.5. Kupujący zastrzega sobie prawo do udzielenia Sprzedającemu zamówienia uzupełniającego
(zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej
50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej ze Sprzedającym.
12.6. Kupujący zastrzega, że:
• ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych Ofert;
• ma możliwość odwołania Postępowania Przetargowego w dowolnym terminie bez podania
przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów;
• ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład Zapytania Cenowego, które
staną się jego integralną częścią;
• może przedłużyć termin składania ofert,
przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Kupującego żadne
roszczenia.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij