Zakup i dostawa urządzeń laboratoryjnych, odczynników chemicznych i drobnego wyposażenia

Dane organizatora GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W WARSZAWIE
03-808 WARSZAWA
MIŃSKA 25
Tel. 22 209 25 00
Fax. 22 698 60 45
E-mail sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl
WWW www.gddkia.gov.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Zakup i dostawa urządzeń laboratoryjnych, odczynników chemicznych i drobnego wyposażenia

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup i dostawa urządzeń laboratoryjnych, odczynników chemicznych i drobnego wyposażenia
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=gov.pl_1691736502324
LINK do SIWZ http://www.gov.pl/web/gddkia/zakup-i-dostawa-urzadzen-laboratoryjnych-odczynnikow-chemicznych-i-drobnego-wyposazenia-w-podziale-na-4-zadania
Osoba do kontaktu Łukasz Podobas, tel. 608 081 068
Wymagany termin realizacji zamówienia 45 dni od złożenia pisemnego (e-mailem) zamówienia
Miejsce i termin składania ofert GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W WARSZAWIE
03-808 WARSZAWA
MIŃSKA 25

2023-08-22

Sposób składania ofert GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W WARSZAWIE, MIŃSKA 25, 03-808 WARSZAWA
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Zapytanie ofertowe
Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa-Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg-Laboratorium Drogowe.
Przedmiot zamówienia:
Zakup i dostawa urządzeń laboratoryjnych, odczynników chemicznych i drobnego wyposażenia, w podziale na 4 zadania.
Wykonawca może składać ofertę na dowolną ilość zadań.
Formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym na zadanie /zadania na które składana
jest oferta należy przesyłać na adres:
GDDKiA Oddział w Warszawie., sekretariat ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa lub
e-mail labwaw@gddkia.gov.pl, lpodobas@gddkia.gov.pl do dnia 22.08.2023 r.
Osoba prowadząca sprawę: Łukasz Podobas, tel. 608 081 068.
(imię i nazwisko, tel.)
Termin realizacji zamówienia1): 45 dni od złożenia pisemnego (e-mailem) zamówienia
przez Zamawiającego.
Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie (jeżeli
dotyczy) nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
Inne dane2):
1. Kryterium wyboru ofert: 100% cena
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz.U. z 2022 r., poz. 835).
1) Np. 14 dni od dnia złożenia pisemnego (e-mailem) zamówienia przez Zamawiającego albo 14 dni od podpisania umowy.
2) Wskazać w szczególności kryteria oceny ofert, opis tych kryteriów oraz ich wagi, a także wymagania co do zakresu usług, dostaw, robót
budowlanych które powinna obejmować oferowana przez Wykonawcę cena, oraz istotne postanowienia umowy (jeżeli są znane na tym
etapie postępowania)
Niniejsze zamówienie jest: Poniżej 130 000,00 PLN (netto)
(poniżej 130.000,00 PLN (netto) lub wyłączonym spod stosowania ustawy Pzp)
Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym wraz z formularzem cenowym
na zadanie/ zadania na które składana jest oferta wraz z Oświadczeniem sankcyjnym.
Oferty niekompletne lub złożone przez Wykonawców podlegających
wykluczeniu nie będą rozpatrywane.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij