Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego

Dane organizatora POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
22-100 CHEŁM
SZPITALNA 48
Tel. 82 565 34 21
E-mail psse.chelm@sanepid.gov.pl
WWW www.pssechelm.bip.gov.pl
Województwo lubelskie
Powiat Chełm
Treść zamówienia Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego tj. dejonizatora i komory laminarnej dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego tj. dejonizatora i komory laminarnej dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie wraz z instalacją i pierwszym uruchomieniem oraz szkoleniem z obsługi sprzętu:Część 1: Zakup i dostawa Dejonizatora – 1 szt.Część 2: Zakup i dostawa komory laminarnej – 1 szt.
Specyfikacja https://pssechelm.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne-ponizej-130-tys-zl/zakup-i-dostawa-dejonizatora-i-komory-laminarnej.html
Osoba do kontaktu tel. (82) 565 34 21, email: iod.psse.chelm@sanepid.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia do 29 września 2023 roku.
Miejsce i termin składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
22-100 CHEŁM
SZPITALNA 48

2023-07-04

Sposób składania ofert POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA, SZPITALNA 48, 22-100 CHEŁM Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 -Specyfikacja techniczna sprzętu laboratoryjnego.
3.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części, w tym przypadku zobowiązany jest podać cenę ofertową dla poszczególnych części – załącznik nr 2 – formularz ofertowy.
3.3. Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:
42912310-8 – Aparatura do filtrowania wody
38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
3.4. Przedmiot dostawy powinny stanowić urządzenia (wraz z wyposażeniem dodatkowym – jeśli dotyczy), fabrycznie nowe. Przedmiot dostawy musi być wolny od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich.
3.5. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania i uwzględnienia w cenie przedmiotu zamówienia wszelkich kosztów dodatkowych, które mogą powstać przy jego realizacji, w tym kosztów transportu do Zamawiającego (22-100 Chełm, ul. Szpitalna 48), montażu, uruchomienia i instruktażu personelu w obsłudze urządzenia u Zamawiającego.
3.6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, rodzaj czy inne specyficzne pochodzenie należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, rodzaje czy pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Wszelkie wskazanie określonego typu należy traktować jako przykładowe i pomocnicze.
3.7. Za dostawę i pozostałe czynności odpowiada Wykonawca.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
4.1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaakceptowali bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.
4.2. Nie jest dopuszczalne składanie ofert przez podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności przez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Weryfikacja nastąpi w oparciu o świadczenie Wykonawcy o braku w/w powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. W sytuacji wystąpienia któregokolwiek z powiązań, o którym mowa powyżej Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania- załącznik nr 3
4.3. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty wskazane w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (więcej informacji dostępne pod linkiem https://www.uzp.gov.pl/ukraina/komunikaty/nowe-podstawy-w-celu-przeciwdzialania-wspieraniu- agresji-federacji-rosyjskiej-na-ukraine). Na potwierdzenie braku przesłanki
wykluczenia z postępowania Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie zawarte w załączniku nr 4.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
5.1. Każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie na podstawie poniższych kryteriów oceny:
Cena – waga: 100%
Liczba punktów w kryterium „Cena” obliczana będzie według wzoru:
Punkty w ramach kryterium ceny zostaną przyznane wg następującej formuły:
Pc = (C min/Cr) x 100 x 100%
Gdzie:
C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
Pc – ilość punktów przyznana ofercie
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.
5.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie związania ofertą i w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia. Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wybranym Oferentem będą prowadzone w walucie złoty polski. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która jest poprawna formalnie, spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz w toku oceny uzyska największą liczbę punktów. Wyniki postepowania zostaną upublicznione za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
6.1. Termin składania ofert: do 4 lipca 2023 r. do godz. 11:00
6.2. Ofertę należy złożyć:
> w formie elektronicznej na adres: zp.psse.chelm@sanepid.gov.pl zabezpieczone hasłem
/zaszyfrowane. Hasło do odszyfrowania oferty należy przesłać na adres e-mail
zp.psse.chelm@sanepid.gov.pl od godz. 11.00 do godz. 12.00 w dniu 04.07.2023 roku lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności, zgodnie z wymogami „Instrukcji oferenta w BK2021” [https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction] albo
> w formie papierowej (osobiście lub za pośrednictwem kuriera, posłańca bądź operatora pocztowego) na adres:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie
ul. Szpitalna 48
22-100 Chełm
6.3. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
6.4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6.5. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
7.1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Wykonawców powinien przedłożyć następujące dokumenty:
a) uzupełniony i podpisany formularz oferty -załącznik nr 2,
b) karta katalogowa oferowanego urządzenia (pełna specyfikacja techniczna),
c) oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3,
d) oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę – załącznik nr 4,
e) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 5,
f) Parafowany na każdej stronie projekt umowy – Część 1 załącznik nr 6, część 2 załącznik nr 7,
g) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Oferenta jest umocowana do jego reprezentowania, chyba że Zamawiający może zweryfikować aktualne dane za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.). Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7.2. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba (np. pełnomocnik), Wykonawca zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.
7.3. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem poprzez dodanie adnotacji: „za zgodność z oryginałem”, datę i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.
7.4. Dokumenty dodatkowe (np. referencje, specyfikacje techniczne, instrukcje użytkowania) nie muszą być podpisane ani parafowane.
7.5. Ofertę należy złożyć w jednej z powyższych form:
• w formie zakodowanego pliku z rozszerzeniem rar, zip, 7z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zp.psse.chelm@sanepid.gov.pl w tytule wiadomości należy wpisać: Zapytanie ofertowe – zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego Hasło do odszyfrowania oferty należy przesłać na adres e-mail zp.psse.chelm@sanepid.gov.pl od godz. 11.00 do godz. 12.00 w dniu 4 lipca 2023 roku. W tytule wiadomości należy wpisać Hasło- zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego.
LUB
• w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie w widocznym
miejscu „Zapytanie ofertowe – dostawa sprzętu laboratoryjnego. Nie otwierać przed dniem: 4 lipca 2023 roku przed godz. 11.00”. Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy lub pieczęć firmową Wykonawcy
LUB
• poprzez Bazę konkurencyjności http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
7.6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.7. Oferta musi być przedstawiona w języku polskim.
7.8. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7.9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści Zapytania Ofertowego w tym warunków Zapytania Ofertowego albo unieważnienia postępowania w przypadku gdy kwota oferowana przez Wykonawcę przekroczy zaplanowany budżet Zamawiającego lub zamknięcia postępowania bez podania przyczyny.
7.10. Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawców którzy nie złożyli dokumentów wymaganych w niniejszym zapytaniu ofertowym w celu złożenia oferty, albo którzy złożyli dokumenty, zawierające błędy lub niekompletne lub budzące wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie, lub do udzielania wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo postępowanie podlegałoby unieważnieniu. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży, nie uzupełni lub nie poprawi w/w oświadczeń lub dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jego oferta podlega odrzuceniu.
7.11. Okres związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.
7.12. Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym oraz z ewentualnymi zmianami w treści zapytania, wyjaśnieniami i odpowiedziami opublikowanymi przez Zamawiającego w trakcie trwania procedury i przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.
VIII. PYTANIA I ODPOWIEDZI
Pytania w ramach postępowania ofertowego należy kierować tylko i wyłącznie za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności BK2021. Pytania zadane w innej formie pozostaną bez odpowiedzi.
IX. WARUNKI PŁATNOŚCI
9.1. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienie realizowana będzie na podstawie faktury wystawionej i doręczonej Zamawiającemu po wykonaniu zamówienia.
9.2. Faktura wystawiona będzie na: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Chełmie, ul. Szpitalna 48 22-100 Chełm NIP 563-15-64-163 płatna będzie
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, przelewem na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy
X. TERMIN ZAWARCIA UMOWY
TERMIN ZAWARCIA UMOWY: lipiec 2023r. (termin podpisania umowy uzależniony jest od procesu oceny ofert);
XI. OKRES WAŻNOŚCI OFERTY
OKRES WAŻNOŚCI OFERTY: 30 dni od dnia upłynięcia terminu składania ofert z możliwością wydłużenia terminu ważności o kolejne 30 dni.
XII. TERMIN WYKONANIA UMOWY
Termin wykonania umowy dla części 1 i 2: do 29 września 2023 roku.
XIII. INFORMACJE O PUBLIKACJI WYNIKÓW POSTĘPOWANIA
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana w Bazie konkurencyjności (http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) i zawierać będzie nazwę wybranego Wykonawcy, jego siedzibę oraz cenę zamówienia.
XIV. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI
Magdalena Magryta, tel. 82 565 34 21, adres e-mail: zp.psse.chelm@sanepid.bov.pl
Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
XV. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 -Specyfikacja techniczna sprzętu laboratoryjnego
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy o braku w/w powiązań osobowych z Zamawiającym
Załącznik nr 4 – oświadczenie Wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę
Załącznik nr 5 – oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Załącznik nr 6 – Projekt umowy – Zakup i dostawa dejonizatora
Załącznik nr 7 – Projekt umowy – Zakup i dostawa komory laminarnej
Załącznik nr 8 – Wzór Protokołu odbioru
Data i podpis Dyrektora
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej „RODO”, niniejszym informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm dalej zwany Administratorem.
2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez email: iod.psse.chelm@sanepid.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
– złożenia oferty w formie elektronicznej na Platformie PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi serwisu lub wsparcia dla Urzędu.
5. Pani/Pana dane osobowe zawarte w protokole postępowania wraz z załącznikami przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Pani/Pana dane osobowe zawarte w pozostałej dokumentacji będą przechowywane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO.
7. Podanie Pana/Pani danych jest obowiązkiem ustawowym, i ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym. Dane przetwarzane na podstawie zgody są dobrowolne i ich niepodanie nie ma wpływu na udział w postepowaniu.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij