Zakup i dostawa sprzętu dla laboratoriów chemicznych

Dane organizatora STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWSKICH GÓRACH
42-600 TARNOWSKIE GÓRY
KARŁUSZOWIEC 5
Tel. 32 381 37 71
Fax. 32 381 37 27
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
WWW www.powiat.tarnogorski.pl
Województwo śląskie
Powiat Tarnowskie Góry
Treść zamówienia Zakup i dostawa sprzętu dla laboratoriów chemicznych Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Część 1: 1. Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa sprzętu dla laboratoriów chemicznych Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: część A: waga analityczna – 4 szt., waga techniczna – 4 szt., mikroskop cyfrowy trójokularowy – 2 szt.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:1) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ2) projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SWZ.4. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi minimum 24 miesiące od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego. Część 2: 1. Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa sprzętu dla laboratoriów chemicznych Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: część B: wstrząsarka sitowa – 2 szt.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:1) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ2) projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SWZ.4. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi minimum 24 miesiące od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego. Część 3: 1. Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa sprzętu dla laboratoriów chemicznych Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: część C: zestaw do elektroforezy + zestaw doświadczalny– 4 zestawy, termocykler + zestaw doswiadczalny – 2 zestawy.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:1) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ2) projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SWZ.4. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi minimum 24 miesiące od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego. Część 4: 1. Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa sprzętu dla laboratoriów chemicznych Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: część D: unguator- zestaw: unguator +tuby+ mieszadła – 1 szt, chromatograf cieczowy – 1 szt., wirówka laboratoryjna – 2 szt.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:1) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ2) projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SWZ.4. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi minimum 24 miesiące od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego. Część 5: 1. Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa sprzętu dla laboratoriów chemicznych Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: część E: monitor interaktywny – 4 szt. ( z montażem), laptop z oprogramowaniem – 6 szt.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:1) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ2) projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SWZ.4. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi minimum 24 miesiące od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego. AZ.272.4.11.2022
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1656415216032
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/632122
CPV 30.20.00.00, 38.00.00.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Wraz z ofertą należy złożyć: 1) formularz cenowy z opisem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ, 2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 3) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się (wykonawców ubiegających się) o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców. 5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Osoba do kontaktu Starostwo Powiatowe, ul. Karłuszowiec 5, 42-600, Tarnowskie Góry, woj. śląskie, państwo PL, tel. 032 3813786, e-mail zamowienia@tarnogorski.pl
Adres strony internetowej (URL): www.tarnogorski.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 40 dni
Miejsce i termin składania ofert STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWSKICH GÓRACH
42-600 TARNOWSKIE GÓRY
KARŁUSZOWIEC 5

2022-07-15

Sposób składania ofert Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/tarnogorski Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2022-08-12
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie część 1: cena 60
część 1: jakość – parametry techniczne 20
część 1: okres gwarancji 20
część 2: cena 60
część 2: jakość – parametry techniczne 20
część 2: okres gwarancji 20
część 3: cena 60
część 3: jakość – parametry techniczne 20
część 3: okres gwarancji 20
część 4: cena 60
część 4: jakość – parametry techniczne 20
część 4: okres gwarancji 20
część 5: cena 60
część 5: jakość – parametry techniczne 20
część 5: okres gwarancji 20
Uwagi 2022/BZP 00226664/01

Dostawy
Zakup i dostawa sprzętu dla laboratoriów chemicznych Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Tarnogórski
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255170
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Karłuszowiec 5
1.5.2.) Miejscowość: Tarnowskie Góry
1.5.3.) Kod pocztowy: 42-600
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 – Bytomski
1.5.7.) Numer telefonu: 032 3813786
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@tarnogorski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarnogorski.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup i dostawa sprzętu dla laboratoriów chemicznych Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0cf8964d-f20c-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00226664
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024412/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.2 Wyposażenie laboratoriów w Zespole Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Projekt (Inwestycja) jest objęty dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; dla osi priorytetowej XII. Infrastruktura edukacyjna. DZIAŁANIE 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego. PODDZIAŁANIE 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/tarnogorski
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: 1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/tarnogorski
2.Szczegółowe informacje z zakresie korespondencji elektronicznej zawarte są w Rozdziale XVI SWZ.
3.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno.
2.Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
3.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3)zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4)włączona obsługa JavaScript,
5)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6)Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7)Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4.Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
5.Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
6. Pozostałe postanowienia zgodnie z SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 jest Starosta Tarnogórski e-mail: starosta@tarnogorski.pl nr telefonu: (32) 381-37-11.
2. W Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach został powołany inspektor ochrony danych e-mail: iodo@tarnogorski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup i dostawa sprzętu dla laboratoriów chemicznych Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach” prowadzonym w trybie: podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą,
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AZ.272.4.11.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 5
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa sprzętu dla laboratoriów chemicznych Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: część A: waga analityczna – 4 szt., waga techniczna – 4 szt., mikroskop cyfrowy trójokularowy – 2 szt.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
1) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ
2) projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SWZ.
4. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi minimum 24 miesiące od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg trzech kryteriów (dla każdej części zamówienia
osobno) Ocena za każde z kryteriów będzie podawana w punktach dla każdej części zamówienia z osobna. Obliczanie będzie następować do 2 miejsca po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra
po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która otrzyma największą sumę punktów w określonych kryteriach . Szczegółowy sposób oceny ofert zawarty jest w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość – parametry techniczne
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa sprzętu dla laboratoriów chemicznych Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: część B: wstrząsarka sitowa – 2 szt.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
1) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ
2) projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SWZ.
4. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi minimum 24 miesiące od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg trzech kryteriów (dla każdej części zamówienia
osobno) Ocena za każde z kryteriów będzie podawana w punktach dla każdej części zamówienia z osobna. Obliczanie będzie następować do 2 miejsca po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra
po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która otrzyma największą sumę punktów w określonych kryteriach . Szczegółowy sposób oceny ofert zawarty jest w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość – parametry techniczne
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa sprzętu dla laboratoriów chemicznych Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: część C: zestaw do elektroforezy + zestaw doświadczalny– 4 zestawy, termocykler + zestaw doswiadczalny – 2 zestawy.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
1) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ
2) projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SWZ.
4. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi minimum 24 miesiące od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg trzech kryteriów (dla każdej części zamówienia
osobno) Ocena za każde z kryteriów będzie podawana w punktach dla każdej części zamówienia z osobna. Obliczanie będzie następować do 2 miejsca po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra
po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która otrzyma największą sumę punktów w określonych kryteriach . Szczegółowy sposób oceny ofert zawarty jest w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość – parametry techniczne
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa sprzętu dla laboratoriów chemicznych Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: część D: unguator- zestaw: unguator +tuby+ mieszadła – 1 szt, chromatograf cieczowy – 1 szt., wirówka laboratoryjna – 2 szt.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
1) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ
2) projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SWZ.
4. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi minimum 24 miesiące od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38000000-5 – Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg trzech kryteriów (dla każdej części zamówienia
osobno) Ocena za każde z kryteriów będzie podawana w punktach dla każdej części zamówienia z osobna. Obliczanie będzie następować do 2 miejsca po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra
po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która otrzyma największą sumę punktów w określonych kryteriach . Szczegółowy sposób oceny ofert zawarty jest w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość – parametry techniczne
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 5
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa sprzętu dla laboratoriów chemicznych Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: część E: monitor interaktywny – 4 szt. ( z montażem), laptop z oprogramowaniem – 6 szt.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:
1) opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SWZ
2) projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SWZ.
4. Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy wynosi minimum 24 miesiące od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 – Urządzenia komputerowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane wg trzech kryteriów (dla każdej części zamówienia
osobno) Ocena za każde z kryteriów będzie podawana w punktach dla każdej części zamówienia z osobna. Obliczanie będzie następować do 2 miejsca po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra
po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która otrzyma największą sumę punktów w określonych kryteriach . Szczegółowy sposób oceny ofert zawarty jest w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość – parametry techniczne
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Wraz z ofertą należy złożyć:
1) formularz cenowy z opisem przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ,
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się (wykonawców ubiegających się) o udzielenie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: część A 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100), część B 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100), część C 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100), część D 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100), część E 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców.
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 1. Zgodnie z art. 455 ustawy Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w przypadku:
1) zmiany osób wyznaczonych do nadzoru oraz do składania reklamacji,
2) zmiany danych Stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy itp.),
3) wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), niezależne od woli człowieka i niemożliwe do uniknięcia, w tym w szczególności zdarzenia związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2 (zdarzenie jest zewnętrzne wówczas, gdy następuje poza strukturą przedsiębiorstwa. Niemożliwość przewidzenia, że dane zdarzenie nastąpi, należy pojmować jako jego nadzwyczajność i nagłość. Niemożliwość zapobiegnięcia skutkom zdarzenia jest tłumaczona jako jego przemożność, a więc niezdolność do odparcia nadchodzącego niebezpieczeństwa),
4) zmiany przepisów obowiązujących w dniu zawarcia umowy mających wpływ na realizację zamówienia.
2. Strona wnioskująca o zmianę umowy powinna przedłożyć w formie pisemnej wniosek o aneks zawierający:
1) opis proponowanej zmiany,
2) termin wprowadzenia zmian,
3) uzasadnienie dlaczego zmiana jest konieczna dla wykonania umowy
3. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
4. Zmiana umowy może nastąpić także w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-15 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/tarnogorski
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-15 10:05
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-12
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE 1. dot. sekcji IV, pkt 4.2.10): Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w przypadkach o których mowa w:
1) art. 108 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy (obligatoryjne przesłanki wykluczenia),
2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)
3. W formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ) Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
5. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, ani nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów.
7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
8. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją zgodnie z art. 60 i 121 ustawy.
9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Numer informacji: 2022-BZP-00226664-01

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij