Zakup i dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii

Dane organizatora POLITECHNIKA ŁÓDZKA
90-924 ŁÓDŹ
STEFANA ŻEROMSKIEGO 116
Tel. 42 636 55 22
Fax. 42 636 56 15
E-mail office.rector@adm.p.lodz.pl
WWW www.p.lodz.pl
Województwo łódzkie
Powiat Łódź
Treść zamówienia Zakup i dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii, z oprogramowaniem komputerowym do sterowania zestawem, zbiera…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup i dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii, z oprogramowaniem komputerowym do sterowania zestawem, zbierania i opracowywania danych dla WIPOŚ Politechniki Łódzkiej.1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii, z oprogramowaniem komputerowym do sterowania zestawem, zbierania i opracowywania danych dla Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 -Specyfikacja techniczna.1) udzielenie gwarancji jakości aparatury. Minimalny okres gwarancji określony jest w „Specyfikacji technicznej” – załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty. (Kryteria oceny ofert opisane w rozdziale XIV SWZ). Szczegółowe warunki dotyczące realizacji gwarancji określone są w § 5 „Projektu umowy” załącznik nr 7 do SWZ. 2) wykonywanie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji, o którym mowa w § 5 ust. 16 i 18 umowy.3) Wraz z Urządzeniem Zamawiający otrzyma:a) instrukcję obsługi w języku polskim oraz płytę CD / pendrive z oprogramowaniem (jeśli dotyczy)b) Pomoc aplikacyjną – wprowadzenie krzywej kalibracyjnej (1-punktowej lub wielo-punktowej) na wzorcach Użytkownika;2. Aparatura powinna być fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. Nie może być przedmiotem ekspozycji, przedmiotem powystawowym, testowym, demonstracyjnym. Nie może być prototypem. Nie może być przedmiotem praw osób trzecich.3. Aparatura powinna spełniać wszystkie normy stawiane takiej aparaturze przez obowiązujące prawo oraz posiadać odpowiednie pozwolenia, atesty lub certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu na terenie UE, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz posiadać odpowiednie oznakowanie. 4. Aparatura powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do instalacji, uruchomienia bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego i sprawnie działać oraz osiągać zadeklarowane parametry. 5. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 7 do SWZ. W9/ZP/04/2023
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=plodz.ezamawiajacy.pl_1698909635494
LINK do SIWZ http://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/notice/public/112288/details
CPV 38.43.30.00, 51.43.00.00, 79.63.20.00
Wymagania 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zmawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na potwierdzenie: 1) braku podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII, pkt 1 SWZ: a) „Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu” aktualne na dzień składania ofert – załącznik nr 3 do SWZ, 2) spełnienia warunków udziału, o których mowa w IX rozdziale SWZ: b) „Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” aktualne na dzień składania ofert – załącznik nr 4 do SWZ. 2. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 uPzp, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia: 1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII pkt 1, SWZ: a) „Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp” – załącznik nr 5 do SWZ, b) „Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.)” – załącznik nr 5 do SWZ, 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda żadnych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzających spełnienie warunków udziału 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający nie żąda żadnych przedmiotowych środków dowodowych 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Zgodnie z art. 58 uPzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 117 ust. 4 uPzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia w sekcji I „Formularza ofertowego”. 2. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 3. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać w szczególności: 1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 2) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 3) ustanowionego pełnomocnika, 4) zakres jego umocowania. Forma pełnomocnictwa określona jest w rozdziale XII. 4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem. 5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w rozdziale VIII SWZ. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdziale IX, Zamawiający będzie oceniał łącznie. 8. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wraz z ofertą składa: 1) „Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu” aktualne na dzień składania ofert – załącznik nr 3 do SWZ, 2) „Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” aktualne na dzień składania ofert – załącznik nr 4 do SWZ. 3) pełnomocnictwo Wykonawców ustanawiające pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 2 – 4 rozdziału, 4) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania osoby działającej w imieniu Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XIII SWZ, 9. W terminie określonym w rozdziale X pkt 2 SWZ: 1) oświadczenie i dokumenty, o których mowa w rozdziale X, pkt 2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 12. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
Wadium 0.00
Osoba do kontaktu Politechnika Łódzka, ul. Wólczańska 213, 90-924, Łódź, woj. łódzkie, państwo PL, tel. 426313787, e-mail agnieszka.brewka@p.lodz.pl
Adres strony internetowej (URL): https://zp.p.lodz.pl/
Wymagany termin realizacji zamówienia 84 dni
Miejsce i termin składania ofert POLITECHNIKA ŁÓDZKA
90-924 ŁÓDŹ
STEFANA ŻEROMSKIEGO 116

2023-11-08

Sposób składania ofert Ofertę, oświadczenie oraz dokumenty, o których mowa w pkt 4 rozdziału, Wykonawca składa przy użyciu platformy dostępnej pod adresem:https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/134803/notice/public/details , o której mowa w rozdziale XVII pkt. 1 SWZ, w terminie do dnia 08.11.2023 r. do godz. 10.00. Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą do 2023-12-07
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena 60
okres gwarancji (g) 20
termin realizacji (t) 10
czas reakcji serwisu (r) 10
Uwagi 2023/BZP 00471166/01

Dostawy
Zakup i dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii, z oprogramowaniem komputerowym do sterowania zestawem, zbierania i opracowywania danych dla WIPOŚ Politechniki Łódzkiej.
SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Łódzka
1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wólczańska 213
1.5.2.) Miejscowość: Łódź
1.5.3.) Kod pocztowy: 90-924
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 – Miasto Łódź
1.5.7.) Numer telefonu: 426313787
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.brewka@p.lodz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zp.p.lodz.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup i dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii, z oprogramowaniem komputerowym do sterowania zestawem, zbierania i opracowywania danych dla WIPOŚ Politechniki Łódzkiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ddaa4e89-77d1-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00471166
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-31
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00055063/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.5 Zakup i dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/134803/notice/public/details
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/134803/notice/public/details
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami w postępowaniu odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznych tj. strony prowadzonego postępowania za pomocą sekcji „korespondencja”. Strona
prowadzonego postepowania wskazana jest w rozdziale I SWZ.
2. Korzystanie ze strony prowadzonego postępowania jest bezpłatne.
3. Sposób korzystania z platformy określony jest w „Instrukcji dla Wykonawcy” załączniku nr 8 do SWZ. Wykonawca zobowiązany
jest zapoznać się z instrukcją korzystania z platformy. Wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego akceptuje warunki korzystania z platformy określone w „Instrukcji dla Wykonawcy”.
4. Za datę wpływu oświadczeń, dokumentów oraz zawiadomień przyjmuje się datę ich wpływu na platformie.
5. Zamawiający w przypadku awarii platformy lub przerwy technicznej dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej:
agnieszka.brewka@p.lodz.pl. Nie dotyczy to składania ofert. Oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia, które wpłyną do
Zamawiającego, uważa się za złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. W
temacie wiadomości należy wpisać numer postępowania.
6. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio
na platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub zawiadomienie może trafić do
folderu SPAM.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie
z art. 284 uPzp.
8. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający
udostępni na stronie internetowej prowadzanego postępowania.
9. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzeniem w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej minimalnej przepustowości 512 kb/s na komputer (Zamawiający zaleca
szerokopasmowe łącze internetowe),
2) komputer klasy PC lub MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
3) zainstalowana wybrana przeglądarka w wersji wspieranej przez producenta obsługującego TLS 1.2,
4) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
10. Formaty, przesyłanych za pomocą strony prowadzonego postępowania, danych tj. plików o wielkości do 2 GB powinny być
zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych. Wśród formatów powszechnych, a nie występujących w w/w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers
.pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
11. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
12. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z
13. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) plik załączony przez Wykonawcę na platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania
UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zawarte w SWZ Rozdział XXIX Postanowienia końcowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, 90-924
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00441492/01 z dnia 2023-10-12
2023-10-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
Łódź.2.W sprawach ochrony danych osobowych można się skontaktować z wyznaczonym przez Rektora Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: rbi@adm.p.lodz.pl, telefon: (42) 631-20-39.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenien zamówienia publicznego.4.Dane
osobowe przetwarzane będą przez spółkę Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul.
Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441,
REGON: 017282436, NIP:526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Politechnika Łódzka prowadzi
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://plodz.ezamawiajacy.pl
5.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18, art. 74 oraz art. 80 uPzp.6.Przekazane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym
zgodnie z obowiązującym prawem.
7.Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa,
8.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.9.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.10.Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (W przypadku gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu),
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych; (Wyjaśnienie: skorzystanie z
prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników),
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zawarte w SWZ Rozdział XXIX Postanowienia końcowe
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: W9/ZP/04/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa spektrometru fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii, z oprogramowaniem komputerowym do sterowania zestawem, zbierania i opracowywania danych dla Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 -Specyfikacja techniczna.
1) udzielenie gwarancji jakości aparatury. Minimalny okres gwarancji określony jest
w „Specyfikacji technicznej” – załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty. (Kryteria oceny ofert opisane w rozdziale XIV SWZ). Szczegółowe warunki dotyczące realizacji gwarancji określone są w § 5 „Projektu umowy” załącznik nr 7 do SWZ.
2) wykonywanie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji, o którym mowa w § 5 ust. 16 i 18 umowy.
3) Wraz z Urządzeniem Zamawiający otrzyma:
a) instrukcję obsługi w języku polskim oraz płytę CD / pendrive z oprogramowaniem (jeśli dotyczy)
b) Pomoc aplikacyjną – wprowadzenie krzywej kalibracyjnej (1-punktowej lub wielo-punktowej) na wzorcach Użytkownika;
2. Aparatura powinna być fabrycznie nowa, kompletna, wolna od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji. Nie może być przedmiotem ekspozycji, przedmiotem powystawowym, testowym, demonstracyjnym. Nie może być prototypem. Nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
3. Aparatura powinna spełniać wszystkie normy stawiane takiej aparaturze przez obowiązujące prawo oraz posiadać odpowiednie pozwolenia, atesty lub certyfikaty
w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu na terenie UE, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz posiadać odpowiednie oznakowanie.
4. Aparatura powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do instalacji, uruchomienia bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego i sprawnie działać oraz osiągać zadeklarowane parametry.
5. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa „Projekt umowy” stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38433000-9 – Spektrometry
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
51430000-5 – Usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego

79632000-3 – Szkolenie pracowników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty niepodlegające odrzuceniu będą oceniane na podstawie kryterium:

1) Cena brutto oferty (C) – 60 %
Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny podanej w sekcji B „Formularza ofertowego” – załącznik nr 1 do SWZ.
Punkty przyznane za kryterium cena ( C ) będą wyliczone wg wzoru:
C= C_min/C_b × 60%
Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena oferty badanej nieodrzuconej

Okres gwarancji (G) – 20%
Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w „Specyfikacji technicznej” – załącznik nr 2 do SWZ, w punkcie 2 Parametry dodatkowe punktowane w ramach kryteriów oceny ofert, ppkt A) i wyliczone
w następujący sposób:
– 24 miesięcy – 0 pkt
– 36 miesięcy – 5 pkt
– 48 miesiące – 10 pkt
– powyżej 48 miesięcy -20 pkt.

Minimalny okres gwarancji na aparaturę wynosi 24 miesięcy, liczony w miesiącach
od dnia podpisania protokołu odbioru przez obie strony.

Termin realizacji (T) – 10%
Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie oświadczenia złożonego
w „Specyfikacji technicznej” – załącznik nr 2 do SWZ, w punkcie 2 Parametry dodatkowe punktowane w ramach kryteriów oceny ofert, ppkt B) i wyliczone
w następujący sposób: Termin realizacji liczony w tygodniach od dnia podpisania umowy.
– 12 tygodni -0 pkt
– 9-11 tygodni – 5 pkt
– 4-8 tygodni- 10 pkt.

Czas reakcji serwisu (R) -10 %
Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie oświadczenia złożonego
w „Specyfikacji technicznej” – załącznik nr 2 do SWZ, w punkcie 2 Parametry dodatkowe punktowane w ramach kryteriów oceny ofert, ppkt C ) i wyliczone
Czas reakcji serwisu.
-24 godziny -10 pkt.
– 48 godzin – 0 pkt.

Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta (F), która uzyska najwyższą ilość punktów wg wzoru:
F = C + G + T+R
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji (G)
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji (T)
4.3.6.) Waga: 10
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji serwisu (R)
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zmawiający żąda złożenia
wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na potwierdzenie:
1) braku podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII, pkt 1 SWZ:
a) „Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu” aktualne na dzień składania ofert – załącznik
nr 3 do SWZ,
2) spełnienia warunków udziału, o których mowa w IX rozdziale SWZ:
b) „Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” aktualne na dzień
składania ofert – załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 uPzp, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień
złożenia:
1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII pkt 1, SWZ:
a) „Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu składanym
na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp” – załącznik nr 5 do SWZ,
b) „Oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.)” – załącznik nr 5 do SWZ,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda żadnych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzających spełnienie warunków udziału
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Zamawiający nie żąda żadnych przedmiotowych środków dowodowych
SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1. Zgodnie z art. 58 uPzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 117
ust. 4 uPzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie o zakresie
wykonania zamówienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia w sekcji I „Formularza ofertowego”.
2. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
3. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać
w szczególności:
1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
3) ustanowionego pełnomocnika,
4) zakres jego umocowania.
Forma pełnomocnictwa określona jest w rozdziale XII.
4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w rozdziale VIII SWZ.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdziale IX,
Zamawiający będzie oceniał łącznie.
8. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wraz z ofertą składa:
1) „Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu” aktualne na dzień składania ofert –
załącznik nr 3 do SWZ,
2) „Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” aktualne na dzień
składania ofert – załącznik nr 4 do SWZ.
3) pełnomocnictwo Wykonawców ustanawiające pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 2 – 4 rozdziału,
4) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania osoby działającej w imieniu Wykonawcy, o którym mowa w
rozdziale XIII SWZ,
9. W terminie określonym w rozdziale X pkt 2 SWZ:
1) oświadczenie i dokumenty, o których mowa w rozdziale X, pkt 2 SWZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
12. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 8-Załacznik nr 7 do SWZ Projekt umowy
Zmiany do umowy
1. Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przewiduje się poniższe
zmiany postanowień niniejszej Umowy:
1) Zmiany terminu realizacji zamówienia i/lub zamówień cząstkowych z uwagi na:
a) okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie wszczęcia postępowania, m. in. w sytuacji opóźnień w
dostawie materiałów potrzebnych do wykonania Przedmiotu zamówienia, niezależnych od Wykonawcy;
b) wstrzymanie/przerwanie wykonania Przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub będących
następstwem zaistnienia siły wyższej i/lub
c) przyczyny niezależne od Wykonawcy tj. w sytuacji zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot
zamówienia jest wykonywany i/lub
d) zmianę zakresu Przedmiotu zamówienia – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian i/lub
e) przyczyny niezależne od Wykonawcy mające wpływ na należyte wykonanie umowy, w szczególności związane z
wystąpieniem COVID-19 i/lub
f) zmianę sposobu świadczenia usługi.
2) zmiany Przedmiotu zamówienia z uwagi na:
a) zmianę sposobu świadczenia usługi,
b) wystąpienie siły wyższej – w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian,
3) zmiany zakresu wykonania zamówienia i/lub sposobu świadczenia usługi w przypadku:
a) okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć przed wszczęciem niniejszego postępowania, w szczególności
związanych z wystąpieniem COVID-19 i/lub zmian organizacyjnych w jednostce, w której niniejszy Przedmiot zamówienia
jest wykonywany i/lub
b) wydanych decyzji lub zmiany sposobu świadczenia usługi,
c) zmian wynikających z procedur wewnętrznych Zamawiającego.
4) zmiany wynagrodzenia w związku:
a) ze zmianą stawki podatku VAT,
b) z innymi zmianami skutkującymi poszerzeniem/zmniejszeniem zakresu świadczenia Wykonawcy,
5) w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa w związku z wystąpieniem zmian w
obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy.
6) zmianę treści umowy w sytuacji wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których
nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,
7) zmianę treści umowy na skutek poprawienia omyłek pisarskich.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod
rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-08 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę, oświadczenie oraz dokumenty, o których mowa w pkt 4 rozdziału, Wykonawca składa przy użyciu platformy dostępnej pod adresem:https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/134803/notice/public/details , o której mowa w rozdziale XVII pkt. 1 SWZ, w terminie do dnia 08.11.2023 r. do godz. 10.00.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-08 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-07
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE 4. Wykonawca składa ofertę przygotowaną zgodnie z zapisami SWZ.
Oświadczenie i dokumenty składające się na ofertę:
Stanowiące treść oferty:
1) „Formularz oferty” (stanowi treść oferty) – załącznik nr 1 do SWZ,
2) „Specyfikacja techniczna” (stanowi treść oferty) – załącznik nr 2 do SWZ,
Inne oświadczenie i dokumenty składane wraz z ofertą:
3) „Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu”
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00441492/01 z dnia 2023-10-12
2023-10-12 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu – Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy – Dostawy
– załącznik nr 3 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1, ppkt 1) SWZ,
4) „Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 4 do
SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1, ppkt 2) SWZ,
5) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XIII pkt 1 – 3 SWZ,
6) pełnomocnictwo dla osoby do działania w imieniu Wykonawcy, o którym mowa
w rozdziale XIII pkt 4, 5 SWZ – jeśli dotyczy,
7) pełnomocnictwo, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XIV SWZ – w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy,
8) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oświadczenie, dokumenty lub pełnomocnictwo, o których mowa w
rozdziale XIV SWZ – w przypadku Wykonawców polegających na zasobach podmiotów udostępniających zasoby – jeśli
dotyczy.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij