Zakup i dostawa polimerazy do analiz PCR

Dane organizatora ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
70-310 SZCZECIN
AL. PIASTÓW 17
Tel. 91 434 67 51
Fax. 91 449 40 14
E-mail rektor@zut.edu.pl
WWW www.zut.edu.pl/
Województwo zachodniopomorskie
Powiat Szczecin
Treść zamówienia Zakup i dostawę polimerazy do analiz PCR
Polimeraza GoTaq® G2 Hot Start Master Mix, bezbarwna, 1000 reakcji w 50 mikrolitrach. szt. 20

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup i dostawę polimerazy do analiz PCRPolimeraza GoTaq® G2 Hot Start Master Mix, bezbarwna, 1000 reakcji w 50 mikrolitrach. szt. 20
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=zamowienia.zut.edu.pl_1677569743546
LINK do SIWZ http://zamowienia.zut.edu.pl/przetargi/zamowienia-udzielane-na-rzecz-nauki/article/zapytanie-ofertowe-na-zakup-i-dostawe-polimerazy-do-analiz-pcr.html
Osoba do kontaktu Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
Paweł Milczarski; tel. 535259009; e-mail: pmilczarski@zut.edu.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Do 3 tygodni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.
Miejsce i termin składania ofert ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
70-310 SZCZECIN
AL. PIASTÓW 17

2023-03-03

Sposób składania ofert ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY, AL. PIASTÓW 17, 70-310 SZCZECIN Godzina: 15:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena:100
cena:100
oświadczenie na nośniku elektronicznym podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób reprezentujących wykonawcę).:100
Cena-100:100.0
Uwagi Miejsce dostawy: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
ul. Słowackiego 17
71-434 Szczecin
p. 227
Termin wykonania zamówienia:
Do 3 tygodni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.
Warunki płatności: Przelew na rachunek bankowy na podstawie faktury w terminie 14 dni od daty dostawy.
Sposób przygotowania oferty: Oferta powinna zawierać:
• termin i warunki realizacji zamówienia (łącznie z dostawą);
• cenę netto i brutto podaną w PLN. Jeśli cena nie zawiera podatku VAT a podatek należny ma zapłacić zamawiający należy to wyraźnie zaznaczyć.
• określenie ważności oferty na minimum 4 tygodnie.
• podpis osoby działającej w imieniu oferenta
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pmilczarski@zut.edu.pl do dnia 03.03.2023 r., godz. 15.00. W tytule maila należy wpisać Oferta na zakup i dostawę polimerazy do analiz PCR.
Kryteria oceny oferty
Cena-100%
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa polimerazy klasy Hot-Start do analiz PCR nazwa jedn. miary ilość
1. Polimeraza GoTaq® G2 Hot Start Master Mix, bezbarwna, 1000 reakcji w 50 mikrolitrach. szt. 20
Transport
Koszty transportu powinny być wliczone w cenę oferty.
Uwagi!
• Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego postępowania lub unieważnienia go bez podania przyczyny.
• Z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania uczestnikowi postępowania (Oferentowi) nie będą przysługiwać żadne roszczenia względem Zamawiającego, w tym roszczenie o zwrot kosztów złożenia oferty.
• W przypadku wysłania oferty po upływie terminu składania ofert, oferty niekompletnej lub zawierającej błędy, oferta taka nie będzie rozpatrywana.
• Wybór oferty najkorzystniejszej (przyjęcie oferty) nie będzie jednoznaczny z zawarciem Umowy o zamówienie. Ewentualne zawarcie pomiędzy Zamawiającym, a Oferentem oferty najkorzystniejszej Umowy o zamówienie nastąpi odrębnie w terminie związania ofertą.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego zapytania, w szczególności w reakcji na składane wnioski, przy czym dokonanie zmian (modyfikacji) w niniejszym zapytaniu jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego (Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o dokonanie wnioskowanych zmian). Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie będą mogły być wykonane (będą dopuszczalne) jedynie w okresie przed upływem terminu składania ofert.
• Zamawiający zakończy postępowanie bez wyboru oferty, w przypadku, kiedy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy środki jakie Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.
• Zamawiający informuje, o dodatkowym zastrzeżeniu warunkującym udział w postępowaniu z zapytania ofertowego (na końcu zapytania ofertowego) oraz załącza formularz stanowiący oświadczenie w przedmiocie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy.
• Oświadczam/y, iż klauzula informacyjna RODO będzie każdorazowo przekazywana osobom fizycznym, których dane osobowe zostaną ewentualnie przekazane Zamawiającemu w związku z niniejszym postępowaniem.
Klauzula informacyjna administratora danych RODO
W związku z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku (Art. 13) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie informuje, że:
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
2.Dane osobowe, które przetwarzamy to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL oraz dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania na wybór najkorzystniejszej oferty oraz do realizacji przyszłej umowy.
3.Celem zbierania i przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania na wybór najkorzystniejszej oferty, realizacja i nadzór nad wykonaniem przyszłej umowy, cele archiwizacyjne, statystyczne, dochodzenie ewentualnych należności powstałych w przyszłości oraz cele umożliwiające uprawnionym organom nadzoru lub kontroli przeprowadzenie kontroli postępowania na wybór najkorzystniejszej oferty.
4.Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu.
5.Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.
6.W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zgoda udzielona przez Pana/Panią przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Odwołanie zgody może zostać przesłane na adres Administratora danych, korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem i nie dotyczy danych osobowych niezbędnych do realizacji celów, o których mowa w pkt 3.
7.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.Udostępnione dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych, chyba że wymagać tego będą przepisy prawa lub wyrazicie Państwo na to zgodę.
9.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
10.Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich bez uprzedniego pobrania stosownej zgody w tym zakresie.
11.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do:
a)zakończenia ewentualnych kontroli poprawności przeprowadzenia przez Administratora postępowania a wybór najkorzystniejszej oferty lub,
b)wykonania wzajemnych zobowiązań, lub
c)czasu przedawnienia lub
d)zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub
e)zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa……………………………….., dnia………………………………………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)
Pouczenie dla potencjalnego wykonawcy zainteresowanego udziałem w zapytaniu ofertowym
Zastrzeżenie warunkujące udział w postepowaniu z zapytania ofertowego
Zgodnie z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) o udzielenie niniejszego zamówienia nie może się ubiegać Wykonawca, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z przyczyn (przesłanek) wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 wyżej wskazanej ustawy.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanej ustawy ofertę wykonawcy podlegającego wykluczeniu, o którym mowa powyżej, zostanie odrzucona (wykonawcy temu nie zostanie udzielone zamówienie). Na okoliczność braku przesłanek wykluczenia jak wyżej-w stosunku do wykonawcy oferty najkorzystniej (najwyżej ocenionej) skierowane zostanie wezwanie do złożenia oświadczenia na formularzu, o którym mowa w załączniku niniejszego zapytania (plik z formularzem oświadczenia pod nazwą Oświadczenie w przedmiocie braku podstaw do wykluczenia wykonawcy – według wzoru treści tam wskazanej).
Wskazane oświadczenie winno być złożone w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa powyżej, oraz (według wyboru wykonawcy) w formie pisemnej (tj. oryginał oświadczenia na nośniku papierowym z własnoręcznym podpisem osoby/osób reprezentujących wykonawcę) lub formie elektronicznej (tj. oświadczenie na nośniku elektronicznym podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób reprezentujących wykonawcę).
Niezłożenie wskazanego oświadczenia w terminie przekraczającym 3 dni termin wyznaczony przez Zamawiającego w wezwaniu do jego złożenia (lub wskazanie w złożonym oświadczeniu, że Wykonawcy dotyczy któraś z okoliczności skutkującej wykluczeniem z ubiegania się z przyczyn podanych w art. 7 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy, uprawnia do uznania oferty wskazanego Wykonawcy za ofertę podlegającą odrzuceniu (czy w inny sposób uznania jej za nieważną), co wykluczać będzie tego wykonawcę z ubiegania się o niniejsze zamówienie.
Oświadczenie jak wyżej nie zamyka prawa Zamawiającego (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) do dodatkowej (lub przeprowadzonej niezależnie od złożonego oświadczenia jak wyżej) weryfikacji podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 wyżej wskazanej ustawy w oparciu o dostępne dane, w szczególności dane z listy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wykazów rozporządzeń UE, o których mowa we wzorze oświadczenia jak wyżej.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij