Zakup i dostawa odczynników chemicznych

Dane organizatora UNIWERSYTET ROLNICZY IM.HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
31-120 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 21
Tel. 22 458 78 01
Fax. 12 662 44 10
E-mail maciej.mlynarczyk@urk.edu.pl
WWW urk.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Zakup i dostawa odczynników chemicznych pochodzenia zagranicznego dla potrzeb jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Ko…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup i dostawa odczynników chemicznych pochodzenia zagranicznego dla potrzeb jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.malopolska.pl_1686901277976
LINK do SIWZ http://bip.malopolska.pl/urkrakow,a,2294543,dzp-291-31642023-dostawa-odczynnikow-pochodzenia-zagranicznego.html
Osoba do kontaktu Kamila Opach, tel. +48 12 662 42 93, e-mail: kamila.opach@urk.edu.pl
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET ROLNICZY IM.HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
31-120 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 21

2023-06-22

Sposób składania ofert UNIWERSYTET ROLNICZY IM.HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE, AL. ADAMA MICKIEWICZA 21, 31-120 KRAKÓW Godzina: 09:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi UNIWERSYTET ROLNICZY
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki
Dotyczy: Zakup i dostawa odczynników chemicznych pochodzenia zagranicznego dla potrzeb jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
I. Zamawiający:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21,
NIP 675-000-21-18,
REGON 000001815
II. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa odczynników chemicznych pochodzenia zagranicznego dla potrzeb jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
2. Numer Zamówienia: DZP-291-3164/2023
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilości oraz parametrów zamawianych odczynników pochodzenia zagranicznego został zawarty w formularzu cenowym:
a) Dla Zadania nr 1 (Załącznik nr 1a) dostawa odczynników pochodzenia zagranicznego dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
b) Opis przedmiotu zamówienia w zakresie Zadań nr 1 stanowi Załącznik nr 3 do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki.
4. Uzasadnienie do zastosowania art. 11 ust. 5 pkt. 1: Przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnieciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badan lub rozwoju.
III. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
A. Nie podlegają wykluczeniu:
1. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) – zwanej dalej ustawą sanacyjną w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu
24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy sankcyjnej, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy sankcyjnej.
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
1
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
2. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie wskazanej w pkt. 1 powyżej, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 zł. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie rozumie się odpowiednio złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, złożenie oferty, przystąpienie do negocjacji lub złożenie pracy konkursowej.
3. Przypadki oraz okres wykluczenia wykonawcy z postępowania określa art. 111 ustawy Pzp. W przypadku okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności tam określonych.
4. W celu potwierdzenia braku istnienia okoliczności, o których mowa powyżej w pkt. 1 ppkt.
1)-3), zamawiający zastrzega możliwość samodzielnego badania ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń, w szczególności poświadczonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów (art. 188 KSH) lub rejestru akcji (art. 3281 KSH).
W celu potwierdzenia istnienia okoliczności, o których mowa powyżej w pkt. 1 ppkt. 1)-3), wykonawcy zagraniczni będą zobowiązani do przedkładania dokumentów z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV. Wykaz dokumentów składanych przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony:
a) wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)
b) wypełniony Formularz cenowy dla Zadania nr 1 Załącznik: nr 1a w części dotyczącej oferowanych cen (kolumny nr 5 i 6) oraz w części dotyczącej opisu zaoferowanych produktów tj. nazwy produktu (kolumna nr 7), nazwy producenta (kolumna nr 8) oraz numer katalogowy produktu (kolumna nr 9) w stosunku do przedmiotu zamówienia opisanego przez Zamawiającego w kolumnach od nr 2 do nr 4 oraz w celu zweryfikowania przez Zamawiającego (np. u producenta) zgodności zaoferowanych produktów z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki.
2
c) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym lub adres ogólnodostępnej strony internetowej, na której Zamawiający nieodpłatnie pobierze ww. dokument,
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych w stosunku do parametrów określonych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1a.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają ww. Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu. Jeśli ww. Załącznikach do Ogłoszenia o zamówieniu zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczone przez Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów jakościowych, użytkowych, technicznych i funkcjonalnych nie gorszych od założonych ww. Załącznikach do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki.
4. Zamawiający podkreśla, iż gdyby w opisie przedmiotu zamówienia pojawiły się nazwy własne, wówczas należy je traktować jako przykładowe i winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań do zastosowania.
5. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert równoważnych w stosunku do przedmiotu zamówienia opisanego w Załączniku nr 1a (Zadanie nr 1), do Ogłoszenia do zamówienia. W przypadku oferowania przez Wykonawcę równoważnego przedmiotu zamówienia w stosunku do określonego przez Zamawiającego w poszczególnych ww. Załącznikach do Ogłoszenia o zamówieniu, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.
6. Oferta oraz pozostałe dokumenty mają być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku podpisania Oferty przez osobę upoważnioną, dodatkowo Wykonawca dołączy do oferty skan udzielonego pełnomocnictwa osobie podpisującej.
7. Podmiot zainteresowany może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia, że informacje związane z tym zamówieniem (w tym zawarte w ofercie) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, 1649.) i nie mogą być udostępnione.
8. Zamawiający może odrzucić ofertę w szczególności, jeżeli jest nieważna, została złożona po upływie terminu składania ofert, jest niezgodna z warunkami i wymaganiami Zamawiającego zawartymi w niniejszym postępowaniu, bądź zaistniały inne uzasadnione okoliczności powodujące, że jest ona niezgodna z obowiązującymi przepisami.
9. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do oferty lub do uzupełnienia oferty, z tym, że cena ofertowa nie może ulec zwiększeniu.
10. Zamawiający zastrzega prawo zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz unieważnienia ogłoszenia o zamówieniu z dziedziny nauki w każdym momencie jego trwania do czasu opublikowania informacji o udzielenia zamówienia z dziedziny nauki bez podania przyczyn bez konsekwencji finansowych wobec wykonawców.
11. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie ze wskazanymi w niniejszym postępowaniu kryteriami oceny ofert. Zamawiający powiadomi uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczając zawiadomienie o wyniku tj. wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie Biuletynu Informacyjnego Publicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
3
12. Z wyłonionym w ten sposób Wykonawcą zostanie podpisana umowa. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu nie otrzymania niniejszego zamówienia oraz przygotowania i złożenia swojej oferty w niniejszym postępowaniu.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz unieważnienia postępowania, w każdym czasie, bez podania przyczyn, bez konsekwencji finansowych wobec Wykonawców. Informacja o unieważnieniu postępowania zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacyjnego Publicznego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
V. Kryteria oceny ofert:
1) Cena – 60 pkt.
Kryterium cena liczone wg wzoru: C = (Cmin / Co) x 60 gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena,
Co – cena brutto badanej oferty,
Cmin – najniższa cena brutto spośród złożonych ofert Wykonawców
2) Termin dostawy – 40 pkt.
Przy czym termin dostawy napojów, soków i wody mineralnej do jednostek organizacyjnych Zamawiającego może wynosić: minimalnie 5 dni roboczych maksymalnie 15 dni roboczych Kryterium termin zwrotu liczone wg wzoru: T = (T min/To) x 40 pkt, gdzie:
T – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium Termin dostawy
Tmin- najkrótszy zaoferowany termin dostawy, spośród ofert podlegających ocenie (w dniach) To – zaoferowany termin dostawy badanej oferty (w dniach)
3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu kryteriów oceny ofert.
4) Informacje dodatkowe:
W trakcie dokonywania oceny oferty Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według w/w kryteriów wynosi 100. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie przedstawiona jako oferta najkorzystniejsza.
5) Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6) Wszystkie ceny podane przez Wykonawcę w Ofercie muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (tj. zaokrąglone do pełnych groszy).
VI. Zasady dotyczące składania ofert:
1. Termin składania ofert upływa w dniu 22.06.2023 roku do godz. 9.30.
2. Oferty należy składać elektronicznie na adres e-mail: kamila.opach@urk.edu.pl w formie elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W tytule e-maila należy podać numer ogłoszenia. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 21.07.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona według postanowień niniejszego postępowania. Druk Oferta wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, powinien zostać wypełniony przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w niniejszym postępowaniu.
4
6. Ofertę należy złożyć w języku polskim. Oferta powinna być czytelna. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w innym języku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty ich tłumaczenie na język polski.
7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniesie zmiany lub poprawki, muszą być parafowane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględnione przy badaniu ofert.
8. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami winny być podpisane lub parafowane przez osoby upoważnione, przy czym co najmniej na ostatniej stronie druku oferty muszą być podpisane i opatrzone imienną pieczęcią osoby lub osoba podpisujące ofertę.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się w postępowaniu:
1. Wykonawca przed terminem składania ofert może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu.
2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed terminem składania ofert.
3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 2), przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do należytego przygotowania i złożenia oferty. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówienie nie wpłynął w terminie określonym w pkt
2), Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień Ogłoszenia o zamówieniu oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
4. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt 3), nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu.
5. Zamawiający wyznacza osobę do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Kamila Opach, tel. +48 12 662 42 93, e-mail: kamila.opach@urk.edu.pl (godziny kontaktu w sprawie postępowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15:30). Zamawiający zwraca uwagę, że w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem, wszelkie wnioski/pytania/pisma itp. należy składać drogą mailową.
VIII. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
Obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, niniejszym informujemy, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, adres e-mail: rector@urk.edu.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@urk.edu.pl.
3. Dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, a w przypadku kiedy dane nie pochodzą od osoby, której te dane dotyczą, są one pozyskane od kontrahenta, oferenta lub ze źródeł publicznie dostępnych. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych: nazwa wykonawcy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, NIP, informacje dotyczące wykształcenia i uprawnień, inne informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5
3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
1) wyłonienia wykonawców na realizację zamówienia publicznego, a następnie w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO),
2) prawidłowej realizacji postępowania dotyczącego zamówienia publicznego oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązków prawnych, w tym księgowo rachunkowych oraz archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
3) ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, np. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas jej trwania, a następnie okres archiwizacyjny wynikający z instrukcji kancelaryjnej.
8. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celów określonych w pkt 4, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością rozpatrzenia oferty i zawarcia umowy.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych,
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
5) przenoszenia danych,
– na zasadach i warunkach wynikających z RODO.
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Kraków, dnia 14.06.2023 r.
Kanclerz
/-/ mgr Marcin Gałan
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij