Zakup i dostawa mikroskopu odwróconego

Dane organizatora POLSKA AKADEMIA NAUK
00-901 WARSZAWA
PL. DEFILAD 1
Tel. 22 656 66 70
Fax. 22 620 49 10
E-mail akademia@pan.pl
WWW www.pan.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia zakup idostawę Mikroskopu odwróconego do hodowli komórkowej do przeglądania obrazu w świetle przechodzącym Primovert dla lMDiK PAN ul, Pawiń…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia zakup idostawę Mikroskopu odwróconego do hodowli komórkowej do przeglądania obrazu w świetle przechodzącym Primovert dla lMDiK PAN ul, Pawińskiego 5 w Warszawie.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=imdik.bip.gov.pl_1660291724170
LINK do SIWZ http://imdik.bip.gov.pl/zapytania-ofertowe/zp-241-26-22-zakup-i-dostawa-mikroskopu-odwroconego.html
Miejsce i termin składania ofert POLSKA AKADEMIA NAUK
00-901 WARSZAWA
PL. DEFILAD 1

2022-08-19

Sposób składania ofert POLSKA AKADEMIA NAUK, PL. DEFILAD 1, 00-901 WARSZAWA Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie Cena:100
Uwagi Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiZałącznik nr ]. do Ogłoszenia, Wzór umowy stanowi Zalącznik nr 4 do Ogłoszenia, l. Warunki udziału w postępowaniu: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
Cena ].00% ll. Zasadny komunikacji z Zamawiającym t, W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający określa formę przekazywania przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informaqi za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://imd ik-pan,eza mawia iacv. pI w za kładce,, Korespondencja.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do
Zamawiającego, uwaza się za dokumenty złozone w terminie, jeślii ch czytelna treść
dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu
oŚwiadczeń, wniosków, zawiadomien oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę. lll. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1,. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie lMDlK PAN; https://imdik-pan.ezamawiaiacv.p lub
https://oneplace. ma rketplanet. pI
2. Wykonawca po wybraniu opcji,,przystąp do postępowania zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwoŚci zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta, Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecen ie,,za rejestruj się, 3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złozenia Oferty w postaci elektronicznej.
4. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złozenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje o mozliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas nalezy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
t/3lMDiK
POLSM AKADEM A NAUK
02-106 Warszawa ul. A. Pawińskiego 5 Tel.: (0-22) 668 52 50 Fax: (0-22) 668 55 32
www.imdik.pan.pl
6. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy uzyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem za kład ki,, Korespondencja. lV. Sposób przygotowania i zasady składania ofert Oferta wrazze stanowiącymijej integraInączęsc załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę w języku polskim ściślew edług postanowień niniejszego Ogłoszenia.
Wykonawca zobowiązany jest złozyć za pośrednictwem Platformy podpisane przez osoby umocowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznejopatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym dokumenty, Wykonawca może złożyct ylko jedną ofertę, Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem niewazności w formie elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym Iub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy opisanej w Rozdziaie.
5, Ofertę nalezy sporządzic na Formularzu Ofertowym, zgodnie ze wzorem
stanowiącym Zalącznik nr 2 do Ogłoszenia, 6. Do Formularza Ofertowego, o którym mowa powyzej nalezy załączyc: 1) Aktualny odpis z właściwegor ejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnościg ospodarczej, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 2) Oświadczenie wg. wzoru stanowiącegoZa ącznik nr 3 do Ogtoszenia
3) Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy oferta została podpisana przez
pełnomocnika)
4) Oświadczenie dotyczące osób i podmiotów objętych sankcjami
V, Sposób obliczenia ceny
1, Wykonawca poda w ofercie całkowitą cenę za wykonanie zamówienia, Cena przedstawiona w ofercie stanowić będzie zryczałtowane wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia.
2. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji prac z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (takze od towarów i usług). 3. Cena musi być podana w złotych polskich. 4. Wszystkie ceny nalezy podać z dokładnościąd o 2 miejsc po przecinku.
5. Wszystkie ceny okreŚ one przez Wykonawcy zostaną ustalone na okres
obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w umowie. 6. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.
7. W przypadku rozbieżnościp omiędzy ceną podaną przez wykonawcę w ofercie wyrazoną słownie oraz cyfrowo za prawidłową Zamawiający uzna wartość( cenę) wyrazoną słownie.
2/gPOLSKA AMDEM A NAUK
lMDiK
02-106 Warszawa ul. A. Pawińskiego 5 Tel.: (0-22) 668 52 50 Fax: (0-22) 668 55 32
www.imdik.pan.pl
Vl. Termin składania ofert: Termin składania ofert upływa dnia 19.08.2022 r. o godzinie 11.00, vll. otwarcie ofert I. Zamawiający dokona otwarcia ofert bezpośrednio po upływie terminu wskazanego w Rozdziale Vl. 2. Otwarcie ofert jest niepubliczne.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający na stronie postępowania zamieści informacje o nazwach albo imionach inazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnościg ospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz o cenach lub kosztach zawartych w ofertach M iejsce składa nia ofert.
Vl l l, Kontakt z Zamawiającym Zasady komunikacji zZamawiający zostały opisane w Rozdziale Il oraz Rozdziale lll ust 6. lX. Negocjacje Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji treści oferty z wykonawcą, który otrzymał najwyższą liczbę punktów w ustanowionych kryteriach oceny ofert, Zamawiający zastrzega możliwośću nieważnienia lub odwołania postępowania bez podania przyczyn, możliwośćz mian ogłoszenia lub warunków postępowania.
Załączniki: Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy Zalącznik n r 3 – Oświadczenie Zalącznik nr 4 – Projekt umowy
Oświadczenie dotyczące osób i podmiotów objętych sankcjami
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij