Zakup i dostawa kolumny chromatograficznej

Dane organizatora WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA WARSZAWA S.A.
01-207 WARSZAWA
KAROLKOWA 22/24
Tel. 22 691 39 00
Fax. 22 691 38 27
E-mail polfa@polfawarszawa.pl
WWW www.polfawarszawa.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Zakup i dostawa kolumny chromatograficznej

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup i dostawa kolumny chromatograficznej
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=polfawarszawa.pl_1704785304874
LINK do SIWZ http://www.polfawarszawa.pl/zapytania-ofertowe/zapytanie-cenowe-nr-netla-10-pr42569-2024-prowadzone-w-trybie-rozeznania-rynku/
CPV 38.00.00.00
Osoba do kontaktu e-mail: barbara.wendolowska@polpharma.com, Barbara Wendołowska
Wymagany termin realizacji zamówienia do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA WARSZAWA S.A.
01-207 WARSZAWA
KAROLKOWA 22/24

2024-01-15

Sposób składania ofert WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA WARSZAWA S.A., KAROLKOWA 22/24, 01-207 WARSZAWA
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie – Cena-80%
– Czas dostawy-20%
Uwagi ZAPYTANIE CENOWE NR NETLA/10/PR42569/2024
W związku z realizacją projektu pn. Opracowanie i rozwój innowacyjnego rozwiązania-złożonego,
dwuskładnikowego produktu leczniczego w postaci kropli do oczu w opakowaniu wielodawkowym bez
konserwantów, ukierunkowanego na terapię jaskry otwartego kąta. finansowanego ze środków budżetu
państwa od Agencji Badań Medycznych, Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., proszą o
złożenie ofert na zakup i dostawę kolumny chromatograficznej.
I. NAZWA I ADRES KUPUJĄCEGO
Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna
ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa
II. TRYB UDZIELENIA ZAPYTANIA
2.1. Niniejsze zapytanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).
2.2. Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku, w sposób celowy i oszczędny z
zachowaniem zasad:
1) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
2) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
3) jawności, uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
3.1. Przedmiotem zapytania cenowego jest zakup i dostawa kolumny chromatograficznej.
3.2. Zakres zapytania cenowego:
3.2.1. Kolumna chromatograficzna BDS HYPERSIL Cyano250 mm × 4.6 mm, 5 μm-1szt
typ USP L10
etykieta węglowa (carbon label): 4%
powierzchnia (surface area): 170 m2/g
faza stacjonarna (stationary Phase): cyano (CN)
grupa funkcjonalna (functional group): oktadecyl
rozmiar (pore size): 130 Å
zakres pH (pH range): 2-8
Materiał do stymulacji: l Sferyczna, w pełni porowata krzemionka dezaktywowana zasadą
temperatury (Pacing Materia:l Spherical, Fully Porous, Base-Deactivated Silica
Temperature) 60stopn.C
3.3. Kod CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
IV. MIEJSCE I CZAS DOSTAWY ZAPYTANIA CENOWEGO
4.1. Przedmiot zapytania musi zostać dostarczony na koszt Sprzedającego do siedziby Kupującego
pod adresem: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna, ul. Barska 31,
01-207 Warszawa.
4.2. Czas dostawy przedmiotu zapytania cenowego: do 21 dni kalendarzowych od dnia złożenia
zamówienia.
4.3. Z uwagi, na to, iż termin dostawy przedmiotu zapytania cenowego stanowi kryterium oceny
ofert realizacja nastąpi zgodnie ze złożoną ofertą nie później jednak niż w terminie 21 dni
kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.
V. WYMAGANIA OGÓLNE
5.1. Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych. Kontynuacja badań stabilności
wybraną metodą analityczną. Metoda analityczna wskazuje konkretny typ kolumny,
przetestowany już w trakcie rozwoju projektu.
5.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.4. Sprzedający dostarczy wraz z dostawą certyfikaty jakości produktu. Wraz z ofertą
dostawca oświadczy, że produkt posiada certyfikaty jakości.
5.5. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, w stosunku do których zachodzą
okoliczności:
a) opisane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego;
b) opisane w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi
sytuację na Ukrainie.
Sposób weryfikacji podstaw/braku podstaw wykluczenia:
Weryfikacja nastąpi na podstawie oświadczenia Oferenta.
VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
6.1. Sposób obliczenia ceny oferty: cenę należy obliczyć netto i brutto.
6.2. Oferty złożone w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone na walutę PLN po średnim kursie
NBP (https://www.nbp.pl/) z dnia zakończenia terminu składania ofert.
6.3. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z przygotowaniem i wykonaniem
przedmiotu zapytania.
6.4. Cena złożona w ofercie nie może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy.
VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI KUPUJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY
7.1. Przy ocenianiu ofert Kupujący będzie kierował się podanymi kryteriami:
– Cena-80%
– Czas dostawy-20%
Oferta zostanie odrzucona jeżeli czas dostawy przedmiotu zapytania cenowego będzie
dłuższy niż 21 dni kalendarzowych.
7.6. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta spośród ofert nie odrzuconych, która w sumie
uzyska największą liczbę punktów. Maksymalnie Sprzedający może uzyskać 100 punktów.
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
8.1. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2024 r. w formie
elektronicznej na adres: barbara.wendolowska@polpharma.com w postaci dokumentów
podpisanych elektronicznie lub skanów dokumentów.
8.2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Kupującego.
8.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8.4. Kupujący nie przewiduje publicznego otwarcia Ofert.
8.5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
9.1. Sprzedający musi sporządzić jedną ofertę cenową zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym
Załącznik nr 1 do zapytania. Złożenie więcej niż jednej oferty dla danej części spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Sprzedającego.
9.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim lub angielskim.
9.3. Oferenci są zobowiązani do dokładnego zapoznania się z informacjami zawartymi w Zapytaniu
Cenowym.
9.4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9.5. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub
uzupełnienia treści niniejszego zapytania cenowego.
9.6. Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni kalendarzowych licząc od
dnia upływu terminu składania ofert.
9.7. Minimalny termin płatności faktury wynosi 30 dni od dnia wystawienia faktury. Oferty z
terminem płatności krótszym niż 30 dni zostaną odrzucone.
X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ KUPUJĄCCEGO ZE SPRZEDAJĄCYMI, OSOBY
UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU
10.1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Kupujący
i Sprzedający przekazują w języku polskim lub angielskim
10.2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.
10.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Sprzedającego Kupujący
domniema, że korespondencja wysłana przez Kupującego na adres email podany przez
Sprzedającego została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
10.4. Korespondencję związaną z niniejszym zapytaniem należy kierować na adres e-mail: barbara.wendolowska@polpharma.com
10.5. W korespondencji związanej z niniejszym zapytaniem Sprzedający powinien posługiwać się
numerem postępowania NETLA/10/PR42569/2024.
10.6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się ze Sprzedającym jest Barbara Wendołowska.
10.7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane do Kupującego zapytania.
10.8. Ewentualne pytania dotyczące niniejszego zapytania należy składać mailowo na adres
wskazany powyżej nie później niż na 3 dni przed terminem składania ofert.
10.9. Odpowiedzi na pytania oraz doszczegółowienie Zapytania wynikające z pytań potencjalnych
Sprzedających zostaną wysłane do podmiotu, który wysłał pytanie.
XI. TRYB OCENY OFERT I OGŁOSZENIA WYNIKÓW
11.1. W toku badania i oceny ofert Kupujący może żądać od Sprzedającego uzupełnień (jeżeli nie
naruszy to konkurencyjności) i wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Może również
zwracać się z prośbami o poprawienie oczywistych omyłek i błędów rachunkowych.
11.2. Kupujący zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Sprzedających dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych
i informacji.
11.3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Sprzedających takiej samej liczby punktów
wybrana zostanie oferta najbardziej korzystna w zakresie oddziaływania na środowisko i klimat.
W tym celu Kupujący ma prawo wezwać Oferentów, których oferty uzyskały najwyższą
końcową liczbę punktów, do uzupełnienia oferty poprzez podanie wskazanych przez
Kupującego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko.
XII. POZOSTAŁE INFORMACJE
12.1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12.2. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub
uzupełnienia treści niniejszego zapytania cenowego.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij