ZAKUP I DOSTAWA DYGESTORIUM I ZMYWAREK LABORATORYJNYCH

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KATOWICACH
40-074 KATOWICE
RACIBORSKA 39
Tel. 32 351 23 45
E-mail wsse.katowice@sanepid.gov.pl
WWW www.wsse.katowice.pl
Województwo śląskie
Powiat Katowice
Treść zamówienia ZAKUP I DOSTAWA DYGESTORIUM I ZMYWAREK LABORATORYJNYCH

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia ZAKUP I DOSTAWA DYGESTORIUM I ZMYWAREK LABORATORYJNYCH Numer referencyjny: OA.272.10.2023ZAKUP I DOSTAWA DYGESTORIUM I ZMYWAREK LABORATORYJNYCHCześć nr 1 – Dygestorium o szerokości 1500 mm – 3 sztuki Część nr 1 Dygestorium o szerokości 1500 mm – 3 sztuki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia okresla zał. nr 2 do SWZ Część nr 2 – Dygestorium o szerokości 1200 mm – 2 sztuki Część nr 2 Część nr 2 – Dygestorium o szerokości 1200 mm – 2 sztuki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ Część nr 3 – Dygestorium bezszczelinowe o szerokości 1230 mm – 1 sztuka Część nr 3 Część nr 3 – Dygestorium bezszczelinowe o szerokości 1230 mm – 1 sztuka, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do SWZ Część nr 4 – Zmywarka laboratoryjna – 2 sztuki Część nr 4 Część nr 4 – Zmywarka laboratoryjna – 2 sztuki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do SWZ
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=wsse-katowice.ezamawiajacy.pl_1686298436550
LINK do SIWZ http://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl/pn/wsse-katowice/demand/notice/public/96443/details
CPV 39.18.00.00, 42.95.90.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę NIE niższą niż 300.000,00 zł. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: posiadają NIEzbędną wiedzę i doświadczenie: Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę odpowiadającą rodzajowi oferowanego przedmiotu zamówienia na kwotę NIE niższą niż 50.000,00 zł netto. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pzp i 109 ust. 1 pkt 4 pzp. 2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 pzp. 3. Wykonawca NIE podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 pzp. 4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności NIE są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wskazanych art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111z 8.4.2022, str. 1), które ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę NIE niższą niż 300.000,00 zł.III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę odpowiadającą rodzajowi oferowanego przedmiotu zamówienia na kwotę NIE niższą niż 50.000,00 zł netto.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Warunki realizacji zamówienia określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ, tj. Projektowane postanowienia umowy
Osoba do kontaktu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach REGON 000296880 Raciborska 39 Katowice 40-074 wsse.katowice@sanepid.gov.pl https://www.gov.pl/wsse-katowice/
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 84
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KATOWICACH
40-074 KATOWICE
RACIBORSKA 39

2023-07-10

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl/ Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl/ Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 07/10/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2023/S 108-339438
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 000296880
Adres pocztowy: Raciborska 39
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS:
PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-074
Państwo: Polska
E-mail:
wsse.katowice@sanepid.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://www.gov.pl/wsse-katowice/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
ZAKUP I DOSTAWA DYGESTORIUM I ZMYWAREK LABORATORYJNYCH
Numer referencyjny: OA.272.10.2023

II.1.2) Główny kod CPV
42959000 Zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie domowym

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
ZAKUP I DOSTAWA DYGESTORIUM I ZMYWAREK LABORATORYJNYCH

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cześć nr 1 – Dygestorium o szerokości 1500 mm – 3 sztuki
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39180000 Meble laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Katowice

II.2.4) Opis zamówienia:
Dygestorium o szerokości 1500 mm – 3 sztuki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia okresla zał. nr 2 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Bezpłatne przeglądy / Waga: 20
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie jest objęte dofinansowaniem w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa XI REACT‐EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014‐2020 na realizację projektu pn. „Wzmocnienie państwowej inspekcji sanitarnej poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia”.POIS.11.03.00-00-0190/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 2 – Dygestorium o szerokości 1200 mm – 2 sztuki
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39180000 Meble laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Katowice

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 2 – Dygestorium o szerokości 1200 mm – 2 sztuki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Bezpłatne przeglądy / Waga: 20
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie jest objęte dofinansowaniem w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa XI REACT‐EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014‐2020 na realizację projektu pn. „Wzmocnienie państwowej inspekcji sanitarnej poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia”. POIS.11.03.00-00-0190/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 3 – Dygestorium bezszczelinowe o szerokości 1230 mm – 1 sztuka
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39180000 Meble laboratoryjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Katowice

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 3 – Dygestorium bezszczelinowe o szerokości 1230 mm – 1 sztuka, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Bezpłatne przeglądy / Waga: 20
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie jest objęte dofinansowaniem w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa XI REACT‐EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014‐2020 na realizację projektu pn. „Wzmocnienie państwowej inspekcji sanitarnej poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia”. POIS.11.03.00-00-0190/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 4 – Zmywarka laboratoryjna – 2 sztuki
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42959000 Zmywarki do naczyń inne niż używane w gospodarstwie domowym

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Katowice

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 4 – Zmywarka laboratoryjna – 2 sztuki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Kryterium jakości – Nazwa: Bezpłatne przeglądy / Waga: 20
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Zadanie jest objęte dofinansowaniem w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa XI REACT‐EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014‐2020 na realizację projektu pn. „Wzmocnienie państwowej inspekcji sanitarnej poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia”. POIS.11.03.00-00-0190/22

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę NIE niższą niż 300.000,00 zł. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: posiadają NIEzbędną wiedzę i doświadczenie: Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę odpowiadającą rodzajowi oferowanego przedmiotu zamówienia na kwotę NIE niższą niż 50.000,00 zł netto. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pzp i 109 ust. 1 pkt 4 pzp. 2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 pzp. 3. Wykonawca NIE podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 pzp. 4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności NIE są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wskazanych art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111z 8.4.2022, str. 1), które ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony (posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę NIE niższą niż 300.000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę odpowiadającą rodzajowi oferowanego przedmiotu zamówienia na kwotę NIE niższą niż 50.000,00 zł netto.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji zamówienia określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ, tj. Projektowane postanowienia umowy

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/07/2023
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 07/10/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/07/2023
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 3. Odwołanie przysługuje na: 1) NIEzgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. ‐ Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału NIE stanowią inaczej. 10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie ‐ sądu zamówień publicznych, zwanego dalej “sądem zamówień publicznych”. 11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. ‐ Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/06/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
108
2023
Następna aktualizacja:
08/06/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij