Zakup i dostawa autosamplera

Dane organizatora UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
60-637 POZNAŃ
WOJSKA POLSKIEGO 28
Tel. 61 848 70 02
Fax. 61 848 71 46
E-mail rektorat@up.poznan.pl
WWW puls.edu.pl/
Województwo wielkopolskie
Powiat Poznań
Treść zamówienia zakup i dostawa autosamplera.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia zakup i dostawa autosamplera.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=puls.edu.pl_1701591390086
LINK do SIWZ http://puls.edu.pl/zp/zakup-i-dostawa-autosamplera
CPV 38.43.20.00, 38.43.22.00
Osoba do kontaktu ALEKSANDRA ROBACKA-SEKCJA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ
e-mail: aleksandra.robacka@up.poznan.pl telefon: 61-848-75-56
Wymagany termin realizacji zamówienia do 9 tygodni od daty zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU
60-637 POZNAŃ
WOJSKA POLSKIEGO 28

2023-12-08

Sposób składania ofert UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU, WOJSKA POLSKIEGO 28, 60-637 POZNAŃ Godzina: 09:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Zakup i dostawa autosamplera-minimalne parametry techniczne sprzętu określone zostały w załączniku nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
V. KOD CPV:
CPV: 38432000-2 Aparatura do analizowania, 38432200-4 Chromatografy
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wykonawca wykona zamówienie w terminie: do 9 tygodni od daty zawarcia umowy.
VII. OKRES serwisu
Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 12 miesięcy, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego.
Oferta Wykonawcy musi spełniać warunki serwisu wynikające z projektowanych postanowień umowy.
VIII. TERMIN PŁATNOŚCI
Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, w terminie do 30 dni od daty doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT przekazanej wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.
IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie pozostają w sporze sądowym z Zamawiającym oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Zamawiającemu przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie),
uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie),
sytuacji ekonomicznej lub finansowej (Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie),
zdolności technicznych lub zawodowych pozwalających na należyte wykonanie zamówienia:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli w okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie dokonał dostaw wraz z podaniem przedmiotu dostaw, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane:
(Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie),
X. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY
Każdy Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien dołączyć do oferty następujące załączniki:
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu-Kalkulacja cenowa
Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu – Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu-Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Kartę katalogową producenta lub inny dokument potwierdzający zgodność oferowanych parametrów technicznych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
/Jeżeli dotyczy/ Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (umocowanie do reprezentowania Wykonawcy)-jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów określających status prawny Wykonawcy.
/Jeżeli dotyczy/ Pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego-dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu oraz ofertę, która nie spełnia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
Ważność oferty będzie oceniana na podstawie przedstawionych dokumentów. W przypadku jakichkolwiek braków Zamawiający wystąpi tylko raz o ich uzupełnienie lub w razie wątpliwości o wyjaśnienie treści złożonej oferty. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni brakujących dokumentów lub uzupełni z błędami, oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona.
XI. KRYTERIA OCENY OFERT:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
NUMER NAZWA KRYTERIUM WAGA
1. Cena 100%
Zamawiający dokona oceny złożonych ofert przyznając punkty, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Wartości punktowe będą wyliczane następująco:
– w kryterium Cena:
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny oferty. Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena brutto przedmiotu zamówienia podana w Formularzu ofertowym. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium cena wynosi 100 pkt.
Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższym wzorem:
C-przyznane punkty w kryterium Cena
C minimalna-cena minimalna w zbiorze ważnych ofert
Punkty w kryterium Cena będzie stanowić ocenę końcową danej oferty. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów będzie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
Cenę należy podać w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U z 2019 r., poz. 178) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cenę brutto oblicza się poprzez dodanie do ceny netto podatku VAT.
W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERT:
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu.
Ofertę należy sporządzić w postaci papierowej lub elektronicznej, zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu i złożyć wraz z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami:
w terminie: do dnia: 08.12.2023 godz. 9.00
w przypadku sporządzenia oferty w postaci papierowej, należy przekazać ofertę listownie lub osobiście na adres:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznań, Sekcja Aparatury Naukowo-Badawczej i Dydaktycznej, Budynek Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, pokój 33 z dopiskiem Oferta na zakup i dostawę autosamplera
w przypadku sporządzenia oferty w postaci elektronicznej, należy przesłać ofertę na adres e-mail: aleksandra.robacka@up.poznan.pl podając w tytule wiadomości: Zakup i dostawa autosamplera
Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Dopuszcza się dołączenie karty katalogowej producenta lub opisu technicznego urządzenia w języku angielskim.
Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
Zapytania o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu należy przekazać do dnia 05.12.2023 r.:
pisemnie na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale XII pkt 2 ppkt 2),
drogą elektroniczną na adres: aleksandra.robacka@up.poznan.pl
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij