Zakup i dostarczenie 1 sztuki sondy – mikroskopowej kamery laserowej

Dane organizatora KGHM CUPRUM SP. Z O.O. CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE
53-659 WROCŁAW
GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 2-8
Tel. 71 781 22 01
Fax. 71 344 35 36
WWW kghmcuprum.com
Województwo dolnośląskie
Powiat Wrocław
Treść zamówienia Zakup i dostarczenie 1 sztuki sondy – mikroskopowej kamery laserowej do obserwacji in-situ systemów cząstek z oprogramowaniem sterującym, mo…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup i dostarczenie 1 sztuki sondy – mikroskopowej kamery laserowej do obserwacji in-situ systemów cząstek z oprogramowaniem sterującym, modułem analizy obrazów, komputerem oraz adapterem z PTFE do optymalnego umieszczenia sondy w reaktorze.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=kghmcuprum.com_1702310646874
LINK do SIWZ http://kghmcuprum.com/przetargi/postepowanie-na-zakup-i-dostawe-1-sztuki-sondy-wyposazonej-w-mikroskopowa-kamere-laserowa-do-obserwacji-in-situ-systemow-czastek/
Osoba do kontaktu Osoba do kontaktów w sprawie zapytania: Alicja Niedziela
e-mail: alicja.niedziela@kghmcuprum.com
Wymagany termin realizacji zamówienia do 29.12.2023 r
Miejsce i termin składania ofert KGHM CUPRUM SP. Z O.O. CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE
53-659 WROCŁAW
GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 2-8

2023-12-14

Sposób składania ofert KGHM CUPRUM SP. Z O.O. CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE, GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 2-8, 53-659 WROCŁAW Godzina: 08:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Modyfikacja z dnia 11.12.2023 r. do Zapytania ofertowego nr DZ/22/12/2023 z dnia 08.12.2022r.
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ).
S t r o n a 1 9
Zapytanie ofertowe nr DZ/22/12/2023
Wrocław, dnia 11.12.2023
Zapytanie ofertowe w postępowaniu na zakup i dostawę 1 sztuki sondy, wyposażonej w mikroskopową kamerę laserową do obserwacji in-situ systemów cząstek SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. ZAMAWIAJĄCY:
KGHM CUPRUM sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław REGON: 930093846
NIP: 8960001770
Tel. +48 71 78 12 201, Fax +48 71 34 43 536 kghmcuprum.com kghm@kghmcuprum.com
Osoba do kontaktów w sprawie zapytania: Alicja Niedziela
e-mail: alicja.niedziela@kghmcuprum.com
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie 1 sztuki sondy – mikroskopowej kamery laserowej do obserwacji in-situ systemów cząstek z oprogramowaniem sterującym, modułem analizy obrazów, komputerem oraz adapterem z PTFE do optymalnego umieszczenia sondy w reaktorze.
Opis przedmiotu zamówienia: Sonda służyć będzie scharakteryzowaniu procesów zachodzących między cząstkami stałymi, wspomagając poznawanie procesów w skali laboratoryjnej i wdrażanie ich na skalę przemysłową; Urządzenie ma umożliwić pozyskiwanie obrazów cząstek stałych, kryształów i kropel w wysokiej rozdzielczości in situ podczas procesów krystalizacji, strącania, zawiesin i emulsji w czasie rzeczywistym. Konstrukcja sondy ma zapewnić jej zastosowanie w szerokim spektrum reaktorów i procesów.
Parametry techniczne: Średnica sondy 9,5mm Materiał sondy: stop Hastelloy C-22, okno szafirowe, złota uszczelka lub inny zapewniający maksymalną ochronę urządzenia przed korozją w agresywnych roztworach Podświetlenie: diody laserowe automatycznie lub manualnie regulowaneModyfikacja z dnia 11.12.2023 r. do Zapytania ofertowego nr DZ/22/12/2023 z dnia 08.12.2022r.
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ).
S t r o n a 2 9
Rozdzielczość optyczna >1,5 um Pole widzenia 1000 um x 1000 um (+/-50) Długość fali laser 450nm Temperatura pracy: -20 do 135˚ C Ciśnienie: do 3 barg Zasilanie i komunikacja: przez port USB-połączenie z PC Wymogi dla oprogramowania sterującego: 1. Oprogramowanie powinno umożliwiać pracę bez dozoru operatora oraz: -rejestrować trendy zmętnienia, -rejestrować obrazy z zadanym interwałem (możliwe fazy z różnymi interwałami), -wybierać i zapisywać najlepsze zdjęcia, -zapewniać ciągły autofocus i automatyczne doświetlanie/przyciemnianie umożliwiające zarejestrowanie optymalnych obrazów nawet w wypadku istotnych zmiana w procesie. 2. Możliwość manualnego określania wielkości cząstek. Dodawanie notatek ze znacznikiem czasowych. 3. Dwukierunkowa integracja z oprogramowaniem reaktorów i sond spektroskopowych oraz wymiany trendów umożliwiająca pełne przedstawienie zależności zachowanie cząstek/temperatura/mieszanie/dozowanie/przebieg reakcji. 4. Posiadanie algorytmu obrysowującego granice umożliwiającego automatyczną analizę obrazów i pomiar rozmiarów i kształtów cząstek. 5. Użytkownik powinien mieć możliwość sprawdzenia jak algorytm identyfikuje cząstki w celu oceny działania w konkretnej sytuacji. 6. Wyposażone w algorytm umożlwiający precyzyjny pomiar zmian wielkości i ilości kryształów 7. Oprogramowanie otwarte na import algorytmów stworzonych przez użytkownika (MATLAB, Python, OpenCV) 8.Dwukierunkowa komunikacja z oprogramowaniem iC reaktorów i innych sond PAT. Bez żadnych urządzeń dodatkowych, bez oprogramowania pośredniego-bezpośrednie przenoszenie trendów. Np. dołożenie trendu z reaktora trendu temperatury, pH czy zmierzonego przez sondę spektroskopową stężenia substancji.
Wymagania konieczne wobec dostawcy: 1. Dostawca zapewni Zamawiającemu dostawę do miejsca wskazanego w Zapytaniu. 2. Zamawiający wymaga, aby Dostawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczył kompletną dokumentacje techniczną, instrukcję obsługi oraz inne dokumenty, jeżeli są wymagane przez Zamawiającego lub obowiązujące przepisy prawa. 3. Dostawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, bezszkodowe dostarczenie przedmiotu zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia, powinien posiadać 12-miesięczny okres gwarancji wraz ze wsparciem technicznym. Gwarancja powinna określać w szczególności, że w przypadku stwierdzenia wady uniemożliwiającej prawidłowe użytkowanie przedmiotu zamówienia Dostawca gwarantuje wymianę wadliwego przedmiotu zamówienia na nowy, wolny od wad, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wykrycia. 5. Zapewnienie instalacji, uruchomienie, etapowe szkolenie (podstawowe obsługowe i aplikacyjne). 6. Zapewnienie rocznej opieki na softwarem (dostęp do nowych funkcji oprogramowania; wdrożenie aktualizacji na odległość; profesjonalna pomoc zdalna).Modyfikacja z dnia 11.12.2023 r. do Zapytania ofertowego nr DZ/22/12/2023 z dnia 08.12.2022r.
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ).
S t r o n a 3 9
7. Wszystkie główne elementy powinny pochodzić od jednego producenta w celu zapewnienia pełnej integralności sprzętowej i softwarowej. 8. Dostawca powinien dysponować organizacją posiadającą doświadczenie techniczne w zakresie oferowanych rozwiązań-osobami, które mają kilkuletnie doświadczenie w zakresie szkoleń, testów i rozwiązywania problemów aplikacyjnych. Osoby te przeprowadzą szkolenia aplikacyjne dla 4 osób i będą dostępne do konsultacji bez dodatkowych kosztów w okresie objętym opieką (12 miesięcy). 9. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, norm, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, norm i jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie-należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
III. KRYTERIUM OCENY OFERT
1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów, w oparciu o ustalone poniżej kryteria. 2. Kryteria wyboru oferty: a) Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostały uznane za zgodne z przepisami prawa, zgodne z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym i nie zostały odrzucone z powodu niespełniania warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, b) Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów = 100% c) Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: – Kryterium nr 1: Cena netto za całość przedmiotu zamówienia-waga kryterium 100 % (C) (maksymalnie 100 punktów) Cmin C = ——————– x 100 pkt Cof gdzie: C – liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium CENA Cmin – najniższa cena spośród ofert Cof – cena oferty badanej 3. Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający może wezwać Dostawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych Dostawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach), ewentualnie Zamawiający spośród ofert może wybrać tę z najniższą ceną.
IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: do 29.12.2023 r.Modyfikacja z dnia 11.12.2023 r. do Zapytania ofertowego nr DZ/22/12/2023 z dnia 08.12.2022r.
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ).
S t r o n a 4 9
Miejsce realizacji zamówienia: KGHM CUPRUM sp. z o.o.
Centrum Badawczo-Rozwojowe ul. gen. Wł. Sikorskiego 2-8 53-659 Wrocław
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
Brane będą pod uwagę jedynie oferty wypełnione na formularzu ofertowym zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 po modyfikacji z dnia 11.12.2023 r. oraz wymaganymi załącznikami do niniejszego zapytania.
Oferta powinna: 1. Zawierać wycenę kosztów związanych z realizacją zamówienia, sporządzoną w oparciu o wszystkie informacje zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym. 2. Oferta winna być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia 3. Zostać sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub inna trwałą oraz czytelną techniką 4. Zamawiający wymaga, aby oferta była złożona w PLN. 5. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesienie Dostawca w związku z realizacją całości przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 6. Zawierać Oświadczenie Dostawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiących integralną część Formularza ofertowego po modyfikacji z dnia 11.12.2023 r., będącego Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego 7. Zawierać Oświadczenie Dostawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 8. Zawierać Oświadczenie oferenta, iż nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne ( jeśli dotyczy). 9. Formularz ofertowy wraz z załącznikami powinien być podpisany przez Dostawcę lub osobę uprawnioną do jego reprezentacji zgodnie z informacjami ujawnionymi w ewidencji lub rejestrze właściwym dla działalności Dostawcy lub zgodnie z przedstawionym pełnomocnictwem w tym zakresie. Podpisy muszą być złożone w sposób pozwalający na zidentyfikowanie osoby podpisującej. 10. Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwej ewidencji lub rejestru odpowiedniego dla prowadzonej działalności Dostawcy jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji lub rejestru. Odpis powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Powyższego postanowienia nie stosuje się, gdy stwierdzenie wpisu do właściwej ewidencji lub rejestru jest powszechnie dostępne (jeśli dotyczy), 11. W przypadku podpisania dokumentów przez pełnomocnika Dostawcy, do oferty należy obligatoryjnie dołączyć pełnomocnictwo uprawniające do reprezentacji Dostawcy w tym zakresie. 12. Nie dopuszcza się możliwości nanoszenia przez Dostawcę jakichkolwiek zmian na uprzednio przygotowaną treść oferty po upływie terminu do jej złożenia. 13. Specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia powinna być dołączona do oferty w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Zamawiający dopuszcza dołączenie specyfikacji w języku angielskim.
VI. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMINY SKŁADANIA OFERTYModyfikacja z dnia 11.12.2023 r. do Zapytania ofertowego nr DZ/22/12/2023 z dnia 08.12.2022r.
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ).
S t r o n a 5 9
1. Oferty składa się w formie elektronicznej w postaci dokumentów podpisanych podpisem kwalifikowanym bądź ePUAP na adres: przetargi@kghmcuprum.com. E-mail, należy zatytułować: Oferta na zakup i dostawę 1 sztuki sondy, wyposażonej w mikroskopową kamerę laserową do obserwacji in-situ systemów cząstek 2. Zamawiający dopuszcza przesłanie skanów podpisanych dokumentów, zastrzegając możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia oryginałów w celu weryfikacji.
Termin składania ofert: do 14.12.2023 r. do godz. 08.00 (decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego) 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 4. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia wyznaczonego do składania ofert.
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z OFERENTAMI
Forma i zasady porozumiewania się: 1) Każdy Dostawca może zwrócić się drogą elektroniczną do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego do dnia 12.12.2023 r. do godz. 10.00. Pytania Dostawcy muszą być sformułowane w formie elektronicznej i wysłane na adres e-mail alicja.niedziela@kghmcuprum.com 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia pytania, które wpłynie po tym terminie bez odpowiedzi. 3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawniania źródła zapytania) Zamawiający upubliczni na stronie internetowej pod adresem https://kghmcuprum.com/przetargi/ oraz zawiadomi Dostawców, którzy zgłosili swoje zainteresowanie postępowaniem, a także poinformuje drogą elektroniczną Dostawców zaproszonych do złożenia oferty. 4) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający upubliczni na stronie internetowej pod adresem https://kghmcuprum.com/przetargi/ oraz poinformuje drogą elektroniczną o tym Oferentów, którym przekazano Zapytanie ofertowe. 5) Jeżeli w wyniku zmiany treści w Zapytaniu ofertowym jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym na stronie internetowej pod adresem https://kghmcuprum.com/przetargi/ oraz poinformuje drogą elektroniczną Dostawców, którym przekazano Zapytanie ofertowe.
VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE/WYBÓR OFERTY
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2023 r. o godz. 08.30 Dostawca wybranej oferty zostanie poinformowany mailowo o zakończeniu postępowania i wyborze jego oferty.
O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pozostałych Dostawców biorących udział postępowaniu w sposób analogiczny do ogłoszenia zapytania ofertowego.
Dostawca może przed terminem otwarcia ofert zmienić bądź wycofać swoją ofertę. W kryterium oceny ofert brana będzie pod uwagę ostatnia złożona oferta przez Dostawcę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień do treści złożonych ofert.
IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIUModyfikacja z dnia 11.12.2023 r. do Zapytania ofertowego nr DZ/22/12/2023 z dnia 08.12.2022r.
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ).
S t r o n a 6 9
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Dostawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia. b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. c) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zadania, które powinny posiadać kilkuletnie doświadczenie w zakresie szkoleń, testów i rozwiązywania problemów aplikacyjnych. d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia. e) nie są prowadzone w stosunku do nich postępowania likwidacyjne, upadłościowe i nie pozostaje w upadłości f) nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Dostawcy.
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Dostawcy złożą stosowne oświadczenie znajdujące się w formularzu ofertowym. Złożenie podpisu pod oświadczeniem zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia-nie-spełnia.
X. WARUNKI WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Dostawcy złożą stosowne oświadczenie znajdujące się w Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego XI. ODRZUCENIE OFERTY
1. W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta, która: a. jest niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego lub b. jest niekompletna, tj. nie zawiera dokumentów i/lub oświadczeń wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym (pkt VIII.) pomimo wezwania do uzupełnienia lub c. zawiera nieprawdziwe informacje lub d. w stosunku do której Oferent nie złożył wyjaśnień żądanych przez Zamawiającego zgodnie z żądaniem lubModyfikacja z dnia 11.12.2023 r. do Zapytania ofertowego nr DZ/22/12/2023 z dnia 08.12.2022r.
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ).
S t r o n a 7 9
e. w stosunku do której Zamawiający wystosował wezwanie do przedłożenia dokumentów, o którym mowa w pkt VIII. niniejszego zapytania ofertowego, a Wykonawca nie odpowiedział na to wezwanie, zgodnie z jego treścią, f. została zmodyfikowania po upływie terminu składania ofert, g. została złożona po upływie terminu składania ofert.
XII. POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE
1. Koszty udziału w postępowaniu ponoszą Dostawcy. 2. Wynagrodzenie Dostawcy płatne będzie po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia potwierdzone podpisaniem przez obie strony Protokołu odbioru. 3. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa. 4. Dostawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich nieupublicznionych informacji oraz treści dokumentów dotyczących niniejszego postępowania lub o których uzyskał wiedzę w związku z niniejszym postępowaniem. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie jest ograniczony w czasie. 5. Zamawiający wymaga aby zaoferowany przedmiot zamówienia był wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz fabrycznie nowy. 6. Na przedmiot zamówienia należy udzielić gwarancji na okres minimum 12 miesięcy na warunkach określonych w wymaganiach Zamawiającego. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9. Koszty transportu do siedziby Zamawiającego i ubezpieczenia pokrywa Dostawca. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzania części lub całości zamówienia podwykonawcom. 11. Warunki płatności za wykonaną usługę-przelew 14 dni od dnia wystawienia faktury 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty z powodu rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. gdy cena ofertowa znacznie odbiega od cen rynkowych lub budzi wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia. Komisja zwraca się do Dostawcy o wyjaśnienie dotyczące uwiarygodnienia kalkulacji ceny w celu ustalenia możliwości należytego zrealizowania przedmiotu zamówienia, chyba że jest to oczywiście zbędne. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny, w tym w szczególności w przypadku, gdy: a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; c. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia; d. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 14. W przypadku oczywistych omyłek w ofercie, które nie powodują istotnych zmian w jej treści, dopuszcza się ich poprawienie i niezwłoczne zawiadomienie o tym Dostawcy. Zamawiający może odstąpić od poprawienia omyłek oraz wzywania do uzupełnienia i wyjaśniania ofert, o ile nie będzie to miało wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty. 15. W razie unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego. Modyfikacja z dnia 11.12.2023 r. do Zapytania ofertowego nr DZ/22/12/2023 z dnia 08.12.2022r.
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ).
S t r o n a 8 9
16. W przypadku gdy Dostawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustnych lub pisemnych negocjacji ceny z Dostawcami. 18. Powiadomienie o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie oznacza jej przyjęcia. Warunki, na których jest dokonywany zakup, są potwierdzane poprzez podpisanie Umowy z Dostawcą lub złożeniem Zamówienia. Zamawiający ma prawo nie podpisać Umowy z Dostawcą, którego oferta była najkorzystniejsza, bądź nie złożyć u niego podpisanego Zamówienia. 19. Zamawiający zastrzega możliwość naliczenia kar umownych za nieterminową realizacje zamówienia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia. 20. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zachowaniem zasad: efektywności, jawności i przejrzystości oraz najlepszej jakości w stosunku do ceny. 21. Składając ofertę w postępowaniu Dostawca oświadcza, że zarówno on jak i jego reprezentanci oraz jego beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 ze zm.) nie są objęci sankcjami gospodarczymi, a także przyjmuje do wiadomości, że przed podpisaniem umowy zostanie przeprowadzona weryfikacja pod kątem obecności na ogólnodostępnych listach sankcyjnych. 22. Składając ofertę w postępowaniu Dostawca oświadcza, że zobowiązuje się przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania, zwalczania i reagowania na podejrzewane lub rzeczywiste zachowania korupcyjne, a także, że zapoznałem się z Polityką Antykorupcyjną Grupy KGHM Polska Miedź S.A., Kodeksem Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska
Miedź S.A. dostępnymi na stronie https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-antykorupcyjna oraz
klauzulą antykorupcyjną KGHM CUPRUM sp. z o.o. – CBR dostępną na stronie,
https://kghmcuprum.com/wp-content/uploads/2022/04/klauzula-antykorupcyjna-kghm-cuprum-sp-z-
o-o-cbr.pdf, która będzie wiążąca dla stron. 23. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego zapytania ofertowego stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 2. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DANYCH
OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO STOSOWANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU
ZWIĄZANYM Z PRZEPROWADZENIEM POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W
TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Zamawiający informuje, że Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KGHM CUPRUM sp. z o.o.-CBR, 53-659 Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@kghmcuprum.com 3) Administrator Danych Osobowych przetwarza: a. Dane osobowe oferentów-w przypadku złożenia oferty przez oferenta będącego osobą fizyczną-podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. b RODO oraz art. 6 lit. c RODO-celem wyboru oferty, zawarcia i wykonania umowy, jak również wypełnienia ciążących na Administratorze Danych Osobowych innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w związku z jej zawarciem. b. Dane osobowe osób reprezentujących oferenta-podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. f RODO-prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych polegający na umożliwieniu przeprowadzenia wyboru oferty, zawarcia i realizacji umowy. c. Dane osobowe innych osób fizycznych wskazanych przez oferenta do kontaktów z zamawiającym-podstawa prawna przetwarzania: art. 6 lit. f RODO-prawnie uzasadniony Modyfikacja z dnia 11.12.2023 r. do Zapytania ofertowego nr DZ/22/12/2023 z dnia 08.12.2022r.
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ).
S t r o n a 9 9
interes Administratora Danych Osobowych polegający na umożliwieniu wyboru oferty i wykonywania umowy. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 5) Dane osobowe będą przechowywane do czasu potrzebnego na realizację i rozliczenie umowy oraz niezbędnego do przedawnienia ewentualnych roszczeń; 6) podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonywania umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą w ramach niniejszego postępowania prowadzonego w trybie Zapytania ofertowego, aczkolwiek odmowa ich podania uniemożliwi podjęcie współpracy pomiędzy ww. stronami; 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają: a) prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących; b) usunięcia danych osobowych ich dotyczących, w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ich dotyczących;-o ile żądania nie są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne oraz nie ograniczają ich, bądź wykluczają inne przepisy; 9) osoby, których dane osobowe zostaną przekazane Zamawiającemu w toku niniejszego postępowania posiadają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy którakolwiek z tych osób uzna, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1-Formularz ofertowy po modyfikacji z dnia 11.12.2023 r.
Załącznik nr 2-Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij