Zakup dwóch spektrofotometrów

Dane organizatora CENTRALNE LABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZE SP. Z O.O.
44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
RYBNICKA 6
Tel. 32 756 52 96
Fax. 32 756 52 96
E-mail info@clpb.pl
WWW www.clpb.pl/
Województwo śląskie
Powiat Jastrzębie-Zdrój
Treść zamówienia Zakup dwóch spektrofotometrów UV/VIS DR 6000 wraz z dostawą, montażem, instalacją, wzorcowaniem i szkoleniem personelu.

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup dwóch spektrofotometrów UV/VIS DR 6000 wraz z dostawą, montażem, instalacją, wzorcowaniem i szkoleniem personelu.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=clpb.pl_1700471864712
LINK do SIWZ http://www.clpb.pl/przetargi/przetargi
Osoba do kontaktu 48 882 351 720, e-mail: przetargi@clpb.pl.
Wymagany termin realizacji zamówienia 22.12.2023 r.
Miejsce i termin składania ofert CENTRALNE LABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZE SP. Z O.O.
44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
RYBNICKA 6

2023-11-28

Sposób składania ofert CENTRALNE LABORATORIUM POMIAROWO-BADAWCZE SP. Z O.O., RYBNICKA 6, 44-335 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Godzina: 08:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Warunki uczestnictwa w przetargu: 1. Zapoznanie się i akceptacja bez zastrzeżeń Wymagań Ofertowych i Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://www.clpb.pl/przetarqi/requlamin. 2. Wymagania Zamawiającego dotyczące wyżej wymienionego postępowania dostępne są na stronie https://www.clpb.pl/przetarqi/przetarqi.
Przystępujący do postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wpłacenia wadium z dopiskiem: Zakup dwóch spektrofotometrów UV/VIS DR 6000 wraz z dostawą, montażem, instalacją, wzorcowaniem i szkoleniem personelu w wysokości: 3 900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych, 00/100).
Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego (PKO BP 62 1020 1026 0000 1102 0229 5368), a dowód wpłaty dołączyć do składanej oferty. 3. Ofertę w zaklejonej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać na adres Zamawiającego w terminie do dnia 28.11.2023 r., do godz. 08.00. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową będzie decydowała data jej wpływu. 1/ Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Strona 1 z 2Sekretariat, III piętro, Budynek A z dopiskiem Nie otwierać do dnia 28.11.2023 r. do godz. 08.30 Na kopercie należy umieścić pieczęć firmową Wykonawcy, adres Zamawiającego, temat zamówienia: Oferta – Zakup dwóch spektrofotometrów UV/VIS DR 6000 wraz z dostawą, montażem, instalacją, wzorcowaniem i szkoleniem personelu. 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 5. Ważność oferty -100 dni. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub równoważnych. 8. Zamawiający nie dopuszcza wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oraz polegania na zasobach lub doświadczeniu podmiotów trzecich. 9. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu a także, że może być unieważniony bez podania przyczyny. 10. Wykonawcom nie przysługują roszczenia z tytułu odrzucenia oferty lub unieważnienia postępowania.
OSOBY DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:
❖ Magdalena Wysocka – Kierownik Zespołu Pracowni Badań Środowiskowych; tel.: +48 882 350 270,
e-mail: mwysocka@clpb.pl;
❖ Monika Szmidt – Kierownik Pracownia Badań – Oddział Dąbrowa Górnicza, tek: 660 668 357, e-mail: moszmidt@clpb.pl;
❖ Zespół ds. Handlowych; tek: +48 882 351 720, e-mail: przetargi@clpb.pl.
Pomiarowo-Bai Z-caJPreii
C n Pomi,: o.o.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij