Zakup dwóch przenośnych gęstościomierzy oscylacyjnych wraz z etui ochronnym

Dane organizatora OKRĘGOWY URZĄD MIAR W BIAŁYMSTOKU
15-396 BIAŁYSTOK
MIKOŁAJA KOPERNIKA 89
Tel. 85 745 53 56
E-mail przetargi.oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl
WWW bialystok.gum.gov.pl/
Województwo podlaskie
Powiat Białystok
Treść zamówienia Zakup dwóch przenośnych gęstościomierzy oscylacyjnych wraz z etui ochronnym.,

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup dwóch przenośnych gęstościomierzy oscylacyjnych wraz z etui ochronnym.,
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=bip.bialystok.gum.gov.pl_1698754197722
LINK do SIWZ http://bip.bialystok.gum.gov.pl/b12/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-po/zaproszenie-do-zlozenia/2872,Zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-zakup-i-dostawe-dwoch-przenosnych-gestosciomie.html
Wymagany termin realizacji zamówienia nie później niż do 21.12.2023 r.
Miejsce i termin składania ofert OKRĘGOWY URZĄD MIAR W BIAŁYMSTOKU
15-396 BIAŁYSTOK
MIKOŁAJA KOPERNIKA 89

2023-11-06

Sposób składania ofert OKRĘGOWY URZĄD MIAR W BIAŁYMSTOKU, MIKOŁAJA KOPERNIKA 89, 15-396 BIAŁYSTOK
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Zgodnie z dokumentacją załączoną do zaproszenia: − Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia − Załącznik nr 2 formularz ofertowy − Załącznik nr 3 projekt umowy − Załącznik nr 4 klauzula RODO − Załącznik nr 5 protokół zdawczo-odbiorczy 3. Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 21.12.2023 r. 4. Osoba wyznaczona do kontaktów z wykonawcami: Grzegorz Trochimiak, kom. 501 201 777, e-mail: grzegorz.trochimiak@poczta.gum.gov.pl, 5. Kryteria wyboru ofert: cena (oferta rozpatrywana będzie całościowo, podana przez oferenta cena musi zawierać wszystkie koszty wraz z kosztem dostawy). 6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia)1: do oferty należy dołączyć wydruk KRS lub CEiDG. Osoby składające oświadczenie woli tj. składające podpisy na formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 2, winny być należycie umocowane zgodnie z zasadą reprezentacji Dostawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba upełnomocniona-kopia pełnomocnictwa lub upoważnienia powinna być załączona do oferty. 7. Projekt umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści1: projekt umowy stanowiący załącznik nr 3. 8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę jego wniesienia1: nie dotyczy. 9. Warunki gwarancji i rękojmi (o ile nie zawiera ich projekt umowy)1: Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 12 miesięcy. Wykonawca poda w ofercie okres na jaki udziela gwarancji. 10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy przedstawić na załączonym formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 2 i przesłać drogą elektroniczną na adres oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl lub dostarczyć do siedziby Okręgowego Urzędu Miar w Białymstoku przy ul. Kopernika 89, 15-396 Białystok, pok. 104. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub w przypadku reprezentacji łącznej-przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Dostawcy-zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze lub ewidencji.
W przypadku podpisania oferty przez osoby upełnomocnione-musi zostać załączona kserokopia pełnomocnictwa lub upoważnienia. 11. Miejsce i termin złożenia ofert: Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku do dnia 06.11.2023 r. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu. 12. Sposób zapłaty: przelew płatny w ciągu 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Faktura może być wystawiona po dokonaniu odbioru towaru zakończonego sporządzeniem protokołu odbioru dostawy. 13. Klauzula informacyjna RODO: należy zapoznać się oraz zaakceptować KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ RODO dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyny. Z ważnych powodów Zamawiający może zmienić zaproszenie do złożenia oferty w tym zmienić warunki zamówienia……………………………………………..
data, pieczęć i podpis Kierownika Komórki Zaopatrującej
1 wypełnić jeżeli dotyczy
Załączniki:
1. Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia 2. Załącznik nr 2 formularz ofertowy 3. Załącznik nr 3 projekt umowy 4. Załącznik nr 4 klauzula RODO 5. Załącznik nr 5 protokół zdawczo-odbiorczy
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij