Zakup, dostawa i instalacja wyposażenia laboratoryjnego

Dane organizatora UNIWERSYTET ROLNICZY IM.HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
31-120 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 21
Tel. 22 458 78 01
Fax. 12 662 44 10
E-mail maciej.mlynarczyk@urk.edu.pl
WWW urk.edu.pl/
Województwo małopolskie
Powiat Kraków
Treść zamówienia Zakup, dostawa i instalacja wyposażenia laboratoryjnego dla Katedry Ekologii i Hodowli Lasu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w K…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup, dostawa i instalacja wyposażenia laboratoryjnego dla Katedry Ekologii i Hodowli Lasu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Numer referencyjny: DZP-291-3572/2023Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja wyposażenia laboratoryjnego dla Katedry Ekologii i Hodowli Lasu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Sprzęt ma być dostarczony pod adres: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Ekologii i Hodowli Lasu, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków. Szczegółowy opis dotyczący ilości oraz parametrów technicznych sprzętu stanowi Załącznik nr 2.1 do SWZ z podziałem na 8. zadań częściowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie 8. zadań częściowych. Zamawiający NIE określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony na stronie:https://platformazakupowa.pl/pn/urk(postępowanie nr DZP-291-3572/2023).Zamrażarka niskotemperaturowa Część nr 1 Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu częściowym jest zakup, dostawa i instalacja sprzętu: Zamrażarki niskotemperaturowej (1 szt.) Ze względu na ograniczoną ilość znaków edytorskich w tym miejscu – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] został zamieszczony w Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ], w Załączniku nr 2.1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ), zamieszczonymi na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/urk (postępowanie nr DZP-291-3572/2023). Komora klimatyczna (fitotronowa) Część nr 2 Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu częściowym jest zakup, dostawa i instalacja sprzętu: Komora klimatyczna (fitotronowa) (2 szt.) Ze względu na ograniczoną ilość znaków edytorskich w tym miejscu – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] został zamieszczony w Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ], w Załączniku nr 2.1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ), zamieszczonymi na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/urk (postępowanie nr DZP-291-3572/2023). Suszarka laboratoryjna Część nr 3 Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu częściowym jest zakup, dostawa i instalacja sprzętu: Suszarka laboratoryjna (1 szt.) Ze względu na ograniczoną ilość znaków edytorskich w tym miejscu – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] został zamieszczony w Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ], w Załączniku nr 2.1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ), zamieszczonymi na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/urk (postępowanie nr DZP-291-3572/2023). Mineralizator mikrofalowy Część nr 4 Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu częściowym jest zakup, dostawa i instalacja sprzętu: Mineralizator mikrofalowy (1 szt.) Ze względu na ograniczoną ilość znaków edytorskich w tym miejscu – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] został zamieszczony w Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ], w Załączniku nr 2.1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ), zamieszczonymi na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/urk (postępowanie nr DZP-291-3572/2023). Spektrometr emisyjny ICP OES Część nr 5 Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu częściowym jest zakup, dostawa i instalacja sprzętu: Spektrometr emisyjny ICP OES (1 szt.) Ze względu na ograniczoną ilość znaków edytorskich w tym miejscu – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] został zamieszczony w Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ], w Załączniku nr 2.1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ), zamieszczonymi na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/urk (postępowanie nr DZP-291-3572/2023). Mikropłytkowy czytnik wielodetekcyjny Część nr 6 Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu częściowym jest zakup, dostawa i instalacja sprzętu: Mikropłytkowy czytnik wielodetekcyjny (1 szt.) Ze względu na ograniczoną ilość znaków edytorskich w tym miejscu – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] został zamieszczony w Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ], w Załączniku nr 2.1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ), zamieszczonymi na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/urk (postępowanie nr DZP-291-3572/2023). Analizator zawartości węgla organicznego Część nr 7 Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu częściowym jest zakup, dostawa i instalacja sprzętu: Analizator zawartości węgla organicznego (1 szt.) Ze względu na ograniczoną ilość znaków edytorskich w tym miejscu – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] został zamieszczony w Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ], w Załączniku nr 2.1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ), zamieszczonymi na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/urk (postępowanie nr DZP-291-3572/2023). Analizator elementarny do jednoczesnego oznaczania zawartości węgla, azotu i siarki Część nr 8 Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu częściowym jest zakup, dostawa i instalacja sprzętu: Analizator elementarny do jednoczesnego oznaczania zawartości węgla, azotu i siarki (1 szt.) Ze względu na ograniczoną ilość znaków edytorskich w tym miejscu – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] został zamieszczony w Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ], w Załączniku nr 2.1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ), zamieszczonymi na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/urk (postępowanie nr DZP-291-3572/2023).
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pl_1688021704454
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pl/transakcja/786173
CPV 38.00.00.00, 38.43.20.00, 38.43.30.00, 39.71.11.20
Wymagania III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza, w konkretnym zadaniu częściowym, w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ), zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/urk. Zamówienie musi zostać w całości zrealizowane w terminach wskazanych w niniejszym ogłoszeniu i pozostałych dokumentach zamówienia, zwłaszcza w SWZ i wzorze umowy (z podziałem na poszczególne zadania).
Osoba do kontaktu Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 675-000-21-18 al. Mickiewicza 21 Kraków 31-120 Maciej Młynarczyk maciej.mlynarczyk@urk.edu.pl www.urk.edu.pl https://platformazakupowa.pl/pn/urk
Wymagany termin realizacji zamówienia Okres w dniach: 84
Miejsce i termin składania ofert UNIWERSYTET ROLNICZY IM.HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
31-120 KRAKÓW
AL. ADAMA MICKIEWICZA 21

2023-07-25

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/urk Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 08:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 22/10/2023
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: TAK
Uwagi 2023/S 122-387988
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 675-000-21-18
Adres pocztowy: al. Mickiewicza 21
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Młynarczyk
E-mail:
maciej.mlynarczyk@urk.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.urk.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/urk

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/urk
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup, dostawa i instalacja wyposażenia laboratoryjnego dla Katedry Ekologii i Hodowli Lasu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Numer referencyjny: DZP-291-3572/2023

II.1.2) Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja wyposażenia laboratoryjnego dla Katedry Ekologii i Hodowli Lasu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Sprzęt ma być dostarczony pod adres: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Ekologii i Hodowli Lasu, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków. Szczegółowy opis dotyczący ilości oraz parametrów technicznych sprzętu stanowi Załącznik nr 2.1 do SWZ z podziałem na 8. zadań częściowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie 8. zadań częściowych. Zamawiający NIE określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony na stronie:
https://platformazakupowa.pl/pn/urk
(postępowanie nr DZP-291-3572/2023).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 980 608.08 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: TAK
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zamrażarka niskotemperaturowa
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
39711120 Zamrażarki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Ekologii i Hodowli Lasu, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu częściowym jest zakup, dostawa i instalacja sprzętu: Zamrażarki niskotemperaturowej (1 szt.)
Ze względu na ograniczoną ilość znaków edytorskich w tym miejscu – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] został zamieszczony w Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ], w Załączniku nr 2.1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ), zamieszczonymi na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/urk
(postępowanie nr DZP-291-3572/2023).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 40%
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 61 496.00 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach projektu pn. „Odtworzenie oraz zachowanie obszarów bagiennych, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury” na podstawie umowy nr 3374/2022/Wn50/OP-WK-LF/D, Project 101069640 — LIFE21-IPN-PL-WETLANDS GREEN LIFE.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Komora klimatyczna (fitotronowa)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Ekologii i Hodowli Lasu, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu częściowym jest zakup, dostawa i instalacja sprzętu: Komora klimatyczna (fitotronowa) (2 szt.)
Ze względu na ograniczoną ilość znaków edytorskich w tym miejscu – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] został zamieszczony w Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ], w Załączniku nr 2.1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ), zamieszczonymi na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/urk
(postępowanie nr DZP-291-3572/2023).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 40%
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 191 571.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach projektu pn. „Odtworzenie oraz zachowanie obszarów bagiennych, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury” na podstawie umowy nr 3374/2022/Wn50/OP-WK-LF/D, Project 101069640 — LIFE21-IPN-PL-WETLANDS GREEN LIFE.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Suszarka laboratoryjna
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Ekologii i Hodowli Lasu, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu częściowym jest zakup, dostawa i instalacja sprzętu: Suszarka laboratoryjna (1 szt.)
Ze względu na ograniczoną ilość znaków edytorskich w tym miejscu – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] został zamieszczony w Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ], w Załączniku nr 2.1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ), zamieszczonymi na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/urk
(postępowanie nr DZP-291-3572/2023).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 40%
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 46 387.93 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach projektu pn. „Odtworzenie oraz zachowanie obszarów bagiennych, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury” na podstawie umowy nr 3374/2022/Wn50/OP-WK-LF/D, Project 101069640 — LIFE21-IPN-PL-WETLANDS GREEN LIFE.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Mineralizator mikrofalowy
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Ekologii i Hodowli Lasu, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu częściowym jest zakup, dostawa i instalacja sprzętu: Mineralizator mikrofalowy (1 szt.)
Ze względu na ograniczoną ilość znaków edytorskich w tym miejscu – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] został zamieszczony w Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ], w Załączniku nr 2.1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ), zamieszczonymi na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/urk
(postępowanie nr DZP-291-3572/2023).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 40%
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 152 077.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach projektu pn. „Odtworzenie oraz zachowanie obszarów bagiennych, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury” na podstawie umowy nr 3374/2022/Wn50/OP-WK-LF/D, Project 101069640 — LIFE21-IPN-PL-WETLANDS GREEN LIFE.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Spektrometr emisyjny ICP OES
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38433000 Spektrometry

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Ekologii i Hodowli Lasu, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu częściowym jest zakup, dostawa i instalacja sprzętu: Spektrometr emisyjny ICP OES (1 szt.)
Ze względu na ograniczoną ilość znaków edytorskich w tym miejscu – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] został zamieszczony w Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ], w Załączniku nr 2.1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ), zamieszczonymi na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/urk
(postępowanie nr DZP-291-3572/2023).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 40%
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 461 464.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach projektu pn. „Odtworzenie oraz zachowanie obszarów bagiennych, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury” na podstawie umowy nr 3374/2022/Wn50/OP-WK-LF/D, Project 101069640 — LIFE21-IPN-PL-WETLANDS GREEN LIFE.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Mikropłytkowy czytnik wielodetekcyjny
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Ekologii i Hodowli Lasu, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu częściowym jest zakup, dostawa i instalacja sprzętu: Mikropłytkowy czytnik wielodetekcyjny (1 szt.)
Ze względu na ograniczoną ilość znaków edytorskich w tym miejscu – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] został zamieszczony w Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ], w Załączniku nr 2.1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ), zamieszczonymi na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/urk
(postępowanie nr DZP-291-3572/2023).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 40%
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 133 967.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach projektu pn. „Odtworzenie oraz zachowanie obszarów bagiennych, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury” na podstawie umowy nr 3374/2022/Wn50/OP-WK-LF/D, Project 101069640 — LIFE21-IPN-PL-WETLANDS GREEN LIFE.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Analizator zawartości węgla organicznego
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38432000 Aparatura do analizowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Ekologii i Hodowli Lasu, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu częściowym jest zakup, dostawa i instalacja sprzętu: Analizator zawartości węgla organicznego (1 szt.)
Ze względu na ograniczoną ilość znaków edytorskich w tym miejscu – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] został zamieszczony w Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ], w Załączniku nr 2.1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ), zamieszczonymi na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/urk
(postępowanie nr DZP-291-3572/2023).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 40%
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 193 991.11 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach projektu pn. „Odtworzenie oraz zachowanie obszarów bagiennych, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury” na podstawie umowy nr 3374/2022/Wn50/OP-WK-LF/D, Project 101069640 — LIFE21-IPN-PL-WETLANDS GREEN LIFE.

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Analizator elementarny do jednoczesnego oznaczania zawartości węgla, azotu i siarki
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38432000 Aparatura do analizowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny, Katedra Ekologii i Hodowli Lasu, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w tym zadaniu częściowym jest zakup, dostawa i instalacja sprzętu: Analizator elementarny do jednoczesnego oznaczania zawartości węgla, azotu i siarki (1 szt.)
Ze względu na ograniczoną ilość znaków edytorskich w tym miejscu – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] został zamieszczony w Specyfikacji Warunków Zamówienia [SWZ], w Załączniku nr 2.1 do SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ), zamieszczonymi na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/urk
(postępowanie nr DZP-291-3572/2023).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja / Waga: 40%
Cena – Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 739 654.04 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
Przedmiot zamówienia finansowany jest w ramach projektu pn. „Odtworzenie oraz zachowanie obszarów bagiennych, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury” na podstawie umowy nr 3374/2022/Wn50/OP-WK-LF/D, Project 101069640 — LIFE21-IPN-PL-WETLANDS GREEN LIFE.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza, w konkretnym zadaniu częściowym, w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 1 do SWZ), zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/urk
. Zamówienie musi zostać w całości zrealizowane w terminach wskazanych w niniejszym ogłoszeniu i pozostałych dokumentach zamówienia, zwłaszcza w SWZ i wzorze umowy (z podziałem na poszczególne zadania).

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/07/2023
Czas lokalny: 08:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/10/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/07/2023
Czas lokalny: 08:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w Profilu Nabywcy Zamawiającego (stronie internetowej prowadzonego postępowania) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/urk
.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobami upoważnionymi do oceny ofert, są w szczególności osoby powołane, przez Prorektora ds. Ogólnych URK, w skład Komisji przetargowej odpowiedzialnej za przygotowanie i przeprowadzenie niniejszej procedury przetargowej.
Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie złożonych ofert na stronie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/urk
.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Podstawy wykluczenia z postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
2) w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp;
3) w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 2022, Nr 111, str. 1);
4) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
2. Podmiotowe środki dowodowe: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, NIE krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, informacja z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenie Wykonawcy w zakresie grupy kapitałowej oraz oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ. Szczegółowy opis podmiotowych środków dowodowych został określony w Rozdziale 6 SWZ.
3. Wykaz dokumentów składanych przez wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia: JEDZ, formularz ofertowy, pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), przedmiotowe środki dowodowe, a TAKże „Oświadczenie sankcyjne” Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
4. Obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu TAKich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. “RODO” – informacja została zawarta w Rozdziale 19 SWZ.
5. Ofertę oraz wszelkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ, należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w języku polskim.
6. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.
7. Na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych: Załącznik nr 2.1 do SWZ tj. „Parametry Techniczne Przedmiotu Zamówienia (Przedmiotowe Środki Dowodowe)” z podziałem na 8. zad. częściowych. Jeżeli Wykonawca NIE złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są NIEkompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
8. Wadium NIE jest wymagane.
9. Uwaga! Ze względu na ograniczoną ilość znaków edytorskich w tym miejscu, szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia, w tym warunków umowy i jej ewentualnej zmiany, zostały określone w SWZ i dołączonych do NIEj załącznikach, zamieszczonych na stronie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/urk
(Nr postępowania: DZP-291-3572/2023).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Miejscowość: Warszwa
Państwo: Polska
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym rozdziale przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują, również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) NIEzgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo, że Zamawiający był do tego zobowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowania o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1).
8. Odwołanie w przypadkach innych, niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX – Rozdziału 3 ustawy Pzp NIE stanowią inaczej.
11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa
w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
14. Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział IX ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy:
http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
122
2023
Następna aktualizacja:
29/06/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij