Zakup, dostawa i instalacja fabrycznie nowego spektrometru

Dane organizatora WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KATOWICACH
40-074 KATOWICE
RACIBORSKA 39
Tel. 32 351 23 45
E-mail wsse.katowice@sanepid.gov.pl
WWW www.wsse.katowice.pl
Województwo śląskie
Powiat Katowice
Treść zamówienia Zakup , dostawa i instalacja fabrycznie nowego spektrometru gamma z detektorem półprzewodnikowym chłodzonym systemem elektronicznym wraz z z…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup , dostawa i instalacja fabrycznie nowego spektrometru gamma z detektorem półprzewodnikowym chłodzonym systemem elektronicznym wraz z zapewnieniem serwisu posprzedażowego w okresie gwarancji Numer referencyjny: OA.272.14.2023Przedmiotem zamówienia jest Zakup , dostawa i instalacja fabrycznie nowego spektrometru gamma z detektorem półprzewodnikowym chłodzonym systemem elektronicznym wraz z zapewnieniem serwisu posprzedażowego w okresie gwarancji oraz przeprowadzeniem instruktażu (nr postępowania OA.272.14.2023) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ. Przedmiotem zamówienia jest Zakup , dostawa i instalacja fabrycznie nowego spektrometru gamma z detektorem półprzewodnikowym chłodzonym systemem elektronicznym wraz z zapewnieniem serwisu posprzedażowego w okresie gwarancji oraz przeprowadzeniem instruktażu (nr postępowania OA.272.14.2023) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ.
Specyfikacja https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
CPV 38.43.30.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie. \1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pzp i 109 ust. 1 pkt 4 pzp. 2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 pzp. 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pzp i 109 ust. 1 pkt 4 pzp. 2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 pzp. 3. Wykonawca NIE podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 pzp. 4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności NIE są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 835). 6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wskazanych art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111z 8.4.2022, str. 1), które ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający NIE stawia warunku udziału w powyższym zakresie. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej ‐ załącznik nr 4 do SWZ; b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniemc) Oświadczenie Wykonawcy o braku okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) ‐ załącznik nr 6 do SWZ; d) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3‐6 pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1 pzp ‐ wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ; e) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 pzp sporządzona NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; f) Oświadczenie, o NIE podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 UE zgodnie z treścią załącznika nr 6 2) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziały w postępowaniu: a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest wstanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3miesięcy‐ wg wzoru załącznika nr 9 do SWZ; III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweWykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, iż:a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę spektrometru na kwotę NIE niższą niż 500.000,00 zła) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest wstanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3miesięcy‐ wg wzoru załącznika nr 9 do SWZ; Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy zakupowej pod adresem:https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl.2. Ofertę składa się wyłącznie poprzez platformę zakupową.3. Przekazywanie wszelkich wniosków, oświadczeń, informacji, zawiadomień, zapytań innych niż oferta następuje na Platformie.14. Wymagania dotyczące formatu dokumentów oraz wymagania techniczne:Zamawiający zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r., poz. 2452)– zwane dalej „Rozporządzeniem” określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:a) dokumenty w formacie : „PDF” zaleca się podpisywać formatem PAdES,b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „PDF”, w TAKim wypadku wymagany będzie oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem. 15. Zamawiający zgodnie z §3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa NIEzbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj:a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości NIE mniejszej niż 512kb/s;b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej min. konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor klasy Intel IV 2GHz , jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x10.4, Linux lub ich nowsze wersje.c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorera minimalnie 10.0;d) włączona obsługa Javascript;e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie PDF.16. Zamawiający zgodnie z §3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 50MB w formatach: PDF, Excel (.xls .xlsx), Word .doc(.docx), ,.odt, .ods .zip. 17. Zamawiający zgodnie z §3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj:a) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. b) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:dd) generowany według lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – zegarem Głównego Instytutu Miar.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ. 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 pzp. 4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem NIEważności, zachowania formy pisemnej. 5. Rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia zawiera załącznik nr 7 Zamawiający NIE wymaga wadium.
Osoba do kontaktu Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul.Raciborska 39 Katowice 40-074 Justyna Bonk-Pietrzyk Bonk-Pietrzyk.Justyna@sanepid.gov.pl https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Koniec: 22/12/2023
Miejsce i termin składania ofert WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KATOWICACH
40-074 KATOWICE
RACIBORSKA 39

2023-10-23

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 20/01/2024
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2023/S 186-583227
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
Adres pocztowy: ul.Raciborska 39
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS:
PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 40-074
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Bonk-Pietrzyk
E-mail:
Bonk-Pietrzyk.Justyna@sanepid.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup , dostawa i instalacja fabrycznie nowego spektrometru gamma z detektorem półprzewodnikowym chłodzonym systemem elektronicznym wraz z zapewnieniem serwisu posprzedażowego w okresie gwarancji
Numer referencyjny: OA.272.14.2023

II.1.2) Główny kod CPV
38433000 Spektrometry

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Zakup , dostawa i instalacja fabrycznie nowego spektrometru gamma z detektorem półprzewodnikowym chłodzonym systemem elektronicznym wraz z zapewnieniem serwisu posprzedażowego w okresie gwarancji oraz przeprowadzeniem instruktażu (nr postępowania OA.272.14.2023) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL22A Katowicki

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Zakup , dostawa i instalacja fabrycznie nowego spektrometru gamma z detektorem półprzewodnikowym chłodzonym systemem elektronicznym wraz z zapewnieniem serwisu posprzedażowego w okresie gwarancji oraz przeprowadzeniem instruktażu (nr postępowania OA.272.14.2023) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne – gwarancja / Waga: 0.4
Cena – Waga: 0.6

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 22/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający na potwierdzenie, że oferowane dostawy, spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, żąda następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) Katalogi lub opisy dokumentujące spełnienie wymagań technicznych, z których będzie można uzyskać informacje o parametrach spektrometru
2) Certyfikat CE na oferowane urządzenia lub deklaracja zgodności CE lub WE lub równoważne.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający NIE stawia warunku w powyższym zakresie.
\
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pzp i 109 ust. 1 pkt 4 pzp.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 pzp.
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca NIE podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 pzp i 109 ust. 1 pkt 4 pzp.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 pzp.
3. Wykonawca NIE podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 pzp.
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności NIE są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 15 kwietnia 2022 r.
(Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy NIE podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wskazanych art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 (Dz. Urz. UE nr L 111z 8.4.2022, str. 1), które ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający NIE stawia warunku udziału w powyższym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej ‐ załącznik nr 4 do
SWZ;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych NIE wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem
c) Oświadczenie Wykonawcy o braku okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z dnia 15 kwietnia
2022 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) ‐ załącznik nr 6 do SWZ;
d) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3‐6 pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1 pzp ‐ wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 5 do SWZ;
e) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 pzp sporządzona NIE wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
f) Oświadczenie, o NIE podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 UE zgodnie z treścią załącznika nr 6
2) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziały w postępowaniu:
a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest wstanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3miesięcy‐ wg wzoru załącznika nr 9 do SWZ;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże, iż:
a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę spektrometru na kwotę NIE niższą niż 500.000,00 zł
a) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn NIEzależnych od NIEgo NIE jest wstanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3miesięcy‐ wg wzoru załącznika nr 9 do SWZ;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy zakupowej pod adresem:
https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl
.
2. Ofertę składa się wyłącznie poprzez platformę zakupową.
3. Przekazywanie wszelkich wniosków, oświadczeń, informacji, zawiadomień, zapytań innych niż oferta następuje na Platformie.
14. Wymagania dotyczące formatu dokumentów oraz wymagania techniczne:
Zamawiający zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r., poz. 2452)– zwane dalej „Rozporządzeniem” określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:
a) dokumenty w formacie : „PDF” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „PDF”, w TAKim wypadku wymagany będzie oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z podpisem.
15. Zamawiający zgodnie z §3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa NIEzbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości NIE mniejszej niż 512kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej min. konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor klasy Intel IV 2GHz , jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x10.4, Linux lub ich nowsze wersje.
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorera minimalnie 10.0;
d) włączona obsługa Javascript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie PDF.
16. Zamawiający zgodnie z §3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 50MB w formatach: PDF, Excel (.xls .xlsx), Word .doc(.docx), ,.odt, .ods .zip.
17. Zamawiający zgodnie z §3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj:
a) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
b) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:dd) generowany według lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu – zegarem Głównego Instytutu Miar.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 pzp.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem NIEważności, zachowania formy pisemnej.
5. Rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia zawiera załącznik nr 7
Zamawiający NIE wymaga wadium.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/10/2023
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/01/2024

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/10/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
https://wsse-katowice.ezamawiajacy.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Na podstawie art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu TAKich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO”, oraz art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm)* informuję, że Pani/ Pana:
1. Dane osobowe są przetwarzane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, e-mail:
wsse.katowice@sanepid.gov.pl
, telefon 32 351 23 15;
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu :
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Zakup , dostawa i instalacja fabrycznie nowego spektrometru gamma z detektorem półprzewodnikowym chłodzonym systemem elektronicznym wraz z zapewnieniem serwisu posprzedażowego w okresie gwarancji oraz przeprowadzeniem instruktażu (nr postępowania OA.272.14.2023) prowadzonego w trybie przetargu NIEograniczonego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje NIE podania określonych danych osobowych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych
4. Ma Pani/Pan prawo:
– dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO
– prawo sprostowania lub uzupełnienia swoich danych na podstawie art. 16 rozporządzenia RODO z tym, że skorzystanie z prawa sprostowania lub uzupełnienia NIE może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie NIEzgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz NIE może naruszać integralności protokołu i jego załączników,
– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków wskazanych art. 18 ust.2 Rozporządzenia RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania NIE ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania NIE ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
5. NIE przysługuje Pani/Panu
– prawo do usunięcia danych osobowych w zw. z art. 17 ust.3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,
-prawo przenoszenia danych osobowych o czym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,
-prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia RODO;
6. Pani/Pana dane NIE są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, NIE są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;
7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz czas wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy; zgodnie z symbolem 272 załącznika nr 5 Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji rządowejj
5. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, NIE zostaną mu przyznane.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoawcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587701
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w TAKi sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8.Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul.Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
186
2023
Następna aktualizacja:
28/09/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij