Zakup części laboratoryjnych

Dane organizatora PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW
97-406 BEŁCHATÓW
ENERGETYCZNA 7
Tel. 44 735 44 44
Fax. 44 735 22 11
E-mail elektrownia.belchatow.giekelb@gkpge.pl
WWW elbelchatow.pgegiek.pl/
Województwo łódzkie
Powiat Bełchatów
Treść zamówienia Zakup części laboratoryjnych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup części laboratoryjnych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów1. Przedmiotem Zamówienia są części laboratoryjne dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów zgodne z wymaganiami określonymi w Formularzu RFX. 2. Oferty równoważne: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 3. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę. 4. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być nowy i dostarczony w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta. Wykonawca oznaczy towar znakiem firmowym oraz numerem zamówienia. 5. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie pozycje. 6. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy/ców w realizacji Przedmiotu zamówienia. 8. Dokumenty wymagane przy dostawie: zgodnie z pkt. 17.9.2 SWZ.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-29/pl29-POST-GEK-CSS-IZO-03240-2022.zip
LINK do SIWZ http://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/55079/details
Wymagania Zgodnie z SIWZ
Osoba do kontaktu Sylwia Łaz
+48 44 737 7596 Sylwia.Laz@gkpge.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Sugerowany termin realizacji Przedmiotu zamówienia: do 6 tygodni od dnia przekazania Zamówienia Wykonawcy do realizacji, nie później niż 8 tygodni.
Miejsce i termin składania ofert PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW
97-406 BEŁCHATÓW
ENERGETYCZNA 7

2022-05-05

Sposób składania ofert PGE GiEK SA/Centrala/Biuro Optymalizacji Zakupów; Telefon do osoby kontaktowej: +48 44 737 7596; Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie: Bełchatów; Kod pocztowy: 97-400; Adres jednostki prowadzącej postępowanie: Węglowa 5; Osoba kontaktowa: Sylwia Łaz; Adres mailowy do osoby kontaktowej: Sylwia.Laz@gkpge.pl Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi DANE ZAMAWIAJĄCEGO
Nazwa zamawiającego:
PGE GiEK SA
Miejscowość zamawiającego:
Bełchatów
Adres zamawiającego:
Węglowa 5
Kraj:
PL
ORGANIZATOR
Nazwa jednostki prowadzącej postępowanie:
PGE GiEK SA/Centrala/Biuro Optymalizacji Zakupów
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 44 737 7596
Miejscowość jednostki prowadzącej postępowanie:
Bełchatów
Kod pocztowy:
97-400
Adres jednostki prowadzącej postępowanie:
Węglowa 5
Osoba kontaktowa:
Sylwia Łaz
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Sylwia.Laz@gkpge.pl
INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
Nazwa postępowania:
Zakup części laboratoryjnych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Numer postępowania:
POST/GEK/CSS/IZO/03240/2022
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Opis postępowania:
1. Przedmiotem Zamówienia są części laboratoryjne dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów zgodne z wymaganiami określonymi w Formularzu RFX. 2. Oferty równoważne: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 3. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę. 4. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być nowy i dostarczony w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta. Wykonawca oznaczy towar znakiem firmowym oraz numerem zamówienia. 5. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie pozycje. 6. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy/ców w realizacji Przedmiotu zamówienia. 8. Dokumenty wymagane przy dostawie: zgodnie z pkt. 17.9.2 SWZ.
INFORMACJE O POSTĘPOWANIU
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, ul. Energetyczna 7, Rogowiec, 97 – 406 Bełchatów 5, Magazyn G007
Termin wykonania zamówienia:
Sugerowany termin realizacji Przedmiotu zamówienia: do 6 tygodni od dnia przekazania Zamówienia Wykonawcy do realizacji, nie później niż 8 tygodni.
Termin składania wniosków/ofert:
05-05-2022 12:00
Czy jawne otwarcie ofert:
Nie
Dodatkowe informacje:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków, a także przesłanki wykluczenia z postępowania – zgodnie z pkt. 7 SWZ.
2. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami – zgodnie z pkt. 11 SWZ.
3. Miejsce składania ofert określono w pkt. 12.1 SWZ.
4. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena netto – waga kryterium: 100%.
5. Za najkorzystniejszą ofertę zamówienia Zamawiający uzna ofertę tego Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę całkowitą netto za wykonanie Przedmiotu zamówienia, wyliczoną zgodnie z pkt. 10.3.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu. Szczegółowe zapisy dotyczące aukcji elektronicznej zostały opisane w pkt. 18 SWZ. Do negocjacji handlowych Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu. Negocjacje prowadzone będą z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wynegocjowanych warunków. Negocjacje prowadzone z Wykonawcami mają charakter poufny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych pomimo wcześniejszego przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Szczegółowe zapisy dotyczące aukcji elektronicznej zostały opisane w pkt. 18 SWZ.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
8. Pytania do treści SWZ należy kierować poprzez platformę zakupową- SWPP 2, w zakładce „Pytania i odpowiedzi”.
9. Pozostałe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawarte są w dokumencie SWZ.
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Kategorie zakupowe:
Numer Kodu Nazwa kodu
MCH.33299 Poz.elemen.grupy maszyny i urządzenia
WPW.38404 Materiały laboratoryjne

Typ Postępowania:
Niepubliczny
Czy planowane jest zawarcie umowy ramowej?:
Nei

Numer informacji: POST-GEK-CSS-IZO-03240-2022

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij