Zakup części laboratoryjny

Organizator
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW
97-406 BEŁCHATÓW
WOLA GRZYMALINA 3
Telefon: 44 735 44 44
Fax: 44 735 22 11
Email: elektrownia.belchatow.giekelb@gkpge.pl 
WWW: https://elbelchatow.pgegiek.pl/
Kontakt
Paulina Kołatek
+48 44 737 7456 Paulina.Kolatek@gkpge.pl 
Województwo/Powiat
łódzkie / Bełchatów
Dodatkowe lokalizacje
łódzkie / Bełchatów
Opis
Zakup części laboratoryjnych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa części laboratoryjnych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SWZ. 2. Oferty równoważne: Zamawiający nie dopuszcza do składania Ofert na produkt równoważny do przedstawionego w Formularzu RFX/Opisie przedmiotu zamówienia – dotyczy Części 1-8. 3. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę. 4. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być nowy i dostarczony w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta. Wykonawca oznaczy towar znakiem firmowym oraz numerem zamówienia. 5. Oferty częściowe: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 5.1. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 8 Części, zgodnie z podziałem dokonanym w Formularzu RFX/Opisie przedmiotu zamówienia (Zał. nr 1 do SWZ). 5.2. Podział Zamówienia na Części ma ten skutek, że każdą Część zamówienia należy traktować tak, jakby była samodzielnym przedmiotem postępowania. 5.3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia (na wszystkie wymienione w danej części pozycje). Wykonawca składając ofertę na daną Część zamówienia musi wycenić każdą pozycję w danej Części. Jeżeli w ofercie złożonej na daną Część, zostanie pominięta którakolwiek pozycja z tej Części, to oferta na tą Część zostanie odrzucona. 6. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Dokument wymagany przy dostawie: zgodnie z Formularzem RFX/pkt 17.9.2. SWZ. 8. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy/ców w realizacji przedmiotu zamówienia. 9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił i zagwarantował, że w ramach wykonywania umowy ani Wykonawca (w tym żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia), ani żaden z jego Podwykonawców/Dostawców/Podmiotów udostępniających zasoby, nie naruszą określonych w Rozporządzeniu UE 833/2014, Rozporządzeniu UE 765/2006 lub w innych aktach prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, zakazów nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych znajdujących się w lub pochodzących z Białorusi lub Rosji oraz zakazów przywozu lub transportowania produktów pochodzących lub wywożonych z Białorusi lub Rosji. Na potwierdzenie powyższego wymogu Wykonawca złoży stosowne Oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym RFX dostępnym w Systemie Zakupowym GK PGE. W przypadku, gdy powyższy wymóg zawarty w niniejszym punkcie nie zostanie spełniony, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie pkt. 6.3.5.1. lit. e PROC 10032/G. 10. Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Ogólnych Warunkach Zamówienia (dalej „OWZ”) dostępnymi na stronie Zamawiającego.

Termin składania ofert 28-05-2024
Miejsce i termin składania ofert PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW
WOLA GRZYMALINA 3
97-406 BEŁCHATÓW
łódzkie
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij