Zakup chromatografu gazowego

ane organizatora POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-034 ZIELONA GÓRA
BOHATERÓW WESTERPLATTE 15
Tel. 68 329 14 47
Fax. 68 329 13 55
E-mail zielonagora@pgnig.pl
WWW www.pgnig.pl
Województwo lubuskie
Powiat Zielona Góra
Treść zamówienia Zakup chromatografu gazowego do oznaczania związków siarki w gazie ziemnym

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup chromatografu gazowego do oznaczania związków siarki w gazie ziemnym
Specyfikacja https://tender-attachments.com/pl-02/pl2-NP-PGNG-22-7910-OZ-EU.zip
LINK do SIWZ http://przetargi.pgnig.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertActsDetails.xhtml?iDemand=42167
Wymagania Zgodnie z SWZ
Osoba do kontaktu Justyna Sibińska-Beuge
justyna.sibinska@pgnig.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia wymagany zgodnie z SWZ Termin realizacji zamówienia – (nie później niż do godz. 14:30) w terminie do 16 tygodni od daty zawarcia umowy.
Miejsce i termin składania ofert POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE
65-034 ZIELONA GÓRA
BOHATERÓW WESTERPLATTE 15

2022-09-29

Sposób składania ofert 29.09.2022 11:00 PGNiG SA, OZG Godzina: 10:30
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą 27.11.2022
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie cena brutto, waga(%): 100
Uwagi Informacje na temat wadium
Wadium w wysokości: brak danych PLN. Forma wnoszenia wadium:

Kryteria oceny ofert
Cena brutto, Waga(%): 100

Kryteria oceny ofert – informacje dodatkowe

Warunki udziału w postępowaniu
Zgodnie z SWZ

Wymagania dotyczące ofert
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych

Zastrzeżenie dotyczące SWZ
Zastrzeżenie dotyczące SWZ Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.Zamawiający może podjąć decyzję o unieważnieniu Postępowania bez podania przyczyny wskutek: 1) odwołania Postępowania do upływu terminu na składanie ofert, 2) zamknięcia Postępowania po upływie terminu składania ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert. 4. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania wskutek odwołania lub zamknięcia Postępowania. ________________________________________ .

Zastrzeżenie dotyczące postępowania
Zastrzeżenie dotyczące postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się, jeżeli: a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, c) w trakcie postępowania nastąpiło istotne naruszenie przepisów Instrukcji, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania, d) obarczone jest wadą, która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy, e) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Spółki, f) udzielenie Zamówienie na oferowanych warunkach nie leży w interesie PGNiG SA., g) Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia niepublicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zastrzeżeniem Rozdziału XV pkt 2., ________________________________________

Inne uwagi
W celu złożenia oferty spełniającej wymagania określone w SIWZ Wykonawca, który pobrał dokumentację ze strony internetowej, powinien śledzić informacje zamieszczone na tej stronie. Zamawiający nie wymaga wniesienia ZNWU

Sposób uzyskania Specyfikacji Warunków Zamówienia
przetargi.pgnig.pl

Miejsce realizacji zamówienia
Magazyn , ul. Naftowa 3 Zielona Góra

Termin i miejsce składania ofert
29.09.2022 10:30
zamowienia.owzg@pgnig.pl

Termin i miejsce otwarcia ofert
29.09.2022 11:00
PGNiG SA, OZG

Termin związania ofertą
27.11.2022

Informacje dodatkowe

Numer informacji: NP-PGNG-22-7910-OZ-EU

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij