Zakup automatycznej komory do badania mrozoodporności betonu

Dane organizatora GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KIELCACH
25-950 KIELCE
IGNACEGO PADEREWSKIEGO 43/45
Tel. 41 340 39 00
Fax. 41 366 48 04
E-mail sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl
WWW www.gddkia.gov.pl
Województwo świętokrzyskie
Powiat Kielce
Treść zamówienia Zakup automatycznej komory do badania mrozoodporności betonu dla Wydziału
Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe wraz z mo…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup automatycznej komory do badania mrozoodporności betonu dla WydziałuTechnologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe wraz z montażem iuruchomieniem przy ul. Kieleckiej 12 w Brzezinach, gmina Morawica, woj.świętokrzyskie.
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=gov.pl_1685710515188
LINK do SIWZ http://www.gov.pl/web/gddkia/zakup-automatycznej-komory-do-badania-mrozoodpornosci-betonu
Osoba do kontaktu Norbert Majcher, tel. 883-396-384
Wymagany termin realizacji zamówienia 31.10.2023 r
Miejsce i termin składania ofert GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KIELCACH
25-950 KIELCE
IGNACEGO PADEREWSKIEGO 43/45

2023-06-15

Sposób składania ofert GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KIELCACH, IGNACEGO PADEREWSKIEGO 43/45, 25-950 KIELCE Godzina: 15:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi Uwaga! Ogłoszenie nie zawiera godziny składania ofert. Godzina składania została ustawiona automatycznie na 15.00. W celu potwierdzenia podanego terminu prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem przetargu.

O/KI.D-2.2431.24.2023
OGŁOSZENIE
o zamówieniu o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN lub wyłączonym
spod stosowania przepisów ustawy-Prawo zamówień publicznych
Zamawiający:
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach,
25-950 Kielce ul. I. Paderewskiego nr 43/45
Przedmiot zamówienia (określenie rodzaju, ilości dostaw, usług, robót budowlanych oraz ich przeznaczenie):
Zakup automatycznej komory do badania mrozoodporności betonu dla Wydziału
Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowe wraz z montażem i
uruchomieniem przy ul. Kieleckiej 12 w Brzezinach, gmina Morawica, woj.
świętokrzyskie.
Formularz ofertowy należy przesyłać na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg- Laboratorium Drogowe
ul. Kielecka 12, 26-026 Brzeziny, gm. Morawica woj. świętokrzyskie Sekretariat pok. 47
z dopiskiem O/KI.D-2.2431.24.2023_OFERTA
lub
e-mail: nmajcher@gddkia.gov.pl
do dnia 15.06.2023 r.
Osoba prowadząca sprawę: Norbert Majcher tel. 883-396-384
(imię i nazwisko, tel.)
Termin realizacji zamówienia1): 31.10.2023 r
Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie (jeżeli
dotyczy) nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę, obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
Inne dane2):
Warunki płatności:
Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie
(jeżeli dotyczy) nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
_____________________
1) Np. 14 dni od dnia złożenia pisemnego (e-mailem) zamówienia przez Zamawiającego albo 14 dni od podpisania umowy.
2) Wskazać w szczególności kryteria oceny ofert, opis tych kryteriów oraz ich wagi, a także wymagania co do zakresu usług,
dostaw, robót budowlanych które powinna obejmować oferowana przez Wykonawcę cena, oraz istotne postanowienia umowy
(jeżeli są znane na tym etapie postępowania)
Inne dane:
1. Kryterium oceny ofert:
cena-100%
Niniejsze zamówienie jest: zamówieniem do 130 tys. zł netto
Oferty należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym.
A K C E P T U J Ę
Dokument podpisany elektronicznie przez:
Krzysztof Strzelczyk
dnia 01.06.2023 r
imię i nazwisko Dyrektora lub osoby upoważnionej
Zasady przetwarzania danych osobowych przez Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad w związku z realizacją zamówień publicznych
o wartości mniejszej niż 130.000,00 PLN (netto) oraz wyłączonych spod
stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.-Prawo
zamówień publicznych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad
I. Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:
kancelaria@gddkia.gov.pl.
II. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych w GDDKIA, za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@gddkia.gov.pl
III. Cel przetwarzania danych
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu wyłonienia Wykonawcy
oferującego najkorzystniejsze warunki oraz zawarcia z nim, realizacji i rozliczenia
zamówienia wyłączonego spod stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień
publicznych oraz w celu archiwizacji.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora także w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
IV. Podstawa prawna przetwarzania
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:
1) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających
na wyłonieniu Wykonawcy oferującego najkorzystniejsze warunki oraz zawarciu
z nim i realizacji zamówienia oraz obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit f
RODO1
2) w celu zawarcia i realizacji umowy z Państwem (dotyczy przetwarzania danych
osobowych osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
lub będących wspólnikami spółki cywilnej – art. 6 ust. 1 lit b RODO
3) w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na podstawie
ustawy o rachunkowości (rozliczenie zamówienia), ustawy o finansach publicznych
(ustalenie i dochodzenie roszczeń) oraz ustawy o archiwizacji i archiwach
państwowych – art. 6 ust. 1 lit c RODO
4) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających
na prowadzeniu analiz związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi –
art. 6 ust. 1 lit f RODO
V. Rodzaje przetwarzanych danych
Administrator zbiera i przetwarza następujące dane osobowe:
• Imię i nazwisko
• Adres e-mail, nr telefonu
• Stanowisko służbowe, nazwa firmy, nazwa podmiotu, nazwa pracodawcy
• Nr PESEL, nr NIP
• Adres zamieszkania, Adres do korespondencji, adres wykonywanej działalności
• Informacje o Państwa aktywności w ramach strony internetowej (m.in. logi i pliki
cookies),
• Dane zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG),
• doświadczenie zawodowe,
• wykształcenie, zawód, rodzaj i nr uprawnień zawodowych,
• nr rachunku bankowego
VI. Źródło pochodzenia danych
Administrator otrzymuje Państwa dane osobowe od Wykonawców składających oferty,
w tym od Wykonawcy, z którym zawarto umowę na realizację zamówienia.
VII. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujące Wykonawców jest warunkiem
przyjęcia i rozpatrzenia oferty. Skutkiem niepodania tych danych może być wykluczenie
wykonawcy z postępowania i odrzucenie oferty złożonej przez Wykonawcę.
VIII. Okres przechowywania danych
Administrator będzie przechowywał Państwa dane osobowe:
1) pozyskane od Wykonawców, których oferty nie zostały uznane za najkorzystniejsze
-przez okres 5 lat
2) pozyskane od Wykonawców, z którymi zawarto umowę lub podjęto współpracę bez
zawierania umowy na realizację zamówienia-przez okres realizacji i rozliczenia
umowy lub współpracy, a następnie przez okres 5 lat
3) przetwarzane w wyniku realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa-
przez okres określony w tych przepisach.
Po zakończeniu ww. okresów dane osobowe podlegają weryfikacji i brakowaniu,
a następne w zakresie w jakim wymagają tego przepisy o archiwizacji są przekazywane do
archiwum.
IX. Dostęp do danych osobowych
Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ponadto Państwa dane osobowe są powierzane
podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z obsługą i rozwojem
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
systemów IT, i udostępniane instytucjom kontrolującym Zamawiającego na mocy
obowiązujących przepisów (np.: NIK, CUPT, CBA) oraz innym podmiotom uczestniczącym
w postępowaniu o zamówienie publiczne lub występującym do Zamawiającego o wgląd do
dokumentów na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej
W ramach funkcjonowania systemów teleinformatycznych Administratora dane osobowe
mogą zostać przekazane do państwa trzeciego. Podstawą takiego przekazania są
standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 lit c RODO). Szczegółowe informacje
na temat warunków przekazania Państwa danych osobowych do państw trzecich możne
udzielić Inspektor Ochrony Danych-kontakt iod@gddkia.gov.pl
X. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługują Państwu następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania
Realizując to prawo, możecie Państwo zwrócić się do Administratora z pytaniem
m.in. o to czy przetwarza on Państwa dane osobowe, jakie dane osobowe
przetwarza i skąd je pozyskał, a także jaki jest cel przetwarzania, jego podstawa
prawna oraz jak długo dane te będą przetwarzane.
W przypadku, gdy przetwarzane dane okażą się nieaktualne, możecie Państwo
zwrócić się do Administratora z wnioskiem o ich aktualizację.
2) prawo żądania ograniczenia przetwarzania – jeżeli spełnione są przesłanki
określone w art. 18 RODO
Ograniczenie przetwarzania danych osobowych powoduje, że Administrator może
jedynie przechowywać dane osobowe. Nie może on przekazywać tych danych innym
podmiotom, modyfikować ich ani usuwać.
Ograniczanie przetwarzania danych osobowych ma charakter czasowy i trwa
do momentu dokonania przez Administratora oceny, czy dane osobowe są
prawidłowe, przetwarzane zgodnie z prawem oraz niezbędne do realizacji celu
przetwarzania.
Ograniczenie przetwarzania danych osobowych następuje także w przypadku
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych-do czasu rozpatrzenia przez
Administratora tego sprzeciwu.
3) prawo żądania usunięcia danych osobowych – jeżeli spełnione są przesłanki
określone w art. 17 RODO
Żądanie usunięcia danych osobowych realizowane jest m.in. gdy dalsze
przetwarzanie danych nie jest już niezbędne do realizacji celu w jakim zostały
zebrane lub dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Szczegółowe
warunki korzystania z tego prawa określa art. 17 RODO.
4) prawo otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym powszechnie
używanym formacie, przenoszenia tych danych do innych administratorów
lub żądania, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania ich przez administratora
innemu administratorowi – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych
jest realizacja umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych –
w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie
uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Wniesienie sprzeciwu powoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych
przez Administratora, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw
i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.
6) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij