Zakup aparatury laboratoryjnej z zakresu badań paliw płynnych i ochrony środowiska

Dane organizatora PERN S.A.
09-410 PŁOCK
WYSZOGRODZKA 133
Tel. 24 266 23 00
Fax. 24 266 22 03
E-mail pern@pern.pl
WWW www.pern.com.pl/
Województwo mazowieckie
Powiat Płock
Treść zamówienia Zakup aparatury laboratoryjnej z zakresu badań paliw płynnych i ochrony środowiska

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup aparatury laboratoryjnej z zakresu badań paliw płynnych i ochrony środowiska
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pern.pl_1681285527840
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pern.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertActsDetails.xhtml?iDemand=2991
Osoba do kontaktu w sprawach formalnych: Wiesław Łakomy, tel. kom.: 608-519-467.
Wymagany termin realizacji zamówienia w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia Umowy
Miejsce i termin składania ofert PERN S.A.
09-410 PŁOCK
WYSZOGRODZKA 133

2023-04-25

Sposób składania ofert PERN S.A., WYSZOGRODZKA 133, 09-410 PŁOCK Godzina: 11:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
Uwagi PERN S.A.
ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock e-mail: pern@pern.pl
tel: +48 (24) 2Ó6 23 00
tel: +48 (24) 266 23 03
www.pern.pl
PERN
Płock, 12.04.2023 r.
HZG.231.000034.2023
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
PERN Spółka akcyjna z siedzibą w Płocku niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty na realizację Zakupu pod nazwą:
Zakup aparatury laboratoryjnej z zakresu badań paliw płynnych i ochrony środowiska
zgodnie z warunkami wskazanymi w SIWZ
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu i zakresu Zakupu oraz organizacyjne, dotyczące prowadzonego postępowania, zawarte są w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zakupu (SIWZ).
Załącznik: Specyfikacja Istotnych Warunków Zakupu (SIWZ) Dział I Informacje wprowadzające Dział II Przedmiot Zakupu Dział III Zasady postępowania
Zarzqd Spółki
Paweł Stańczyk Paweł Kolczyński Zdzisław Koper Włodzimierz Maros Rafał Miland Damian Wieczorek
Prezes Zarzqdu Wiceprezes Zarzqdu Wiceprezes Zarzqdu Wiceprezes Zarzqdu Wiceprezes Zarzqdu Wiceprezes Zarzqdu
Krajowy Rejestr Sqdowy – Rejestr Przedsiębiorców w Sqdzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w lodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego Nr KRS: 0000069559 NIP: 7740003097
Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 1.235.977.500,00 zł
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAKUPU
dotycząca realizacji Zakupu pod nazwą: Zakup aparatury laboratoryjnej z zakresu badań paliw płynnych i ochrony środowiska (dalej jako: Zakup ).
I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
1. PERN S.A. z siedzibą w Płocku zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest realizacja Zakupu.
2. Postępowanie zostanie przeprowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, gdyż Zamawiający nie jest zobowiązany do jej stosowania.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zakupu, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Termin składania ofert upływa w dniu 25.04.2023 r. o godz. 11.00.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących poszczególne Części Zakupu 1 – 10 wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ (dalej łącznie jako: Części Zakupu ). Możliwe jest więc złożenie oferty częściowej, dotyczącej wykonania jednej, kilku wybranych lub wszystkich Części Zakupu.
6. Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty odrębnie dla każdej z Części Zakupu.
Dla każdej z Części Zakupu (1 – 10) zostanie zawarta odrębna Umowa lub jedna w sytuacji jeśli – w wyniku przeprowadzonego Postępowania zostanie wyłoniony jeden Wykonawca.
7. Zamawiający nie dopuszcza:
1) składania ofert wariantowych,
2) złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty.
8. Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zakupu, włączając w to kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na Platformie zakupowej.
9. Użyte w treści niniejszej SIWZ terminy mają następujące znaczenie:
a. PERN lub Zamawiający – PERN S.A. z siedzibą w Płocku;
b. SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zakupu;
c. Postępowanie – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego;
d. Platforma Zakupowa – system elektroniczny u Zamawiającego, za pomocą którego prowadzone jest Postępowanie (https://platformazakupowa.pern.pl);
e. Regulamin – Regulamin Zakupów w PERN S. A. opublikowany w Portalu Informacji Przetargowej na https://platformazakupowa.pern.pl
f. Zakup – należy przez to rozumieć Zakup, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w Dziale II niniejszej SIWZ;
g. Wykonawca – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która bierze udział w Postępowaniu.
h. Część Zakupu – odpowiednio 1 – 10 Część Zakupu, wskazana w Załączniku nr 1 do SIWZ.
10. Dane Zamawiającego:
PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (09-410), przy ul. Wyszogrodzkiej 133, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000069559, NIP: 7740003097, wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego – 1.235.977.500,00 zł.
11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
• w sprawach formalnych: Wiesław Łakomy, tel. kom.: 608-519-467.
12. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem Postępowania podanym na wstępie.
13. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych złożonych ofert. O terminie i formie przeprowadzenia negocjacji, Wykonawcy zostaną powiadomieni poprzez Platformę Zakupową.
II. PRZEDMIOT ZAKUPU
Przedmiotem postępowania jest zakup aparatury laboratoryjnej z zakresu badań paliw płynnych i ochrony środowiska
1. Szczegółowy opis przedmiotu Zakupu zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Szczegółowy zakres, termin realizacji Zakupu oraz inne warunki jego wykonania i odbioru określa Wzór Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
2.1. Wykonawca zawrze z Zamawiającym Umowę na warunkach Wzoru Umowy;
2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian Umowy nie modyfikujących zasadniczych warunków
określonych we Wzorze Umowy.
3. TERMIN REALIZACJI ZAKUPU.
Przedmiot Zakupu zostanie dostarczony i wydany Zamawiającemu – w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia Umowy – do lokalizacji PERN S.A., wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ.
III. ZASADY POSTĘPOWANIA
1. Warunki udziału w Postępowaniu oraz dokumenty na ich potwierdzenie.
1.1. O udzielenie Zakupu będą mogli ubiegać się Wykonawcy, spełniający wskazane poniżej warunki:
1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu Zakupu;
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu;
4) Nie pozostają na dzień złożenia oferty w sporze, w szczególności sądowym lub arbitrażowym, z Zamawiającym;
5) Dają rękojmię należytego wykonania Zakupu, co będzie podlegało ocenie przez Zamawiającego w kontekście zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę do dnia ewentualnego zawarcia z nim Umowy;
6) Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania.
1.2. Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków nastąpi w szczególności na podstawie następujących dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS, bądź wydruk z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, bądź wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli (dalej: Osoby Uprawnione ) oświadczenie w brzmieniu określonym przez Załącznik nr 3 do SIWZ.
3) Wypełniony i podpisany przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli (dalej: Osoby Uprawnione ), Formularz ofertowy w brzmieniu określonym przez Załącznik nr 4 do SIWZ.
4) Szczegółową specyfikację techniczną oferowanego urządzenia laboratoryjnego.
5) Kopie Certyfikatu bezpieczeństwa CE.
1.3. Zamawiający odstąpi od żądania od Wykonawców dokumentów określonych w pkt 1.2 ppkt 1), jeżeli zostaną spełnione łącznie poniżej wymienione okoliczności:
1) ww. dokumenty zostały złożone przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 miesięcy, w ramach innego postępowania organizowanego przez Zamawiającego;
2) informacje/dane przedstawione w tych dokumentach nie uległy zmianie i są nadal aktualne;
3) data wystawienia ww. dokumentów spełnia wymagania pod względem aktualności, określone w niniejszym Zaproszeniu do złożenia oferty;
4) dokumenty potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę określonych w niniejszym Postępowaniu warunków udziału w nim, na dowód czego Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie.
1.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.2 ppkt 1, lub jego odpowiednika, którego w kraju jego siedziby lub miejsca zamieszkania nie wystawia się, składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o udzielenie Zakupu.
2) Dokument, o którym mowa w pkt 1.2 lub pkt 1.4 ppkt 1 sporządzony w języku obcym, Wykonawca składa w oryginale albo w kopii poświadczonej przez Osoby Uprawnione za zgodność z oryginałem, wraz z tłumaczeniem na uwierzytelnionym przez tłumacza przysięgłego.
1.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przez Konsorcjum.
2. Opis sposobu przygotowania oferty.
2.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie Osób Uprawnionych do działania w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy wynika ono z treści dokumentów, o których mowa w pkt 1.2 ppkt 1.
2) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu, przygotowane zgodnie z treścią pkt 1.
3) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Formularz ofertowy oraz Oświadczenie Wykonawcy w brzmieniu określonym przez Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ.
4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu, przygotowane zgodnie z treścią pkt 1 Dz. III SIWZ.
5) Jeżeli Wykonawca działa w formie spółki cywilnej, zobowiązany jest do złożenia umowy spółki cywilnej.
2.2. Wykonawca składając ofertę winien zamieścić ją na Platformie Zakupowej, wraz z wymaganymi dokumentami w formie elektronicznej (jako załączniki PDF ).
2.3. Zamawiający na każdym etapie postępowania może zwrócić się do Wykonawców o przedłożenie dokumentów potwierdzających treść złożonych oświadczeń.
3. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert.
3.1 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała największą ilość punktów wg poniższych kryteriów:
a) cena ofertowa netto – waga 80 %
b) okres gwarancji – waga 20 %.
3.2 Oceny ofert w oparciu o kryteria wskazane w pkt 3.1 dokonuje się na podstawie następujących wzorów arytmetycznych:
Cena ofertowa:
najniższa cena ofertowa netto
————————– x waga kryterium
cena badanej oferty netto
Okres gwarancji:
najdłuższy okres gwarancji w ofertach
————————————- x waga kryterium
okres gwarancji badanej oferty
3.3 W przypadku ofert złożonych w innej niż PLN dopuszczalnej przez Zamawiającego walucie, tj. EURO, dla potrzeb porównania złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, ceny ofertowe zostaną przeliczone na PLN według średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu roboczym poprzedzającym dzień wyznaczony do składania ofert.
3.4 Uwaga: wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie przysługują od niego środki odwoławcze.
4. Zasady dotyczące terminu, miejsca i sposobu składania ofert.
4.1 Ofertę należy złożyć na Platformie Zakupowej Zamawiającego na stronie internetowej https://platformazakupowa.pern.pl w zakładce przedmiotowego Postępowania, wraz z wymaganymi dokumentami opisanymi w niniejszej SIWZ (format PDF ).
4.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
4.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie, pismem innym niż odręczne
(z wyjątkiem Załączników nr 3 i 4 do SIWZ, które należy wypełnić pismem odręcznym), zawierać datę sporządzenia oraz pełną nazwę i adres Wykonawcy. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być zaparafowane lub podpisane przez Osoby Uprawnione (wymóg parafowania nie dotyczy formy elektronicznej). Skany dokumentów muszą być poświadczone przez Osoby Uprawnione za zgodność z oryginałem. Ewentualne poprawki w tekście oferty, muszą być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez Osoby Uprawnione.
4.4 Oferta lub dokumenty złożone w formie elektronicznej mogą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisanym w formacie XAdES lub PAdES w celu umożliwienia weryfikacji wiarygodności dokumentu przez Zamawiającego. Dokument podpisany za pomocą innego formatu, niż wskazany w zdaniu poprzednim, uważa się za niezłożony.
4.5 W przypadku składania kopii dokumentów za równoważne z poświadczeniem za zgodność z oryginałem uważa się dokumenty lub oświadczenia potwierdzone przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, o którym mowa w pkt 4.4 powyżej.
4.6 W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie lub dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy oznaczyć klauzulą Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.). Brak takiego zastrzeżenia będzie traktowany jako zgoda Wykonawcy na ujawnienie informacji na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i regulacjach wewnętrznych Zamawiającego.
4.7 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Wszelkich zmian dokonuje się poprzez Platformę Zakupową.
5. Otwarcie ofert.
Zamawiający nie przewiduje udziału Wykonawców przy otwarciu ofert. O wynikach postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
6. Informacje o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów.
6.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, zapytania itp. (dalej łącznie: Korespondencja ) Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
6.2. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść została zamieszczona na Platformie Zakupowej przed upływem terminu wyznaczonego na jej złożenie.
7. Wyjaśnienia.
Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ będą udzielane tym Wykonawcom, których prośba o udzielenie wyjaśnienia – złożona zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt 6 – wpłynęła nie później niż 4 dni kalendarzowe przed terminem składania ofert. Treść wyjaśnienia zostanie niezwłocznie zamieszczona na Platformie Zakupowej.
8. Zmiany w treści oferty.
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą jakichkolwiek, innych aniżeli opisane w pkt 14 Dział I SIWZ, negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem korekty omyłek w ofercie, do których stosuje się postanowienia § 11 ust. 12 Regulaminu.
9. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym SIWZ stosuje się postanowienia Regulaminu, w szczególności w zakresie:
9.1 Wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert – § 11 ust. 11 Regulaminu.
9.2 Korekty omyłek w ofercie – § 11 ust. 12 Regulaminu.
9.3 Uzupełnień złożonych ofert – § 11 ust. 13 Regulaminu.
9.4 Wykluczenia z Postępowania – § 21 Regulaminu.
9.5 Odrzucenia oferty – § 22 Regulaminu.
9.6 Unieważnienia postępowania i odstąpienia od Postępowania – § 23 i § 24 Regulaminu.
10 Termin związania ofertą.
10.1 Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 4 Dział I SIWZ.
10.2 Przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o kolejne 30 dni. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna zostać udzielona za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przy czym jej brak lub wyrażenie po tym terminie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z Postępowania.
11 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.
Wybrany Wykonawca zobowiązuje się podpisać Umowę w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania stosownej w tym zakresie informacji od Zamawiającego.
12. Klauzula informacyjna w związku z postępowaniami zakupowymi prowadzonymi przez PERN S.A.
12.1 Administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę, jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133 (dalej: PERN S.A. lub Zamawiający).
12.2 PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w każdej sprawie
dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez następujący adres email: iod@pern.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt I, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
12.3 Cele przetwarzania danych osobowych obejmują:
a) przeprowadzenie postępowania zakupowego i wybór najkorzystniejszej oferty;
b) zapewnienie kontaktu z osobami upoważnionymi do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę osób upoważnionych do działania w jego
imieniu;
c) realizację obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
d) weryfikację potencjału i doświadczenia Wykonawcy i możliwości wykorzystania informacji w innych postępowaniach (tworzenie bazy dostawców do kontaktu) prowadzonych przez Zamawiającego oraz weryfikacja Wykonawców w publicznych rejestrach (np. CEIDG);
e) ewentualne ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami.
f) funkcjonowanie wewnętrznej bazy kontaktowej Partnerów biznesowych Zamawiającego.
12.4 Dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych w pkt 12.3 powyżej na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy;
b) art. 6 ust. 1 lit c) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na Zamawiającego, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przepisów podatkowych i rachunkowych;
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Zamawiającego, w szczególności dochodzenie roszczeń. Prawnie uzasadnionym interesem Zamawiającego jest zapewnienie obrotu prawnego Zamawiającego poprzez utrzymanie kontaktów służbowych w związku z prowadzeniem postępowań zakupowych, których stroną jest PERN S.A. oraz poprzez ochronę ewentualnych roszczeń, a także zapewnienie kontaktów z Partnerami biznesowymi PERN S.A.
12.5 Wykonawcy lub osobie działającej w imieniu Wykonawcy, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych (w przypadku zasadności wniosku), ograniczenia przetwarzania danych osobowych do ich przechowywania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
12.6 Wykonawcy lub osobie działającej w imieniu Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
12.7 Wykonawca lub osoba działająca w imieniu Wykonawcy ma możliwość zapoznania się ze
szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jej/jego danych osobowych na Platformie Zakupowej PERN S.A., na stronie www.pern.pl w zakładce RODO.
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu Zakupu.
Załącznik nr 2 – Wzór Umowy.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy.
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy.
UWAGA: Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ należy wydrukować w wersji zamieszczonej na Platformie Zakupowej
i uzupełnić w częściach tego wymagających.
Wszystkie wymienione w treści SIWZ załączniki stanowią jej integralną część. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a brzmieniem tych załączników, decydująca będzie treść SIWZ.
Pomimo nieopatrzenia dokumentów przetargowych podpisami, przeszły one wymaganą wewnętrznymi regulacjami PERN ścieżkę akceptacji, odpowiadają zasadom reprezentacji i wyrażają wolę Zamawiającego.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij