Zakup aparatury laboratoryjnej do badań gleby

Dane organizatora KRAJOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA W WARSZAWIE
05-075 WARSZAWA
STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO 17
Tel. 22 773 42 55
Fax. 22 773 42 55
E-mail jromanowska@schr.gov.pl
WWW www.schr.bip.nor.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Zakup aparatury laboratoryjnej do badań gleby:Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie 17 sztuk spektrometrów emisyjnych ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej sprzężonej ZP-1/2022

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup aparatury laboratoryjnej do badań gleby:Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie 17 sztuk spektrometrów emisyjnych ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej sprzężonej ZP-1/2022przedmiot zamówienia szczegółowo opisany w SWZDostawa, montaż, instalacja i uruchomienie 17 sztuk spektrometrów emisyjnych ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej sprzężonej (ICP-OES) wraz z podajnikami dla 17 Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych zwanych dalej użytkownikami/odbiorcami końcowymi oraz szkolenie podstawowe – szczegółowo opisanych w SWZ
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=miniportal.uzp.gov.pl_1652184802808
LINK do SIWZ http://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/fc47e732-28b4-4236-8db2-ee402f6daf11
CPV 38.43.22.10
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Szczegółowo opisane w SWZIII.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowaKryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówieniaIII.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodoweKryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówieniaIII.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:Szczegółowo opisane w SWZIII.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówieniaObowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
Osoba do kontaktu KRAJOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA ul. St. Żółkiewskiego 17 WARSZAWA Wesoła 05-075 Joanna Romanowska +48 222904205 przetarg@schr.gov.pl www.schr.gov.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Początek: 01/07/2022 Koniec: 15/12/2022
Miejsce i termin składania ofert KRAJOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA W WARSZAWIE
05-075 WARSZAWA
STANISŁAWA ŻÓŁKIEWSKIEGO 17

2022-06-13

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 11/09/2022
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2022/S 090-246773
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: KRAJOWA STACJA CHEMICZNO-ROLNICZA
Adres pocztowy: ul. St. Żółkiewskiego 17
Miejscowość: WARSZAWA Wesoła
Kod NUTS:
PL Polska
Kod pocztowy: 05-075
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Romanowska
E-mail:
przetarg@schr.gov.pl
Tel.: +48 222904205
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.schr.gov.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:
https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: JSFP

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Rolnictwo

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup aparatury laboratoryjnej do badań gleby:Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie 17 sztuk spektrometrów emisyjnych ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej sprzężonej ZP-1/2022

II.1.2) Główny kod CPV
38432210 Chromatografy gazowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
przedmiot zamówienia szczegółowo opisany w SWZ

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 000 000.00 EUR

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38432210 Chromatografy gazowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
POLSKA – 17 miast – siedziby Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie
17 sztuk spektrometrów emisyjnych ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnej sprzężonej
(ICP-OES) wraz z podajnikami dla 17 Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych
zwanych dalej użytkownikami/odbiorcami końcowymi oraz szkolenie podstawowe – szczegółowo opisanych w SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena NIE jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 000 000.00 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2022
Koniec: 15/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: TAK
Numer identyfikacyjny projektu:
PROW 2014-2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Szczegółowo opisane w SWZ

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowo opisane w SWZ

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/06/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/09/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/06/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ( tekst jednolity Dz.U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – Prawo Zamówień Publicznych

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/05/2022
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
090
2022
Następna aktualizacja:
11/05/2022
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Nabywca
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem
Co nowego w witrynie?
 
(pl)
e-Certis
Informacje na temat zaświadczeń wymaganych w procedurach zamówień publicznych w UE 
ESPD
European Single Procurement Document

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij