Zakup aparatury i wyposażenia laboratoryjnego dla laboratoriów

Dane organizatora PERN S.A.
09-410 PŁOCK
WYSZOGRODZKA 133
Tel. 24 266 23 00
E-mail pern@pern.pl
WWW pern.pl
Województwo mazowieckie
Powiat Płock
Treść zamówienia Zakup aparatury i wyposażenia laboratoryjnego dla laboratoriów paliw…

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup aparatury i wyposażenia laboratoryjnego dla laboratoriów paliw
Specyfikacja https://tender-attachments.com/cgi-bin/gd_tai.cgi?action=5&id=platformazakupowa.pern.pl_1653033256368
LINK do SIWZ http://platformazakupowa.pern.pl/adverts/details/internalContract/NonAdvertActsDetails.xhtml?iDemand=2198
Osoba do kontaktu Katarzyna Chróścicka, tel. 502 041 622, e-mail: katarzyna.chroscicka@pern.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia 3 miesiące od daty podpisania umowy, ale nie później niż do 30.12.2022
Miejsce i termin składania ofert PERN S.A.
09-410 PŁOCK
WYSZOGRODZKA 133

2022-05-31

Sposób składania ofert PERN S.A., WYSZOGRODZKA 133, 09-410 PŁOCK Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą  
Składanie ofert wariantowych/częściowych  
Uwagi PERN S.A.
ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock e-mail: pern@pern.pl
tel.: +48 (24) 266 23 00
tel.: +48 (24) 266 23 03
www.pern.pl
PERN
Warszawa, 19.05.2022
HZP.231.000099.2022
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty na realizację Zakupu pod nazwą:
Zakup aparatury i wyposażenia laboratoryjnego dla laboratoriów paliw
– zgodnie z warunkami wskazanymi w SIWZ.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu i zakresu Zakupu oraz informacje organizacyjne dotyczące prowadzonego postępowania zawarte są w załączonej Specyfikacji Istotnych Warunków Zakupu (SIWZ).
Załącznik: Specyfikacja Istotnych Warunków Zakupu (SIWZ) Dział I – Informacje wprowadzające – str. 2 Dział II – Przedmiot Zakupu – str. 3 Dział III – Zasady postępowania – str. 4
Zarząd Spółki
Igor Wasilewski Rafał Miland Mateusz Radecki Krzysztof Rogala Zdzisław Koper
Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu
Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Sródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000069559 NIP: 7740003097
Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 1.235.977.500,00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAKUPU
dotycząca Zakupu pod nazwą:
Zakup aparatury i wyposażenia laboratoryjnego dla laboratoriów paliw
1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE
1. PERN S.A. z siedzibą w Płocku zaprasza do udziału w postępowaniu – w trybie przetargu nieograniczonego -którego przedmiotem jest realizacja Zakupu pod nazwą: Zakup aparatury i wyposażenia laboratoryjnego dla laboratoriów paliw.
2. Postępowanie zostanie przeprowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019), gdyż Zamawiający nie jest zobowiązany do jej stosowania.
3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zakupu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Termin składania ofert upływa w dniu 31.05.2022 r. o godz. 12.00.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia z Wykonawcami negocjacji kryteriów oceny ofert.
6. W ramach organizowanego przetargu Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych obejmujących Części Zakupu wskazane w Załączniku nr 4 do SIWZ (dalej łącznie jako: Części Zakupu ). Możliwe jest więc złożenie oferty częściowej dotyczącej wykonania jednej, kilku wybranych lub wszystkich Części Zakupu.
7. Zamawiający nie dopuszcza:
7.1 składania ofert wariantowych;
7.2 złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty.
8. Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zakupu, włączając w to kryteria oceny ofert, warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego/Platformie Zakupowej.
9. Użyte w treści niniejszej SIWZ terminy mają następujące znaczenie:
9.1 PERN lub Zamawiający – PERN S.A. z siedzibą w Płocku;
9.2 SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zakupu;
9.3 Postępowanie – postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SIWZ;
9.4 Regulamin – Regulamin Zakupów w PERN S.A. opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego – Platforma Zakupowa (www.pern.pl);
9.5 Zakup – należy przez to rozumieć nabycie usług, których przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w Dziale II niniejszej SIWZ;
9.6 Wykonawca – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która bierze udział w Postępowaniu.
10. Dane Zamawiającego:
PERN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000069559, NIP: 774-00-03-097, wysokość kapitału zakładowego –
I. 235.977.500,00 zł (wpłacony w całości).
11. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
II. 1 W zakresie pytań i wyjaśnień dotyczących Postępowania: Pani Katarzyna Chróścicka,
tel. 502 041 622, e-mail: katarzyna.chroscicka@pern.pl,
12. Dokładny adres do korespondencji:
PERN Spółka akcyjna (biuro w Warszawie) – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Pomimo nieopatrzenia dokumentów przetargowych podpisami, przeszły one wymaganą wewnętrznymi regulacjami PERN S.A. ścieżkę
akceptacji, odpowiadają zasadom reprezentacji i wyrażają wolę Zamawiającego.
Uwaga:
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem postępowania: HZP.231.000099.2022.
II. PRZEDMIOT ZAKUPU
1. PRZEDMIOT ZAKUPU
1.1 Przedmiotem Zakupu jest Zakup aparatury i wyposażenia laboratoryjnego dla laboratoriów paliw.
1.2 Szczegółowy zakres Zakupu, termin realizacji oraz warunki jego wykonania i odbioru określają:
1.2.1. Szczegółowy Zakres Przedmiotu Zakupu, który stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
1.2.2. Wzór Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia zawartego w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) – że zawrze z Zamawiającym Umowę na warunkach Wzoru Umowy.
2. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAKUPU
Wymagany termin realizacji zadania: 3 miesiące od daty podpisania umowy, ale nie później niż do 30.12.2022
III. ZASADY POSTĘPOWANIA
1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTY NA ICH POTWIERDZENIE
1.1 O udzielenie Zakupu będą mogli ubiegać się Wykonawcy, spełniający poniżej wskazane warunki:
1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonania Zakupu oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu,
4) nie pozostają, na dzień złożenia oferty, w sporze z Zamawiającym, w szczególności sądowym bądź arbitrażowym,
Warunki wskazane w niniejszym punkcie znajdują zastosowanie także do podmiotów trzecich, o których mowa w pkt 1.4.
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zakupu.
6) Dają rękojmię należytego wykonania Zakupu, co będzie podlegało ocenie przez Zamawiającego w kontekście zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę do dnia ewentualnego zawarcia z nim Umowy.
7) spełniają wymogi prawa ochrony danych osobowych, stosownie do rygorów określonych w art. 28 RODO; Warunek wskazany w ppkt 4 i 6 znajduje zastosowanie także do podmiotów trzecich, o których mowa
w pkt 1.4 poniżej.
1.2 Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków nastąpi na podstawie następujących dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS, bądź wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, bądź wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) Wykaz zrealizowanych na terenie Polski przez Wykonawcę/Producenta w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 3 zamówień w zakresie oferowanej aparatury lub wyposażenia, o podobnym do przedmiotu Zakupu charakterze, odpowiadających specyfiką przedmiotowi Zakupu, wraz z pisemnymi referencjami (lub protokołami odbioru końcowego) potwierdzającymi należyte ich wykonanie. W przypadku
Pomimo nieopatrzenia dokumentów przetargowych podpisami, przeszły one wymaganą wewnętrznymi regulacjami PERN S.A. ścieżkę
akceptacji, odpowiadają zasadom reprezentacji i wyrażają wolę Zamawiającego.
uczestnictwa Wykonawcy w więcej niż 1 zadaniu, wymagane jest spełnienie ww. warunku osobno dla każdego Zadania.
3) Kopie Certyfikatu bezpieczeństwa CE.
4) Kopię Certyfikatu producenta dla przedstawicielstwa działającego na terenie Polski potwierdzającego umiejętności serwisu technicznego z autoryzacją na instalację, konserwację, szkolenia oraz naprawy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne.
5) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Formularz Ofertowy w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ;
6) Podpisane przez Osoby Uprawnione oświadczenie w brzmieniu określonym przez Załącznik nr 5 do SIWZ.
7) Aktualny certyfikat potwierdzający, że Wykonawca wdrożył i stosuje system zarządzania jakością spełniający wymagania normy ISO 9001, a w przypadku jego braku – pisemne oświadczenie podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli (dalej: Osoby Uprawnione ), że jest on w stanie sprostać wymaganiom aktualnego wydania normy ISO 9001.
8) W przypadku gdy Wykonawca zamierza zatrudnić do realizacji zadania osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego wraz z ofertą handlową należy złożyć oświadczenie, że Wykonawca dokonał weryfikacji posiadanych przez ww. cudzoziemców wiz oraz zezwoleń na pobyt i pracę na terenie Polski a posiadane przez cudzoziemców dokumenty są aktualne i spełniają obowiązujące wymagania formalnoprawne;
1.3 Zamawiający odstąpi od żądania od Wykonawców dokumentów określonych w pkt 1.2, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniżej wymienione okoliczności:
1) ww. dokumenty zostały złożone przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 miesięcy, w ramach innego postępowania organizowanego przez Zamawiającego;
2) informacje/dane przedstawione w tych dokumentach nie uległy zmianie i są nadal aktualne;
3) data wystawienia ww. dokumentów spełnia wymagania pod względem aktualności, określone w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty;
4) ww. dokumenty potwierdzają spełnianie przez Wykonawcę określonych w niniejszym Postępowaniu warunków udziału w nim;
na dowód czego Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie – zawarte w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 2 do SIWZ).
1.4 Konsorcjum:
1) W przypadku oferty składanej przez Konsorcjum, Zamawiający dokonując oceny, czy Konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową Konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie Konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów, o których mowa w pkt 1.2 ppkt 2) – 7). Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w punkcie 1.2 ppkt 1), 8) przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków Konsorcjum;
2) W przypadku składania oferty przez Konsorcjum konieczne jest dołączenie do niej:
a) kopii umowy Konsorcjum, potwierdzonej przez Osoby Uprawnione za zgodność z oryginałem, przy czym umowa ta powinna przewidywać solidarną odpowiedzialność przedsiębiorców wchodzących w skład Konsorcjum za zobowiązania wobec Zamawiającego wynikające i związane z Postępowaniem oraz realizacją Zakupu;
Pomimo nieopatrzenia dokumentów przetargowych podpisami, przeszły one wymaganą wewnętrznymi regulacjami PERN S.A. ścieżkę akceptacji, odpowiadają zasadom reprezentacji i wyrażają wolę Zamawiającego.
b) pełnomocnictwa dla podmiotu (Lidera Konsorcjum), który reprezentuje Konsorcjum w Postępowaniu;
3) W przypadku składania oferty przez Konsorcjum, postanowienia SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do członków Konsorcjum.
1.6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2 ppkt 1), 2) lub ich odpowiedników, których w kraju jego siedziby lub miejsca zamieszkania nie wystawia się, składa dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o udzielenie Zakupu,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) Dokumenty, o których mowa w pkt 1.2, pkt 1.4 ppkt 2) lit. a-b, pkt 1.5 ppkt 1) – 2) i pkt 1.6 ppkt 1) sporządzone w języku obcym, składa w oryginale albo w kopii poświadczonej przez Osoby Uprawnione za zgodność z oryginałem, wraz z tłumaczeniem na język polski uwierzytelnionym przez tłumacza przysięgłego.
2. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
2.1 Na ofertę składają się następujące dokumenty:
1) Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika umocowanie Osób Uprawnionych do działania w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy wynika ono z treści dokumentów, o których mowa w pkt 1.2 ppkt 1);
2) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Formularz Ofertowy w brzmieniu określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ;
3) Wypełniony i podpisany przez Osoby Uprawnione Wykaz wykonanych zamówień w brzmieniu określonym przez Załącznik nr 3 do SIWZ;
4) Wypełnione i podpisane przez Osoby Uprawnione Oświadczenie Wykonawcy w brzmieniu określonym przez Załącznik nr 5 do SIWZ;
5) Szczegółową specyfikację techniczną, oferowanej aparatury lub wyposażenia
6) Pozostałe, tj. inne aniżeli wymienione w ppkt 1) – 4) powyżej oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu, przygotowane zgodnie z treścią pkt 1.2;
7) Jeżeli Wykonawca działa w formie spółki cywilnej zobowiązany jest do złożenia umowy tej spółki.
8) Wykonawca składając ofertę powinien odnieść się w sposób wyraźny i chronologiczny do wszystkich wymogów określonych w pkt 2.1.
3. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
3.1 Kryteria oceny ofert:
cena – 80 % okres gwarancji- 20 %
Pomimo nieopatrzenia dokumentów przetargowych podpisami, przeszły one wymaganą wewnętrznymi regulacjami PERN S.A. ścieżkę akceptacji, odpowiadają zasadom reprezentacji i wyrażają wolę Zamawiającego.
3.2 Oceny ofert w oparciu o kryteria wskazane w pkt 3.1 dokonuje się na podstawie następującego wzoru arytmetycznego:
CENA
najniższa cena ofertowa
————————- x waga kryterium
cena badanej ofert
OKRES Gwarancji na urządzenia
okres gwarancji w badanej ofercie
———————————— x waga kryterium
najdłuższy oferowany okres gwarancji
Uwaga: wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie przysługują od niego środki odwoławcze.
4. NEGOCJACJE
Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z Wykonawcami negocjacji cenowych ofert. O formie i terminie negocjacji, Wykonawcy zostaną powiadomieni poprzez Platformę zakupową. Cena i warunki Oferty nie mogą ulec pogorszeniu w ramach negocjacji.
5. ZASADY DOTYCZĄCE TERMINU, MIEJSCA I SPOSOBU SKŁADANIA OFERT
5.1 Dopuszcza się składanie ofert tylko poprzez Platformę Zakupową.
5.2 Ofertę należy umieścić na Platformie Zakupowej Zamawiającego na stronie internetowej https://platformazakupowa.pern.pl w zakładce przedmiotowego postępowania.
5.3 Oferta powinna być przygotowana w 1 (jednym) egzemplarzu.
5.4 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
5.5 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, czytelnie, pismem innym niż odręczne (z wyjątkiem Załączników nr 2 – 5 i 8,9 do SIWZ, które mogą zostać wypełnione pismem odręcznym), zawierać datę sporządzenia oraz pełną nazwę i adres Wykonawcy. Wszystkie strony oferty powinny być zapisane oraz zaparafowane (wymóg parafowania nie dotyczy formy elektronicznej). Skany dokumentów muszą być poświadczone przez Osoby Uprawnione za zgodność z oryginałem. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny i parafowane przez Osoby Uprawnione.
5.6 Oferta lub dokumenty mogą być złożone także w formie elektronicznej. Dokumenty złożone w formie elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisanym w formacie XAdES lub PAdES w celu umożliwienia weryfikacji wiarygodności dokumentu przez Zamawiającego. Dokument podpisany za pomocą innego formatu, niż wskazany w zdaniu poprzednim, uważa się za niezłożony.
5.7 W przypadku składania kopii dokumentów za równoważne z poświadczeniem za zgodność z oryginałem uważa się dokumenty lub oświadczenia potwierdzone przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, o którym mowa w pkt 4.6 powyżej.
5.8 W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Pomimo nieopatrzenia dokumentów przetargowych podpisami, przeszły one wymaganą wewnętrznymi regulacjami PERN S.A. ścieżkę akceptacji, odpowiadają zasadom reprezentacji i wyrażają wolę Zamawiającego.
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród informacji zawartych w ofercie i/lub dokumentach złożonych wraz z ofertą stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy oznaczyć klauzulą Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Brak jakichkolwiek wzmianek w powyższym zakresie, będzie traktowany jako zgoda Wykonawcy na ujawnienie informacji na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i regulacjach wewnętrznych Zamawiającego.
5.9 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Wszelkie zmiany dokonuje się na Platformie Zakupowej.
6. OTWARCIE OFERT
Zamawiający nie przewiduje udziału Wykonawców przy otwarciu ofert. O wynikach Postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie drogą elektroniczną (e-mail).
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
7.1 Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, zapytania itp. (dalej łącznie: Korespondencja ) Zamawiający i Wykonawcy zamieszczają na Platformie Zakupowej.
7.2 Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu wyznaczonego na jej złożenie.
8. WYJAŚNIENIA
Wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ będą udzielane tym Wykonawcom, których prośba o udzielenie wyjaśnienia – złożona zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt 6 – wpłynęła nie później niż 5 dni kalendarzowych przed terminem składania ofert. Treść wyjaśnienia zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące udzielania wyjaśnień do postępowania reguluje § 17 ust. 5 i 6 Regulaminu.
9. ZMIANY W TREŚCI OFERTY
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą jakichkolwiek, innych aniżeli opisane w pkt 5 Dział I SIWZ, negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem korekty omyłek w ofercie, do których stosuje się postanowienia § 11 ust. 12 Regulaminu.
10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ stosuje się postanowienia Regulaminu, w szczególności w zakresie:
10.1 Wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert – § 11 ust. 11 Regulaminu,
10.2 Uzupełnień złożonych ofert – § 11 ust. 13 Regulaminu,
10.3 Wykluczenia z Postępowania – § 21 Regulaminu,
10.4 Odrzucenia oferty – § 22 Regulaminu,
10.5 Unieważnienia Postępowania i odstąpienia od Postępowania – § 23 i 24 Regulaminu.
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
11.1 Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 4 Dział I SIWZ.
Pomimo nieopatrzenia dokumentów przetargowych podpisami, przeszły one wymaganą wewnętrznymi regulacjami PERN S.A. ścieżkę
akceptacji, odpowiadają zasadom reprezentacji i wyrażają wolę Zamawiającego.
11.2 Przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym powinna zostać przesłana za pośrednictwem Platformy Zakupowej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że z ubiegania się o udzielenie Zakupu zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie wyrazili zgody w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
12.INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY Wybrany Wykonawca zobowiązuje się podpisać Umowę i zwrócić Zamawiającemu jeden podpisany jej egzemplarz w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania stosownej w tym zakresie informacji.
13. WADIUM
Nie dotyczy.
14. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:
14.1 Administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę jest PERN S.A. z siedzibą w Płocku, 09-410 Płock, ul. Wyszogrodzka 133 (dalej: PERN S.A. lub Zamawiający).
14.2 PERN S.A. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez następujący adres email: iod@pern.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt I, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych.
14.3 Cele przetwarzania danych osobowych obejmują:
a) przeprowadzenie postepowania zakupowego i wybór najkorzystniejszej oferty;
b) zapewnienie kontaktu z osobami upoważnionymi do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę osób upoważnionych do działania w jego imieniu;
c) realizację obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
d) weryfikację potencjału i doświadczenia Wykonawcy i możliwości wykorzystania informacji w innych postępowaniach (tworzenie bazy dostawców do kontaktu) prowadzonych przez Zamawiającego oraz weryfikacja Wykonawców w publicznych rejestrach (np. CEIDG);
e) ewentualne ustalenie lub dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami.
f) funkcjonowanie wewnętrznej bazy kontaktowej Partnerów biznesowych Zamawiającego.
14.4 Dane osobowe przetwarzane będą w celach wskazanych w pkt III powyżej na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b) art. 6 ust. 1 lit c) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającego, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przepisów podatkowych i rachunkowych;
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Zamawiającego, w szczególności dochodzenie roszczeń. Prawnie uzasadnionym interesem Zamawiającego jest zapewnienie obrotu prawnego Zamawiającego poprzez utrzymanie kontaktów służbowych w związku z prowadzeniem postępowań zakupowych, których stroną jest PERN S.A. oraz poprzez ochronę ewentualnych roszczeń, a także zapewnienie kontaktów z Partnerami biznesowymi PERN S.A.
14.5 Wykonawcy lub osobie działającej w imieniu Wykonawcy, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych (w przypadku zasadności wniosku), ograniczenia przetwarzania danych
Pomimo nieopatrzenia dokumentów przetargowych podpisami, przeszły one wymaganą wewnętrznymi regulacjami PERN S.A. ścieżkę
akceptacji, odpowiadają zasadom reprezentacji i wyrażają wolę Zamawiającego.
osobowych do ich przechowywania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
14.6 Wykonawcy lub osobie działającej w imieniu Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
14.7 Wykonawca lub osoba działająca w imieniu Wykonawcy ma możliwość zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jej/jego danych osobowych na Platformie Zakupowej PERN S.A. dostępnej https://pern.pl/platforma-zakupowa oraz na stronie www.pern.pl w zakładce RODO.
Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 – Wzór Umowy.
Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy.
Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych zamówień
Załącznik nr 4 – Szczegółowy Zakres Przedmiotu Zakupu.
Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy
UWAGA: Załączniki nr 2-3 i 5 do SIWZ należy wydrukować w wersji zamieszczonej na Platformie Zakupowej Zamawiającego (https://platformazakupowa.pern.pl) i uzupełnić w częściach tego wymagających.
Wszystkie wymienione w treści SIWZ załączniki stanowią jej integralną część. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a brzmieniem tych załączników, decydująca będzie treść SIWZ.
Pomimo nieopatrzenia dokumentów przetargowych podpisami, przeszły one wymaganą wewnętrznymi regulacjami PERN S.A. ścieżkę
akceptacji, odpowiadają zasadom reprezentacji i wyrażają wolę Zamawiającego.
X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij