Zakup 4 sztuk spektrometrów emisyjnych z plazmą sprzężoną indukcyjnie ICP-OES

Dane organizatora GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
02-362 WARSZAWA
BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. 3
Tel. 22 369 22 26
E-mail gios@gios.gov.pl
WWW www.gov.pl/web/gios
Województwo mazowieckie
Powiat Warszawa
Treść zamówienia Zakup 4 sztuk spektrometrów emisyjnych z plazmą sprzężoną indukcyjnie ICP-OES

Oryginalna treść ogłoszenia

Opis zamówienia Zakup 4 sztuk spektrometrów emisyjnych z plazmą sprzężoną indukcyjnie ICP-OES Numer referencyjny: DP-WZP.26.1.71.2023.KJPrzedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk spektrometrów emisyjnych ICP OES wrazze szkoleniem w zakresie obsługi – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowizałącznik nr 2 do SWZPrzedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk spektrometrów emisyjnych ICP OES wraz ze szkoleniem w zakresie obsługi.
Specyfikacja https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl/pn/zamowienia-gios/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
CPV 38.43.30.00
Wymagania III.1) Warunki udziałuIII.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoWykaz i krótki opis warunków: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:Warunek nr 1:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływemskładania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniejtrzy dostawy obejmujące dostarczenie spektrometrów emisyjnych ICP OES o wartości NIEmniejszej niż: 350 000 zł brutto każdaWarunek nr 2:Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonaniazamówienia, biegle władającymi językiem polskim. Wykonawca wykaże, że dysponuje conajmniej jedną osobą posiadającą przynajmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługii serwisowania ICP-OES.Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt. 4) zostanąspełnione wyłącznie, jeżeli:1) co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia spełni warunek udziału samodzielnie, lub jeżeli podmiot udostępniający zasobyudowodni udostępnienie adekwatnego zakresu zasobu odnośnie doświadczenia – wprzypadkach określonych w ust. 2 pkt. 4, warunek nr 1,2) co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek udziałusamodzielnie albo wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienialub podmioty udostępniające zasoby spełnią warunek udziału łącznie –w przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 4, warunek nr 2.III.2) Warunki dotyczące zamówieniaIII.2.2) Warunki realizacji umowy:zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy – załącznik SWZ
Wadium 30000.00
Osoba do kontaktu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 526-16-50-857 ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3 Warszawa 02-362 Ewa Suchcicka-Juriewicz, Jarosław Sukiennik +48 223692576 zamowienia@gios.gov.pl www.gios.gov.pl https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia Koniec: 30/11/2023
Miejsce i termin składania ofert GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE
02-362 WARSZAWA
BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. 3

2023-10-09

Sposób składania ofert Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej Godzina: 12:00
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji
Termin związania ofertą Oferta musi zachować ważność do: 06/01/2024
Składanie ofert wariantowych/częściowych oferty wariantowe: NIE
oferty częściowe: NIE
Uwagi 2023/S 186-580956
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Krajowy numer identyfikacyjny: 526-16-50-857
Adres pocztowy: ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS:
PL Polska
Kod pocztowy: 02-362
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Suchcicka-Juriewicz, Jarosław Sukiennik
E-mail:
zamowienia@gios.gov.pl
Tel.: +48 223692576
Adresy internetowe:
Główny adres:
www.gios.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup 4 sztuk spektrometrów emisyjnych z plazmą sprzężoną indukcyjnie ICP-OES
Numer referencyjny: DP-WZP.26.1.71.2023.KJ

II.1.2) Główny kod CPV
38433000 Spektrometry

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk spektrometrów emisyjnych ICP OES wraz
ze szkoleniem w zakresie obsługi – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi
załącznik nr 2 do SWZ

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 220 000.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38433000 Spektrometry

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS:
PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wyznaczone siedziby Zamawiającego – zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk spektrometrów emisyjnych ICP OES wraz ze szkoleniem w zakresie obsługi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Długość gwarancji / Waga: 15
Kryterium jakości – Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 35
Cena – Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: NIE

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: NIE

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: NIE

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: NIE

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek nr 1:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej
trzy dostawy obejmujące dostarczenie spektrometrów emisyjnych ICP OES o wartości NIE
mniejszej niż: 350 000 zł brutto każda
Warunek nr 2:
Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, biegle władającymi językiem polskim. Wykonawca wykaże, że dysponuje co
najmniej jedną osobą posiadającą przynajmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi
i serwisowania ICP-OES.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt. 4) zostaną
spełnione wyłącznie, jeżeli:
1) co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia spełni warunek udziału samodzielnie, lub jeżeli podmiot udostępniający zasoby
udowodni udostępnienie adekwatnego zakresu zasobu odnośnie doświadczenia – w
przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 4, warunek nr 1,
2) co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek udziału
samodzielnie albo wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
lub podmioty udostępniające zasoby spełnią warunek udziału łącznie –
w przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 4, warunek nr 2.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy – załącznik SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: NIE

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/10/2023
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/01/2024

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/10/2023
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Platforma Zakupowa Zamawiającego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: NIE

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający stosuje procedurę odwróconą na podstawie art. 139 ustawy Pzp.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
2) Zamawiający, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) i na podstawie art. 5k
rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
wykluczy z postępowania o zamówienie wykonawcę. – opis przesłanek w SWZ
JEDZ składany na wezwanie na podstawie art. 139 ustawy Pzp.
Podmiotowe środki dowodowe:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art.
108 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 4 ustawy Pzp
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. . z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu NIEzależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ.
c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.
1 ustawy (tj. JEDZ),
d) oświadczenie w zakresie ustawy sankcyjnej
e) Wykaz dostaw
f) Wykaz osób
Przedmiotowe środki (nie uzupełnialne na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp):
a) Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnienie zastosowań
równoważnych zgodnie z zapisami SWZ.
b) Wynik testu komputerowego
UWAGA! Wykonawca składa wraz z ofertą jako treść oferty tabele zgodności – SOPZ załącznik nr 2 SWZ.
Zapisy RODO zgodnie z SWZ. Wadium jest wymagane w kwocie 30 000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca zrealizuje zamówienie w ramach dostawy w terminie: do dnia 30.11.2023

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: j.w.
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:
https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2023
×
Linki bezpośrednie
HTML
PDF
PDFS
XML
Zamknij
const toggleMenu = event => {
if (event.target.href) {
document.getElementById(menu-toggle).click();
}
};
mybutton = document.getElementById(“scroll-text”);
window.onscroll = function() {scrollFunction()};
function scrollFunction() {
if (document.body.scrollTop > 23 document.documentElement.scrollTop > 23) {
mybutton.style.display = “block”;
} else {
mybutton.style.display = “none”;
}
}
new Clipboard(.clipboardable);
var permaLinkModal = $(#permaLinkModal);
Nagłówek u góry w menu po lewej stronie
Bieżące wydanie Dz.U. S
186
2023
Następna aktualizacja:
28/09/2023
 Kalendarz wydań
Przeglądanie
Możliwości biznesowe
Według branż (CPV)
Miejsce realizacji (NUTS)
Miejsce realizacji (Mapa)
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie zaawansowane
Zapytanie zaawansowane
(pl)
Zamówienia instytucji UE
(pl)
Kanały RSS
Czym jest RSS?
Mój TED
 Zaloguj się
lub 
Zarejestruj się tutaj
Ustawienia
Podzbiory TED w formacie CSV
Tablica wyników w zakresie zamówień publicznych
Relacje z Wielką Brytanią
Co nowego w witrynie?
 

X
Skip to content

Jeśli chcesz kontynuować oglądanie tej strony musisz zaakceptować użycie plików cookie. Więcej informacji

UWAGA: W portalu stosowane są pliki cookie.
Korzystanie z portalu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie), na co wyrażasz zgodę. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Informacje o plikach cookies oraz Polityka prywatności.

Komunikat nawiązujący do nowelizacji Ustawy Prawo Telekomunikacyjne wchodzącej w życie dnia 22 marca 2013 roku.

Zamknij